Gemensamma EES-kommittén

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Gemensamma EES-kommittén är en gemensam kommitté som inrättats genom EES-avtalet och som spelar en central roll för genomförandet av avtalet. Den har huvudsakligen två uppgifter; dels att underlätta löpande samråd mellan EES-länderna, dels att uppdatera EES-avtalet när ny unionsrätt som är av betydelse för avtalet behöver införlivas – på så sätt blir ny lagstiftning kring till exempel den inre marknaden även rättsligt bindande för EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge.[1] Kommittén består av en företrädare för Europeiska utrikestjänsten, som representerar Europeiska unionen, samt en företrädare för vart och ett av EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge.[2][3] Även en företrädare för Eftas övervakningsmyndighet samt diverse tjänstemän deltar normalt vid sammanträdena.[4]

Gemensamma EES-kommittén meddelas varje gång nya rättsakter som är av betydelse för EES-avtalet antas inom Europeiska unionen. Kommittén har då till uppgift att snarast anta de ändringar i EES-avtalet som är nödvändiga för att införliva motsvarande bestämmelser i avtalet, så att de även blir rättsligt bindande för Island, Liechtenstein och Norge. Detta sker vanligtvis genom att bilagorna till EES-avtalet uppdateras. Bestämmelserna träder i kraft det datum som kommittén fastställer i sitt beslut, förutsatt att eventuella nödvändiga konstitutionella ändringar på nationell nivå redan har antagits av de avtalsslutande parterna och anmälts till kommittén. Annars träder bestämmelserna i kraft den första dagen i den andra månaden efter att den sista sådan anmälan har gjorts till kommittén.

Ordförandeskapet i gemensamma EES-kommittén roterar på halvårsbasis mellan å ena sidan utrikestjänstens företrädare och å andra sidan en av företrädarna för Island, Liechtenstein och Norge.[5] Kommittén sammanträder normalt sex till åtta gånger per år.[2] Den fattar beslut genom samförstånd.[3] Kommittén biträds av fem ständiga underkommittéer, som var och en också består av företrädare för EES-länderna.[6]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Artikel 92 i konsoliderad version av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”. EGT L 1, 3.1.1994 (konsoliderad version: 1994A0103(01), 14.12.2019, s. 38–39). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01994A0103(01)-20191214. 
  2. ^ [a b] ”EEA Joint Committee” (på engelska). Europeiska frihandelssammanslutningen. https://www.efta.int/eea/eea-institutions/eea-joint-committee. Läst 13 juli 2021. 
  3. ^ [a b] ”Artikel 93 i konsoliderad version av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”. EGT L 1, 3.1.1994 (konsoliderad version: 1994A0103(01), 14.12.2019, s. 39). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01994A0103(01)-20191214. 
  4. ^ ”Artikel 1.3 i gemensamma EES-kommitténs beslut nr 1/94 av den 8 februari 1994 om antagande av Gemensamma EES-kommitténs arbetsordning”. EGT L 85, 30.3.1994, s. 60. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:21994D0330(01). 
  5. ^ ”Artikel 94 i konsoliderad version av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”. EGT L 1, 3.1.1994 (konsoliderad version: 1994A0103(01), 14.12.2019, s. 39). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01994A0103(01)-20191214. 
  6. ^ ”Artikel 15 i gemensamma EES-kommitténs beslut nr 1/94 av den 8 februari 1994 om antagande av Gemensamma EES-kommitténs arbetsordning”. EGT L 85, 30.3.1994, s. 62. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:21994D0330(01). 
Europeiska flaggan EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.