Lunds tekniska högskola

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Lunds tekniska högskola (LTH)
Lunds tekniska högskola (LTH)
Engelska: LTH Faculty of Engineering, Lund University
Grundat1961
Budget2 miljarder SEK/år
Studerandeca 10 000
Doktoranderca 495
SäteLund, Skåne, Sverige
55°42′44″N 13°12′35″Ö / 55.71222°N 13.20972°Ö / 55.71222; 13.20972
Webbplatswww.lth.se
Kårhuset vid LTH.
V-huset.
M-huset.

Lunds tekniska högskola (LTH) är en teknisk fakultet vid Lunds universitet med egen rektor. LTH har (2020) cirka 1700 anställda och 10 000 studenter, varav cirka 650 examineras årligen. Vid LTH finns för tillfället 16 civilingenjörsprogram, 5 högskoleingenjörsprogram och 18 internationella masterprogram. Inom LTH utbildas civilingenjörer, högskoleingenjörer, brandingenjörer, arkitekter, industridesigners och teknologie doktorer. LTH:s högskoleingenjörsutbildningar sker på Campus Helsingborg. Inom LTH finns också en unik utbildning i riskhantering samt yrkesteknisk utbildning i livsmedelsteknik. LTH ansvarar sedan år 2010 även för kandidatprogrammet för trafikflygare. Civilingenjörsutbildningarna förändrades hösten 2007 som ett steg i Bolognaprocessen och är sedermera 5 år långa, motsvarande 300 högskolepoäng.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Lunds tekniska högskola, LTH, grundades 1961 och inlemmades 1969 som en del av Lunds universitet. Högskolan bestod ursprungligen av sex sektioner, Teknisk Fysik, Maskinteknik, Elektroteknik, Väg- och Vattenbyggnadsteknik, Kemiteknik samt Arkitektur. Utbildningsutbudet har efterhand utvecklats och innefattar numera såväl Datateknik och Bioteknik som Brandteknik, Ekosystemteknik, Industriell Ekonomi och Industridesign. LTH finns på ett eget campus där de flesta byggnaderna ritats av Klas Anshelm. Sedan 1995 bedriver LTH dessutom högskoleingenjörsutbildningar inom Byggteknik och Data/Elektroteknik vid Campus Helsingborg. LTH har sedan 1990 en egen rektor. Dessa har varit Bertil Törnell (1990–1993), Sven Lindblad (1993–1996), Thomas Johannesson (1996–2001), Gunilla Jönson (2002–2007), Anders Axelsson (2008–2014), Viktor Öwall (2015–2020) och Annika Olsson (2021– ).

Byggnader[redigera | redigera wikitext]

Fontänen vid LTH av Klas Anshelm och Arne Jones

Tekniska högskolan i Lund var den första större högskola i Sverige för vilken samtliga byggnader planeras och byggs i ett sammanhang. Projektet var kraftig tidspressad och uppgiften att leda arbetet föll på arkitekten Klas Anshelm, som tidigare uppvisat en förmåga till produktionsanpassade arbetsmetoder. Den nya högskolan skulle uppföras i stadens östra del som då var jordbrukslandskap. De sex institutionsbyggnaderna som uppfördes går i rött tegel och omges av grönområden. Byggnaderna utmärks genom sina främre höga delar. För området skapade Anshelm även den så kallade LTH-fontänen tillsammans med Arne Jones som var tänkt att fungera som ett vattenfall och binda samman de två dammarna på området. På grund av tekniska problem är den inte i bruk, eftersom glaskaren inte klarade belastningen. Anshelm var under samma period även arkitekt för delar av Chalmers tekniska högskolas nya moderna byggnader (1960–1974).

Utbildningar[redigera | redigera wikitext]

Brandingenjörsutbildning 210 hp[redigera | redigera wikitext]

Civilingenjörsutbildningar, 300 hp, 5 år[redigera | redigera wikitext]

 • Bioteknik
 • Kemiteknik
 • Lantmäteri

Datateknik[redigera | redigera wikitext]

Civilingenjörsprogrammet i datateknik förbereder studenter för att designa och utveckla mjukvaran för dagens och framtidens datorer, var dessa än må finnas. Inledningsvis ingår kurser som ger baskunskaper i ämnen som matematik, programmering, elektronik, digitalteknik och datorkommunikation för att erhålla en god insikt i hur datorer fungerar. Under det fjärde året väljer studenterna en specialisering, exempelvis inom bilder och grafik eller kommunikationssystem. Programmet grundades 1982.

Ekosystemteknik[redigera | redigera wikitext]

Civilingenjörsprogrammet i ekosystemteknik startade 1998 som ett resultat av ett ökande behov av miljökunniga tekniker, miljöingenjörer. Bakom bildandet låg Per Warfvinge som tidigare varit studierektor för Kemiteknikprogrammet på LTH.

Elektroteknik[redigera | redigera wikitext]

Civilingenjörsprogrammet i Elektroteknik började undervisas 1962 och är därmed det näst äldsta programmet på LTH. Programmet erbjuder specialiseringar inom bland annat: "Bilder och grafik, Design av processorer och digitala system, Energi och miljö, Fotonik, Högfrekvens- och nanoelektronik, Kommunikationssystem, Medicinsk teknik, Produktion, logistik och affärer, Programvara, Reglerteknik och automation, System, signaler och reglering.

Med anledning av dess breda grundutbildning har det baserats som grunden till många av de andra programmen på LTH innan de har funnits.

Industriell ekonomi[redigera | redigera wikitext]

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi startade också 1998. Utbildningen har en grund som består av en tredjedel matematik, en tredjedel ekonomi och en tredjedel teknik. Inriktningen är idag den näst största på LTH.

Informations- och kommunikationsteknik[redigera | redigera wikitext]

Civilingenjörsprogrammet i Informations- och kommunikationsteknik (allmänt kallat Infocom) är ett program som fokuserar på hur information överförs och skyddas, hur olika system kommunicerar med varandra och även hur människor interagerar med tekniska system. Programmet är nära besläktat med datateknik men skiljer sig i att man fokuserar mer på kommunikation mellan olika system än på själva datorerna som sådana. Programmet startade hösten 2001.

Programmet har fyra specialiseringar;

Användbarhet och design, som bland annat fokuserar på hur man ska designa och utforma användargränssnitt för att de ska passa människors kognitiva egenskaper.

Kommunikationssystem, som bland annat fokuserar på hur dagens och morgondagens digitala kommunikationslösningar ska se ut.

System, signaler och reglering, som bland annat fokuserar på hur system kan modelleras, övervakas, styras och simuleras

Säkerhet, som bland annat fokuserar på hur man genom t.ex. kryptering och digitala certifikat kan skydda känslig information från att läsas eller förändras av obehöriga.

Maskinteknik[redigera | redigera wikitext]

Det tredje äldsta programmet på LTH som ger en väldigt bred kompetens. Det finns idag sju specialiseringar vilka är;

Energiteknik är specialiseringen som ger kunskap om energiomvandlingsanläggningar med komponenter, som till exempel kraftverk samt ång- och gasturbiner och även färdigheter för att använda avancerade beräkningsverktyg. Studier av energiförsörjning och -användning, ända ner till enskilda användare, skapar möjligheten att utveckla effektiva energilösningar. Miljöaspekter är givetvis integrerade i specialiseringen, från kunskaper om förbränning med låga emissioner till hållbar energiförsörjning och energianvändning.

Produktutveckling är specialiseringen för alla som vill bli konstruktör, en roll som är både dynamisk och spännande. En produktutvecklare arbetar både med utformning och dimensionering och tar utifrån ett kundbehov fram helt nya produkter eller utvecklar redan existerande produktkoncept till bättre prestanda. Arbetet utförs oftast i team av experter från olika ämnesområden.

Produktion omfattar tillverkningsteknik, utformning av produktionssystem och automation, materialteknik, ekonomisk styrning och produktionsledning. Specialiseringen ger de kunskaper som krävs för att kunna utveckla ett företags konkurrenskraft och framgångsrikt leda produktionen i företag på såväl nationell som internationell nivå.

Logistik och produktionsekonomi är en specialisering som ger dig verktygen för att effektivisera processer för material-, informations- och betalningsflöden inom och mellan företag. Som logistiker kan arbeten med allt från inköp till distribution, inom företag eller som konsult, nationellt och internationellt bli en verklighet efter examineringen.

Beräkningsmekanik är specialiseringen där du ska studera fysikaliska begrepp och numeriska metoder som är väsentliga för modellering och analys av mekaniska problem. Med hjälp av användandet av avancerade datorbaserade simuleringsverktyg baserade på modern teori inom fluidmekanik, hållfasthetslära, mekanik och värmeöverföring ges de studerande kunskaper inom problemformulering och analys av tillhörande numeriska lösningar, en god balans mellan djup och bredd inom beräkningsmekanik.

Mekatronik är specialiseringen som kombinerar ämnen som maskinkonstruktion, elektronik och avancerad datorstyrning. Denna specialisering ger en maskinteknolog en breddad kunskap mot angränsande discipliner. Mekatronikingenjören utnyttjar flera kompetenser och kan därför skapa nya och smarta produkter.

Fordon är specialiseringen som ger dig fördjupade kunskaper att utveckla morgondagens person- och lastfordon för att uppnå samhällets mål avseende hållbar utveckling. Du får gedigna kunskaper inom dimensionering och formgivning av de komponenter och system som bygger upp ett fordon. Självklart är förståelse för fordons miljöpåverkan och hur den kan reduceras ett mål med specialiseringen.

Maskinteknik - teknisk design[redigera | redigera wikitext]

Ett systerprogram som kombinerar maskinteknik med industridesign. Teknisk Design behåller en bred grund från maskinteknik men införlivar även kurser i design och estetik.

Medicin och Teknik[redigera | redigera wikitext]

Utbildningen, som lanserades år 2011 är än så länge unik i Sverige, är tvärvetenskaplig i grunden för att ge dig de kunskaper som krävs för att utveckla framtidens teknologier inom medicin. Utbildningen har utvecklats i samarbete med den medicintekniska industrin och ger dig därför goda insikter i design- och innovationsprocessen där höga krav bland annat ställs på patientsäkerhet. Som civilingenjör i Medicin och teknik kommer din kompetens att vara starkt efterfrågad inom såväl medicinteknisk industri och forskning som hälso- och sjukvård. De tre första åren ger breda, grundläggande kunskaper där ämnena medicin och teknik varvas med biovetenskap, fysik, kemi och matematik. Kunskaper som etablerar det gränsöverskridande systemtänkande som har central betydelse för en civilingenjör i medicin och teknik. Därefter väljs en av nedanstående specialiseringar:

Biomekanik och biomedicinsk analys, ger kunskaper om hur människokroppen påverkas av bland annat mekanisk belastning och kopplar samman dessa kunskaper med modern protesteknik och rehabilitering. Denna specialisering behandlar även modern klinisk kemisk analys och diagnostik som är ett expansivt område.

Medicinsk informationsteknik, beskriver principer och metoder för behandling och tolkning av signaler och bilder för diagnostik och terapi. Avancerad informationsteknik kommer att ha en mycket central betydelse i framtidens sjukvård genom att den erbjuder patienten bättre förutsättningar att fortsätta leva i sin hemmiljö.

Medicinsk fysik, ger fördjupade kunskaper om den fysik som ligger bakom många av de medicintekniska metoder som används inom sjukvården. I denna specialisering lär man sig de principer som ligger till grund för medicinska bildgivande system, laserbehandling och kliniskt ultraljud.

Inriktningen ligger under E-sektionen.

Teknisk fysik[redigera | redigera wikitext]

Teknisk fysik är den första civilingenjörsutbildningen som startades på LTH. Programmet innehåller framför allt fysik och matematik. Under de två sista åren av utbildningen kan studenten välja bland annat reglerteknik, bilder och grafik, energisystem, fotonik, finansiell modellering, teoretisk fysik eller atomfysik som inriktning.

Teknisk matematik[redigera | redigera wikitext]

Civilingenjörsprogrammet i teknisk matematik startade 2002 som en avyngling till Teknisk fysik, som länge haft en valbar avslutning av liknande typ. Programmet är förhållandevis teoretiskt, och omfattar både ren och tillämpad matematik. De obligatoriska momenten i programmet syftar till att bygga en ordentlig grund inom matematisk analys, matematisk statistik och numerisk analys. Förutom matematik och inriktningskurser innehåller programmet kurser i datavetenskap, fysik, mekanik, reglerteknik, ekonomi, miljövetenskap, biologi och modellering. Matematikkunskaperna tillämpas inom någon av inriktningarna beräkning och simulering, biologisk och medicinsk modellering, finansiell modellering, miljö, risk och klimat samt signaler, bilder och system.

Teknisk nanovetenskap[redigera | redigera wikitext]

Civilingenjörsprogrammet i teknisk nanovetenskap ges sedan 2003. Utbildningen har en mycket bred naturvetenskaplig och teknisk grund och under de tre första åren ges kurser i såväl matematik, fysik och elektronik som i kemi och biologi. Utbildningen består av ett obligatoriskt block på 3 år och en specialiseringsdel på 2 år. Utbildningen har för närvarande (2011) fyra specialiseringar; nanofysik, nanobiomedicin, högfrekvens- och nanoelektronik samt material.

Väg- och vattenbyggnad[redigera | redigera wikitext]

300 hp.

Arkitektutbildning, 300 hp, 5 år[redigera | redigera wikitext]

Högskoleingenjörsutbildningar, 180 hp, 3 år[redigera | redigera wikitext]

Samtliga högskoleinjengörsutbildningar lärs ut på Campus Helsingborg.

Byggteknik - Järnvägsteknik[redigera | redigera wikitext]

Byggteknik - Väg- och trafikteknik[redigera | redigera wikitext]

Byggteknik med arkitektur[redigera | redigera wikitext]

Datateknik[redigera | redigera wikitext]

Elektroteknik med automationsteknik[redigera | redigera wikitext]

Riskhantering, 120 hp[redigera | redigera wikitext]

Efter två och ett halvt år på valfritt civilingenjörsprogram eller brandingenjörsprogrammet vid LTH kan man välja att läsa avslutande delen på riskhanteringsprogrammet.

Kandidatprogrammet trafikflygare, 180 hp[redigera | redigera wikitext]

Industridesign, kandidatnivå, 180 hp[redigera | redigera wikitext]

Industridesign, masternivå, 120 hp[redigera | redigera wikitext]

Teknisk bastermin (20 veckor) & Tekniskt basår (40 veckor)[redigera | redigera wikitext]

Kår[redigera | redigera wikitext]

Studentkår för Lunds tekniska högskola är sedan 1984 Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola. 1994 byggdes Kårhuset där kåren har merparten av sin verksamhet.[1]

Sektioner i kronologisk ordning efter då programmet startade

 • F – Sektionen för teknisk fysik, teknisk matematik och teknisk nanovetenskap
 • E – Sektionen för elektroteknik och medicin och teknik
 • M – Sektionen för maskinteknik och teknisk design
 • V – Sektionen för brandingenjör, lantmäteri, riskhantering och väg- och vattenbyggnadsteknik
 • A – Sektionen för arkitektur och industridesign
 • K – Sektionen för kemiteknik och bioteknik
 • D – Sektionen för datateknik och informations- och kommunikationsteknik
 • Dokt – Sektionen för doktorander, forskarutbildning
 • Ing – Sektionen för högskoleingenjörsutbildningar och tekniskt basår. Helsingborg
 • W – Sektionen för ekosystemteknik
 • I – Sektionen för industriell ekonomi

Avknoppade företag[redigera | redigera wikitext]

Här är några av de företag som startats baserade på forskning vid högskolan[2]. Flera av dem håller till i den närliggande forskningsbyn Ideon.

Rankning[redigera | redigera wikitext]

Enligt Urank rankades Lunds tekniska högskola 2010 högst bland Sveriges lärosäten inom teknikområdet[3]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE • LÄGESRAPPORT 2013”. Boverket. Arkiverad från originalet den 20 september 2015. https://web.archive.org/web/20150920041440/http://www.boverket.se/contentassets/73c44c0362774a5ab4b7c411de18c071/lagesrapport-2013.pdf. Läst 17 mars 2015. 
 2. ^ Innovationsportalen: Företagsframgångar vid Lunds universitet Arkiverad 29 oktober 2012 hämtat från the Wayback Machine.
 3. ^ Urank Forneng-Lind-Nybom: Ranking av endast teknikområdet.[1]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]