Prövningstillstånd

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Prövningstillstånd är ett tillstånd som en domstol på högre nivå än den tidigare, till exempel kammarrätt, Högsta förvaltningsdomstolen, hovrätt och Högsta domstolen i vissa fall måste bevilja för att ett mål eller domstolsärende ska kunna tas upp och prövas av domstolen.

Enligt 49 kap. 13 § första stycket 1 RB krävs det i brottmål prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en tingsrätts dom genom vilken den tilltalade som enda påföljd dömts till böter.

 • En femtonårig pojke har dömts för grov misshandel till böter och överklagat domen. Synnerliga skäl har ansetts föreligga att pröva överklagandet.[1]

Prövningstillstånd ska enligt 49 kap. 14 § RB meddelas

 1. om det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till (ändringsdispens),
 2. om det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till (granskningsdispens),
 3. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (prejudikatdispens) eller
 4. om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (extraordinär dispens).

Prövningstillstånd i kammarrätten ska meddelas om

 1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt,
 2. anledning förekommer till ändring i det slut vartill förvaltningsrätten kommit eller
 3. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Meddelar inte kammarrätten prövningstillstånd står förvaltningsrättens beslut fast.

Huvudregeln är att prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen lämnas bara om avgörandet kan få betydelse som prejudikat, det vill säga vara till ledning för hur andra liknande fall ska bedömas. Den omständigheten att kammarrätten eller hovrätten kan befinnas ha dömt fel räcker därför inte för att de överordnade domstolarna ska ta upp målet och pröva det. Är det ett grovt rättegångsfel så kan målet prövas på grund av domvilla.

Genom krav på prövningstillstånd minskar antalet mål som ges en fullständig prövning i högre instans.

De mål som kräver prövningstillstånd betecknas PT-mål.

Rättsfall[redigera | redigera wikitext]

 • Det har ansetts vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att högre rätt prövar frågan om när ett mål som inledningsvis har handlagts enligt ordinära regler kan överföras till handläggning i förenklad form enligt 1 kap 3d § rättegångsbalken, det vill säga sådana mål som kallas småmål.[2]
 • I mål om vårdnad av barn har hovrätt lämnat prövningstillstånd endast till ena parten. PÅ så sätt begränsades ramen för prövningen. HD ansåg dock att med hänsyn till att domstolen ex officio ska besluta i fråga om vårdnaden utifrån barnets bästa, är ett prövningstillstånd som är begränsat till att endast avse en del av den överklagade vårdnadsfrågan inte lämpligt. Prövningstillstånd meddelades därför även för andra parten.[3]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ https://lagen.nu/dom/nja/2011s24
 2. ^ https://lagen.nu/dom/nja/2012s30
 3. ^ https://lagen.nu/dom/nja/2011s311

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]