Andra världen

Från Wikipedia
Blåmarkerade länder är första världen, rödmarkerade andra världen och grönmarkerade tredje världen

Andra världen var en politisk term som brukade användas under det kalla kriget. Andra världen omfattade de länder som tillhörde Östblocket, däribland forna Sovjetunionen, Polen och det forna Jugoslavien.

Begreppen första, andra och tredje världen hade skapats i början av 1950-talet för att beteckna den "bortglömda" del av världen som hade en rad andra uppgifter framför sig än att delta i det kalla kriget. Medan tredje världen blev ett mycket använt och entydigt uppfattat uttryck, rådde det oenighet om vilka länder som skulle anses tillhöra den första respektive den andra världen. I anslutning till Mao Zedongs analys i artikeln "Teorin om de tre världarna" betecknade officiell kinesisk utrikespolitik sedan 1974 med "första världen" de två supermakterna USA och Sovjetunionen, medan "andra världen" avsåg övriga industrialiserade länder.