EU-migrant

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

EU-migrant syftar vanligtvis på en unionsmedborgare som, tillfälligt eller permanent, uppehåller sig i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen än den han eller hon är medborgare i. Begreppet används framför allt vid diskussioner om påverkan av den fria rörligheten för personer på de sociala trygghetssystemen och om unionsmedborgare som ägnar sig åt tiggeri,[1] vilka även är kända som EU-medborgare i utsatthet. De flesta EU-migranter är dock arbetstagare, studenter eller pensionärer.[2]

Cirka 3,6 procent av unionens arbetskraft – runt 8,5 miljoner arbetstagare – utgörs av EU-migranter som, i syfte att arbeta, är bosatta i en annan medlemsstat än den där de är medborgare. Det finns ytterligare 1,3 miljoner EU-migranter som är gränsarbetare och 2 miljoner EU-migranter som är utstationerade arbetstagare. Därutöver finns det 1,5 miljoner EU-migranter som är eftergymnasiala studenter och 1,4 miljoner EU-migranter som är pensionärer.[2][3]

Rättslig betydelse[redigera | redigera wikitext]

EU-migrant är ett begrepp som saknar rättslig betydelse, såväl i unionsrätten som i nationell rätt. Dess användning utgörs istället huvudsakligen av medierapportering. Begreppet används ofta i specifika sammanhang, till exempel vid diskussioner om påverkan av den fria rörligheten för personer på de sociala trygghetssystemen och om unionsmedborgare som ägnar sig åt tiggeri.[4]

Uppehållsrätt[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Uppehållsrätt

EU-migranter har, i egenskap av unionsmedborgare, rätt att uppehålla sig i högst tre månader i en annan medlemsstat än den där han eller hon är medborgare, utan några andra krav än innehav av en giltig resehandling. Om personen i fråga kan försörja sig själv, till exempel som anställd, egenföretagare, student eller med hjälp av pensioner eller sparade tillgångar, kan en EU-migrant även stanna mer än tre månader i den mottagande medlemsstaten. Denna rätt till uppehåll kallas för uppehållsrätt, och innebär att ett uppehållstillstånd inte behövs.[5]

Sociala trygghetssystem[redigera | redigera wikitext]

Tillgången till det sociala trygghetssystemet i den mottagande medlemsstaten är begränsat under de första tre månaderna, och är i vissa fall även begränsat för längre uppehåll än tre månader. En person som uppehåller sig mer än tre månader kan behöva anmäla detta till de nationella myndigheterna i enlighet med nationell lagstiftning. Den fria rörligheten för personer kan begränsas endast med hänsyn till allmän ordning, inre säkerhet eller hälsa. Sådana begränsningar måste beakta omständigheterna i varje enskilt fall.[6]

Utöver rätten att röra sig fritt inom unionen har unionsmedborgare, i enlighet med förordningen om arbetskraftens fria rörlighet, rätt att söka arbete i en annan medlemsstat på samma villkor som de egna medborgarna i den medlemsstaten. Den fria rörligheten för arbetstagare kan dock begränsas för nya medlemsstater i upp till sju år efter deras anslutning till unionen.[7]

Social turism[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Social turism

EU-migrant som begrepp har kopplingar till begreppet välfärdsturism, eller social turism, och de diskussioner som fördes om risken för utnyttjande av välfärdsskillnader inom unionen vid tiden för utvidgningen i östra Europa.[8] Efter Bulgariens och Rumäniens medlemskap 2007 har tiggare från dessa medlemsstater blivit allt vanligare i andra medlemsstater, inte minst i Sverige, där tiggeri är tillåtet. Medias frekventa artiklar om detta har fått begreppet EU-migrant att kopplas till denna typ av migranter. Politiska spänningar har uppkommit mellan de som vill hjälpa fattiga migranter och de som inte vill det. Begreppet spelade till exempel en viktig roll i folkomröstningen om Storbritanniens EU-medlemskap den 23 juni 2016. En del som förespråkade brittiskt utträde ur Europeiska unionen motiverade det med att just kunna hindra vad de upplevde som social turism från andra medlemsstater.

Särskiljning mellan EU-migrant och EU-medborgare i utsatthet[redigera | redigera wikitext]

Begreppet ”EU-migrant” har i vissa sammanhang ersatts av andra begrepp, såsom ”EU-medborgare i utsatthet” och ”utsatta EU-medborgare”. Dessa begrepp syftar mer specifikt på unionsmedborgare, från medlemsstater med lägre sociala och ekonomiska förhållanden, som reser till andra medlemsstater i hopp om att kunna åtnjuta en högre levnadsstandard genom den mottagande medlemsstatens trygghetssystem eller genom tillfälliga och oförutsebara sysselsättningar, såsom tiggeri. Tiggeri ger dock inte rätt till uppehåll i den mottagande medlemsstaten i mer än tre månader enligt rörlighetsdirektivet.[9][10]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”EU-migrant ett problematiskt begrepp”. Sveriges Radio. 16 juli 2014. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5915740. Läst 31 december 2019. 
  2. ^ [a b] ”2016 annual report on intra-EU labour mobility” (på engelska). Europeiska kommissionen. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7981&furtherPubs=yes. Läst 14 juli 2019. 
  3. ^ ”Learning mobility statistics” (på engelska). Eurostat. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Learning_mobility_statistics. Läst 14 juli 2019. 
  4. ^ ”Vad är en EU-migrant?”. Migranternashus.se. 5 november 2017. http://migranternashus.se/vad-ar-en-eu-migrant/. Läst 31 december 2019. 
  5. ^ ”Kapitel III i konsoliderad version av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG”. EUT L 158, 30.4.2004 (konsoliderad version: 2004L0038, 16.06.2011, s. 10-16). EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0038-20110616. 
  6. ^ ”Artikel 27 i konsoliderad version av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG”. EUT L 158, 30.4.2004 (konsoliderad version: 2004L0038, 16.06.2011, s. 21). EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0038-20110616. 
  7. ^ Anslutningsfördragen 2003, 2005 och 2011.
  8. ^ ”Welfare migration? Free movement of EU citizens and access to social benefits” (på engelska). R&P. 31 januari 2014. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2053168014563879. Läst 14 juli 2019. 
  9. ^ ”Utsatta EU-medborgare”. Sveriges Kommuner och Landsting. 28 november 2017. https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/euratt/utsattaeumedborgare.2952.html. Läst 14 juli 2019. 
  10. ^ ”Utsatta EU-medborgare i Sverige: Lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv”. Länsstyrelsen Stockholm. 8 maj 2014. https://www.nmtsverige.se/sites/default/files/Utsatta-EU-medborgare-i-Sverige-web.pdf. Läst 14 juli 2019. 
Europeiska flaggan EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.