Lista över förkortningar

Från Wikipedia
(Omdirigerad från AKA)
Hoppa till: navigering, sök
För vad förkortning är, se Förkortning.

Denna artikel innehåller en lista över förkortningar.

Allmänna förkortningar[redigera | redigera wikitext]

Förkortning Klartext
A.D. latin Anno Domini, "I Herrens år" = e.Kr.
art. artikeln
BB barnbördshus; barnbördsklinik, se kvinnoklinik
bg bankgiro
bl.a. bland annat, bland andra
bh bysthållare
cd compact disc
civ.ek. civilekonom
civ.ing. civilingenjör
doc. docent
d:r, dr doktor
dvs. det vill säga
d.y. den yngre
d.ä. den äldre (i äldre texter även "det är" = det vill säga)
ekon. ekonomi
e.Kr. efter Kristus
e.v.t. Efter vår tideräkning (Nyare modell av e.Kr. (religionlös)).
farm. farmaci
f.d. före detta
fig. figur
fil. filosofie
fr.o.m. från och med
g.s. gamla stilen, datum enligt julianska kalendern
iaf i alla fall
Ibid., ib. latin Ibidem, "på samma ställe" (i fotnoter)
i.o.m. i och med
iofs i och för sig
ISBN internationellt standardboknummer
i.s.f.
  • i så fall
  • i stället för
IVA intensivvårdsavdelning, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
k tusen (kilo 103)
k:a kyrka
kbfd kyrkobokföringsdistrikt
KBM Krisberedskapsmyndigheten
KFM Kronofogdemyndigheten
lb. libra, viktenheten pund (lispund, skålpund), även tecknet ℔
lic. licentiat
lisp. lispund, äldre svensk viktenhet
m.
  • med
  • meter
mag. magisterexamen
mc motorcykel
med. medicine
min minut
min.
  • minut
  • minimum
mm millimeter
m.m. med mera
m.m.d. med mera dylikt
M miljoner (mega 106)
mnkr miljoner kronor
'' miljoner (ekonomi)
mom. moment i lagtext
msk matsked
mtp med tanke på
m.v.h. med vänlig hälsning eller med vänliga hälsningar
mån. månad
möjl. möjligen
m ö.h. meter över havet
n/a not applicable; ej tillämplig
n.b. nedre botten; nota bene (latin: notera)
N:o Numero = nr
nr nummer
N:s Numeris, plural av Numero = nr
näml. nämligen
nästk. nästkommande
o. och
obs., obs! observera
o.d. och dylikt
odont. odontologie
o.dyl. och dylikt
o.k.s. också känd som
omkr. omkring
omm inom matematik, filosofi och logik: om och endast om; ekvivalent
oms omsättningsskatt, en föregångare till moms
o.m.s. och mera sådant
op. opus
ordf. ordförande
org.nr Organisationsnummer
o.s.a., OSA Om svar anhålles
o.s.v. och så vidare
pers. person
pg postgiro eller nyare plusgiro
p.gr. på grund (av)
p.g.a. på grund av
pol. politices
prel. preliminär
prof. professor
prov. provisorisk
pua på uppdrag av
RC radio controlled, radiostyrd (-bil, -modeller)
rc. I frakturstil användes rc. för &c. = etc. = et cetera
R:dr, Rdr Riksdaler, äldre svensk myntenhet
ref. referens
resp. respektive
R:gs Riksgälds, se riksdaler
RIP , R.I.P. Vila I Frid , lat. Requiescat in pace
rst. runstycke, äldre svensk myntenhet
s. sida(n)
s:a, sa summa
s.a.s. så att säga
sek. sekund
SEK valutakoden som betecknar Svenska kronor
sekr. sekreterare
sid. sida, vanligtvis i böcker; sidd. = sidor
sign. signatur; signum
sistl. sistlidne = förra (månaden, året)
s.k. så kallad
sk. skilling, äldre svensk myntenhet, även förkortat med ß
skepp., Sk:pund, Sk# skeppund, äldre svensk viktenhet
skålp. skålpund, äldre svensk viktenhet, även
s.m. silvermynt, se riksdaler
sms sammansättning
s.m.s. som man säger
sp. spalt
spec. speciell
sr senior
ss såsom
ssk sjuksköterska
s.st. samma ställe (i fotnoter; jämför: ibid., a.a.)
st. styck
St Stora (ortnamn)
S:t Sankt
S:ta Sankta
stud. studerande
s.å. samma år
särsk. särskilt
t. till
tab. tabell
tekn. teknologie
tfn. telefon
temp. temperatur
teol. teologie
t.ex. till exempel
tf. tillförordnad
tfn telefon
tgm telegram
t.h. till höger
tim. timme, timmar
tjf tjänsteförrättare
tjl tjänstledig
tjm tjänsteman
tkr tusen(tal) kronor
' tusen (ekonomi)
t.o.m. till och med
tr. trappa
t:r tunnor, volymmått för torra varor
trol. troligen; trolovad
trpt, trsp transport
TV, tv, teve television
t.v. tills vidare; till vänster
ung. ungefär
u.a. utan anmärkning
u.f.a. under förutsättning att
u.p.a. utan personligt ansvar
urspr. ursprungligen
utg. utgiven, utgivare, utgåva
v. vice; vecka; von
VAB vård av sjukt barn
w. vecka (week)
vd verkställande direktör
vpl värnpliktig
åk, å.k. årskurs
äv. även
ö.a. översättarens anmärkning
ö.g. över gården
ö.h. över havet
ö.h.t. över huvud taget
ök. överenskommelse, ökning
övers. översättare, översättning
Ftf fortfarande

Svenska examina[redigera | redigera wikitext]

Institutioner, organisationer o.dyl.[redigera | redigera wikitext]

Förkortning Betydelse
AA Anonyma Alkoholister
AB aktiebolag
AF Akademiska Föreningen
ASEA Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget
ASEAN Association of Southeast Asian Nations
CSA Centralförbundet för Socialt Arbete
CSA Confederate States of America
CSN Centrala Studiestödsnämnden
DACO De Anställdas Centralorganisation
DAFA Datamaskincentralen för administrativ databehandling
DCRI Direction centrale du renseignement intérieur (Frankrikes myndighet för kontraspionage)
EG Europeiska gemenskaperna
EMU Ekonomiska och monetära unionen
EU Europeiska unionen
FK Försäkringskassan
FRA Försvarets Radioanstalt
FN Förenta nationerna
JK Justitiekanslern
JO Justitieombudsman
JämO Jämställdhetsombudsmannen
KDU Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
KF Kooperativa Förbundet
KO konsumentombudsmannen
Komintern Kommunistiska internationalen
LO Landsorganisationen
MUF Moderata ungdomsförbundet
NATO North Atlantic Treaty Organization
NF Nationernas förbund
NBV Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet
NO Näringsfrihetsombudsmannen
OD Orphei Drängar
OK Oljekonsumenternas förbund
OS Olympiska spelen
PO Pressombudsmannen
RFoD Riksförbundet för Folkmusik och Dans
RFSL Riksförbundet för homosexuella, bisexuella och transpersoners rättigheter (f. d. Riksförbundet för sexuellt likaberättigande)
RFSU Riksförbundet för sexuell upplysning
ROKS Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige.
SACO Sveriges Akademikers Centralorganisation
SAP Socialdemokratiska Arbetarepartiet
SCB Statistiska Centralbyrån
SEB Skandinaviska Enskilda Banken
SIFO Svenska Institutet För Opinionsundersökningar
SJ Statens Järnvägar eller SJ AB
SKF Svenska Kullagerfabriken
SKL Sveriges Kommuner och Landsting
SKTF Tidigare förkortning för Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund, nuvarande Fackförbundet SKTF
SR Sveriges Radio, Statstjänstemännens Riksförbund, med flera
SSAB Svenskt Stål AB
SSG Särskilda skyddsgruppen
SSR Sveriges Socionomers Riksförbund
SSRS Sjöräddningssällskapet (Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne)
SSU Socialdemokratiska Ungdomsförbundet
SVT Sveriges Television
TCO Tjänstemännens centralorganisation
TRV Trafikverket
Unesco United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Förenta Nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur.
UNICEF United Nations Children's Fund.
FN:s barnfond.
USA United States of America (Amerikas förenta stater)
WHO World Health Organization
Världshälsoorganisationen
WWF World Wildlife Foundation (Världsnaturfonden)

Latinska förkortningar[redigera | redigera wikitext]

Förkortningar som mest används inom universitetsvärlden.

Förkortning Klartext Översättning
a.a. ad acta "till handlingarna" d.v.s. arkiveras (utan vidare åtgärd)
e.g. exempli gratia "till exempel" / "som exempel"
e.o. ex officio "å ämbetets vägnar"
ibid. eller id. ibidem på samma ställe
i.e. id est "det vill säga"
L.s. loco sigilli "på sigillets plats", vid avskrifter av dokument
l.s. loco secretarii "i sekreterarens ställe", betydande tillförordnad sekreterare
m.p. manu propria egenhändigt
op.cit. opus citatum "i samma verk" - motsvarighet till sv. "anfört arbete" (a.a.)
sic/sic! sic erat scriptum "just så!" - Visar på att något faktiskt är "just så!", eller att ett citat är korrekt återgivet, fast det verkar otroligt. Ingen egentlig förkortning i språklig mening, eftersom "sic" är ett helt ord, men det är alltså en förkortad fras. Förkortas ibland ytterligare till endast ett utropstecken inom parentes: (!)

Måttenheter[redigera | redigera wikitext]

Se lista över förkortningar för måttenheter.

Språk[redigera | redigera wikitext]

Notera att beteckningar som börjar på ny- avser nutidsspråk i texter där språkets vanliga beteckning avser äldre språk; exempelvis kan fornisländska betecknas isl. och nutida isländska nyisl. i någon text. Sådan beteckning finnes bland annat i utförligare ordböcker och språklexikon. Se även ISO 639.

Förkortning Språk
alban. albanska
arab. arabiska
aram. arameiska
armen. armeniska
assyr. assyriska[förtydliga]
avest. avestiska
babyl. babyloniska
bret. bretonska
bulg. bulgariska
d. dan. danska
egypt. egyptiska
eng. engelska
est. estniska
fa. farsi, persiska
fd. forndanska
fenic. feniciska
fe. feng. fornengelska, anglosaxiska
ffrans. fornfranska
ffris. fornfrisiska
fgutn. forngutniska
fht. fornhögtyska
fi., fin. finska
find. fornindiska
flfran. fornlågfrankiska
fnor. fornnorska
fpers. fornpersiska
fpreuss. fornpreussiska
fr., frans. franska
frank. frankiska
fris. frisiska
fsax. fornsaxiska
fslav. fornslaviska, kyrkoslaviska
fsv. fornsvenska
fvn. fornvästnordiska
fär. färöiska
gael. gaeliska
gall. galliska
georg. georgiska
got. gotiska
gr., grek. grekiska
hebr. hebreiska
hett. hettitiska
hind. hindi
hindost. hindostanska, hindustani
holl. holländska, nederländska
ieur. indoeuropeiska
ir., irl. iriska, irländska
isl. isländska, fornisländska
it., ital. italienska
jap. japanska
kelt. keltiska
kines. kinesiska
korn. korniska
kymr. kymriska
kyrkslav. kyrkslaviska
lat. latin
lap. lapp. lapska
lett. lettiska
lit. litauiska
lt. lågtyska
mag. magyariska, ungerska
meng. medelengelska
mfr. medelfranska
mholl. medeltidsholländska, medeltidsnederländska
mht. medelhögtyska
mlat. medeltidslatin
mlt. medellågtyska
mnl. medelnederländska
mnt. medelnedertyska, medellågtyska
moes. moesogötiska, gotiska
nfris. nordfrisiska
nht. nyhögtyska
nl. nederländska
no. nor. norska
ns. nedersaxiska, plattyska
nt. nedertyska, lågtyska
nyfris. nyfrisiska
nygr. nygrekiska
nyheb. nyhebreiska
nyisl. nyisländska
nysv. nysvenska
osset. ossetiska
osk. oskiska
per., pers. persiska
pol. polska
port., prt., pt. portugisiska
provenç., prov. provensalska
rundan. rundanska
runsv. runsvenska
ry., ryss. ryska
sam. samiska
sard. sardiniska, sardiska
skr. sanskrit
slav. slaviska
semit. semitiska
sengr. sengrekiska
senlat. senlatin
shet. shetländska
slovak. slovakiska
sloven. slov. slovenska
sorb. sorbiska
sp. span. spanska
sv. svenska
syr. syriska
tam. tamuliska, tamil
tjeck. tjeckiska
tochar. tochariska
turk turkiska
ty., t. tyska
ung. ungerska, magyariska
urgerm. urgermanska
urn. urnordiska
wal. walesiska
vall. vallonska
wogul. woguliska
zig. zigenarspråket
æthiop. æthiopiska, etiopiska

Teknik[redigera | redigera wikitext]

Väderstreck[redigera | redigera wikitext]

Förkortning Klartext
N norr, nord
NO nordost
NV nordväst
O ost
S söder, syd
SO sydost
SV sydväst
V väster, väst
Ö öster, öst

Sport[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Allmänna källor[redigera | redigera wikitext]

  • S. Malmström, I. Györki, P.A. Sjögren, (S. Ewerth, A. Ranebo), Bonniers svenska ordbok (nya skolupplagan), Bonnier Fakta Bokförlag AB (1989)

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]