Europeiska unionens satellitcentrum

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Europeiska unionens satellitcentrum
Paris plan pointer b jms.gif
Karta med myndighetens säte utmarkerad
Europeiska unionen EU-myndighet
Säte: Torrejón de Ardoz, Spanien
Grundande
– undertecknad
– inrättad

20 juli 2001
1 januari 2002
Chef: Tomaž Lovrenčič
Webbplats: eusc.europa.eu

Europeiska unionens satellitcentrum (EUSC) inrättades år 2002 och är en av Europeiska unionens byråer med målet att hjälpa beslutsfattare att ta välinformerade beslut inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP).[1] Detta sker genom att centrumet tillhandahåller satellitbilder, data och analyser från satelliter och flygfotografier.[2] EUSC köper bilder och data från olika statliga och kommersiella upphovsmän.[3]

Bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Europas stater har ända sedan 1950-talet haft ett samarbete inom forskning och utveckling. Området räknades tidigare som mindre politiskt laddat och staterna såg det hela som ett sätt att bekosta stora dyra forskningsprojekt och göra gemensam ansträngning för att kunna konkurrera globalt och forskningsprojekt inom molekylärbiologi och kärnforskning (vilket kom att bli CERN). Det saknades dock en specifik politik inom forskning och utveckling innan 1980-talet och samarbetet skedde osystematiskt på ad hoc-basis. Det förändrades dock genom antagandet av Europeiska enhetsakten (SEA) år 1987. Europeiska kommissionen fick därigenom makt att påverka politiken på området.[4] Ända sedan uppskjutningen av Sputnik år 1957 har aktivitet i rymden varit omgärdat med prestige.[5]

Det har funnits ett samarbete och koordination inom utrikespolitik och försvar sedan 1947 och antagandet av Brysselfördraget. Samarbetet var ursprungligen svagt men förstärktes under 1970-talet. När Maastrichtfördraget antogs och EU grundades påbörjades den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och knöt samman den med Europeiska kommissionen.[6]

Nyttjandet av rymden för olika ändamål blev tidigt en del av de båda politikområdena. Från början skedde detta främst med forskningsinriktning och genom Europeiska rymdorganisationen (ESA). Eftersom fortsatt etablering i rymden ansågs viktigt av bland annat ekonomiska, sociala och strategiska orsaker av Europeiska rådet blev Europeiska kommissionen dock allt mer aktiv där.[7]

Frankrike lade år 1978 fram ett förslag om att skapa ett internationellt organ fokuserat på satellitövervakning, men förslaget väckte inget intresse vid den tiden på grund av rådande motvilja att dela värdefull och ofta känslig data.[8] Med tiden ökade dock kraven på att göra Europa mindre beroende av USA och landets vilja att tillhandahålla data och bilder från amerikanska satelliter till de europeiska länderna.[9] Då EU fick mer kompetens inom forskning och utveckling i mitten av 1980-talet och den geopolitiska kontexten förändrades EU:s syn på rymden och den bedömdes vara en strategisk tillgång.[10] Det tog dock sammantaget 13 år innan det franska förslaget realiserades i och med skapandet av Västeuropeiska unionens satellitcentrum, vilken startade sin verksamhet år 1991.[11] Västeuropeiska unionens satellitcentrum blev fullt operativt i december 1993 när centrumet färdigställdes. Centrumet byggdes av ett konsortium av 13 europeiska företag under ledning av Cray Systems.[12]

Tio år senare, den 20 juli 2001, grundades Europeiska unionens satellitcentrum.[13] Centrumet påbörjade sin verksamhet i januari 2002 och har sitt säte i Torrejón de Ardoz i Spanien.[1] När centrumet skapades införlivades de delar och den personal som haft liknande uppgifter i Västeuropeiska unionen.[14]

Användningsområden[redigera | redigera wikitext]

Europeiska unionens ökade fokus på säkerhet och ökade internationella aktivitet, både med militära och civila medel, har gjort att kraven på bättre och väluppdaterad information av olika slag blivit allt viktigare. Då satelliter kan bidra med snabb och precis övervakning i realtid har de bedömts ha en roll att fylla tillsammans med andra informationskällor. Informationen från satelliterna är tänkt att användas i alla steg i en kris, både innan krisen börjar, när den börjar utvecklas, under själva krisen samt efter att krisen passerat.[15] EUSC är precis som de övriga delarna av EU:s underrättelsetjänst begränsade till insamlande av information och skrivbordsarbete. Deras arbete innefattar dock ingen insamling av data om personer.[3]

Om det finns resurser kan EUSC även, efter att detta godkänts av den höga representanten, utföra tjänster för andra än för Europeiska unionens råd. De högst prioriterade är medlemsstaterna i EU, därefter Europeiska kommissionen, sedan tredje stater och slutligen internationella organisationer.[16] Bland internationella organisationer som kan ge centret uppgifter märks bland annat Förenta Nationerna (FN), North Atlantic Treaty Organisation (NATO) samt Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).[17]

Finansiering[redigera | redigera wikitext]

Samtliga länder inom EU, förutom Danmark (som står utanför den delen av EU-samarbetet som har koppling till försvarsfrågor), bidrar ekonomiskt till centret baserat på deras BNI.[18] Första årets budget för medlemsstaternas utgifter uppgick till 9,3 miljoner euro och redan första året gav dock Danmark ett frivilligt bidrag.[19] Danmark har alltså en speciell ställning, men har rätt till material från centret som inte är direkt knutet till försvarsfrågor.[20] År 2010 hade den totala budgeten ökat till över 16,3 miljoner euro, och medlemsstaternas utgifter hade ökat från 9,3 till 12,3 miljoner euro.[21] Budgeten för EUSC antas av en styrelse bestående av nationella representanter och Europaparlamentet har ingen kontroll över budgeten och även medlemsstaternas parlament har mycket begränsad kontroll.[22] EUSC saknar redovisningsrevision och hur pengarna har använts kontrolleras av en oberoende kontrollant som utsetts av styrelsen. Kontrollanten rapporterar sedan till direktören som sedan rapporterar tillbaka till styrelsen och till Europeiska unionens råd.[23]

Ledning[redigera | redigera wikitext]

Styrelsen, som består av representanter från samtliga av EU:s medlemsstater samt en representant från Europeiska kommissionen, skall "godkänna centrumets årliga och långsiktiga arbetsprogram samt lämplig budget". Styrelsen leds av den höge representanten som även ger de operativa riktlinjerna för verksamheten. Ad-hoc-grupper eller ständiga kommittéer (med samma sammansättning som styrelsen) kan bildas för vissa specifika frågor.[24] Styrelsen möts åtminstone två gånger per år, men i praktiken blir det oftare.[25] Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik utövar politisk tillsyn över verksamheten och ger den höge representanten riktlinjer för dess prioriteringar.[26] Den höga representanten ger därefter centrumets direktör operationella riktlinjer.[16]

Tomaž Lovrenčič är sedan 2010 direktör för EUSC.[27] Direktörerna, som måste komma från ett EU-medlemsland, tillsätts för en period av tre år, med möjlighet att tjänsten förlängs i ytterligare två år. Direktören är ansvarig för den dagliga driften av verksamheten.[28]


Direktörer för Europeiska unionens satellitcentrum
Namn[29] År[29] Nationalitet
Barry Blaydes 1991 – 1995 Brittisk[30]
Bernard Molard 1996 – 1998 Fransk[31]
Fernando Davara 1999 – 2004 Spansk[32]
Frank Asbeck 2005 – 2009 Tysk[33]
Tomaž Lovrenčič 2010 – Slovensk[34]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] ”Byråer och decentraliserade organ : Europeiska unionens satellitcentrum (EUSC)”. Europa.eu. Arkiverad från originalet den 24 juni 2012. https://www.webcitation.org/68eVRfGTG?url=http://europa.eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/security_agencies/eusc/index_sv.htm. Läst 19 maj 2011. 
 2. ^ ”The Centre” (PDF). Arkiverad från originalet den 24 juni 2012. https://www.webcitation.org/68eVSrTlO?url=http://www.eusc.europa.eu/index2.php?option=com_content. Läst 19 maj 2011. 
 3. ^ [a b] Björn Müller-Wille (2006). ”Improving the democratic accountability of EU intelligence” (på engelska) (PDF). Intelligence and National Security (London: Routledge) 21 (1): sid. 110-111. http://dx.doi.org/10.1080/02684520600568394. Läst 14 september 2011. 
 4. ^ Nicolas Peter (2007). ”The EU’s emergent space diplomacy” (på engelska) (PDF). Space Policy 23 (2): sid. 98. doi:10.1016/j.spacepol.2007.02.007. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0265964607000252. Läst 21 augusti 2011. 
 5. ^ Peter (2007): s. 102.
 6. ^ Peter (2007): ss. 98-99.
 7. ^ Peter (2007): s. 101.
 8. ^ Bhupendra Jasani (1992). ”ISMA — will it ever happen?” (på engelska). Space Policy 8 (1): sid. 13-15. doi:10.1016/0265-9646(92)90005-G. http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V52-47XF213-5&_user=10&_coverDate=02%2F29%2F1992&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1757918046&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=722e4d027f952659274d8770f00f5bd5&searchtype=a. Läst 20 maj 2011. 
 9. ^ Alasdair McLean (1995). ”Integrating European security through space” (på engelska). Space Policy 11 (4): sid. 239-248. doi:10.1016/0265-9646(95)00025-8. http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V52-3XWRMWV-3&_user=10&_coverDate=11%2F30%2F1995&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1757920357&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=12bc867c515d32d701754c9cf75e9c6d&searchtype=a. Läst 20 maj 2011. 
 10. ^ Peter (2007): s. 106.
 11. ^ ”History of the Centre” (på engelska). Arkiverad från originalet den 24 juni 2012. https://www.webcitation.org/68eVTtVko?url=http://www.eusc.europa.eu/index.php?option=com_content. Läst 19 maj 2011. 
 12. ^ Bhupendra Jasani (1993). ”The Western European Union Satellite Centre” (på engelska). British Interplanetary Society, Journal (ISSN 0007-084X) (6): sid. 209-211. http://adsabs.harvard.edu/abs/1993JBIS...46R.209J. Läst 24 maj 2011. 
 13. ^ ”Rådets gemensamma åtgärd av den 20 juli 2001 om inrättande av Europeiska unionens satellitcentrum (2001/555/GUSP)” (PDF). Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 200/5. 25 juli 2001. Arkiverad från originalet den 24 juni 2012. https://www.webcitation.org/68eVUudcC?url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:200:0005:0011:SV:PDF. Läst 19 maj 2011. 
 14. ^ ”Rådets gemensamma åtgärd av den 20 juli 2001 om inrättande av Europeiska unionens satellitcentrum (2001/555/GUSP). Skäl (1); Artikel 1: Inrättande §3; samt Artikel 23: Övergångsbestämmelser §3-5” (PDF). Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 200/5. 25 juli 2001. Arkiverad från originalet den 24 juni 2012. https://www.webcitation.org/68eVVj299?url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:200:0005:0011:SV:PDF. Läst 19 maj 2011. 
 15. ^ Anthony Cragg; Dirk Buda; Albert Nieuwenhuijs (2009). Bhupendra Jasani. red. Remote Sensing from Space: Supporting International Peace and Security. Springer. sid. 21-25. http://books.google.com/books?hl=sv&lr=&id=Ru7Tj_52HuEC&oi=fnd&pg=PA32&dq=%22European+Union+Satellite+Centre%22&ots=1qI5iDA7Vh&sig=XzsQEAGUsmCGU5946cx7Ys7sP-4#v=onepage&q=European%20Union%20Satellite%20Centre&f=false. Läst 26 maj 2011 
 16. ^ [a b] Björn Müller-Wille (2006): s. 113.
 17. ^ ”Tasking”. European Union Satellite Centre. Arkiverad från originalet den 6 november 2013. https://web.archive.org/web/20131106095814/http://www.satcen.europa.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=13. Läst 23 december 2013. 
 18. ^ ”Rådets gemensamma åtgärd av den 20 juli 2001 om inrättande av Europeiska unionens satellitcentrum (2001/555/GUSP). Skäl (5) samt Artikel 12: Budget §3” (PDF). Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 200/5. 25 juli 2001. Arkiverad från originalet den 24 juni 2012. https://www.webcitation.org/68eVWW1KG?url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:200:0005:0011:SV:PDF. Läst 19 maj 2011. 
 19. ^ ”Rådets gemensamma åtgärd av den 20 juli 2001 om inrättande av Europeiska unionens satellitcentrum (2001/555/GUSP)” (PDF). Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 200/5. 25 juli 2001. Arkiverad från originalet den 24 juni 2012. https://www.webcitation.org/68eZVcaGg?url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:200:0005:0011:SV:PDF. Läst 19 maj 2011.  Artikel 23: Övergångsbestämmelser §6
 20. ^ ”Rådets gemensamma åtgärd av den 20 juli 2001 om inrättande av Europeiska unionens satellitcentrum (2001/555/GUSP). Artikel 20: Danmarks ställning” (PDF). Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 200/5. 25 juli 2001. Arkiverad från originalet den 24 juni 2012. https://www.webcitation.org/68eZWQjSo?url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:200:0005:0011:SV:PDF. Läst 19 maj 2011. 
 21. ^ ”EUSC Budget 2010 Summary” (PDF). Europeiska unionens satellitcentrum. Arkiverad från originalet den 24 juni 2012. https://www.webcitation.org/68eZXDMXf?url=http://www.eusc.europa.eu/images/stories//budget%202010.pdf. Läst 19 maj 2011. 
 22. ^ Björn Müller-Wille (2006): s. 114.
 23. ^ Björn Müller-Wille (2006): s. 115.
 24. ^ ”Rådets gemensamma åtgärd av den 20 juli 2001 om inrättande av Europeiska unionens satellitcentrum (2001/555/GUSP). Artikel 4: Operativa riktlinjer §1; samt Artikel 7: Styrelse §1-3” (PDF). Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 200/5. 25 juli 2001. Arkiverad från originalet den 24 juni 2012. https://www.webcitation.org/68eZY01gS?url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:200:0005:0011:SV:PDF. Läst 12 december 2013.  Citatet om styrelsens roll kommer från Artikel 7: Styrelse §1.
 25. ^ ”SatCen Board” (på engelska). European Union Satellite Centre. Arkiverad från originalet den 6 november 2013. https://web.archive.org/web/20131106100142/http://www.satcen.europa.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=42. Läst 23 december 2013. 
 26. ^ ”Rådets gemensamma åtgärd av den 20 juli 2001 om inrättande av Europeiska unionens satellitcentrum (2001/555/GUSP). Artikel 3: Politisk tillsyn” (PDF). Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 200/5. 25 juli 2001. Arkiverad från originalet den 24 juni 2012. https://www.webcitation.org/68eZYn0MQ?url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:200:0005:0011:SV:PDF. Läst 19 maj 2011. 
 27. ^ ”History of the Centre”. Arkiverad från originalet den 24 juni 2012. https://www.webcitation.org/68eVTtVko?url=http://www.eusc.europa.eu/index.php?option=com_content. Läst 19 maj 2011. 
 28. ^ ”Rådets gemensamma åtgärd av den 20 juli 2001 om inrättande av Europeiska unionens satellitcentrum (2001/555/GUSP) Artikel 8: Direktör §1-6” (PDF). Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 200/5. 25 juli 2001. Arkiverad från originalet den 24 juni 2012. https://www.webcitation.org/68edWtBSR?url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:200:0005:0011:SV:PDF. Läst 19 maj 2011. 
 29. ^ [a b] ”History of the Centre”. Arkiverad från originalet den 24 juni 2012. https://www.webcitation.org/68eVTtVko?url=http://www.eusc.europa.eu/index.php?option=com_content. Läst 19 maj 2011. 
 30. ^ Alasdair McLean. ”Integrating European security through space” (på engelska) (PDF). Space Poficy 11 (4): sid. 243. doi:10.1016/0265-9646(95)00025-8. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0265964695000258. Läst 21 augusti 2011. 
 31. ^ ”Biography: General (rtd) Bernard MOLARD” (PDF). Euroways. Arkiverad från originalet den 24 juni 2012. https://www.webcitation.org/68edYjx3x?url=http://www.euroways.org/iaf/2004/molard.pdf. Läst 19 maj 2011. 
 32. ^ FERNANDO DAVARA” (på engelska). Intelligence Online (345). 29 oktober 1998. Arkiverad från originalet den 24 juni 2012. https://www.webcitation.org/68eVXnwhk?url=http://www.intelligenceonline.com/who-s-who/1998/10/29/fernando-davara,68880-ART-REC. Läst 19 maj 2011. 
 33. ^ ”Watching brief”. The Engineer. 24 maj 2006. Arkiverad från originalet den 24 juni 2012. https://www.webcitation.org/68edZnGtV?url=http://www.theengineer.co.uk/in-depth/watching-brief/294638.article. Läst 19 maj 2011. 
 34. ^ ”Curriculum vitae of Lovrenčič, Tomaž”. Europeiska unionens satellitcentrum. 10 november 2005. Arkiverad från originalet den 24 juni 2012. https://www.webcitation.org/68edbFrgE?url=http://www.eusc.europa.eu/documents/CV_TLovrencic.pdf. Läst 19 maj 2011. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Europeiska flaggan EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.