Mall:S-start

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Introduktion[redigera wikitext]

Denna mall är den inledande komponenten i en mallserie för successionsboxar. En successionsbox är en navigationsruta längst ned i en artikel som visar vem eller vad som företrädde och/eller efterträdde personen eller saken som artikeln handlar om. Exempelvis har artikeln om Adolf Hitler en successionsbox som visar vilka som förträdde och efterträdde honom som rikskansler, liksom andra befattningar som han innehade.

Detta mallsystem ersätter tidigare mallar för successionsboxar men tillåter fortfarande större delen av deras användning indirekt. I det här nya systemet börjar varje successionsbox med {{s-start}}, som därför är en av de mest väsentliga komponenterna. Om du hittar en artikel som saknar en successionsbox eller som har en men inte använder denna mall, var djärv och lägg till en själv enligt stilguiden som anges i den här dokumentation. Om inte, var vänlig och lägg till artikeln i åtgärdskategorin, så att andra kan skapa en istället.

Syftet med denna sida är att dokumentera hela mallsystemet i detalj och att steg för steg ge instruktioner för hur man skapar och redigerar successionsboxarna. Sidan är indelad i tre huvudavsnitt: den första ger en överblick över alla mallar samt förklaring av de olika parametrarnas funktion; den andra ger instruktioner för att skapa nya successionsboxar; den tredje går in i detalj om de olika mallarna och ger exempel på deras användning. I slutet ges även ett komplett exempel på en successionsbox med alla möjliga parametrar.

Mallsystemets olika mallar[redigera wikitext]

Mallen {{s-start}} är obligatorisk, liksom {{s-end}}, som skall användas tillsammans med valfria rubriker. Nedan följer en lista med alla mallar i serien (med undantag för vissa färgkodade rubriker):

 • {{s-start}} — (obligatorisk) Början på successionsboxen
 • {{s-end}} — (obligatorisk) Slutet på successionsboxen
 • {{s-break}} — Om radbrytning behövs (ersättning för hårdkodningen |-)
 • {{s-bef}} — För listning av föregångare
 • {{s-aft}} — För listning av efterträdare
 • {{s-ttl}} — För listning av titlar och år
 • {{s-new}} — Om nya titlar (dvs. ingen företrädare)
 • {{s-non}} — Om inga efterträdare
 • {{s-inc}} — Om innehavare
 • {{s-tf}} — Om innehavare, men tillförordnad
 • {{s-vac}} — Om vakanta titlar (föregångare eller efterträdare)
 • {{s-tul}} — Om titulära monarker (legitima men icke-styrande)
 • {{s-hou}} — Om kungligt hus/individ
 • {{s-ref}} — Om referens
 • {{s-line}} — För successionsboxar om järnvägs- och tunnelbanenät

De första fem mallarna i listan är de mest grundläggande för skapandet av successionsboxar och de mest använda på hela Wikipedia; de andra (med undantag för {{s-hou}} och {{s-line}}) används som ersättare för en av de första fem, beroende på omständigheterna.

Parametrar[redigera wikitext]

För en komplett lista över alla mallar och alla parametrar, se Wikipedia:Successionsbox/Fusklapp.

De flesta mallar fungerar på samma sätt: mallens namn skrivs mellan dubbla klammerparenteser, och texten eller koden för mallen visas på sidan. En väsentlig skillnad i successionsmallarna är att de flesta av dem kräver att den innehåller namn, titlar eller annan text som kommer att visas i rutorna, och som är annorlunda varje gång.

Sådan text infogas i mallarna med hjälp av parametrar, fält separerade från mallnamnet och från varandra med ett |. Parameterns funktion är att förändra utseendet på cellerna skapade med dessa mallar, vanligtvis genom att lägga till speciellt formaterad text eller ändra texten som redan finns. Även om vissa parametrar helt enkelt accepterar den önskade texten och berättas om var de är placerade i mallen, många parametrar har namn, separerade från texten med ett =; medan tomma parametrar i första fallet fortfarande måste inkluderas om före en med text, många (men inte alla) namngivna parametrar kan utelämnas om de inte används, oavsett dess position. Dessutom kräver några namngivna parametrar inte alls text; den enkla infogningen av deras namn aktiverar en funktion i mallen. Man kan lämna ett tomt utrymme mellan texten och |, = och {{}}. Detta är inte nödvändigt och kan ibland till och med vara förvirrande.

Instruktioner för användning[redigera wikitext]

Det finns många typer av successionsboxar, eftersom kombinationerna av de tidigare nämnda mallarna är praktiskt taget oändliga. Vi ska börja med att demonstrera användningen av enkla successionsboxar och fortsätta med analysen av mer komplexa successionsboxar med många rader och flera titlar.

Enkla successionsboxar[redigera wikitext]

Syftet med en successionsbox är att visa platsen för ämnet för boxen i en successionsföljd. På grund av detta innehåller de flesta boxarna tre personer, nämligen ämnet, dess föregångare och dess efterträdare.

Den typiska successionsboxen består av tre celler, som går från vänster till höger i samma ordning som de tre personerna efterträdde varandra: den vänstra cellen namnger föregångaren, den mellersta anger namnet på ämnet och ämbetsperiod i år (personens namn nämns redan i artikelns titel och upprepas därför inte här), och den högra anger namnet efterträdaren.

För enkelhetens skull följer skapandet av en successionsbox samma ordning. Först kommer föregångaren (med mallen {{s-bef}}), titeln och åren på ämbetet (med mallen {{s-ttl}}) och sedan kommer efterträdaren (med mall {{s-aft}}).

Varje successionsbox ska börja med mallen {{s-start}} och sluta med {{s-end}} och varje mall ska skrivas på egen rad i redigeringsboxen.

Steg-för-steg och exempel på enkla successionsboxar

Börja med att ange startmallen så att programmet känner igen tabellen. Notera att efter varje steg så läggs det på mallar eftersom. De mallar som redan angivits tidigare är i grå text och den mall som lagts till nyligen är i svart text:

{{s-start}}

Ange namnet på föregångaren (med eller utan wikilänk) med mallen {{s-bef}}:

{{s-start}}
{{s-bef|företrädare=[[Ange föregångaren här]]}}

Ange titeln på personen (med eller utan wikilänk) med mallen {{s-ttl}}:

{{s-start}}
{{s-bef|företrädare=[[Ange föregångaren här]]}}
{{s-ttl|titel=[[Ange titel här]]}}

Ange också det år då personen hade titeln med samma mall, men med den extra paramterern |år=:

{{s-start}}
{{s-bef|företrädare=[[Ange föregångaren här]]}}
{{s-ttl|titel=[[Ange titel här]]|år=Ange startdatum här − Ange slutdatum här}}

Ange namnet på efterträdaren med mallen {{s-aft}}:

{{s-start}}
{{s-bef|företrädare=[[Ange föregångaren här]]}}
{{s-ttl|titel=[[Ange titel här]]|år=Ange startdatum här − Ange slutdatum här}}
{{s-aft|efterträdare=[[Ange efterträdare här]]}}

När allt är klart, avsluta med mallen {{s-end}}:

{{s-start}}
{{s-bef|företrädare=[[Ange föregångaren här]]}}
{{s-ttl|titel=[[Ange titel här]]|år=Ange startdatum här − Ange slutdatum här}}
{{s-aft|efterträdare=[[Ange efterträdare här]]}}
{{s-end}}

Nedan följer ett exempel som är hämtad från artikeln av Henrik VIII. Genom att skriva:

{{s-start}}
{{s-bef|företrädare=[[Henrik VII av England|Henrik VII]]}}
{{s-ttl|titel=[[Kung av England]]|år=22 april 1509 – 28 januari 1547}}
{{s-aft|efterträdare=[[Edvard VI av England|Edvard VI]]}}
{{s-end}}

så kommer du att få:

Företräddes av
Henrik VII
 Kung av England
22 april 1509 – 28 januari 1547
Efterträddes av
Edvard VI

Observera att namnen på föregångaren, efterträdaren och namnet på titeln finns inom dubbla hakparenteser; detta gör det möjligt för namnen i rutan att länka till sina respektive artiklar. Även om det rekommenderas att man länkar namn, titlar och dylikt till sina artiklar, även om det inte har skapats någon artikel än (vilket resulterar i en röd länk), så kan det finnas undantag. Du kan se vidare information via riktlinjerna.

Det uppmuntras att du anger titelinnehavarens ämbetsperiodsdatum eller regeringstid om det är möjligt; om ett datum är tveksamt eller ifrågasatt, använd mallen {{s-ref}} för att inkludera referenser som stödjer det datumet (se det relevanta avsnittet för mer information). Länka inte datumen förutom i ett begränsat antal specialfall. Dessa anges i riktlinjerna.

Avancerade successionsboxar[redigera wikitext]

Många personer, såsom monarker och premiärministrar, aktiva affärsmän, framstående forskare och begåvade idrottare har haft flera ämbeten och/eller titlar i sitt liv. Eftersom det vore ohanterligt att skapa separata boxar för alla dessa titlar, inkluderar vi dem alla i en och samma successionsbox. Således har varje artikel en box längst ner, som är lättare att redigera och mer estetiskt tilltalande.

I vissa fall består successionsboxar av många separata rader som består av föregående avsnittets enkla boxar, och därmed följer deras skapelse mer eller mindre samma regler; den enda skillnaden är att särskild försiktighet bör ges till placeringen och den relativa ordningen på de enkla boxarna, samt att inkludera {{s-break}} (en mallversion av hårdkodningen |-) mellan raderna vid behov.

Vid andra tillfällen kan en person ärva mer än en titel från en enskild individ och/eller vidarebefordra flera titlar till en person. Det är också möjligt att någon kan ta över ett ämbete från två olika personer som hade haft det gemensamt fram till dess, eller gå med i flera olika titlar till en som kommer att ärvas av en enda arving. På grund av dessa och andra scenarier är det möjligt att skapa successionsboxar som tydligt kan visa dessa anslutningar genom att använda de avancerade funktionerna i den tidigare presenterade successionsboxmodellen. Systemet för de avancerade boxarna skiljer sig något från de enkla formerna som visas i föregående avsnitt, och det är starkt beroende av mallen {{s-break}}, liksom av korrekt räkning av raderna.

Räkna rader[redigera wikitext]

I grund och botten är formatet följande: om en ruta tar upp mer än en rad i tabellen kan det specificeras hur många rader exakt det kommer att vara genom att infoga en radparameter omedelbart efter mallnamnet {{s-X}} (där X anger någon av de 11 basmallarna) och före alla andra parametrar. Det kan göras genom att skriva:

{{s-X|rader=Ange antalet rader här|...}}

Antalet motsvarar antalet rader som detta namn eller titel överlappar i förhållande till de andra raderna, istället för att beteckna en specifik höjd för en cell. Med andra ord, om exempelvis alla tre cellerna på en rad fick parametern |rader=2 så skulle boxen se ut som om ingen av dessa celler tilldelades en raderparameter alls då de jämförande höjderna mellan dessa celler och varandra är identiska.

Titlarna i successionsboxen listas vanligtvis i den ordning som titeln beviljas (med början med de äldsta titlarna som finns) men det finns även andra system. Alla anmärkningsvärda på varandra följande titlar bör noteras, även om titlar som är sammanbundna permanent kan listas i samma cell och vissa underordnade titlar kan utelämnas helt.

Radbrytning[redigera wikitext]

I teorin är det nödvändigt att rutan fungerar för att placera |- mellan varje rad i rutan, även om varje cell är begränsad till sin egen linje. Emellertid är |- redan inbäddat i de flesta mallarna, så det är inte längre nödvändigt att lägga till det i rutor som består av enkla enradiga rader, med undantag för mallarna {{s-vac}} och {{s-non}}: om en rad slutar med en av dessa mallar måste du placera denna karaktär annars kommer datorn inte att känna igen en ny rad. På samma sätt, om en rad börjar med {{s-vac}}, måste tecknet placeras före den raden.

Ändå är det annorlunda med mer komplexa tabeller som innehåller celler med flera rader som täcker mer än en rad vardera. Komplexa mönster skapas och det är inte alltid lätt för datorn att visa alla rader korrekt. Det är därför {{s-break}} är så viktigt i dessa fall, och även om dess placering är onödig mellan många av raderna. Det är mycket mer föredraget att använda den överflödigt i en tabell än att skapa en icke-funktionell box, där det ofta är svårt att hitta misstaget.

Med detta sagt, och även om det är ett säkert alternativ att placera {{s-break}} mellan varje par rader i en ruta, är det naturligtvis bättre att undvika sådana metoder i den mån det är möjligt. Här följer några enkla tips som kan begränsa dess överflödiga användning till ett minimum utan att leda till misstag:

Tips för avancerande successionsboxar
 • När du överväger placeringen av {{s-break}} är det viktigt att notera förekomsten eller frånvaron av successionsmallar i en rad. Det vill säga, en mall för en cell med flera rader placeras alltid vid raden från vilken cellen startar, därför har den raden en mall för den cellen medan de andra raderna som delar cellen inte gör det. Notera i följande exempel bristen på {{s-break}} mellan första och andra raden och, ännu viktigare, mellan fjärde och femte raden:
  {{s-start}}
  {{s-bef|företrädare=}}
  {{s-ttl|titel=|år=}}
  {{s-aft|efterträdare=}}
  {{s-bef|rader=2|företrädare=}}
  {{s-ttl|titel=|år=}}
  {{s-aft|rader=3|efterträdare=}}
  {{s-break}}
  {{s-ttl|titel=|år=}}
  {{s-break}}
  {{s-bef|företrädare=}}
  {{s-ttl|titel=|år=}}
  {{s-bef|företrädare=}}
  {{s-ttl|titel=|år=}}
  {{s-aft|efterträdare=}}
  {{s-end}}
 • När endast föregångarcellen för en linje sträcker sig mellan den aktuella linjen och en tidigare (det spelar ingen roll om den fortsätter till en nedre linje) så behöver {{s-break}} inte infogas mellan den raden och den föregående. På samma sätt, om endast efterföljandecellen täcker flera rader och börjar i en rad ovanför den aktuella, kan {{s-break}} som kan följa den berörda raden {{s-ttl}}-parameter utelämnas. Och situationen är ännu enklare med en rubrikcell med flera rader (en sällsyntare händelse), eftersom den vanligtvis inte påverkas direkt av radändringar. I allmänhet är det lättare för datorn att separera raderna när bara en mall saknas från en rad tre.
 • Använd alltid förhandsgranskningsknappen innan du sparar. Om du inte är säker på införandet av en {{s-break}} kan du försöka ta bort den och sedan förhandsgranska sidan; om en successionsbox har ett fel i sig, kommer det vara lätt att se. Tänk på att varje rad i en ruta borde ha tre celler, varje rad och kolumn ska vara perfekt inriktade, och de två sidokolonnerna ska ha samma bredd, som normalt är något mindre än mittkolonnens (en 3 till 4 förhållande).

Ta en titt på följande exempelet nedan. I sin första iteration (till vänster) används {{s-break}} för att separera varje rad från sina tidigare och nästa. I den andra versionen (till höger) används {{s-break}} bara så många gånger som det är nödvändigt för att rutan ska fungera ordentligt: ingen. Resultatet är exakt detsamma i båda fallen och kan ses under koden:

{{s-start}}
{{s-bef|företrädare=Mary}}
{{s-ttl|rader=2|titel=Balkans president|år=1982–1992}}
{{s-aft|efterträdare=William}}
{{s-break}}
{{s-bef|rader=2|företrädare=Nicholas}}
{{s-aft|efterträdare=Edgar}}
{{s-break}}
{{s-ttl|titel=Nya Zeelands kung|år=1990–1997}}
{{s-aft|efterträdare=Helen}}
{{s-break}}
{{s-bef|företrädare=Richard}}
{{s-ttl|titel=Sydostasiens kung|år=1990–idag}}
{{s-inc|rader=2|tronarvinge=Lee}}
{{s-break}}
{{s-bef|företrädare=George}}
{{s-ttl|titel=Borneos guvernör|år=2003–idag}}
{{s-end}}

{{s-start}}
{{s-bef|företrädare=Mary}}
{{s-ttl|rader=2|titel=Balkans president|år=1982–1992}}
{{s-aft|efterträdare=William}}
{{s-bef|rader=2|företrädare=Nicholas}}
{{s-aft|efterträdare=Edgar}}
{{s-ttl|titel=Nya Zeelands kung|år=1990–1997}}
{{s-aft|efterträdare=Helen}}
{{s-bef|företrädare=Richard}}
{{s-ttl|titel=Sydostasiens kung|år=1990–idag}}
{{s-inc|rader=2|tronarvinge=Lee}}
{{s-bef|företrädare=George}}
{{s-ttl|titel=Borneos guvernör|år=2003–idag}}
{{s-end}}
Företräddes av
Mary
 Balkans president
1982–1992
Efterträddes av
William
Företräddes av
Nicholas
Efterträddes av
Edgar
 Nya Zeelands kung
1990–1997
Efterträddes av
Helen
Företräddes av
Richard
 Sydostasiens kung
1990–idag
Sittande
Tronarvinge:
Lee
Företräddes av
George
 Borneos guvernör
2003–idag

Analys av successionsmallar[redigera wikitext]

Här följer en detaljerad beskrivning av successionsmallarna, med information om omständigheterna under vilka de används och exempel på hur de används i successionsboxarna. De fem grundläggande mallarna ingår inte här, eftersom deras funktion är en standard (se föregående avsnitt) och deras parametrar dokumenteras separat lägre ned på denna sida. Mallarna analyseras i sektioner utifrån deras plats i successionsboxen.

Rubriker[redigera wikitext]

Rubriker är en färgad horisontell rad som hjälper till att kategorisera poster och titlar i successionsboxar. Varje rubrik placeras ovanför en eller flera successionslinjer av samma typ (närmare bestämt den typ som ges i rubriken), vilket effektivt organiserar boxarna. Varje rubrik har sin egen färg, något som underlättar navigering i stora successionsboxar. En annan sak som hjälper till snabb navigering är att rubrikerna (och successionslinjerna under dem) placeras i en specifik ordning (se i tabellen nedan).

Förutom att minska förvirringskänslan som stora successionsboxar tenderar att göra för läsaren, ger rubrikerna också användbar information om olika betydelser genom att namnge specifika lagstiftande organ, religioner, adelskap och så vidare som titlarna under dessa rubriker tillhör. Detta kan göras med hjälp av parametrar, som var och en producerar en annan variant av den grundläggande mallen som skapas av de oparameterade rubrikmallarna, med samma färg men olika, men likadant, text. Parametrar skapar också rubriker för olika undertyper av poster som inte är tillräckligt populära som kategorier för att möjliggöra separata rubrikmallar.

Följande tabell visar alla rubrikmallar, som visar varje rubrik och wikikoden som producerar den; för rubriker som är specialiserade efter parametrar visas både rätt rubrik och ett exempel på en specialiserad. Listor för exempel över mallarnas parametrar, tillsammans med exempel på deras användning, finns i varje malls enskilda dokumentationssida, som kan nås från länkarna i den här listan:

Alla rubriker som finns tillgängliga
Akademiska titlar {{s-aca}}
Priser och utmärkelser {{s-ach}}
Näringslivsuppdrag {{s-bus}}
Statsförvaltningstitlar {{s-civ}}
Ämbetstitlar {{s-cou}}
Kulturtitlar {{s-cul}}
Diplomatiska titlar {{s-dip}}
Undervisningstitlar {{s-edu}}
Regeringstitlar {{s-gov}}
Heraldiska titlar {{s-her}}
Hederstitlar {{s-hon}}
Juridiska titlar {{s-leg}}
Litteraturserie {{s-lit}}
Mediatitlar {{s-med}}
Militära titlar {{s-mil}}
Uppdrag inom ideella organisationer {{s-npo}}
Politiska uppdrag {{s-off}}
Övrigt {{s-oth}}
Församlingssäten {{s-par}}
Partipolitiska uppdrag {{s-ppo}}
Pretendenstitlar {{s-pre}}
Rangordning {{s-prec}}
Regenttitlar {{s-reg}}
Religiösa titlar {{s-rel}}
Kungliga titlar {{s-roy}}
Sporttitlar {{s-spo}}
Väder efter år {{s-wea}}

Förutom ovanstånede rubrikerna finns det ytterligare två mallar vars inkludering i successionsboxar inte krävs av några tekniska begränsningar, men de förmedlar användbar information och deras användning kan krävas enligt riktlinjer. Från och med augusti 2020 är dessa mallar {{s-hou}} och {{s-ref}}, men fler kan läggas till i framtiden.

Komplett exempel[redigera wikitext]

Med hjälp av radfunktionen i mallarna kan mycket avancerade tabeller skapas för att hjälpa i situationer med personer som innehar många ämbeten och titlar. Nedanstående tabell är ett hypotetiskt successionsbox som använder minst en sak av varje funktion:

S-start
Huset San Miguel
Yngre gren till Huset López
Född: 19 januari 1958 Död: Lever
Regenttitlar
Ny titel
Dowry from father
 Queen of India
1972–1983
med Michael (1972–1975)
Efterträddes av
Arnold
Företräddes av
Elizabeth
 Lady Supreme of Oceana
1975–1983
Vakant
Titel innehas nästa av
Jilian
 Empress of Arabia
1975–1993
Title merged with
Great Khanna of Asia
 Grand Duchess of Europa
1975–1999
Efterträddes av
Felicia
Vakant  Chief Sultana of Africa
1993–1999
Ny titel
Consolidation of Asia
 Great Khanna of Asia
1993–idag
Sittande
Tronarvinge:
Marcus
Företräddes av
Diane
— TITULÄR —
Lady of the Isles
2003–idag
Orsak till misslyckad succession:
Declared a republic
Anmärkningar och referenser
1. All sources here are made up
2. Wikipedia:WikiProject Succession Box Standardization

Se även[redigera wikitext]