Centrala studiestödsnämnden

Från Wikipedia
Version från den 9 mars 2017 kl. 10.21 av 83.250.241.115 (Diskussion) (För att Christina är myndighetschef)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Centrala studiestödsnämnden
Centrala Studiestödsnämnden logo.svg
Inrättad1964
MyndighetschefChristina Forsberg
Antal anställdaca. 900
Webbplatscsn.se

Centrala studiestödsnämnden (CSN) är en svensk myndighet som lyder under Utbildningsdepartementet och har huvudkontoret i Sundsvall. CSN finns på 11 orter runt om i landet, med ett kundcenter i Kiruna.

Verksamhet

CSN är den myndighet i Sverige som har hand om studiestöd och hemutrustningslån. I Sverige ska alla få möjligheten att få ekonomiskt stöd för att kunna studera. Det ska alltså inte spela någon roll vilken social, ekonomisk och geografisk bakgrund en person har eller om han eller hon har en funktionsnedsättning.


 • CSN prövar om en person har rätt till studiestöd.
 • CSN sköter utbetalningar till studerande som är berättigande till studiestöd.
 • CSN hanterar återbetalningen av lån.

CSN administrerar följande studiestöd

 • Studiehjälp - till studerande på gymnasienivå (16-20 år)
 • Studiemedel - till studerande på gymnasieskola, komvux, folkhögskola, högskola eller universitet
 • Rg-bidrag - bidrag till resor och boende för elever med funktionsnedsättning på riksgymnasier.

CSN har även hand om hemutrustningslån till utländska medborgare, främst flyktingar. Det är ett lån avsett för inköp av köksutrustning och möbler. CSN är också utsedd av regeringen att vara ansvarig myndighet för den officiella statistiken inom studiestödsområdet.

Verksamheten i siffror under 2014

 • betalade CSN ut studiehjälp till 406 000 studerande, studiemedel till 482 000 studerande, Rg-bidrag till 400 studerande, TUFF-ersättning till 160 föräldrar, lärlingsersättning till 7 000 studerande och hemutrustningslån till 11 500 personer
 • betalade CSN ut 16,4 miljarder kronor i bidrag och 15 miljarder kronor i lån till studerande samt 171 miljoner kronor i hemutrustningslån
 • uppgick den totala lånefordran till 202,3 miljarder kronor
 • betalade låntagarna med studieskulder in 13,3 miljarder kronor
 • betalade låntagarna med hemutrustningslån in 132,1 miljoner kronor
 • besvarade CSN 1,3 miljoner telefonsamtal och väntetiden var i genomsnitt 3 minuter och 50 sekunder
 • kostade CSN:s verksamhet ungefär 805,2 miljoner kronor.


CSN:s organisation och styrning

CSN:s verksamhet styrs av Utbildningsdepartementet.

CSN:s högsta chef är generaldirektör Christina Forsberg. Till sitt stöd har hon bland annat ett insynsråd. Insynsrådet är utsett av regeringen och fungerar som en rådgivande grupp till generaldirektören. Rådet har också till uppgift att öka insynen i myndighetens verksamhet både för regeringen och medborgarna.

På CSN finns en ledningsstab som utgör ett administrativt stöd till generaldirektören och verksamheten. CSN är uppdelad på sju olika avdelningar, där varje avdelning har en egen chef. Tillsammans med generaldirektören bildar dessa chefer CSN:s ledningsgrupp som organiserar myndighetens verksamhet.

Centrala studiestödsnämndens författningssamling

Centrala studiestödsnämndens författningssamling är en samling föreskrifter som nämnden givit ut. Har man fått ett beslut från CSN angående studiemedel som man anser är felaktigt kan man överklaga detta till Överklagandenämnden för studiestöd. Har man fått ett beslut från CSN angående återbetalning av studiemedel som man anser är felaktigt kan man överklaga detta till behörig förvaltningsrätt http://domstol.se/Sok/?tab=contact Studier som bedrivits utan framgång och därmed inte lett vidare till anställning inom yrkesområdet som studierna varit ämnade för kan ansöka om att studielånet avskrivs helt eller delvis.

Historik

 • Det första studiestödet betalades ut 1919. Studiestödet bestod då av ett lån på högst 1 500 kronor per läsår. Lånet skulle betalas tillbaka inom tio år.
 • Det allmänna studiebidraget infördes 1957. Bidraget var då 34 kronor per månad för elever i åldern 16-18 år. Innan dess var det vanligt med olika former av stipendier med krav på studielämplighet.
 • CSN bildades 1964 genom en sammanslagning av två myndigheter: Studiehjälpsnämnden och Garantilånenämnden. CSN stod då för Centrala studiehjälpsnämnden.
 • Det studiemedelssystem som vi till stora delar har kvar än i dag infördes 1965. Samma år startades också ett antal lokala studiemedelsnämnder. Nämndernas uppgift var att pröva rätten till studiestöd och att betala ut studiemedel till studerande vid högskolor och universitet.
 • CSN flyttade från Stockholm till Sundsvall 1974. Då ändrades även namnet till Centrala studiestödsnämnden. Huvudkontoret ligger fortfarande i Sundsvall.
 • Den så kallade vuxenstudiereformen 1975 innebar att vuxna gavs möjlighet att läsa på gymnasienivå, framför allt på komvux. Då infördes också vuxenstudiestöd som betydde att den studerande fick ett studiestöd på samma nivå som om han eller hon hade haft a-kasseersättning.
 • För prövning av ärenden om vuxenstudiestöd skapades 1975 vuxenutbildningsnämnder i varje län. Studiemedelsnämnderna och vuxenutbildningsnämnderna var självständiga myndigheter med egna uppdrag och egna styrelser. CSN hade ansvar för nämndernas handläggning av ärenden om studiestöd samt fördelade anslagen.
 • Studiehjälp till studerande på gymnasienivå började CSN ha hand om 1986. Ansvaret för detta låg tidigare hos kommuner, landsting, folkhögskolor och privata skolor.
 • Studiemedelssystemet reformerades 1989, vilket bland annat medförde ett nytt återbetalningssystem samt ett förbättrat studiestöd för studerande utomlands.
 • CSN började ha hand om hemutrustningslån 1991. Den 1 juli 1992 bildade CSN tillsammans med studiemedelsnämnderna och vuxenutbildningsnämnderna en gemensam myndighet - CSN.
 • Studiestödssystemet förändrades på nytt 2001. Vuxenstudiestöden togs då bort, vilket innebar att studiemedelssystemet blev det enda studiestödet för vuxna. Även återbetalningen av studielån förändrades. CSN införde också annuitetslånet, som är det studielån som finns i dag.
 • Under 2006 infördes bland annat ett tilläggsbidrag för föräldrar med studiemedel. Dessutom höjdes åldersgränsen för att kunna få studiemedel från 50 till 54 år.

Externa länkar