Hoppa till innehållet

Kvarteret Hästen

Kvarteret Hästen sett från sydost med PK-huset längst fram och Nordiska Kompaniets byggnad i bakgrunden, oktober 2014.

Kvarteret Hästen ligger på Norrmalm i centrala Stockholm. Kvarteret har en omväxlande historia. Det bildades redan på 1600-talets mitt och försvann på 1970-talet från Stockholms kartor i samband med Norrmalmsregleringen för att återuppstå på 1990-talet. Kvarteret slogs på 1970-talet ihop med grannkvarteret Torsken och begränsas sedan dess av Mäster Samuelsgatan i norr, av Norrlandsgatan i öster, av Regeringsgatan i väster och av Hamngatan i söder. I kvarteret finns två av Stockholms välkända byggnader: Nordiska kompaniet och PK-huset. Båda är blåmärkta av Stadsmuseet i Stockholm vilket betyder "att bebyggelsen bedöms ha synnerligen höga kulturhistoriska värden".[1]

Historik[redigera | redigera wikitext]

1600-talets Norrmalmsreglering[redigera | redigera wikitext]

Området på Östra malmen, 1625.
Generalplan över Västra och Östra malmen, 1640 (blå: Regeringsgatan).

Kvarteren öster om Brunkebergsåsen och fram till dåvarande Rännilen började stadsplaneras på 1640-talet efter en brand. Regleringsplanen hade Regeringsgatan som huvudgata med riktning mot Helgeandsholmen. Ansvarig för projektets praktiska genomförandet var stadsingenjören Anders Torstensson som tillämpade en vid tiden modern rutnätsplan med regelbundna rektangulära och kvadratiska stadskvarter. Inspirationskälla var den italienska renässansens idealstäder (se Stadsplanering i Stockholm).[2] Östra malmens gatusystem med Regeringsgatan som huvudgata var oberoende av planen för Västra malmen, vilket gjorde att de båda planernas tvärgator inte skulle komma att träffa varandra när Brunkebergsåsen i en avlägsen framtid kunde grävas bort.

Torstenssons kvartersplan för området öster om Brunkeberget resulterade i bland annat sex stora rektangulära kvarter, lagda med sin långsida i öst-väst riktning och med mått cirka 200 meter långt och 70 meter brett.[3] Kvarteren styckade i ett stort antal tomter med varierande storlek, de största mot huvudgatan (Regeringsgatan). Kvarteret längst i södra kom att kallas Hästen och det norr därom Torsken, därefter följde Oxen större, Jericho, Bocken och Kåkenhusen. Vid fördelningen av tomterna strävade staden efter att få de centrala gatorna på Norrmalm bebyggda med stenhus. Det gällde även Regeringsgatan vars stenhus stod kvar i mer eller mindre ombyggt skick fram till 1960-talets cityreglering. Vid de mindre gatorna och tvärgatorna byggdes trähus, ofta timrat i Roslagen och sedan fraktat till byggnadstomten.[2]

Före Torstenssons reglering präglades Norrmalms bebyggda delar av stora oregelbundna kvarter och ett oplanerat virrvarr av slingrande gator och gränder. Gator och tomter hade växt spontana, strukturen var typisk för medeltida städer och fanns exempelvis på Stadsholmens inre delar.[4] Öster om Brunkeberget hade bygget av Jacobs kyrka pågått sedan 1580-talet (invigd först 1643). Intill låg en av de kungliga trädgårdarna (dagens Kungsträdgården). Lite längre österut fanns en mindre hamn med ett salutorg, kallat Packartorget, där Skärgårdsbönderna kunde sälja sina produkter (föregångaren till dagens Norrmalmstorg).[5] På 1620-talet gick Ladugårdslandsviken strandlinje ända upp till kvarteret Hästens östra sida. När man började schakta på tomten för PK-huset påträffades den gamla strandlinjen och sex båtvrak som avsiktligt sänkts i samband med utfyllnaden av viken.[6]

Namnet[redigera | redigera wikitext]

Anledningen till kvartersnamnet Hästen är oklar. I anslutning mot väster ligger kvarteret Hästskon och intill Hötorget finns ett numera stark förminskat kvarteret Hästhuvudet. Möjligtvis är alla dessa hästrelaterade kvartersnamnen initierade av Beridarebanan (för bland annat inridning och dressyr av hästar) som låg just vid Hötorget. På Petrus Tillaeus karta från 1733 är kvarteret redovisat som Hästen (nr XIII). Torsken (nr XVI) finns på samma karta.

Kvarteret genom tiden[redigera | redigera wikitext]

Kvarteret i förvandling[redigera | redigera wikitext]

Kvarteret Hästen, flygfoto 1973.

Hästen och Torsken behöll sin ursprungliga form och storlek i drygt 300 år fram till 1960-talet då Norrmalmsregleringen skulle förvandla södra Norrmalm på ett genomgripande sätt. Hästens och Torskens kvartersnamn försvann från Stockholms kartor. De blev tillsammans med många andra innerstadskvarter en del av storkvarteret Beridarebanan.

På 1970-talet sträckte sig kvarteret Beridarebanan ända upp till Kungsgatan och omfattade även befintlig bebyggelse i kvarteren Hästen och Torsken som exempelvis Nordiska kompaniets byggnad som fick fastighetsbeteckningen Beridarebanan 19 och Byggnadsföreningens hus som fick fastighetsbeteckningen Beridarebanan 29.[7]

På 1970-talet slogs före detta Hästen och Torsken ihop när NK lät uppföra en ny entré vid Regeringsgatan. Smålandsgatan, som tidigare delat Hästen och Torsken, blev nu en lokalgata inom kvarteret.[8] Efter önskemål från allmänheten återgick staden på 1990-talet till kvarterens ursprungliga namn. Vissa anpassningar fick dock göras i och med nya gatusträckningar och kvartersstrukturer, så även med Hästen och Torsken.[9] Hästen fick vara kvar som kvartersnamn medan Torsken utgick.

Kvarterets tidigare bebyggelse och verksamheter (urval)[redigera | redigera wikitext]

Sparreska palatset, fasad mot söder.

I kronologisk ordning.

Kvarterets nuvarande bebyggelse och fastigheter[redigera | redigera wikitext]

Hästen 22, rivet 2018, foto från 2012.

Samtliga byggnader i kvarteret Hästen och på före detta Torsken är uppförda efter 1910. Två kontorshus från 1981 och 1984 (Hästen 22 respektive 24) revs 2017–2018 ner till gatunivån och ersattes av ett nytt kontorshus i 9–10 våningar och Passagenhuset revs 2023.[8]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Kvarteret Hästen på Neuhaus panorama, från 1870-talet. Längst ner syns Kungsträdgården.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]