Venngarns slott

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Wenngarns slott)
Hoppa till: navigering, sök
Venngarns slott

Venngarns slott är ett slott som ligger ett par kilometer norr om Sigtuna, huvudsakligen uppfört 1670 för Magnus Gabriel De la Gardie i samarbete med arkitekten Jean De la Vallée, medan fastigheten omnämns första gången 1167. Huvudbyggnaden är cirka 2 200 kvadratmeter stor och området omfattar totalt cirka 37 hektar mark.[1] Venngarn blev kronogods under Gustav Vasas tid. År 1653 såldes egendomen till Magnus Gabriel De la Gardie. Han förvandlade medeltidsborgen till ett praktfullt barockslott, dock ej så ståtligt och inte heller med en så magnifik trädgårdsanläggning som bilden i Suecian visar. 1681 reducerade kronan, men lät den ruinerade Magnus Gabriel De la Gardie bo kvar på slottet. Venngarn är det enda slott som landets störste godsägare under 1600-talet, Magnus Gabriel De la Gardie, fick behålla efter Karl XI:s reduktion och han dog där 1686. Sedan dess har Venngarn antingen varit bostad åt landshövdingar i Uppsala eller så har det varit utarrenderat. 1916 blev det alkoholistanstalt och förvaltningen låg i slottet med dess magnifika trapphall och målade barocktak. Senare ägare blev Lewi Pethrus-stiftelsen. Slottet är byggnadsminne.[2]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Venngarn ca 1695. Kopparstick av Willem Swidde i Suecia Antiqua et Hodierna.

1100-talet till 1500-talet[redigera | redigera wikitext]

Venngarn har mycket gamla anor. De äldsta historiska uppgifterna är från 1100-talet. Ägarna till Venngarn har varit många. En av de tidigast kända är riksrådet Folke Jonsson (Fånöätten) (död omkring 1313[3]). Under 1400-talets andra hälft ägdes Venngarn av ätten Banér. Sedan medeltiden fanns ett fast hus vid Venngarn. I mitten på 1400-talet var Eskil Isaksson Baner var riksråd, riddare och herre till Venngarn. Han var samtida med Karl Knutsson och Sten Sture den äldre. Gården gick i arv från Eskil Isaksson Banér till dottern Sigrid, mormor till Gustav Vasa. Sigrid Eskilsdotter Banér var dotter till Eskil Isaksson Banér till Venngarn och hans hustru Cecilia Haraldsdotter (Gren). Sigrids mor Cecilia Haraldsdotter fick Venngarn i morgongåva när hon gifte sig 5 juli 1441 med riksrådet Eskil Isaksson Banér, och hon levde ännu 1465.[4] Hon erhöll därvid Venngarns "gård och gods" med åtskilliga underlydande gårdar, däribland Stora Brännbo, en stadsdel i nuvarande Sigtuna, i morgongåva av maken. I gåvobrevet uppträder två av tidens mäktigaste män, Karl Knutsson (Bonde) och Bengt Jönsson (Oxenstierna), i egenskap av vidervarumän.[5][6]

Som medeltida frälsegods tillhörde det vid 1500-talets början Gustav Vasas mormor, Sigrid Eskilsdotter Banér. Eskil Isaksson Banérs son, riksrådet och riddaren Knut Eskilsson (Banér) (död omkring 1517), som var halvbror till Sigrid Banér, var också herre till Venngarn samt även till Skedenäs, nu Skenäs slott, en kungsgårdVikbolandet i Östra Husby socken i Östergötland och Lindö, en by i Ekenäs i Finland.[7] Senare tillhörde det Gustav Vasa själv. Genom att ogiltigförklara ett tidigare arvskifte lyckades Gustav Vasa år 1555 förvärva Venngarn, som därmed blev kronogods. Under Gustav Vasas regeringstid blev Venngarn kronogods. 1568 donerades gården till Gustav Vasas dotter Sofia Vasa (1547-1611), som var gift med hertig Magnus II av Sachsen-Lauenburg. Sofia hade gift sig med hertig Magnus av Sachen-Lauenburg den 4 juli 1568, och de fick en son, hertig Gustav (1570-1597). Hertigparet Sofia och Magnus fick Ekolsunds slott öster om Enköping och Venngarns slott i förläning av Johan III. 1597 innehade Sofia dessutom flera socknar av Lagunda härad och Håbo härad. Mot slutet av seklet tillhörde slottet Sofia Vasas och Magnus av Sachen-Laugenburgs son, Gustav av Sachsen-Engern-Westfalen.[8]

1600-talet[redigera | redigera wikitext]

På 1590-talet byggdes slottet till av hertig Gustav av Sachsen-Engern-Westfalen. En större tillbyggnad av det medeltida stenhuset i två våningar, som då fanns på platsen, företogs. Från hertig Gustavs på 1590-talet ombyggda medeltidshus ingår betydande delar i det nuvarande slottets murar. Kvar är också de huggna stenportalerna i renässansstil. Efter diverse ägobyten såldes Venngarn 1653 till Magnus Gabriel de la Gardie som utvidgade godset så att själva säteriet kom att utgöras av 10 mantal och de underlydande egendomarna av drygt dubbelt så många.[9]

Magnus Gabriel de la Gardie[redigera | redigera wikitext]

Fältmarskalken Jakob de la Gardie (1583-1652) arrenderade godset och lät 1638 sin arkitekt och byggmästare Hans Jacob Kristler göra vissa förändringar. Sonen Magnus Gabriel de la Gardie (1622-1686), som blev ägare från 1653, påbörjade 1661 en stor omvandling av slottet efter Jean de la Vallées ritningar och skapade en långsträckt anläggning avslutat av små paviljonger med var sitt litet torn krönt av ett solur. Det var ett arrangemang som var ritat av Uppsalaprofessorn Olof Rudbeck. Olof Rudbeck var även upphovsman av slottets orangerier. På Magnus de la Gardies tid var huvudbyggnaden med sina utskjutande flyglar utvändigt bemålad med arkitekturmotiv i renässans. Portalerna, som är huggna av stenhuggaren Markus Hebel (död 1664),[10] är kvar och några blyspröjsade fönster, vilket är sällsynt.[8]

År 1619 tillföll Venngarn Gustav II Adolf, som senare förlänade godset till greve Frans Berendt von Thurn, vars son sålde det för 50 000 riksdaler specie till Magnus Gabriel de la Gardie år 1653. Därmed inleddes en glansperiod för Venngarns slott. Som rikskansler och den ledande i Karl XI:s förmyndarregering, var Magnus Gabriel de la Gardie Sveriges mest inflytelserike politiker. Genom inkomsterna från sina väldiga domäner, vilka anses ha omfattat nära 1 000 hemman, kunde han hålla sig med ett hov på hundratalet personer. "De som bor i slott säger att de bor i hus." Ingen svensk har ägt fler slott än Magnus Gabriel De la Gardie. "Läckö slott var hans enda slott, allt det andra var hans hus."[11]

Sedan Karl XI tillträtt regeringen, dalade dock rikskanslerns stjärna betänkligt. Genom kungens reduktion drogs Magnus Gabriel De la Gardies samtliga gods in till kronan. Han fick dock rätt att bebo och bruka Venngarn under sin livstid och avled där den 26 april 1686. Sedan 1686 har Venngarn varit i kronans ägo och arrenderats ut till olika släkter.

1900-talet och framåt[redigera | redigera wikitext]

År 1916 inrättades en central statlig anstalt för alkoholistvård på Venngarn. Venngarn användes som alkoholistanstalt med direktörens bostad och kansli i själva slottet. För denna verksamhet utfördes på 1950-talet en del om- och tillbyggnader efter ritningar av arkitekten Karl-Erik Hjalmarson. Bland annat utfördes en sinnrik ombyggnad av en transformatorstation till klockstapel. I samband med att den statliga anstalten 1983 avvecklades, såldes den till Lewi Pethrus Stiftelse för filantropisk verksamhet.

Lewi Pethrus Stiftelse var en verksamhet som drevs av svenska Pingströrelsen och syftade till att rehabilitera personer som fastnat i drogmissbruk.[12] Åren 1983-1997 ägdes slottet av Lewi Pethrus Stiftelse.

År 1997 såldes Venngarn till sin förra ägare, Wenngarn AB, ett hälsocenter[13][förtydliga] som driver anläggningen bland annat som bostäder för flyktingar från stadsdelsförvaltningen Rinkeby-Kista i Stockholm.[14] Bolagets förvaltning av hyresfastigheterna fick 2009 kraftig kritik från bland annat Hyresgästföreningen, som betecknade slottsområdet som slum, och byggnaderna kallades "extremt eftersatta".[14] Våren 2007 förklarade Wenngarn AB slottet och hela Venngarn till salu, och ett nytt försäljningsförsök inleddes 2010.[1] I oktober 2013 såldes slottet till Olle Larsson som tillsammans med Sigtuna kommun skall upprusta och förädla området.[15]

Under Venngarns slott är Viby by i Sankt Olofs socken sedan 1940 statligt byggnadsminne. Fram till att Venngarn blev anstalt 1916 hade bönderna i Viby dagsverksskyldighet under slottet. Idag är inte Viby att betrakta som en by i egentlig mening, utan som en samling torp under Venngarns slott. Viby är en oskiftad så kallad klungby,[16] bevarad i stort sett som den såg ut för två hundra år sedan då den befolkades av arrendetorpare under Venngarns kungsgård. I Viby har generationer av torpare levt under knappa förhållanden.

Under reformationen drogs gården in till kronan, och kom att läggas under Venngarns slott. Viby visar på ett ålderdomligt ekonomiskt nyttjande av marken. Husen är spridda över backar och berg som inte lämpade sig för odling. Storleken på de ägor som hörde till torpen varierade från sju tunnland och uppåt. Ängsmarkerna var inte fördelade med egentliga gränser, men alla höll reda på sin hävdvunna mark. Ner mot Garnsviken odlade man fodersäd. Egentligt fiskevatten hörde inte till Viby, men byborna hade rätt till den fisk de kunde ta upp på de under våren vattendränkta strandängarna.[17]

Arkitektur[redigera | redigera wikitext]

Slottet[redigera | redigera wikitext]

Slottet består av en huvudlänga med två flyglar, som omger en liten borggård. Det fick i stort sett sin nuvarande yttre form i slutet av 1500-talet. Hertig Gustav byggde då på en våning och lät uppföra två låga flyglar. En latinsk inskrift på slottets södra gavel bekräftar detta: HANC EXSTRUXIT ILLUSTRIS PRINCEPS GUSTAVUS DUX SAXONIAE MDXCI. (Detta hus uppfördes av den frejdade fursten Gustav, hertig av Sachsen, 1591) Magnus Gabriel de la Gardie gjorde stora insatser för vetenskaperna och de sköna konsterna. Han lät Jean de la Vallée, en av dåtidens främsta arkitekter, utföra ritningarna till en omfattande ombyggnad, som pågick mellan 1663 och 1670. Slottet fick då sin fulla höjd och trapphuset byggdes. Greven var synbarligen angelägen om att så fort som möjligt göra slottet användbart. Utländska konstnärer och hantverkare tillkallades för den inre utsmyckningen. De de la Gardieska slotten präglas i stor utsträckning av bibelcitat och målningar med andliga motiv.

Slottskapellet[redigera | redigera wikitext]

Som besökare når man kapellet genom att gå en halv trappa ned från gårdsporten. Därvid kommer man in i kapellet genom den dörr som var avsedd för gårdens och hovets folk. Greveparet hade direkt ingång från sin bostadsvåning till herrskapsläktaren. Då kronan tillträdde Venngarn 1686, lämnades slottskapellet helt orört. Inget har tillkommit och bara några få detaljer har försvunnit sedan dess. Därmed är kapellet ett av landets absolut bäst bevarade kyrkorum från stormaktstiden. Det iordningställdes av De la Gardie och förmodligen har han även här anlitat Jean de la Vallee som arkitekt.

Kapellets interiör[redigera | redigera wikitext]

Kyrkan är slottets märkligaste del. Kassettaket i renässans är ett par generationer äldre och hör till det sena 1500-talet. Intressant är att Magnus Gabriel De la Gardie medvetet gav sitt slott en föråldrad karaktär genom att flytta dit stenspisar och andra byggnadsdelar från palatset Makalös i Stockholm. Makalös var namnet på De la Gardieska palatset vid Norrström, söder om Kungsträdgården i Stockholm. Det var en av de förra ägarna, Jacob De la Gardie, som 1635 hade låtit bygga slottet Makalös, som uppfördes 1635–1643, vid Norrström där nuvarande Karl XII:s torg ligger, och revs efter en brand 1825. Några mera privata rum har bervarat takmålningar av Nicolas Vallari, men de stora festrummen försvann vid en genomgripande ombyggnad 1730-1731, när Venngarn som kungsgård beboddes av arrendatorer.[18]

Ett särdrag i kapellet är det väldiga antalet allegoriska målningar på bänkdörrarna och läktarna. Symboliken är väl genomtänkt och innefattar även predikstol och altare. Den vittnar tydligt om rikskanslerns trosinriktning. Han framhöll ofta i skrift sin evighetslängtan och känslan av att leva i en eländets och sorgens obeständliga jämmerdal. Både tröst och hopp finns skildrade i allegorierna. Sin tröst fann de la Gardie i bönens stilla samtal med Gud. Kapellet har cirka 100 sittplatser och rymmer en av de finaste barockinredningar som finns bevarade i Sverige. I inredningen märks den grevliga läktaren, som är prydd med de De la Gardieska och Pfalziska vapensköldarna, vilka även återfinns på det väl bevarade antependiet. På orgelläktaren finns en transportabel piporgel, från början avsedd att medföras i fält. Fasaden bär årtalet 1653. Trots att bara några decimeter skiljer herrskapsläktaren från orgelläktaren, har man föredragit att inte bygga samman dem, säkert för att framhäva skillnaden i rang. Predikstolen sitter mitt på den södra väggen, exakt i jämnhöjd med herrskapsläktaren, så att predikanten varit vänd direkt mot greveparet. Trappan till predikstolen går kuriöst nog inne i ytterväggen. Golvet är av trä och lagt i kvadratiska mönster som kallas Läcköparkett.

Disasalen[redigera | redigera wikitext]

På 1660-talet lät Magnus Gabriel de la Gardie bygga om slottet till sitt nuvarande utseende. Helt intakt bevarat från denna tid är trapphuset och det ovannämnda slottskapellet i barockstil. Venngarn utanför Sigtuna ansågs vara den plats där drottning Disa hade levt, enligt en äldre saga, spridd i Asien och Europa. I Venngarns slott lät därför lät Magnus Gabriel de la Gardie utföra en svit målningar av David Klöcker Ehrenstrahl med motiv från berättelser om Disa. Målningarna med motiv hämtade ur sagan om Disa var utförda på Magnus Gabriel de la Gardies beställning och tidigare placerade i trapphuset i slottet.[19] Ett flertal plafondmålningar troligen utförda av den franske målaren och skulptören Nicolas Vallari, har också bevarats.[9]

Högst upp i slottet där de kungliga rummen tidigare låg tillkom 1931-1936 Disasalen vid en restaurering av arkitekten Ärland Noreen. Samtidigt tog man i den övre vestibulen fram kalkmålningar från tidigt 1600-tal. Som restaureringsarkitekt var Ärland Noreen kopplad till bevarandet av ett stort antal äldre svenska byggnader, bland annat Venngarns slott. Vid restaureringen försågs väggarna i Disasalen med en svit målningar, som tidigare var placerade i trapphuset, och vars motiv var hämtade ur sagan om Disa, den fornnordiska drottning som skulle ha kommit från Venngarn.[19]

Disasalen fick sitt namn efter de åtta kända målningar som illustrerar Disasagan, välkänd bland annat genom författaren och dramatikern Johannes Messenius "comedia" om Disa, vilket skådespel han skrev 1611 till drottning Kristinas ära. Magnus Gabriel de la Gardie var en av den svenska stormaktstidens mest inflytelserika personer. Han var drottning Kristinas stora gunstling. Skådespelet är byggt på en äldre saga om den kloka flickan som lyckas bli drottning. Målningarna torde vara utförda i början på 1680-talet av Lorenz Wolter efter förlagor av David Klöcker Ehrenstrahl. Disasagan finns återgiven i både svensk och latinsk text på trätavlor, som är placerade dels i slottets trapphus, dels i Disasalen. Från Disasalen i översta våningen har man god utsikt över slottsparken.

Målningarna[redigera | redigera wikitext]

Utsmyckningen av Venngarn anförtroddes 1665 skråmästaren i Stockholm, Måns Andersson Carlinus och hans tyske gesäll Christijan Hoppe. Av räkenskaperna framgår att Carlinus bar huvudansvaret för kapellets dekorationer. Förutom dekorationsmåleriet finns en rad stafflimålningar med mycket skiftande motiv.

Barockträdgården[redigera | redigera wikitext]

Vid Venngarns slott finns en högklassig terrasserad barockträdgård bevarad. Magnus Gabriel De la Gardie lät också anlägga barockträdgården, som sannolikt ritades av Jean de la Vallée. Vid själva anläggandet tror man att Olof Rudbeck den äldre varit behjälplig. Trädgården, som så småningom förföll, restaurerades delvis på 1930-talet. Venngarns trädgård med dess branta terrasseringar och alléer hör till Sveriges finaste minnen av 1600-talets trädgårdskonst.[9]

Byggnadsminne[redigera | redigera wikitext]

Venngarns slott med tillhörande slottspark förklarades redan år 1835 för statligt byggnadsminne. Efter att fastigheten tagits över av Lewi Pethrus stiftelse beslutades 1984 om att förklara slott med delar av parken som (ej statligt) byggnadsminne och sedan år 1997 är såväl slottet som hela parken byggnadsminne enligt 3 kap 7§ i Kulturminneslagen (KML). Byggnadsminnesområdet omfattar slottet, parkanläggningen söder/väster om slottet, allén nordväst om slottet, orangeriet, trädgårdsvillan, jordkällaren, verkstaden, klockstapeln och (den nyligen[när?] nedbrunna) dammstugan.[20]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] http://www.hemnet.se/gard/wenngarn-slott-wenngarns-slott/927181?r=13
 2. ^ Ralph Herrmanns, Slott och herremanshus i Södermanland, Uppland och Västmanland, Prisma, 1985, sidan 125. ISBN 91-518-1845-0.
 3. ^ Folke Jonsson (Fånö) (b.- c. 1313)
 4. ^ Flera källor angiver 1461 men detta bygger på en fastslagen feldatering; se "Förteckning öfver handskrift-samlingen på Wiks sätesgård i Uppland" i Historiska handlingar del 4 (Stockholm 1864) sid 359 resp sid 377
 5. ^ "Förteckning öfver handskrift-samlingen på Wiks sätesgård i Uppland" i Historiska handlingar del 4 (Stockholm 1864) sid 377
 6. ^ Historik på storabrannbo.se, läst 2009-10-08
 7. ^ Banér, Nordisk Familjebok, 1904, sidorna 829-830.
 8. ^ [a b] Fredric Bedoire, Svenska slott och herrgårdar, En historisk reseguide, Albert Bonniers Förlag, 2006, sidan 334. ISBN 91-0-010577-5.
 9. ^ [a b c] Stockholms läns museum, Venngarn - Viby.
 10. ^ Markus Hebel, stenhuggare, Svenskt Biografiskt Lexikon.
 11. ^ Ralph Herrmanns, Slott och herremanshus i Södermanland, Uppland och Västmanland, Prisma, 1985, sidan 32. ISBN 91-518-1845-0.
 12. ^ LP-verksamheten (officiell webbplats)
 13. ^ http://www.allabolag.se/5565473872/befattningar
 14. ^ [a b] http://www.unt.se/inc/print/wenngarn-ab-sager-upp-quotobekvamaquot-hyresgaster-315407-Default.aspx
  http://svt.se/2.33538/1.1719817/de_tvingas_bo_i_misar_pa_venngarns_slott?lid=senasteNytt_363721
 15. ^ ”Köpte slott för 125 Mkr”
 16. ^ En klungby är en benämning på en by med, åtminstone före laga skiftet, samlad gårdsbebyggelse, där gårdstomterna ligger utan skönjbar plan eller inre ordning.
 17. ^ Viby by i Sigtuna, Statens fastighetsverk.
 18. ^ Fredric Bedoire, Svenska slott och herrgårdar, En historisk reseguide, Albert Bonniers Förlag, 2006, sidorna 334-335. ISBN 91-0-010577-5.
 19. ^ [a b] Fredric Bedoire, Svenska slott och herrgårdar, En historisk reseguide, Albert Bonniers Förlag, 2006, sidan 335. ISBN 91-0-010577-5.
 20. ^ Sigtuna, bygga, bo, trafik / Planering /Detaljplaner / Program och detaljplaner Sigtuna, Fornlämningar och byggnadsminnen, sidan 9.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Koordinater: 59°38′55″N 17°43′11″Ö / 59.64861°N 17.71972°Ö / 59.64861; 17.71972