Marknadsföring

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Inbound marketing)
Hoppa till: navigering, sök

Marknadsföring är en process där individer och organisationer får vad de är i behov av genom att skapa ett värde och sedan utbyta värden med andra.[1] Det innebär att marknadsföring är att bygga lönsamma kundrelationer som är högt värdesatta. Processen för marknadsföring börjar med att företaget vill skapa värde för kunder och sedan bygga starka relationer för att kunna få värde från dem i gengäld. Marknadsföring kan uppfattas som att det handlar om försäljning och reklam, men det är bara en del i marknadsföringen. Marknadsföring handlar istället om att hitta ett sätt att tillfredsställa kundernas behov och skapa kundrelationer. Om kundernas behov uppfylls genom att utveckla en produkt som ger maximal kundvärde, kommer denna produkt att bli lätt att sälja.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Utvecklingen av marknadsföringsteori ur ett historiskt perspektiv kan delas upp i fem koncept. Dessa är: produktionskonceptet, produktkonceptet, försäljningskonceptet, marknadsföringskonceptet, och det samhällsorienterade marknadsföringskonceptet.[2] Med koncept menas här ett synsätt som ger sin egen förklaring till hur konkurrensfördelar skapas. De fem koncepten har alla olika syn på hur tyngdpunkterna ska läggas när man utvecklar en marknadsföringsstrategi, med andra ord om man ska ha fokus på sina kundrelationer, konkurrenter, företaget själv och dess mikro- och makro miljö.

Produktionskonceptet (till 1950-talet) innebar att företagen fokuserade på att producera varor effektivt för att skapa vinster.[3] Det skedde när industrialismen började i Europa, det fanns en stor efterfrågan på varor och tjänster. Kunder ville köpa men till låga priser och därför behöver företagen förbättra produktiviteten, öka produktionen och minska kostnaderna.Produktionskonceptet kan vara användbart men det bortser från kundönskemål och säljarens relation med kunderna vilket kan vara riskfyllt för företags marknadsföring.

Produktkonceptet (till 1960-talet) innebar att kunder ville köpa produkter med hög kvalitet, hög prestanda eller med flera funktioner. Företaget fokuserar på produktutveckling och förbättring. Under den här perioden utgick företagen från att de produkter de sålde mottogs väl och att kommunicera med kunderna huruvida produkterna var bra eller inte var oväsentligt. De hade heller inte så mycket koll på ifall konkurrerande produkter dök upp på marknaden.

Försäljningskonceptet(1950-1960-talet) innebar att företagen använde olika försäljningsmetoder och strategier för att sälja mindre populära produkter. Företagen la inte ner så mycket energi på konsumenternas behov utan fokuserade på försäljning med intensiva försäljningsmetoder.

Marknadsföringskoncept (från 1970-talet och framåt) innebär att konsumenterna spelar en central roll i marknadsföringen. Företaget fokuserar mer på att erbjuda produkter som möter kundernas behov och önskemål och försöka konkurrera på marknaden genom att erbjuda högre kundtillfredsställelse.

Det samhällsorienterade marknadsföringskonceptet (2000- talet) innebär att företaget fokuserar mer på samhällets långsiktiga välmående samtidigt som konsumenternas mål ska också uppfyllas i och med detta. I det här konceptet är marknadsföring en komplex och vetenskaplig aktivitet, den ska vara mycket genomtänkt och innefatta flera perspektiv. Samhällsorientering är ofta i konflikt med kortsiktiga konsumtionsintressen därav konceptets komplexitet.

Marknadsföringsprocessen[redigera | redigera wikitext]

Marknadsföringsprocessen kan förklaras genom fem steg. [4]De fyra första stegen handlar om att företaget ska förstå sina kunder samt skapa ett kundvärde och bygga starka kundrelationer. Det sista steget i marknadsföringsprocessen handlar om att företaget får tillbaka ett värde från kunderna i form av försäljning, vinster, och lojala kunder.

Det första steget är att företaget ska förstå marknaden och kundens behov, önskan och krav.[5] Behoven är en del av den mänskliga naturen så som mat, värme, trygghet, självuttryck o.s.v. och är inget som företagen kan skapa. Önskan hos kunden är hur den vill uppfylla sina behov, t.ex. alla behöver mat men vill äta olika saker. Kraven handlar till mesta dels om att kunden kommer väga produkten/tjänstens fördelar mot dess kostnader. Kunden vill uppfylla behoven och önskan så mycket som möjligt för pengarna. Företaget måste därför sträva efter att erbjuda en lösning till ett specifikt behov samt förstå vad kunderna vill ha och har för krav på produkten/tjänsten.

Det andra steget handlar om att företaget ska formulera en kundfokuserad marknadsstrategi.[6] När företaget förstår marknaden och kunderna kan företaget formulera en kundfokuserad marknadsstrategi vilket betyder att företaget måste bestämma sin målgrupp och sin värdeproposition d.v.s. något som ska ge kunden en extra tillfredsställelse och särskilja företaget på marknaden.

Det tredje steget handlar om att konstruera ett integrerat marknadsföringsprogram som kommer ge värde. Marknadsföringsprogrammet handlar om att ge värde till målgruppen och skapa kundrelationer.[7] Marknadsföringsprogrammet innehåller företagets marknadsföringsmix (de 4 P:na).

Det fjärde steget handlar om att bygga kundrelationer.[8] Genom att bygga bra relationer med kunderna får företaget lojala kunder. Företaget måste därför ge vad de lovar och ibland även mer än vad de lovar för att göra kunderna nöjda och behålla dem som kunder. Att behålla kunder är viktigt, då det är billigare att behålla kunder än att skapa nya.

Det sista och femte steget handlar om att få värde av kunden.[9] Det handlar om vad företaget får tillbaka av kunden. Det kan vara: Kundlojalitet, försäljning och kundkapital. Det sista steget handlar alltså om vad företaget får tillbaka av kunderna efter de fyra första stegen.'

Marknadsundersökning[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: marknadsundersökning

Marknadsundersökning är en systematisk design, inslamling, analys och rapportering av data för en specifik marknadssituation som en organisation står inför. [10]Marknadsundersökningar kan användas vid många olika situationer, det kan t.ex. hjälpa företag att se hur nöjda kunderna är och deras köpbeteende. Det kan också hjälpa företaget att bedöma marknadspotential och marknadsandel eller för att mäta effektiviteten av prissättningen, produkten, spridningen och marknadsföringen. En marknadsundersökning består av fyra delar. Den Första delen är att definiera problemet och målen med undersökningen. Steg två är att utveckla en plan för insamlingen av data, bestämma vilken metod man skall använda. Steg tre är att implementera planen, d.v.s. utföra den bestämda planen. Steg fyra, det sista steget är att tolka och rapportera slutsatserna.

Kunddriven marknadsföringsstrategi[redigera | redigera wikitext]

Det finns olika typer av kunder, deras behov och önskemål är olika.[11] Det är svårt för företaget att kommunicera med alla kunder på samma marknad. Därför bör företaget dela upp totalmarknaden och välja de mest vinstgivande segmenten och skapa strategier för att nå bättre resultat. Företaget genomför en kunddriven strategi genom en process som innehåller segmentering, targeting differentiering och positionering.

Segmentering[redigera | redigera wikitext]

Ett marknadssegment är en grupp kunder som har ungefär samma karaktärsdrag och reagerar på marknadsföring på ett liknande sätt. Vid en segmentering identifieras ett antal huvudsegment som är tänkbara kandidater till att bli företagets målgrupp/målgrupper. Man delar in marknaden i ett antal olika marknadssegment och bedömer de olika segmentens potential och attraktivitet. Sedan avgörs vilken eller vilka målgrupper företaget ska vända sig till i första hand och profilera sina produkter mot.

Targeting[redigera | redigera wikitext]

Efter att några möjliga segment har vaskats fram ska företaget bestämma vilka man ska satsa på. Företaget analyserar segmenten utifrån olika perspektiv och väljer ut det eller de mest attraktiva.

Differentiering och positionering[redigera | redigera wikitext]

Efter företaget har bestämt vilka segment de ska satsa på, ska man bestämma hur produkten för respektive segment ska se ut och vilken position man vill nå. Positionering innebär att nå en positiv, klar plats i konsumenternas medvetande. Marknadsförare vill skapa unika marknadspositioner så att konkurrensfördelarna ökar. Differentiering innebär att erbjuda unika produkter och skapa ett högre kundvärde som medför en konkurrensfördelar.

Marknadsmixen[redigera | redigera wikitext]

Den består av fyra konkreta marknadsföringsverktyg; Produkt, Pris, Plats/distribution och Promotion/marknadskommunikation (4P) som företaget kan påverka och styra för att få önskad respons från marknaden.[12] Produkt är den kombination av vara och tjänst som erbjuds på en marknad. Pris sätts efter en process för att bestämma värdet på produkten. Plats/distribution omfattar de aktiviteter som gör produkten tillgänglig för konsumenterna. Promotion/ marknadskommunikation innebär de aktiviteter som kommunicerar produkten till kunder på ett övertygande sätt.

Kund- och konkurrentorientering[redigera | redigera wikitext]

Oavsett ett företags marknadsposition så behöver företag hålla noga koll på sina konkurrenter för att hitta den plats på marknaden där de är som mest konkurrenskraftiga.[13] Det är även viktigt för företag att aktivt iaktta sina konkurrenter för att snabbt kunna anpassa sig efter vad som sker på marknaden. De företag som främst använder tid och resurser för att fokusera på sina konkurrenter kallas för ett konkurrentcentrerat företag. Det finns både fördelar och nackdelar med att vara ett konkurrentcentrerat företag. Genom att hela tiden iaktta konkurrenters steg, strategier, marknadsandelar och anpassa sig efter dessa, samt leta efter egna och konkurrenters svagheter så utvecklar företaget en fighterinstinkt. Nackdelen kan däremot vara företaget blir för reaktivt eller att för mycket fokus spenderas på konkurrenterna, istället för att samla information om vad kunderna faktiskt vill ha, och att skapa och bevara värdefulla kundrelationer.

Ett kundcentrerat företag fokuserar tvärtom mer på kundutveckling och vad kunderna vill ha för vara eller tjänst. Ett kundorienterat företagande och kundorienterad marknadsföring innebär att verksamheten börjar i kunden. Kunden sätts alltså i fokus och man tittar genom kundens ögon och samlar information utifrån kundens perspektiv för att skapa en så bra vara eller tjänst för kunden som möjligt. Det är viktigt med ett kundorienterat synsätt eftersom ett företags överlevnad baseras på den vara eller tjänst företaget erbjuder marknaden. Varan eller tjänsten behöver skapa ett så stort kundvärde som möjligt, för att kunna ta så mycket betalt som möjligt och därmed öka sin vinst. Det kundcentrerade företaget har även samlat mer information om kunderna och kan därför enklare se när nya trender, kundbehov och möjligheter växer fram. När ett företag fokuserar på båda delar och hittat en lagom balans benämns det som ett marknadscentrerat bolag.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Kotler, Philip (2013). Principles of Marketing Sixth European Edition. Pearson. sid. 5 
 2. ^ Kotler, Philip (2009). A Framework for Marketing Management (4th ed.). ISBN 0-13-602660-5 
 3. ^ Adcock, Dennis (2001). Marketing principles and practice (4th ed.). sid. 15. ISBN 9780273646778 
 4. ^ Kotler, Philip (2010). Principles of Marketing, Fifth European Edition. sid. 7 
 5. ^ Kotler, Philip (2010). Principles of Marketing, Fifth European Edition. sid. 8-11 
 6. ^ Kotler, Philip (2010). Principles of Marketing, Fifth European Edition. sid. 13-15 
 7. ^ Kotler, Philip (2010). Principles of Marketing, Fifth European Edition. sid. 24 
 8. ^ Kotler, Philip (2010). Principles of Marketing, Fifth European Edition. sid. 24-27 
 9. ^ Kotler, Philip (2010). Principles of Marketing, Fifth European Edition. sid. 28-29 
 10. ^ Kotler, Philip (2010). Principles of Marketing, Fifth European Edition. sid. 333 
 11. ^ Kotler, Philip (2012). Marknadsföring: Teori, Strategi och Praktik. sid. 56-58 
 12. ^ Kotler, Philip (2012). Marknadsföring: Teori, Strategi och Praktik. sid. 56-58 
 13. ^ Kotler, Philip (2010). Principles of Marketing: Fifth European Edition. sid. 94,487