Lantmäteriet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För motsvarande ämbetsverk i Finland, se Lantmäteriverket.

Koordinater: 60°39′59″N 17°7′59″Ö / 60.66639°N 17.13306°Ö / 60.66639; 17.13306

Lantmäteriet
Lantmateriet.JPG
Lantmäteriets huvudkontor i Gävle
Departement Socialdepartementet
Organisationstyp Statlig förvaltningsmyndighet
Kommun Gävle kommun
Län Gävleborgs län
Organisationsnr 202100-4888
Föregångare Statens lantmäteriverk
Inrättad 1 september 2008
Generaldirektör Bengt Kjellson
Instruktion SFS 2009:946
Regleringsbrev För budgetåret 2013
Webbplats www.lantmateriet.se
Kongl. General-Lantmäteri-Contoret, entrén för Lantmäteristyrelsens hus vid Västra trädgårdsgatan nr 2.

Lantmäteriet, tidigare Lantmäteriverket och 21 lantmäterimyndigheter, blev den 1 september 2008 samlat i en myndighet med det officiella namnet Lantmäteriet. Lantmäteriet har till uppgift att tillhandahålla geografisk information, fastställa ortnamn, ansvara för de geodetiska referenssystemen och ansvara för fastighetsindelningen i Sverige. Lantmäteriet är också sedan den 1 juni 2008 inskrivningsmyndighet.

Lantmäteriets forskningsarkiv består av drygt en halv miljon kartor, varav de äldsta ritades på 1600-talet. Det har tillsammans med de regionala förrättningsarkiven med ca 2 miljoner akter med tillhörande kartor skannats och är tillgängliga via internet.

Lantmäteriverket bildades 1974 genom sammanslagning av Rikets allmänna kartverk, som framställde kartor och Lantmäteristyrelsen, en myndighet för fastighetsindelning. Det nybildade verket utlokaliserades till Gävle. År 1996 slogs Lantmäteriverket och Centralnämnden för fastighetsdata samman under benämningen Lantmäteriverket.

Lantmäteriet har drygt 2 000 medarbetare, varav knappt 900 på huvudkontoret i Gävle. Bengt Kjellson är verkets generaldirektör.

Lantmäteriet är uppdelat i divisionerna Fastighetsbildning (närmast fd Lantmäteristyrelsen) som ansvarar för fastighetsindelningen i Sverige, Informationsförsörjning (huvudsakligen fd Rikets allmänna kartverk och Centralnämnden för Fastighetsdata) som framställer och tillhandahåller geografisk information och Fastighetsinskrivning som har ansvar för inskrivningsärenden. Tidigare ingick Metria i Lantmäteriets organisation men är sedan 1:a maj 2011, med undantag av de delar som direkt riktar sig till Försvarsmakten, avskilt från myndigheten och ombildat som ett statligt ägt aktiebolag.

I samarbete med det statliga bolaget Swedesurvey bedriver Lantmäteriet utlandsverksamhet som till stor del avser utbildning och institutionsbyggande. Flertalet utlandsprojekt är finansierade av Sida.

Centralnämnden för fastighetsdata, CFD, slogs ihop med Lantmäteriverket 1996. Nämnden inrättades 1968 för att bygga upp ett ADB-system med data om landets samtliga fastigheter, det sk Fastighetsdatasystemet.

Lantmäteriets författningssamling[redigera | redigera wikitext]

Lantmäteriets författningssamling består av föreskrifter.

Fastighetsbildning[redigera | redigera wikitext]

Organisationen inrättades 1628, då Anders Bure fick i uppdrag att framställa geometriska jordeböcker och geografiska kartor samt att utbilda nya lantmätare. Anders Bure blev då underställd kammarkollegiet. Lantmäterikontoret flyttade 1688 till egna lokaler i Drottning Kristinas lusthus. År 1827 blev organisationen en egen myndighet, Lantmäteristyrelsen.

Divisionen har ansvar för fastighetsindelningen i Sverige och handlägger ärenden som rör fastighetsbildning. Verksamheten sker huvudsakligen vid de cirka 70-talet lantmäterikontoren organiserade i 4 regioner. I 38 av landets kommuner finns en lantmäterimyndighet där kommunen är huvudman.

Divisionen har totalt cirka 1000 medarbetare. Av dessa arbetar cirka 80 på den centrala staben med ekonomi- och personalfrågor samt rådgivnings-, utvecklings- och förvaltningsverksamhet.

Lantmäterigruppen är den grundläggande organisatoriska enheten och leds för närvarande av en länslantmätare och organiserar från under 10 till drygt 40 medarbetare. En pågående (januari 2013) omorganisation kommer dock att förändra detta.

Före 1996 var överlantmätaren chef för överlantmätarmyndigheten och länsstyrelsens lantmäterienhet. Överlantmätarmyndigheten ingick i den statliga lantmäteriorganisationen med Lantmäteriverket som chefsmyndighet, medan lantmäterienheten var en del av länsstyrelsen. I några fall var överlantmätaren även chef för ett lantmäteridistrikt (dvs distriktslantmätare) som kunde omfatta ett helt läns yta. I andra fall var överlantmätaren inte chef för något lantmäteridistrikt, men skulle ändå utöva ett ledarskap över fastighetsbildningsmyndigheterna inom länet. Titeln överlantmätare, som senare har använts för chefen för en del av den statliga lantmäterimyndighetsorganisationen motsvarande två till fyra län (kallades chefsområde), är idag avskaffad, närmaste motsvarande funktion har regionchefen.

Enligt 4 kap 1 § fastighetsbildningslagen består lantmäterimyndigheten vid en lantmäteriförrättning av en förrättningslantmätare och eventuellt också gode män (lekmän som utses av kommunen). Förrättningslantmätaren är den som handlägger och beslutar i lantmäteriförrättningar som kan avse fastighetsbildning, fastighetssamverkan, fastighetsbestämning mm. Förrättningslantmätare är också en titel på en tjänsteman i en lantmäterigrupp.

Informationsförsörjning[redigera | redigera wikitext]

Organisationen består av en sammanslagning av Rikets allmänna kartverk och Centralnämnden för fastighetsdata. Rikets allmänna kartverk hade till syfte att genomföra en fullständig topografisk kartläggning över landet och att framställa en karta som kom att kallas Generalstabskartan. Kartverkets förste föregångare var den 1805 inrättade Fältmätningskåren - sedan Topografiska kåren, vilken 1873 blev Generalstabens topografiska avdelning. År 1894 sammanslogs topografiska avdelningen med Ekonomiska kartverket till Rikets allmänna kartverk. Ekonomiska kartverket hade skiljts ur Lantmäteristyrelsen 1859. Först 1937 blev Rikets allmänna kartverk helt civilt och 1965 blev verkets avdelningar för första gången samlokaliserade, vid Hässelby torg.

Divisionen framställer och tillhandahåller idag rikstäckande geografisk information och fastighetsinformation, som används för bl a Eniros kartor och Lantmäteriets tryckta kartor (fd namn och färg inom parentes):

Fastighetsinformationen används i första hand av bank- och inskrivningsväsendet.

Divisionen ansvarar även för de nationella geodetiska referenssystemen, fastighetsregistet och Lantmäteriets flygbildsarkiv. Samt även tyngdkraftmätning.

Divisionen har ungefär 550 medarbetare med verksamhet i Gävle, Karlskrona, Kiruna och Luleå.

Fastighetsinskrivning[redigera | redigera wikitext]

Sedan 1 juni 2008 är Lantmäteriet även inskrivningsmyndighet. Divisionen handlägger ärenden som gäller inskrivning i fastigheter, till exempel lagfarter, panträtter, avtalsservitut och nyttjanderätter. Verksamheten är enligt riksdagsbeslut lokaliserad till 7 orter, Hässleholm, Eksjö, Uddevalla, Norrtälje, Mora, Härnösand och Skellefteå.

Metria[redigera | redigera wikitext]

Detta avsnitt är en sammanfattning av Metria

Metria är ett helägt statligt aktiebolag som bildades 1 maj 2011, och var innan dess affärsdivisionen inom Lantmäteriet.

Den 1 maj 2011 gick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag, Metria AB. Karin Annerwall Parö är VD i Metria AB.

Det nya bolaget har ca 300 medarbetare fördelade på ca 20 orter över hela landet. Huvudkontoret ligger i Gävle. Bland medarbetarna finns exempelvis ingenjörer, jägmästare, tekniker och biologer. Metria har specialister inom bland annat geodata, geodesi, fjärranalys och GIS-utveckling.

Direktörer/överdirektörer/generaldirektörer[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]