Försvarsmaktens logistik

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Försvarsmaktens logistik
(FMLOG)
Försvarsmaktens logistik vapen.svg
Datum 2002–
Land Sverige Sverige
Lojalitet Försvarsmakten
Försvarsgren Försvarsmaktsgemensamt
Roll Militärlogistik
Högkvarter Stockholm
Förläggningsort Flertal orter över hela landet
Marsch "Armé och marin" (Berg)[1]
Befälhavare
Nuvarande befälhavare Överste Torgny Henryson

Försvarsmaktens logistik (FMLOG) är ett svenskt försvarsmaktsgemensamt logistiksförband inom Försvarsmakten som verkat sedan 2002. Förbandets stab är förlagd i Stockholm i Uppland.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Förbandet bildades den 1 januari 2002 genom att Försvarsmakten samlade Norra-, Mellersta- Södra underhållsregementet, Underhållsgrupp Gotland, Försvarsmaktens Flygverkstäder, Örlogsvarvet Muskö, FMV Resmat, Militära servicekontoret, Försvarsmaktens underhållscentrum, serviceenheterna och resurser för drift och underhåll av IT/telesystem vid militära enheter inom ett gemensamt förband för hela Försvarsmakten. Viss underhållsverksamhet övertogs också från flyg- och marinförband. Syftet var att effektivisera verksamheten, nyttja kompetens och resurser bättre samt att sänka kostnaderna för stöd och underhåll. Den nya organisationen skulle vara behovsstyrd och intäktsfinansierad.[2]

FMLOG är den största enskilda enheten inom Försvarsmakten med cirka 3600 anställda (varav cirka 3300 är civilanställda) vilket innebär att FMLOG utgör en tredjedel av Försvarsmakten. Staben flyttades genom försvarsbeslutet 2004 år 2005 från Karolinen i Karlstad till Stockholm.[3]

Under den tid som FMLOG har verkat har man sparat mycket pengar åt Försvarsmakten. Rationaliseringarna 2003-2008 är på cirka 1,8 miljarder kronor. Under samma tid har FMLOG nästan halverat sin personal från cirka 6200 personer till 3600 personer år 2008.[2]

2011 föreslog en försvarstrukturutredning en renodling av Försvarsmakten. Där Försvarsmakten föröver delar av Försvarsmaktens logistik till Försvarets materielverk (FMV), och med det blir en beställare och FMV leverantör av försvarslogistik. I juni 2012 biföll riksdagen Försvarsmakten och Försvarets materielverk med att fortsätta omdaningen av försvarslogistiken. Vilket kommer bland annat att resultera i att 1500 personer förs över från Försvarsmakten till Försvarets materielverk från och med den 1 januari 2013. De delar som förs över från Försvarsmaktens logistik till FMV är:[4]

 • Servicekontor
 • Upphandlingsenheten
 • Markverkstadsenheten
 • Marinverkstadsenheten
 • Flygverkstadsenheten
 • delar av Försörjningsenheten samt FMLOG ledning

De enheter som kommer att vara kvar i Försvarsmaktens logistik

 • delar av försörjningsenheterna samt FMLOG ledning
 • Reservmaterielenheten
 • Systemförvaltningsenheten
 • Ledningsteknikenheten
 • Joint Service Support

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

FMLOG:s uppgift är att förse Försvarsmaktens förband, skolor och centra med logistik och stöd så att de kan utföra sina uppdrag. FMLOG stöttar överallt där Försvarsmakten bedriver verksamhet, såväl nationellt som internationellt. Stödet handlar om alltifrån att se till så att soldater och sjömän får rätt utrustning och service av sin materiel till att de får vatten och lön på kontot. FMLOG:s verksamhet är behovsstyrd och intäktsfinansierad.[2][5][6]

FMLOG:s chef överste Torgny Henryson med stab sitter i Stockholm. Under dem arbetar ett antal enheter med att leverera logistikstöd till Försvarsmakten: Försörjningsledningen med försörjningsenheterna, Upphandlingsenheten, Systemförvaltningsenheten, Ledningsteknikenheten, Joint Service Support samt Servicekontoret med bland annat löne-och reseadministration, ekonomiredovisning samt arbetsplatsnära tjänster.[7]

FMLOG:s verksamhet spänner över en mängd olika områden, bland annat transporter, verkstäder, förråd, reservmaterielshantering, drivmedelshantering, IT-stöd, teletjänst, upphandling/inköp, ekonomi- och löneredovisning, reseadministration, expeditioner, arkiv, tryck-, repro- och webbservice, förplägnad samt lokalvård. Vissa av dessa tjänster producerar FMLOG själva, vissa beställs av externa leverantörer. I båda fallen är det FMLOG som styr och samordnar tjänsterna.[5]

Tidigare organisation[redigera | redigera wikitext]

FMLOG:s verksamhet var mellan åren 2002 och 2008 organiserad med förbandschef och med stab på central nivå, därunder fanns ytterligare en ledningsnivå uppdelad i tre divisioner med egna staber:

 • Försörjningsdivisionen i Boden.
 • Teknikdivisionen i Arboga.
 • Servicedivisionen i Karlskrona.

Försörjningsdivisionens kärnverksamheter var förnödenhetsförsörjning och transporter. Divisionen hade totalt 71 bemannade arbetsplatser från Kiruna i norr till Malmö i söder. I försörjningsenheternas uppgifter ingår bland annat att tillhandahålla förnödenheter (utrustning, materiel) i serviceförråden, svara för servicen vid drivmedelsanläggningarna, utföra transporter samt att ta hand om miljöfarligt avfall.

Divisionschefen med divisionsstab och ledningarna för divisionens centrala produktionsenheter - Transportenheten, Förrådsenheten, Miljöenheten, Behovsenheten och Förnödenhetsavvecklingsenheten var lokaliserade till Boden. I Karlstad fanns fram till 2006 även Baltstödenheten som därefter avvecklades.

Teknikdivisionens stab lokaliserades till Arboga 2003. Kärnverksamheten inom divisionen bestod av teknisk tjänst, systemförvaltning och drift av FM informationssystem. Verksamheten var organiserad i ett antal enheter: mark-, flyg-, marin-, ledningsteknik-, reservmateriel- samt systemförvaltningsenhet. Antalet enheter reducerades successivt från över 30 till att 2008 vara 10 stycken. Antalet anställda har varierat mellan 2 400 och 1 700 personer över tiden. Förebyggande och avhjälpande underhåll av försvarsspecifik materiel samt drift och förvaltning av Försvarsmaktens IT-system utgjorde den huvudsakliga verksamheten som bedrevs på cirka 30 orter.

Som förste divisionschef respektive stabschef placerades Öv 1 gr. Leif Küller resp överste Ulf Ingelsson. Dessa efterträddes av Öv 1 gr. Ulf Nordlander (1 april 2004 - 31 aug 2009) respektive överste Torgny Henryson (1 oktober 2005 — 31 december 2008). Från 1 januari 2009 tjänstgör överstelöjtnant Per-Gunnar Persson som SC i divisionen. 1 september tillträdde Öv 1.gr Ulf Nordlander befattningen som Chef FMLOG. Vid samma tidpunkt togs divisionsnivån bort som egen ledningsnivå inom FMLOG. Detta kunde ske efter att regeringen ändrat instruktionen till Försvarsmakten.

Olika verksamheter inom Teknikdivisionen har under åren prövats för outsourcing, till exempel överfördes ansvaret för lagerhantering av reservmateriel vid centrallagret i Arboga samt garnisonslager vid 16 garnisoner till Saab Aerotech år 2006, fartygs-och dieselmotorunderhåll vid Muskö till Kockums år 2007 och underhåll av standardfordon till legoarbeten på garnisonsnära civila verkstäder under åren 2006-2008. Verksamheten vid divisionen har genom rationaliseringar kostnadsreducerats med ca 50 miljoner årligen i perioden 2003-2009. Genom projektet Utvecklad IT-drift (UIT) som drevs inom divisionen reducerades kostnaderna för IT-drift med över 130 milj från år 2008.

Servicedivisionen gav genom serviceenheterna stöd och service till Försvarsmaktens förband, skolor och centra runt om i landet. Servicedivisionen fanns med verksamhet (serviceenheter) på varje garnison och på de flesta andra anläggningar som Försvarsmakten har. I Stockholm, centralt för Servicedivisionen, fanns en reseenhet som upphandlade resor för hela Försvarsmakten och en upphandlings- och försäljningsenhet för samordning av Försvarsmaktens upphandlingskompetens. Servicedivisionens stab var lokaliserad till Karlskrona, med delar i Stockholm och Karlstad.

Serviceenheterna ska lämna den nära service som förbanden, skolor och centra behöver lokalt. Verksamhet som inte är beroende av närhet kommer att samordnas på ett mindre antal platser i landet. Det första exemplet på detta är ekonomiredovisnings- respektive lönekontoren som kommer att finnas vid serviceenheterna i Boden, Stockholm, Visby, Karlsborg och Karlskrona. Från den 1 december 2009 svarade Bodenkontoret att för all ekonomiredovisnings- och lönehantering inom hela Försvarsmakten.

Chefer[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter
 1. ^ Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. Sid. 201. ISBN 978-91-631-8699-8 
 2. ^ [a b c] Forsvarsmakten.se FMLOG i backspegeln Läst 7 september 2011
 3. ^ Riksdagen.se (2004-12-02) Försvarsutskottet klart med förslag till försvarsbeslut Läst 2 januari 2011
 4. ^ Fmv.se Omdaning försvarslogistik Läst 7 juli 2012
 5. ^ [a b] Forsvarsmakten.se FMLOGs verksamheter Läst 7 september 2011
 6. ^ Forsvarsmakten.se FMLOG i varlden Läst 7 september 2011
 7. ^ [a b] Forsvarsmakten.se FMLOG:s ledning Läst 7 september 2011
 8. ^ Mil.se (2009-09-02)

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]