Kasus

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För det rättsvetenskapliga begreppet, se casus.

Kasus är en grammatisk kategori för nomen (substantiv, adjektiv, pronomen, räkneord och particip), som markerar dessas funktion i satsen.

I första hand gäller det substantiv och pronomen samt substantiverade former av övriga nomen, men i många kasusspråk kongruensböjs adjektiv, räkneord och adjektiviskt använda particip alltid med huvudordet. Allra vanligast är denna kasuskongruens hos språk där adjektivattribut i allmänhet placeras efter huvudordet.

Kasus ses traditionellt som en böjningskategori, men eftersom flera kasus får substantiv att fungera som adverbial, kan det i en del fall betraktas som avledning. Vissa lingvister delar in kasus i rent grammatiska, företrädesvis nominativ, genitiv, ackusativ, dativ, partitiv, ergativ, absolutiv och vokativ och adverbiella till exempel instrumentalis. Från de senare kan lokalkasusen inessiv, ablativ, lokativ med flera urskiljas som en särskild grupp.

Svenska språket[redigera | redigera wikitext]

På frågan om hur många kasus svenskan har, kan svaret variera från noll till tre.

 • Tre kasus innebär att man förutom till substantiv också skall se till kategorin personliga pronomen, i vilken särskilda objektsformer finns. Nominativ är då subjektsformerna ("jag", "du" och "han"/"hon"/"den"/"det" samt pluralisformerna "vi", "ni" och "de"). Som genitiver räknas de possessiva pronomina ("min", "din", "hans"/"hennes"/"dess", etc). Slutligen räknar man objektsformerna ("mig", "dig" etc) som "objektskasus".
 • Två kasus, bygger på att de personliga pronomina egentligen inte bör räknas eftersom de är så få, men som ändå räknar substantivens s-former som genitivkasus ("bokens") och de s-lösa formerna nominativ eller "grundform". Detta är traditionellt den vanligaste ståndpunkten bland svenska lingvister.
 • Ett kasus innebär att s-formerna ses som genitiv, medan de s-lösa formerna helt enkelt är kasuslösa former. Andra som säger att svenskan har ett kasus anser att s-formernas s inte är en kasusändelse utan en klitisk ("påhängd") partikel. De anser då också att den form som finns (med eller utan s) är ett kasus (det enda).
 • Inga kasus betyder att s-formerna inte är genitiver. Om det bara finns en kategori kvar är det inte meningsfullt att kalla den kasus.

Svenska akademiens grammatik anno 2004 uppger att genitiven är ett kasus i svenskan.

Kasus fanns i fornsvenskan men återfinns under 1500-talet endast som kasusrester i skrift.

Indoeuropeiska språk[redigera | redigera wikitext]

Det ursprungliga indoeuropeiska språket anses ha haft åtta kasus: nominativ, ackusativ, dativ, genitiv, lokativ, ablativ, instrumentalis samt vokativ. Många av kasusändelserna anses ha uppkommit genom att pronomen eller postpositioner från äldre språkformer "vuxit fast" vid sina huvudord.

Finsk-ugriska språk[redigera | redigera wikitext]

Av urindoeuropeiskans kasus lokativ och ablativ ser man tydligt att kasus kan uttrycka funktioner som exempelvis svenskan uttrycker med hjälp av prepositioner. Detta är ännu tydligare hos de riktigt kasusrika språken, bland annat många i den finsk-ugriska familjen, där exempelvis finskan har 15 kasus och ungerskan 22 stycken.

Några exempel på finska[redigera | redigera wikitext]

 • nominativ talo = hus
 • partitiv taloa = en del av huset
 • genitiv talon = husets
 • essiv talona = som hus
 • translativ taloksi = bli hus
 • inessiv: talossa = i huset
 • elativ: talosta = ut ur huset
 • illativ: taloon = in i huset
 • adessiv: talolla = på huset
 • ablativ: talolta = från huset
 • allativ: talolle = till huset
 • abessiv: talotta = utan hus (också med preposition ilman och partitiv: ilman taloa = utan huset)
 • komitativ: taloineen = med sina hus (också med genitiv, possessivsuffix (n(sa)) och postposition kanssa: talonsa kanssa = med sitt hus
 • instruktiv: taloin = med hjälp av sina hus (att göra något med hjälp av något, t.ex. käsin = för hand)
 • Ska en svensk bilturist till exempelvis orten Virolahti hittar han ingen sådan vägvisare. Däremot finns vägvisaren Virolahden  k:k, vilket ska förstås som "vägen till Virolahti kyrkby". [förtydliga]

Kasus eller inte?[redigera | redigera wikitext]

Ibland är språkbeskrivarna oense om hur många kasus ett visst språk har. Det kan bero på åtminstone två faktorer:

 • Ett visst kasus är begränsat till ett fåtal ord och är inte längre produktivt, det vill säga kan inte markeras på nya ord, varvid de kvarvarande ordformerna kan betraktas som egna ord, vanligen adverb. I svenskan är ingen oense om att dativformer som lagom och stundom har blivit rena adverb.
 • Affixet för ett kasus har blivit vad som snarast är att betrakta som en klitisk partikel. Tecken på det kan vara att en ändelse hamnar på ett annat ord (och endast där) i nominalfrasen än huvudordet. Det faktum att svenska språkbrukare idag formulerar sig "Kungen av Thailands häst" snarare än "Kungens av Thailand häst" gör att genitiv ifrågasätts som kasus i svenskan. I mariska fästs modalisändelsen idag oftast på ord som redan är markerade för ett annat kasus, nämligen illativ, vilket gör att många[vem?] anser att modalis inte är ett kasus i språket. Andra ser kombinationen illativsuffix+modalissuffix som ett morfem, varvid modalis av dem kan anses vara mariskt kasus.

Lista över kasus med exempel på språk där de förekommer[redigera | redigera wikitext]

Listan är inte komplett

kasus exempel på språk där det förekommer grundfunktion
Abessiv estniska, finska avsaknad av
Ablativ estniska, latin, finska, sanskrit, turkiska, ungerska det varifrån något skiljs
Absolutiv baskiska subjekt vid intransitiva verb, objekt vid transitiva
Ackusativ bosniska, kroatiska, latin, ryska, sydsamiska, polska, isländska, tyska, finska, sanskrit, ungerska, älvdalska, lettiska, litauiska, serbiska, ukrainska direkt objekt
Adessiv estniska, finska, ungerska befintlighet på
Adverbialis georgiska, udmurtiska ?
Allativ estniska, finska, ungerska rörelse mot/till
Approximativ Komi-syrjänska, votjakiska, udmurtiska ?
Benefaktiv baskiska, quechua för att visa vem som drar nytta av en handling, till fördel för.
Dativ bosniska, isländska, tyska, kroatiska, latin, ryska, polska, sanskrit, turkiska, georgiska, vissa genuina dalmål, lettiska, litauiska, serbiska, ukrainska indirekt objekt
Delativ ungerska, finska rörelse från (ytan av) något
Disjunktiv franska betonat, endast personliga pronomen
Distributiv ungerska fördelning: "per person", "om året" etc
Egressiv Komi-syrjänska, votjakiska, udmurtiska ?
Elativ estniska, finska, ungerska, sydsamiska rörelse ut ur
Ergativ baskiska, georgiska subjekt vid transitiva verb
Essiv estniska, finska, ungerska, sydsamiska roll ("som")
Expletiv khanty (ostjakiska) ?
Genitiv svenska, bosniska, norska, danska, engelska, isländska, tyska, färöiska, kroatiska, latin, sanskrit, turkiska, ryska, polska, estniska, finska, georgiska, lettiska, litauiska, serbiska, sydsamiska, ukrainska ägande, tillhörighet
Illativ estniska, finska, ungerska, sydsamiska rörelse in i
Inessiv estniska, finska, ungerska, sydsamiska befintlighet i
Instruktiv finska medel
Instrumentalis ryska, polska, sanskrit, georgiska, bosniska, kroatiska, litauiska, serbiska, ukrainska medel
Karitiv mariska, komi-syrjänska typ av frånvaro av ngt (likheter med abessiv)
Komitativ estniska, finska, sydsamiska Med vem/vad
Komparativ permjakiska ?
Konsekutiv Komi-syrjänska ?
Koordinativ selkupiska mått eller referenspunkt?
Lativ selkupiska föremål för rörelse
Lokativ ryska, polska, sanskrit, turkiska, kroatiska, bosniska, lettiska, litauiska, serbiska, ukrainska befintlighet i el. adpositionsobjekt
Modalis mariska ?
Nominativ isländska, tyska, kroatiska, bosniska, latin, ryska, polska, estniska, finska, sanskrit, ungerska, georgiska, lettiska, litauiska, serbiska, sydsamiska, ukrainska (De "kasusneutrala" grundformerna i språk som svenska och engelska räknas ibland som nominativ.) subjekt
Partitiv estniska, finska del av ngt
Possessiv Turkiska ägande (mer begränsat än genitiv)
Perlativ Komi-permjakiska, grönländska, australiska språk genom något
Prolativ Komi-syrjänska (2 prolativkasus) medel, metod: "genom att nyttja"
Prosekutiv yaz'va, nenets ?
Separativ äldre khanty ?
Sociativ ngasan ?
Sublativ ungerska, finska (sällsynt)
Superessiv ungerska, finska (vissa pronomen), permjakiska befintlighet ovanpå eller ovanför
Superlativ permjakiska rörelse upp på?
Supertermitativ permjakiska ?
Terminativ estniska, ungerska Ända tills vem/vem
Transitiv Komi-syrjänska, udmurtiska, yaz'va ?
Translativ estniska, finska, ungerska bli, visa sig vara
Vokativ latin, sanskrit, polska, iriska, georgiska, bosniska, rumänska, kroatiska, litauiska, serbiska, ukrainska tilltal

Källor[redigera | redigera wikitext]

 • Ulf Teleman , Svenska Akademiens grammatik, Norstedts bokförlag, Stockholm 1999.