Läroplan för förskolan (Lpfö 98)

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Lpfö 98)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Läroplan för förskolan (Lpfö 98) är en läroplan för förskolan i Sverige som infördes 1 augusti 1998.[1]. Läroplanen tillkom i samband med att förskolan blev en egen skolform, och samtidigt en del av det svenska utbildningsväsendet då ansvaret för förskolan flyttades från socialdepartementet till utbildningsdepartementet.[2] Föregångaren till LpFö 98 var Pedagogiskt program för förskolan[3], som till skillnad från läroplanen endast var vägledande för verksamheten.[4]

Läroplanen skriver inte fram vilka metoder och tillvägagångssätt som ska användas för att uppnå målen, utan här ställs krav på förskollärare och övriga pedagoger att arbeta fram vilka former som passar för den aktuella förskolan och dess barngrupp. I läroplanen formuleras förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för verksamheten. Läroplansmålen som skrivs fram är strävandemål, vilket innebär att förskolläraren ska ansvara för att barnen bereds möjlighet att uppnå dem. Barnens måluppfyllelse ska inte utvärderas, utan istället vad verksamheten gjort för att skapa möjligheter för lärande och utveckling.[4]

LpFö 98 bygger på att förskolans verksamhet ska utformas med utgångspunkt i barnens tankar och erfarenheter. Leken och det lustfyllda lärandet ska prägla verksamheten och barnens perspektiv ska fångas upp och ge avtryck i verksamheten.[5] Som helhet bygger läroplanen på den skandinaviska modellen, som ofta benämns educare, där fostran, omsorg och lärande bildar en helhet. Det finns dock inslag av den anglosaxiska traditionen då förskolan ska vara lägga grunden för ett en fortsatt skolgång.[6]

År 2010 utkom en reviderad utgåva av läroplanen där förskolans pedagogiska uppdrag förstärktes och högre krav ställdes på förskolan och dess pedagoger. Särskilt fokus sattes på förskollärarens uppdrag, som förstärktes och förtydligades särskilt i samband med ansvaret för dokumentation och utvärdering. Riktlinjer för vad som är förskollärarens ansvar och vad som åligger hela arbetslaget tydliggjordes. Ytterligare en förändring var att målen för matematik, naturvetenskap och teknik utökades och förtydligades.[4] I den reviderade utgåvan från 2010 betonades även vikten av att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande och framför allt lekens betydelse för barns utveckling och lärande lyftes.[7]

Ytterligare en reviderad utgåva av LpFö 98 utkom 2016, där ansvaret kring övergången mellan förskola och förskoleklass samt fritidshem förtydligades.[8]

1 juli 2019 trädde en ny läroplan i kraft, Lpfö18.[9]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Skolverket”. http://www.skolverket.se/regelverk/skolfs/skolfs?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolfs%2Fwpubext%2Ffs%2FRecord%3Fk%3D572. Läst 7 oktober 2016. 
  2. ^ Persson, Sven (2010). Förskolans janusansikte I: Riddersporre, Bim & Persson, Sven (red.) (2010). Utbildningsvetenskap för förskolan. 1. utg. Stockholm: Natur & kultur
  3. ^ [Pedagogiskt program för förskolan [Elektronisk resurs] .. (1987). Stockholm: Kundtjänst, Allmänna förl. [distributör] Tillgänglig på Internet: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/30947 ”Pedagogiskt program för förskolan”]. Pedagogiskt program för förskolan [Elektronisk resurs] .. (1987). Stockholm: Kundtjänst, Allmänna förl. [distributör] Tillgänglig på Internet: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/30947. Läst 8 oktober 2016. 
  4. ^ [a b c] Vallberg Roth, Ann-Christine (2011). De yngre barnens läroplanshistoria: didaktik, dokumentation och bedömning i förskola. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur
  5. ^ ”Skolverket”. http://www.skolverket.se/skolformer/forskola/forskolan-styrs-av-skollagen-och-laroplanen-1.196229. Läst 7 oktober 2016. 
  6. ^ Åsén, Gunnar & Vallberg Roth, Ann-Christine (2012). Utvärdering i förskolan: en forskningsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet Tillgänglig på Internet: https://publikationer.vr.se/produkt/utvardering-i-forskolan-en-forskningsoversikt/
  7. ^ Lundgren, Ulf P. (2012). Det livslånga lärandet - att utbilda för ett kunskapssamhälle I: Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.) (2012). Lärande, skola, bildning: [grundbok för lärare]. 2., [rev. och uppdaterade] utg. Stockholm: Natur & kultur
  8. ^ ”Skolverket”. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskola. Läst 7 oktober 2016. 
  9. ^ ”Guide och webbinarium om förändringarna i Lpfö 18”. www.skolverket.se. https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/guide-och-webbinarium-om-forandringarna. Läst 20 december 2020. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]