Lista över Musikaliska Akademiens ledamöter

Från Wikipedia

Lista över Musikaliska Akademiens ledamöter är en komplett lista över akademiens ledamöter sedan grundandet 1771. Artikeln beskriver inledningsvis hur akademiens stadgar har reglerat ledamotskapet och listar därefter alla ledamöter i den ordning de valts in. Numreringen är den som finns i akademiens matrikel. Då vissa ledamöter "avancerat" inom akademien återfinns de på flera ställen.

I samband med att Finland avträddes till Ryssland 1809, samt vid unionsupplösningen mellan Norge och Sverige 1905, överfördes svenska ledamöter från att ha varit svenska till att bli utländska. Vissa ledamöter har även valts in som utländska, men senare överförts till svenska. Alla dessa ledamöter återfinns på båda ställena.

Akademiens stadgar[redigera | redigera wikitext]

1771

I de stagar som Gustav III den 8 september 1771 fastställde står att ”Academien kommer att bestå, dels af Ledamöter, hwartil ej andre kunna intagas, än sådane, som äro kände för grundelig insigt och färdighet uti Composition, eller ock den Skaldekonst, som till Musique är lämpelig; dels av andre Musique-kännare, som eljest vunnit skicklighet och öfning uti Sång och på Musicaliska Instrumenter, hwilka alla af Academien wäljas, och utgöra sjelfwa Academiska Samhället, samt uti de vid Academien förekommande ärenden, äga hwar sin röst.”

1772

I den äldsta förteckningen över ledamöter, MATRICKEL, från 1772 har ledamöterna själva skrivit sina namn, men därefter förekommer också att sekreteraren fört in ledamöternas namn.

1802

I stadgarna från den 9 mars 1802 fastställdes antalet ledamöter till 66 svenska, 20 utländska, ett obestämt antal av ”Förste ledamöter” (kungliga och furstliga personer), 30 associéer, samt ett obestämt antal agréer enligt följande disposition:

 • Förste ledamöter – obestämt antal
 • Hedersklassen – 8
 • Fruntimmersklassen – 8
 • Första klassen (musikaliska teoretiker, tonsättare, skalder etc.) – 30
 • Andra klassen (musikkännare och musikälskare) – 20
 • Utrikes ledamöter – 20
 • Associerade i Stockholm – 20
 • Associerade i landsorten – 10
 • Agrées – obestämt antal
1814

1814 togs akademiens NYA MATRIKEL i bruk. Då var ledamöterna ordnade i följande kategorier:

 • Förste ledamöter (kungliga personer)
 • Inrikes ledamöter
  • Heders Classen
  • Första Classen
  • Andra Classen
 • Associerade
  • i Stockholm
  • i landsorten
 • Agrées
 • Utrikes ledamöter
 • Utrikes associerade

Det fanns alltså ett slags rangordning i akademien. De som invaldes i den lägsta klassen ”agrées” kunde avancera till ”associerade” och sedan till ”ledamöter”. Frågan om antalet ledamöter verkar ha varit en ständigt pågående diskussion.

1856

1856 justerades stadgarna igen och antalet ledamöter ökades. ”Första klassen” bestod av 40 ledamöter: ”musikaliske theoretici, litteratörer, kompositörer och synnerligen utmärkte exekutörer, lyriska skalder, eller uti musikaliska instrumenters förfärdigande utmärkt kunnige män”. ”Andra klassen” bestod av 40 ”förtjente musik-amatörer och exekutörer”. Därtill kunde man kalla 20 personer emot vilka akademien ville visa sin aktning eller betyga sin erkänsla. ”Dessutom kan Akademien till hedersledamöter, likwäl utan omröstningsrättighet wid Akademiens sammankomster, inkalla 10 fruntimmer af utmärkt musikalisk konstfärdighet eller förtjenst i lyrisk skaldekonst.” Därtill ett obestämt antal utländska ledamöter och 50 svenska associerade.

1864

Akademiens matrikel för åren 1864–1917 har följande indelning:

 • Beskyddare
 • Förste ledamöter
 • Svenske och Norske ledamöter
 • Inländske associerade
 • Utrikes ledamöter
1964

Från 1964 stadgar akademien att den består av högst 80 ledamöter utöver dem som fyllt sjuttio år, högst 50 utländska personer samt högst 40 svenska eller utländska associéer, vilka akademien vill betyga sitt erkännande.

1971

Vid stadgerevisionen 1971 beslutades att associéerna skulle bli ledamöter och att det sammanlagda antalet svenska ledamöter skulle vara 100 under sjuttio år och de utländska 50. Associéer utses sedan 1971 inte längre.

2000

I de senaste stadgarna fastställda av regeringen den 27 april 2000 står under rubriken ”Akademiens sammansättning” i paragraf 3, Antal ledamöter:

Akademien består, utöver de ledamöter som fyllt 70 år, av

 • högst 100 svenska ledamöter
 • högst 70 utländska ledamöter
 • högst 8 hedersledamöter

Inom akademien skall skilda områden inom musiklivet vara företrädda på ett sätt som väl svarar mot akademiens inriktning och verksamhet.

Ledamöter[redigera | redigera wikitext]

Nedanstående lista över ledamöter av Kungliga Musikaliska Akademien är ordnad efter år för inval, och medlemsnummer. Ledamotskapet av Kungliga Musikaliska Akademien betecknas med förkortningen LMA.

Förste ledamöter och beskyddare[redigera | redigera wikitext]

(Invalsår – namn och titel vid invalet.)

Svenska ledamöter[redigera | redigera wikitext]

1771–1799[redigera | redigera wikitext]

1800–1899[redigera | redigera wikitext]

1900–1999[redigera | redigera wikitext]

904 är det sista numret i den senast tryckta matrikeln.

2000-talet[redigera | redigera wikitext]

Utländska ledamöter[redigera | redigera wikitext]

1772–1799[redigera | redigera wikitext]

1800–1899[redigera | redigera wikitext]

1900–1999[redigera | redigera wikitext]

419 är det sista numret i den senast tryckta matrikeln.

2000-talet[redigera | redigera wikitext]

Hedersledamöter[redigera | redigera wikitext]

Svenska associéer 1815–1962[redigera | redigera wikitext]

Från och med 1963 invaldes inga associéer och de som levde 1971 överfördes till ordinarie ledamotskap.

Utländska associéer 1845–1928[redigera | redigera wikitext]

Agréer 1820–1850[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 • Hildebrand Albin, Lindgren Adolf, Personne Nils, red (1897). Svenskt porträttgalleri. 21, Tonkonstnärer och sceniska artister. Stockholm: Tullberg. Libris 384711 
 • Hilleström, Gustaf (1971). Kungl. Musikaliska akademien: matrikel 1771-1971. Publikationer / utgivna av Kungl. Musikaliska akademien, 99-0168608-3 ; 10. Stockholm: Nordiska musikförlaget. Libris 8198410 
 • Matrikel. Stockholm: Musikaliska akademien. 1967-1970. Libris 1707491 
 • Matrikel. Stockholm: Akad. 1972-. Libris 750261 
 • Nyström, Pia; Kyhlberg-Boström Anna, Elmquist Anne-Marie (1996). Kungl. Musikaliska akademien: matrikel 1771-1995. Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie, 0347-5158 ; 84 (2., rev. och utök. uppl.). Stockholm: Musikaliska akademien. Libris 7749167. ISBN 91-85428-99-X (inb.) 
 • Sørensen, Inger; Jansson Anders, Eklöf Margareta (1993). Operalexikonet. Stockholm: Forum. Libris 7256161. ISBN 91-37-10380-6 (inb.)