Finlands län

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Finlands län (finska: Suomen läänit) var fram till årsskiftet 2009/2010 de högsta administrativa enheterna inom den statliga lokalförvaltningen i Finland.

Länen infördes 1634 i Sverige, som Finland då var en del av. Enskilda län har bildats, slagits ihop eller på annat sätt ändrats, men strukturen behölls i princip tills en stor länsreform gjordes 1997. Då slogs de dåvarande elva finska länen (undantaget Åland) ihop till fem län. Åland påverkades inte. Reformen syftade till en minskning av byråkratin och en 20% ekonomisk besparing. Finlands alla län slopades den 1 januari 2010[1]. De nya regioner som leds av regionförvaltningsverk motsvarar i stor utsträckning de dåvarande länen, utom tidigare Västra Finlands län, som delats i två regioner. Åland finns kvar som ett självstyrt landskap.

Finland var mellan 1997 och 2009 uppdelat i fem län och det självstyrda landskapet Åland. De fem länen hade ett statligt organ i form av en länsstyrelse som en statlig företrädare i länet och förvaltare av detsamma inom områdena social- och hälsovård, undervisning och kultur, polis, räddningstjänst, trafik, konkurrens- och konsumentärenden samt justitieförvaltning. Länsstyrelsen leddes av landshövdingen. Det fanns inte någon politisk församling i länen vald i allmänna val, till skillnad från Sverige, där landstingen väljs av länens invånare. Skillnaden före och efter 2010 är i praktiken inte så stor[källa behövs] vad gäller hur Finland styrs regionalt.

Lista[redigera | redigera wikitext]

Nummer Län 1997-2009 Finskt namn Residensstad Län före 1997 Historiska landskap Karta
1 Etelä-Suomen läänin vaakuna.svg Södra Finlands län Etelä-Suomen lääni Tavastehus Nylands län, Kymmene län, del av Tavastehus län Nyland, Tavastland, Karelen Provinces of Finland.png
2 Länsi-Suomen läänin vaakuna.svg Västra Finlands län Länsi-Suomen lääni Åbo Mellersta Finlands län, Åbo och Björneborgs län, Vasa län, del av Tavastehus län Egentliga Finland, Tavastland, Satakunda, Österbotten
3 Itä-Suomen läänin vaakuna.svg Östra Finlands län Itä-Suomen lääni S:t Michel S:t Michels län, Kuopio län, Norra Karelens län Savolax, Karelen
4 Oulun läänin vaakuna.svg Uleåborgs län Oulun lääni Uleåborg Uleåborgs län Österbotten, Västerbotten
5 Lapin läänin vaakuna.svg Lapplands län Lapin lääni Rovaniemi Lapplands län Lappland, Österbotten, Västerbotten
6 Coat of arms of Åland.svg Ålands län Ahvenanmaan lääni Mariehamn Ålands län Åland

Historiska kartor[redigera | redigera wikitext]

Finlands län 1831: 1: Åbo och Björneborg, 2: Nyland, 3: Tavastehus, 4: Vasa, 6: S:t Michel, 8: Kuopio, 10: Uleåborg, 13: Viborg
Finlands län 1921: 1: Åbo och Björneborg, 2: Nyland, 3: Tavastehus, 4: Vasa, 6: S:t Michel, 8: Kuopio, 10: Uleåborg, 12: Åland, 13: Viborg, 25: Petsamo
Finlands län 1938: 1: Åbo och Björneborg, 2: Nyland, 3: Tavastehus, 4: Vasa, 6: S:t Michel, 8: Kuopio, 10: Uleåborg, 11: Lappland, 12: Åland, 13: Viborg
Finlands län 1945: 1: Åbo och Björneborg, 2: Nyland, 3: Tavastehus, 4: Vasa, 5: Kymmene, 6: S:t Michel, 8: Kuopio, 10: Uleåborg, 11: Lappland, 12: Åland
Finlands län 1960: 1: Åbo och Björneborg, 2: Nyland, 3: Tavastehus, 4: Vasa, 5: Kymmene, 6: S:t Michel, 7: Mellersta Finland, 8: Kuopio, 9: Norra Karelen, 10: Uleåborg, 11: Lappland, 12: Åland
Finlands län 1996: 1: Åbo och Björneborg, 2: Nyland, 3: Tavastehus, 4: Vasa, 5: Kymmene, 6: S:t Michel, 7: Mellersta Finland, 8: Kuopio, 9: Norra Karelen, 10: Uleåborg, 11: Lappland, 12: Åland
Finlands län 1997: 10: Uleåborg, 11: Lappland, 12: Åland, 22: Södra Finland, 23: Västra Finland, 24: Östra Finland
Karta Län Residensstad Årtal
från
Årtal
till
Beskrivning
1 Åbo och Björneborgs län Åbo 1634 1997 Omfattade landskapen Egentliga Finland, Åland och Satakunda. Ålands län avskilt 1918.
14 Nylands och Tavastehus län Helsingfors / Tavastehus 1634 1831 Omfattade landskapen Nyland och Tavastland.
18 Österbottens län Uleåborg / Vasa 1634 1775 Omfattade landskapet Österbotten.
20 Viborgs och Nyslotts län Viborg 1634 1721 Omfattade västra delen av landskapet Karelen och landskapet Savolax.
21 Kexholms län Kexholm 1634 1721 Omfattade östra och norra delarna av landskapet Karelen.
19 Kymmenegårds och Nyslotts län Villmanstrand 1721 1747 Västra och norra delarna av Viborgs och Nyslotts län och västra delen av Kexholms län.
17 Savolax och Kymmenegårds län Lovisa 1747 1775 Delar av Kymmenegårds och Nyslotts län.
4 Vasa län Vasa 1775 1997 Södra delen av Österbottens län.
10 Uleåborgs län Uleåborg 1775 2009 Norra delen av Österbottens län.
15 Kymmenegårds län Heinola 1775 1831 Södra delen av Kymmenegårds och Nyslotts län.
16 Savolax och Karelens län Kuopio 1775 1831 Norra och östra delarna av Kymmenegårds och Savolax län.
13 Viborgs län Viborg 1812 1945 Södra delen av det forna Viborgs och Nyslotts län och östra delen av Kexholms län.
2 Nylands län Helsingfors 1831 1997 Södra delen av Nylands och Tavastehus län.
3 Tavastehus län Tavastehus 1831 1997 Norra delen av Nylands och Tavastehus län.
6 S:t Michels län S:t Michel 1831 1997 Sydvästra delen av Savolax och Karelens län och större delen av Kymmenegårds län.
8 Kuopio län Kuopio 1831 1997 Tidigare Savolax och Karelens län.
12 Ålands län Mariehamn 1918 2009 Landskapet Åland.
25 Petsamo län Petsamo 1921 1921 Blev under år 1921 ett län. Uppgick året efter i Uleåborgs län.
11 Lapplands län Rovaniemi 1938 2009 Norra delen av Uleåborgs län.
5 Kymmene län Kouvola 1945 1997 Västra delen av Viborgs län.
7 Mellersta Finlands län Jyväskylä 1960 1997 Delar av Kuopio, S:t Michels, Tavastehus och Vasa län.
8 Norra Karelens län Joensuu 1960 1997 Östra delen av Kuopio län.
22 Södra Finlands län Tavastehus 1997 2009 Nylands län, Kymmene län, del av Tavastehus län, mindre delen av S:t Michels län.
23 Västra Finlands län Åbo 1997 2009 Mellersta Finlands län, Åbo och Björneborgs län, Vasa län, del av Tavastehus län.
24 Östra Finlands län S:t Michel 1997 2009 Kuopio län, Norra Karelens län, större delen av S:t Michels län.

Det självstyrda landskapet Åland[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Ålands självstyrelse

Det självstyrda landskapet var före länsreformen, och är fortsättningsvis, undantaget från denna ordning då Åland som självstyrt område står utanför länsindelningen [2]. Ålands självstyrelse regleras av självstyrelselagen och ger Landskapet Åland lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet över de flesta områden som i resten av Finland förvaltades av länen. Inom dessa områden sköts lagstiftningen av Ålands lagting och förvaltningen av Ålands landskapsregering. De områden som innan reformen låg under finska statens behörighet sköttes av länsstyrelsen på Åland som leddes av Ålands landshövding.

I och med regionalförvaltningsreformen ombildades länsstyrelsen på Åland till Statens ämbetsverk på Åland, fortfarande lett av Ålands landshövding[3]. Ålands landshövding utses i samråd med Ålands lagtings talman och har som viktigaste uppgift att verka för ett gott samarbete mellan Landskapet Åland och finska staten. Trots detta levde termen Ålands län kvar inom vissa delar av Finlands statsförvaltning. På Åland har man länge motsatt sig termen och föredrar beteckningen landskapet Åland.

Områden där Åland har egen lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet[redigera | redigera wikitext]

 • Ålands lagtings organisation och uppgifter samt val av lagtingets ledamöter; landskapsregeringen och under denna lydande myndigheter och inrättningar.
 • Landskapets tjänstemän, tjänstekollektivavtal för landskapets anställda, disciplinär bestraffning av landskapets tjänstemän.
 • Arbetspensionsskydd för landskapets anställda och för förtroendevalda inom landskapsförvaltningen samt för rektorer, lärare och timlärare vid grundskolor i landskapet.
 • Landskapets flagga och vapen och deras användning i landskapet, användningen av landskapets flagga på landskapets fartyg samt på handelsfartyg och fiske-, fritids- och därmed jämförbara farkoster som har hemort i landskapet, dock så att statliga ämbetsverks och inrättningars samt enskildas rätt att använda rikets flagga inte får inskränkas.
 • Kommunindelning, kommunala val, kommunernas förvaltning, kommunernas tjänsteinnehavare, tjänstekollektivavtal för kommunernas anställda, disciplinär bestraffning av kommunernas tjänsteinnehavare.
 • Landskapet tillkommande tilläggsskatt på inkomst och tillfällig extra inkomstskatt, landskapet tillkommande närings- och nöjesskatter, grunderna för avgifter till landskapet, kommunerna tillkommande skatter.
 • Allmän ordning och säkerhet med vissa undantag.
 • Byggnads- och planväsendet, grannelagsförhållanden, bostadsproduktion,
 • Inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter för allmänt behov mot full ersättning.
 • Hyra och hyresreglering, lega av jord,
 • Natur- och miljövård, friluftsliv, vattenrätt.
 • Fornminnen, skydd av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och föremål i landskapet,
 • Hälso- och sjukvård, med de vissa undantag.
 • Socialvård; tillstånd till utskänkning av alkoholdrycker.
 • Undervisning, läroavtal, kultur, idrott, ungdomsarbete; arkiv-, biblioteks- och museiväsendet med vissa undantag.
 • Jord- och skogsbruk; styrning av lantbruksproduktionen.
 • Jakt och fiske, registrering av fiskefartyg, styrning av fiskerinäringen,
 • Djurskydd och veterinärväsendet med vissa undantag.
 • Tillvaratagande av jordbruksmarks, skogsmarks och fiskevattens produktionsförmåga; skyldighet att i sådant syfte mot full ersättning i någon annans besittning för viss tid upplåta jordbruksmark och fiskevatten som är outnyttjade eller endast delvis utnyttjade.
 • Rätt att leta efter, inmuta och utnyttja mineralfyndigheter.
 • Postväsendet samt rätt att utöva rundradio- och televisionsverksamhet inom landskapet.
 • Vägar och kanaler, vägtrafik, spårbunden trafik, båttrafik, farleder för den lokala sjötrafiken.
 • Näringsverksamhet med vissa undantag.
 • Främjande av sysselsättningen.
 • Statistik om förhållandena i landskapet.
 • Beläggande med straff och storleken av straff inom rättsområden som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet.
 • Utsättande och utdömande av vite samt användning av andra tvångsmedel inom rättsområden som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet.
 • Övriga angelägenheter som enligt grundsatserna i självstyrelselagen skall hänföras till landskapets lagstiftningsbehörighet.

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Svenska YLE Nyheter: "Finlands alla län ska slopas"
 2. ^ Lagutskottets betänkande av den 23 april 2002 (nr 14/2001-2002)
 3. ^ ”Länsstyrelsen blir Statens ämbetsverk på Åland 1.1.2010”. Länsstyrelsen på Åland/Statens ämbetsverk på Åland. http://www.lansstyrelsen.ax/clear.con?iPage=132&iLan=1. Läst 3 januari 2010. [död länk]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]