Karl XIII:s statsråd

Från Wikipedia
Karl XIII

Karl XIII:s statsråd var Sveriges regering under Karl XIII:s regeringstid, 6 juni 1809-5 februari 1818.

Kungen var regeringschef, och regeringen tillträdde efter statskuppen 1809, vilken ledde till avsättning av Gustav IV Adolf och antagandet av 1809 års regeringsform. I och med detta var det gustavianska enväldet till ända, och en ny grundlag baserad på maktdelningsprincipen hade trätt i kraft. Utöver den nya regeringsformen innebar nyordningen också, bland annat, inrättandet av justitieombudsmannen och konstitutionsutskottet, samt en ny tryckfrihetsförordning, riksdagsordning, och successionsordning, vilka samtliga fastslogs som grundlagar.

Den nya regeringsformen ledde till att det av Gustav III inrättade Rikets allmänna ärendens beredning fick ändrade uppgifter, och i rollen som kungens råd ersattes det av det genom lag tydligare definierade Statsrådet (vilket också var titeln på dess enskilda ledamöter). I enlighet med regeringsformen bestod statsrådet av nio, av kungen utsedda, ledamöter: en justitiestatsminister, en utrikesstatsminister, sex statsråd (motsvarande senare års konsultativa statsråd), samt hovkanslern. Dessutom skulle de fyra statssekreterarna delta och föra sina egna ärenden - de saknade dock beslutanderätt.

Justitiestatsminister

Utrikesstatsminister

Statsråd

Hovkansler

Statssekreterare

För Ecklesiastikexpeditionen

För Handels- och finansexpeditionen

För Kammarexpeditionen

För Krigsexpeditionen

Företrädare:
Rikets allmänna ärendens beredning
Sveriges regering
1809-1818
Efterträdare:
Karl XIV Johans statsråd (till 1840)