Dalhem, Helsingborg

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Dalhem
Stadsdel
Dalhems centrum.
Dalhems centrum.
Land Sverige
Kommun Helsingborgs kommun
Stad (tätort) Helsingborg
Koordinater 56°4′3″N 12°44′12″Ö / 56.06750°N 12.73667°Ö / 56.06750; 12.73667
Area 1 108 hektar[1]
Folkmängd 5 756 (2019)[2]
Befolkningstäthet 5 inv./ha
Statistikkod B023
Helsingborg stadtteil dalhem.svg
Portal: Coat of arms of Helsingborg, Sweden.svg Portal:Helsingborg
Låghusen.
Villor.

Dalhem är en stadsdel i nordöstra Helsingborg. Den byggdes 1971 till 1975 som ett led i miljonprogrammet. Den 31 december 2018 bodde det 5 736 personer i statistikområdet för Dalhem.[2]

Den enda grundskolan som finns i stadsdelen bytte namn från Dalhemsskolan till Anneroskolan med syftet att motverka ett dåligt rykte.[3][4]

Stadsbild[redigera | redigera wikitext]

Bostadsområdet i Dalhem avgränsas i sydväst av Drottningshögsvägen, i söder av Vasatorpsvägen, i öster av Österleden och i nordväst av E4:an. Bebyggelsen i området domineras av miljonprogramsområdet som byggdes ut i början av 1970-talet. Denna är trots detta väldigt varierad då man valde att använda sig av flera olika byggherrar och upplåtelseformer. Den äldre bebyggelse som finns i området är mestadels belägen i nordväst, dels i form av Berga villaområde, med hus från 1920-talet och framåt, dels längs Brohultsvägen, som har sitt ursprung i en gammal landsväg, där ett antal gatehus finns utspridda längs gatans sträckning. I övrigt är den enda äldre bebyggelse som finns bevarad Dalhemsgården, belägen strax söder om Dalhems centrum och en mindre gård i sydost, där gamla Filborna by tidigare legat.

Nära den äldre bebyggelsen i norr hittar man även villaområdena från miljonprogramsutbyggnaden: vid Silvåkragatan, längs säckgator strålande ut från Brohultsvägen och Dalhemsvägens norra del. Dessa består mestadels av 1½-plansvillor, men även en del radhus och kedjehus. Stadsdelens södra delar består nästan uteslutande av flerbostadshus, varav de flesta består av låghus i två våningar. I sydväst och sydost är tvåvåningshusen tätt placerade med endast ett fåtal gröna platser. Husen har flacka sadeltak och var tidigare utförda i gult tegel, med fasaderna har sedan täckts med ljusgulmålad puts. Låghusen i bostadsrättsområdet Kjellstorp i norr är däremot mer glest placerade och har svagt sluttande valmade tak och fasader i gråa prefabricerade betongelement. Norr om Dalhems Centrum finns dock fyra höghus i åtta våningar. Dalhemsvägen och Annerovägen bildar huvudgator genom området, men är något nedsänkta från marknivån för att underlätta för korsande gång- och cykelvägar.

Av de grönområden som finns i området är den i folkmun kallade "Gubbaparken", egentligen Brytstugeparken, den mest framstående. Parken har sitt ursprung under 1800-talets slut och var då en populär samlingsplats med tillhörande dansbana. Numera är parken en något lugnare stadsdelspark med lekplats och fotbollsplaner. Något norr om Gubbaparken ligger en mindre gröning i anknytning till Dalhemsgårdens fritidsgård, där man kan hitta en basketplan och boulebana. Längs Österleden ligger den något större Kojakparken, även kallad "Kullarna", efter de kullar i dess norra del som uppkommit på platsen efter grustäktsarbeten. Även denna park erbjuder rekreation i form av en frisbeegolf-bana, fotbollsplaner och lekplats. Öster om Berga villaområde i nordväst finns Dalhemsskogen, som består av en mindre lövskog som vuxit upp kring Kjellstorps sanatorium.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Under medeltiden bestod området som nu utgör stadsdelen Dalhem av fäladsmark till den nu nästan försvunna byn Filborna. Byn var belägen i korsningen mellan nuvarande Vasatorps-/Välavägen och Hunnetorpsvägen, numera Österleden, och bestod under medeltiden av 18 gårdar med tillhörande marker. Bebyggelsen har genom arkeologiska undersökningar kunnat dateras tillbaka till början av 900-talet. Äldre spår är av mer fragmenterad art och är därför svår att analysera, men på grund av bebyggelsens kontinuitet kan platsen ha varit bebodd ännu tidigare.[5] Spår av människor i området kan spåras tillbaka till bondestenåldern.[6] Nordöst om byn löpte en större landsväg från Helsingborg mot Ängelholm och Småland. Här finns ett antal ortnamn: Långshögsåker, Havrehög och Rishög, som kan syfta på gravhögar, i så fall troligen från bronsåldern.[7]

Under 1600-talet tillkom ett kronotorp, kallat Brohuset, vid den bro där landsvägen korsade Välabäcken i den nuvarande stadsdelens norra del. På Skånska rekognosceringskartan från 1815 har bebyggelsen utökats till ett antal torp och där benämns bebyggelsen "Brohusen". När enskiftet började genomföras i Sverige med start vid 1700-talets slut, kom Filborna by successivt att delas upp och gårdar flyttades ut i åkerbygden. Den gård som först flyttades ut från byn var gård nr 16, som styckades upp i två delar. Den ena av dessa delar ses på kartan över Filborna fäladsmark från 1778 ligga på den nuvarande Dalhemsgårdens plats. Gården beskrivs 1818 som bestående av fyra längor i korsvirke. Den kallades från början "Skaden", eftersom det uppenbarligen fanns många skator på gården. Namnet Dalhem fick gården inte förrän 1880 av dåvarande ägaren Nils Andersson.

Norr om Brohusen uppfördes under 1800-talet en större gård, benämnd Brohult, och vid husen uppstod en mindre by, som bland annat hyste lanthandel, vagnmakeri, smedja och snickeri. Vid mitten av 1800-talet styckades en del av Dalhemsgårdens marker i närheten av Berga gård i väst av och såldes till kronofogde Samuel Åberg, som här lät uppföra landeriet Kjellstorp. Landeriet köptes 1861 upp av Petter Olsson, sedermera konsul, som omvandlade mangårdsbyggnaden till ett barnhem för flickor, vilket öppnade 1863. Olsson bidrog kontinuerligt med stora belopp till barnhemmets drift och 1888 lät han uppföra en ny byggnad åt barnhemmet i närheten av den gamla, som omvandlades till sjukhem. Längre åt sydväst från Kjellstorp uppfördes Berga skola, som togs i bruk 1890.

Filborna by och dess marker ingick i Helsingborgs landskommun, som mellan 1905 och 1919 inkorporerades i Helsingborgs stad. Ett helt nytt villaområde uppfördes under 1920- och 1930-talen strax söder om Kjellstorp, vilket utgjorde den första bebyggelsen i området av mer modern karaktär. Gatorna i villaområdet bär genom sina namn prägel av närheten till Berga kasern, som 1912 uppfördes norr om Ängelholmsvägen. Skvadrongatan och Artillerigatan är av uppenbar militär art, medan Kollebergagatan och Silvåkragatan är skvadronsnamn som användes av regementet K5. Den enda gatan som bryter mönstret är Kjällstorpsgatan, efter Kjellstorps barnhem. Längs Brohultsvägen kom sedan Riksväg 1, kallad "Riksettan", att byggas ut, vilken var huvudleden i området fram till E4:ans utbyggnad parallellt med den gamla vägen.

Själva stadsdelen Dalhem byggdes ut mellan 1971 och 1975 i anknytning med miljonprogrammet. Inom området hade man planerat för 6 000 nya bostäder. För att området skulle hysa invånare med skilda bakgrund och ekonomiska förutsättningar valde man att använda ett flertal olika byggherrar och olika upplåtelseformer för bebyggelsen. Detta resulterade i en blandad bebyggelse av villor, radhus och flerbostadshus innehållande både hyresrätter och bostadsrätter.

Invånare[redigera | redigera wikitext]

Årtal Ålder Antal invånare
2000 alla åldrar 4 401
2001 alla åldrar 4 424
2002 alla åldrar 4 462
2003 alla åldrar 4 488
2004 alla åldrar 4 491
2005 alla åldrar 4 530
2006 alla åldrar 4 610
2007 alla åldrar 4 660
2008 alla åldrar 4 765
2009 alla åldrar 4 861
2010 alla åldrar 4 894
2011 alla åldrar 5 073
2012 alla åldrar 5 153
2013 alla åldrar 5 242
2014 alla åldrar 5 345
2015 alla åldrar 5 433
2016 alla åldrar 5 678
2017 alla åldrar 5 849
2018 alla åldrar 5 736
2019 alla åldrar 5 756

All data är hämtad från statistik.helsingborg.se

Demografi[redigera | redigera wikitext]

Statistikområdet Dalhem hade 5 073 invånare den 1 januari 2012, vilket utgjorde knappt 5,2 % av befolkningen i hela Helsingborgs tätort (här alla statistikområden i Helsingborgs kommuns innerområde, motsvarande Helsingborgs tätort inklusive vissa närliggande småorter). Medelåldern var vid samma tid 38,0 år, vilket är något lägre än medelåldern för resterande Helsingborg.[8] Ålderfördelningen i stadsdelen följer generellt sett den i Helsingborg i övrigt, dock med en något högre andel yngre invånare och motsatt en något lägre andel äldre. Andelen personer över 80 år var nästan hälften så stor som genomsnittet. Den största åldersgruppen inom statistikområdet var 20 till 29 år med 16,4 % av befolkningen.[9]

Andelen personer med utländsk bakgrund, alltså personer som antingen är födda utanför Sverige eller har föräldrar som båda är födda utanför Sverige, var inom statistikområdet 46,8 %, vilket är avsevärt högre än andelen för övriga Helsingborg med 28,8 %. Av de invånare som är födda utanför Sverige har Dalhem en lägre andel personer födda i Norden och en högre andel födda utanför Europa än genomsnittet för staden.[10]

Diagram
       Hela Helsingborg (tätorten)
       Åldersfördelning (2011)
Åldersgrupp Andel
0–9 13,2 %
  
10,4 %
  
10–19 11,8 %
  
10,2 %
  
20–29 16,4 %
  
15,5 %
  
30–39 13,0 %
  
13,1 %
  
40–49 13,4 %
  
13,3 %
  
50–59 11,9 %
  
12,3 %
  
60–69 10,5 %
  
11,6 %
  
70–79 6,4 %
  
7,6 %
  
80– 3,2 %
  
6.0 %
  
Medelålder 38,0
  
41,8
  
       Utländsk bakgrund (2011)
Andel 46,8 %
  
28,8 %
  
Födelseland (för födda utanför Sverige)
Region Andel
Övriga Norden 7,9 %
  
12,3 %
  
Övriga Europa 47,3 %
  
48,7 %
  
Övriga Världen 44,7 %
  
39,1 %
  
Källa: Helsingborgs stad.[8][10]

Utbildning och inkomst[redigera | redigera wikitext]

Befolkningen på Dalhem hade den 31 december 2011 en generellt sett lägre utbildningsnivå än Helsingborg som helhet. Andelen invånare mellan 20 och 64 år med endast förgymnasial utbildning låg över genomsnittet för staden och andelen med eftergymnasial utbildning är lägre än genomsnittet. Störst var andelen med endast gymnasial utbildning, med 52,7 %.[11] Medelinkomsten för statistikområdet uppgick 2010 till 266 700 kronor jämfört med 315 500 kronor för Helsingborg som helhet. Kvinnornas medelinkomst uppgick till 81,7 % av männens, vilket ändå är mindre skillnad än för hela Helsingborgs tätort där andelen uppgick till drygt 76 %.[12]

Diagram
       Hela Helsingborg (tätorten)
       Utbildningsnivå (2011)
Utbildning Andel
Förgymnasial 24,0 %
  
15,2 %
  
Gymnasial 52,7 %
  
46,0 %
  
Eftergymn. (<3 år) 11,1 %
  
16,1 %
  
Eftergymn. (≥3 år) 9,9 %
  
20,7 %
  
Ingen uppgift 2,4 %
  
2,1 %
  
       Förvärvsinkomst (2010)
Kön Inkomst
Kvinnor 238,2
  
272,7
  
Män 291,4
  
357,8
  
Medel 266,7
  
315,5
  
Källa: Helsingborgs stad.[11][12]

Sysselsättning och hälsa[redigera | redigera wikitext]

Arbetslösheten för personer mellan 20 och 64 år uppgick år 2011 till totalt 14,9 %, vilket är högre än genomsnittet för Helsingborg. Ungdomsarbetslösheten (för personer mellan 18 och 24 år) på 18,4 % var den tredje högsta i staden efter Elineberg och Planteringen.[13] Den öppna arbetslösheten uppgick 2010 till 5,3 %.[14] Andelen förvärvsarbetande uppgick 2010 till totalt 70,5 %.[15] Av de med arbete i stadsdelen pendlade 1 611 personer till arbeten utanför stadsdelen år 2010, medan 2 865 pendlade in från utanför Dalhem till arbeten i stadsdelen.[16] Antalet arbetsplatser i stadsdelen var samma år 3 023. Den största arbetsgruppen, med 1 102 sysselsatta, var inom handel och transport.[17] Inom statistikområdet ligger Väla södra indistriområde och Filborna industriområde.

År 2010 var 11,3 % av befolkningen förtidspensionerad, vilket är en av de högsta siffrorna i staden.[14] Det genomsnittliga antalet frånvarodagar på grund av sjukdom för stadsdelen uppgick år 2011 till 46,4 dagar, vilket är högre än de 29,4 dagar som gäller för Helsingborg som helhet. Ohälsotalet var avsevärt större för kvinnorna än för männen.[18]

Diagram
       Hela Helsingborg (tätorten)
       Arbetslöshet (2011)
Åldersgrupp Andel
Totalt (18–64 år) 14,9 %
  
9,4 %
  
18–24 år 18,4 %
  
12,1 %
  
55–64 år 8,6 %
  
7,6 %
  
       Ohälsotal (2011)
Kön Dagar
Kvinnor 56,1
  
34,6
  
Män 36,6
  
24,2
  
Medel 46,4
  
29,4
  
Källa: Helsingborgs stad.[13][18]

Politiska sympatier[redigera | redigera wikitext]

Diagram
       Hela Helsingborg (tätorten)
Parti Andel
Moderaterna 16,3 %
  
31,5 %
  
Socialdemokraterna 49,1 %
  
30,6 %
  
Sverigedemokraterna 16,6 %
  
10,2 %
  
Miljöpartiet 4,4 %
  
9,3 %
  
Folkpartiet 3,4 %
  
7,1 %
  
Vänsterpartiet 4,2 %
  
3,6 %
  
Kristdemokraterna 1,8 %
  
2,9 %
  
SPI 1,5 %
  
2,0 %
  
Centerpartiet 1,3 %
  
1,9 %
  
Källa: Helsingborgs stad.[19]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Statistikområden Helsingborg”. Öppna Helsingborg. Helsingborgs stad. https://helsingborg.opendatasoft.com/explore/dataset/statistikomraden-helsingborg/table/. Läst 26 maj 2019. 
 2. ^ [a b] ”Folkmängden den 31 dec efter årtal, delområde och ålder”. Helsingborgs stads statistikdatabas. Helsingborgs stad. http://statistik.helsingborg.se/PXWeb/pxweb/sv/helsingborg/helsingborg__Befolkning/BE01.px. Läst 26 maj 2019. 
 3. ^ ”Helsingborgs stad”. Mynewsdesk. https://www.mynewsdesk.com/se/helsingborg/pressreleases/dalhemsskolan-i-helsingborg-byter-namn-till-anneroskolan-2925208. Läst 14 november 2020. 
 4. ^ ”Dalhemsskolan byter namn – vill motverka dåligt rykte”. HD. https://www.hd.se/2019-09-27/dalhemsskolan-byter-namn-vill-motverka-daligt-rykte. Läst 14 november 2020. 
 5. ^ Larsson & Söderberg, sid 71
 6. ^ Thomasson, sid 66
 7. ^ Thomasson, sid 62
 8. ^ [a b] Helsingborgs stad. Medelålder och folkmängd 2011-12-31 Arkiverad 14 december 2013 hämtat från the Wayback Machine..
 9. ^ Helsingborgs stad. Statistikdatabas för Helsingborg : Folkmängden den 31 dec efter årtal, delområde och ålder[död länk]. Senast uppdaterad 31 maj 2012. Läst 18 juli 2012.
 10. ^ [a b] Helsingborgs stad. Folkmängd med utländsk bakgrund efter ålder 2011-12-31[död länk].
 11. ^ [a b] Helsingborgs stad. Befolkningen 20-64 år, efter utbildningsnivå 2011-12-31[död länk].
 12. ^ [a b] Helsingborgs stad. Förvärvsinkomst år 2010[död länk].
 13. ^ [a b] Helsingborgs stad. Arbetslösa (öppet arbetslösa samt i program med aktivitetsstöd) oktober 2011[död länk].
 14. ^ [a b] Helsingborgs stad. Befolkningens sysselsättning år 2010 (20-64 år)[död länk].
 15. ^ Helsingborgs stad. Förvärvsarbetande efter kön, förvärvsintensiteter 2010[död länk].
 16. ^ Helsingborgs stad. Arbetspendling 2010[död länk].
 17. ^ Helsingborgs stad. Sysselsatta efter näringsgren 2010[död länk].
 18. ^ [a b] Helsingborgs stad. Ohälsotal 2011[död länk].
 19. ^ Helsingborgs stad. Statistikdatabas för Helsingborg : Valresultat i kommunvalen efter delområde, valår och avgivna röster mm.[död länk]. Senast uppdaterad 3 januari 2011. Läst 19 juli 2012.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]