Länsmuseum

Från Wikipedia

Ett länsmuseum är en typ av museum i Sverige, som i huvudsak är inriktat på regional konst- och kulturhistoria. Tillsammans med länsstyrelsen ansvarar länsmuseerna även för kulturminnesvården inom länet.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Organisationerna som dagens länsmuseer har sina rötter i har i majoriteten utvecklats under mitten och mot slutet av 1800-talet. Samhället präglades av stora förändringar som industrialisering, urbanisering och inom utbildningssystemet med introduktionen av folkskolan. Att utforska och bevara historien och kulturarvet, särskilt den lantliga allmogekulturen, blev i den omvälvande tiden ett område av stort intresse som många engagerade sig i.[1] I flera av länen bildades fornminnesföreningar och hembygdsförbund som i många fall byggde upp samlingar som senare blir grunden för länsmuseernas samlingar.[2] Den första fornminnesföreningen bildades i Örebro län år 1856.[3] Den första dedikerade länsmuseibyggnaden stod klar i Växjö år 1885 och byggdes till Smålands museum.[4] Det yngsta länsmuseet är Stockholms läns museum som grundades år 1983.[5]

2023 finns ett länsmuseum i alla svenska län. Länsmuseerna lyder under museilagen. De har olika organisationsformer; vissa är stiftelser (som till exempel Jönköpings läns museum[6]), andra en del av regionen som exempelvis Sörmlands museum. Ett undantag är Smålands museum som själv är en stiftelse men drivs av ett kommunalt ägt bolag.[7] Deras budget utgörs delvis av bidrag från regionerna och kommunerna enligt kultursamverkansmodellen, dock varierar hur stor del av deras budget utgörs av offentliga medel.[8][9]

Länsmuseernas samarbetsråd[redigera | redigera wikitext]

År 1954 bildades Länsmuseernas samarbetsråd för att vara ett samlande organ för de olika länsmuseerna i Sverige, ett centrum för kunskapsutbyte och verka för länsmuseernas gemensamma intressen. Rådet har 24 medlemmar (2023).[10]

Jämför även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 • Länsmuseernas samarbetsråds webbplats
 • Arcadius, Kerstin (1994): Fornminnesföreningarna som blev länsmuseer. Om länsmuseernas historia och utveckling. Barbro Blomberg & Sven-Olof Lindquist (red.): Den regionala särarten. ISBN 9144485611
 • Arcadius, Kerstin (1997): Museum på svenska. Länsmuseerna och kulturhistorien. Stockholm: Nordiska museet. ISBN 9171084126

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Sörmlands museums historia”. Sörmlands museum. https://www.sormlandsmuseum.se/utforska/ovrigt/sormlands-museums-historia/sormlands-museums-historia/. Läst 5 oktober 2023. 
 2. ^ Linda Landberg (2006). ”Warer Swenske”? Länsmuseernas roll som samlare och deras relation till begreppen lokal, regional och nationell identitet. Uppsala universitet. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:213615/FULLTEXT01.pdf. 
 3. ^ ”Museets historia”. Örebro läns museum. https://www.olm.se/om-museet/museets-historia. Läst 5 oktober 2023. 
 4. ^ ”Smålands museum och Sveriges glasmuseum”. Kulturparken Småland. http://kulturparkensmaland.se/besok-oss/vara-besoksmal/smalands-museum-och-sveriges-glasmuseum/. Läst 5 oktober 2023. 
 5. ^ Michellé Stensson-Larsson (27 april 2023). ”Stockholms läns museum 40 år – reflektion av museets uppdragsarkeologi under 30 år”. Stockholms läns museum. https://stockholmslansmuseum.se/blogg/stockholms-lans-museum-40-ar-reflektion-av-museets-uppdragsarkeologi-under-30-ar/. Läst 5 oktober 2023. 
 6. ^ ”Om museet”. Jönköpings läns museum. https://jonkopingslansmuseum.se/om-museet/. Läst 5 oktober 2023. 
 7. ^ ”Om oss”. Kulturparken Småland. http://kulturparkensmaland.se/om-oss/. Läst 6 oktober 2023. 
 8. ^ ”Kultursamverksansmodellen”. Kulturrådet. https://www.kulturradet.se/i-fokus/kultursamverkansmodellen/kultursamverkansmodellen/. Läst 5 oktober 2023. 
 9. ^ ”Landets länsmuseer de stora förlorarna på statens kulturpolitik”. Nättidningen Svensk Historia. 3 juni 2019. https://svenskhistoria.se/landets-lansmuseer-de-stora-forlorarna-pa-statens-kulturpolitik/. Läst 5 oktober 2023. 
 10. ^ ”Om oss”. Länsmuseernas samarbetsråd. https://lansmuseerna.se/organisation/om-oss/. Läst 5 oktober 2023.