Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
Departement Socialdepartementet
Ansvarigt statsråd Göran Hägglund, socialminister
Organisationstyp Statlig förvaltningsmyndighet
Kommun Stockholm
Län Stockholm
Organisationsnr 202100-3765
Myndighetschef Aud Sjökvist, generaldirektör
Instruktion SFS 2007:1019
Regleringsbrev För budgetåret 2011
Webbplats www.hsan.se

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) är en statlig myndighet till vilken anmälan kan göras av Inspektion för Vård och Omsorg.

Till yrkesutövare inom hälso- och sjukvård räknas anställda inom allmän och privat hälso- och sjukvård samt hälso- och sjukvårdspersonal vid socialtjänstens hem för vård eller boende.

De krav den enskilde medborgaren kan ställa på hälso- och sjukvården framgår av Hälso- och sjukvårdslagen, Patientsäkerhetslagen (har ersatt tidigare Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område), Offentlighets- och sekretesslagen, Patientdatalagen och Patientskadelagen.

Nämnden består av en ordförande och åtta ledamöter vid varje sammanträde. Sammanlagt finns uppåt ett 40-tal ledamöter som utses av regeringen. Ordföranden ska vara jurist med erfarenhet som domare. Ledamöterna är politiker eller kommer från fackföreningsrörelserna och ska ha erfarenhet från olika områden inom hälso- och sjukvården. Nuvarande ordförande är kammarrättsråd Aud Sjökvist. [1]

Anmälan till HSAN kunde t.o.m. 2011 göras av den, som var eller hade varit patient. Anmälan kunder också göras av närstående om patienten inte själv är i stånd att göra anmälan. Inspektionen för vård och omsorg, Socialstyrelsen, Justitieombudsmannen och Justitiekanslern kan anmäla till HSAN.

Nämndens arbetsuppgifter utgörs av behörighetsärenden, dvs frågor om indragning och återfående av legitmation och förskrivningsrätt för hälso- och sjukvårdspersonal. Det är enbart Inspektionen för vård och omsorg (IVO), samt ovan nämnda, som kan anmäla behörighetsärenden till HSAN. HSAN handlägger sedan 2012 inte längre s.k. disiplinärenden, som tidigare kunde leda till de deisciplinära påföljderna erinran eller varning.

Överklagande[redigera | redigera wikitext]

Ansvarsnämndens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, dvs i första instans förvaltningsrätt vilken rörande ärende i HSAN är förvaltningsrätten i Stockholm. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Kritik[redigera | redigera wikitext]

Ansvarsnämndens beslut har ofta utsatts för kritik av de legitimerade yrkesutövarna och deras organisationer för summariska processer, godtyckliga avgöranden och dåligt underbyggda beslut. Det anses leda till att yrkesutövare i första hand utför sitt arbete med tanke på hur det kan tolkas av ansvarsnämnden i stället för att koncentrera sig på att ge patienten bästa möjliga vård.

Diskussion pågår hos berörda myndigheter om ansvarsnämnden därigenom i vissa fall kan motverka sitt hälsovårdande syfte att bidra till god vård. Socialstyrelsen har de senaste åren i allt mindre utsträckning fört disciplinärenden till HSAN för att istället koncentrera sina tillsynsinsatser på systemfel i vården. Regeringen tillsatte 2007, efter framställan från bl.a. Socialstyrelsen, en utredning – Patientsäkerhetsutredningen – som har till uppgift att se över ansvarssystemet inom hälso- och sjukvården. Utredningen, som var ute på remiss under våren 2009, föreslog att de disciplinpåföljder HSAN kan tilldela personal inom hälso- och sjukvården tas bort och att identifierade riskindivider inom vården i stället [citat] "punktmarkeras".

Från och med den 1 januari 2011[redigera | redigera wikitext]

Den 1 januari 2011 trädde den nya patientsäkerhetslagen, Patientsäkerhetslag (2010:659) i kraft vilket bland annat innebar att disciplinansvaret för hälso- och sjukvårdspersonalen togs bort i och med att lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område upphörde att gälla. Den nya lagen innebär bl.a. att Socialstyrelsen nu har tagit över hanteringen av patienternas klagomål på vården. Den nya patientsäkerhetslagen innebär också att ansvarsnämndes roll har renodlats på så sätt att HSAN nu endast administrerar s.k. behörighetsfrågor.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

http://www.regeringen.se/sb/d/11201/a/117784

  1. ^ http://www.regeringen.se/sb/d/11201/a/116950

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]