Adolph Modéer

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Adolph Modéer, född 15 april 1739 i Karlskrona, död 16 juli 1799 i Stockholm, var en svensk ekonomisk författare, naturkunnig.

Modéer blev student i Lund 1754 och tjänstgjorde från 1755 vid lantmäteristaten. Under 1760-talets första hälft förefaller han ha varit verksam i Kalmar län och han utgav där sitt första verk, Samling af kungliga förordningar... rörande lantmäteriet i Kalmar (1765). Han tjänstgjorde senare som kommissionslantmätare i Stockholms län och var vid 1769-70 års riksdag sekreterare i kammar-, ekonomi- och kommersdeputationen, där han vann stort anseende för sina kunskaper i kamerala ämnen och av riksens ständer föreslogs det att utföra "ett sammandrag av de förordningar, som angå kammarverket och hushållningen med rikets hemman". Det är obekant om detta förslag fullföljdes, men 1771 befordrades han till ordinarie lantmätare i Gävleborgs län.

Modéer hade redan då publicerat den år 1767 prisbelönade Försök til en allmän historia om Svea rikes handel (i "Svenska Patriotiska sällskapets handlingar" 1770) samt påbörjat tryckningen av Samling af kungliga förordningar m.m. angående mått, mål och vigt, som till följd av förläggarens obestånd (1771) ej blev utgiven. Dessutom hade han 1770 blivit vald till Svenska Patriotiska sällskapets förste sekreterare, och i denna egenskap utgav han dess "Handlingar" (sex band, 1770-82), "Hushållnings Journal" (1776-89) och "Ny Journal uti hushållningen" (från 1790). På grund av dessa uppdrag erhöll han 1776 på egen begäran avsked från sin lantmäteritjänst, med bibehållen lön.

Som naturforskare utgav Modéer Anledning til stenrikets upställning på stadgade grunder (andra upplagan 1785) samt Bibliotheca helminthologica (1786) liksom en mängd rön i Vetenskapsakademiens handlingar. I ekonomi och närstående ämnen utgav han bl.a. Om nyttan för Sverige af handel och nybyggen i Indierna och på Afrika (1776), Handbok, innehållande huru mycket arbetsfolk etc. til åtskilliga göromål erfordras (1780), flera svar på av Vetenskapsakademien uppgivna frågor, ett presidietal där med mera. Han ägnade sig även åt numismatik och publicerade början av Inledning til närmare kunskap om swenske mynt och skådepenningar (1796).

De mest betydande resultaten av sin forskning på samhällslärans och den politiska ekonomins område publicerade Modéer i Skrifter af Sällskapet för allmänne medborgerlige kunskaper (fem band, 1794-98), som han till största delen författade. Han framträder där helt i upplysningens anda, med fördomsfrihet, blick för framtidens krav och fosterlandskärlek. Frågor som kvinnans rätt till likställighet med mannen, "ståndscirkulationen", handels- och näringsfrihet, svenska jordens jämnare beskattning, jordbrukets utveckling, folkundervisningen, med flera, finns här behandlade eller antydda i mindre uppsatser, där de flesta går i starkt frisinnad riktning. I vissa fall är han t.o.m. långt före vår egen tid, som då han ifrågasätter nyttan av ärftlig jordegendom.

Under sina sista år ägnade sig Modéer åt folkbildning och utgav då Anledning för sockenskolmästare til deras sysslas förvaltande (1796), Lärobok, särdeles för allmogens barn (två kurser 1797, 1798), Försök til en lärobok eller undervisning uti de förste begreppen (1796) samt Läsning för menige mann (1798). Han var ledamot av Vetenskapsakademien (1786) samt av många andra svenska och utländska lärda samfund.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Small Sketch of Owl.pngDen här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Modéer, Adolf, 1904–1926.

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]