Hoppa till innehållet

Barbarism

Från Wikipedia

Barbarism är ett mångtydigt ord för att beteckna språkfel i användningen av klassiska språk (grekiska och latin); från 1800‑talet har ordet även använts om fel i icke‑klassiska språk.[1] I den mån ordet barbarism har en specifik deskriptiv eller preskriptiv mening, tenderar termen att användas om felaktig (icke-klassisk) ordbildning.[2][3][4] En barbarism är alltså felaktig morfologi: felaktig hopsättning av ordelement från olika språk till ett nytt ord.

Television är en barbarism eftersom tele‐ är grekiska och ‑vision är latin.[2] En svensk barbarism är ”byggnation”, som har klandrats eftersom det satts samman av en svensk ordrot (byggna‑) och det latinska ‑tion[5]. En svårupptäckt barbarism är det engelska coastal (kustlig). Coast‐ kommer visserligen ursprungligen från latinet, men diftongen ‑oa‑ visar att det nu är ett engelskt ord som fått en engelsk form; på latin heter det cost‐. Ett ord format av de korrekta latinska elementen cost‑ och ‑al skulle vara *costal.[3]

Att klandra eller ingripa mot barbarismer är i de flesta fall utsiktslöst och teoretiskt fel, eftersom språk utvecklas genom bruk och inte styrs av kunskap om klassiska språk som blott en minoritet besitter.[3]

Barbarism och solecism[redigera | redigera wikitext]

Om man sätter ihop ord felaktigt till en mening kan det kallas en solecism. Solecism kan, liksom barbarism, betyda olika slags språkfel,[6] men om man använder barbarism i den inskränkta betydelsen ordbildningsfel och solecism i den inskränkta betydelsen meningsbyggnadsfel (syntaxfel), får man ett kompletterande ordpar. Ordparet barbarismsolecism förklarades på svenska av Sven Hof 1782 på detta sätt:

Således kunna barbariska ord brukas utan någon solecism, när det sker efter språkets art; hwaremot af de bästa och brukligaste ord blifwa solecismer…, då Språkets art wid dem icke iakttages.[7]

Sven Hof menar i citatet ovan att felaktigt bildade ord kan sättas ihop till grammatiskt riktiga meningar, men korrekta ord kan sättas ihop till solecismer, om man inte följer de syntaktiska reglerna. Exempel:

  • Jag tror att byggnationen inte är godkänd av stadsbyggnadkontoret – Meningen innehåller en barbarism: ”byggnation”.
  • Jag tror att byggnaden är inte godkänd av stadsbyggnadkontoret – Meningen innehåller en solecism: ordföljden skall vara ”byggnaden inte är godkänd”.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Svenska Akademiens ordbok: Barbarism (tryckår 1899)
  2. ^ [a b] ”barbarism”. English Oxford Living Dictionaries. Oxford University Press. Arkiverad från originalet den 11 februari 2018. https://web.archive.org/web/20180211131544/https://en.oxforddictionaries.com/definition/barbarism. Läst 21 juni 2017. 
  3. ^ [a b c] Henry Watson Fowler, A Dictionary of Modern English Usage, tredje upplagan, andra tryckningen. London 1940.
  4. ^ Laurențiu Florentin Moț, Morphological and Syntactical Irregularities in the Book of Revelation: A Greek Hypothesis. Leiden and Boston 2015.
  5. ^ Elias Wessén (1966). ”Ordförråd och ordbildning”. Språkvård (Stockholm: Nämnden för svensk språkvård) (1): sid. 10–14. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1140598/FULLTEXT01.pdf. Läst 26 mars 2018. 
  6. ^ Solecism i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1917)
  7. ^ Sven Hof, Fundamenta Grammaticae Latinae Philosophica, eller Philosophiska Grunder til en Latinsk Grammatika, til ungdomens tjenst framgifne, utgiven 1782, citerad i Svenska Akademiens ordbok, artikeln ”Solecism”, tryckt 1982.