Mall:Schackdiagram

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Den här mallen använder algebraisk schacknotation för att beskriva schackdragen.
abcdefgh
8
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh

Detta är en mallserie som genererar ett schackdiagram på en önskad sida. Diagrammet är en grafisk representation av en viss position i ett parti genom att använda standardiserade symboler och notationer. I denna mall används symboler som efterliknar Stauntonpjäser. All dokumentation om hela mallserien återfinns här.

Olika typer av brädor i mallserien[redigera wikitext]

Ett vanligt schackbräde är av dimensionen 8×8, men det finns även andra med olika mått och dimensioner. Därför är mallen uppdelad i en mallserie som täcker de allra vanligaste dimensionerna. Standardstorleken på alla brädorna är 26×26 pixlar och för de mindre brädorna så är standarden 22×22 pixlar; märks ut av mallen om den innehåller parantesen (liten). Samtliga mallar finns i serien:

Dessutom så finns det vissa varianter som inte alls följer den vanliga mallen. Vissa varianter kan till och med spelas på ett bräde med en helt annan design. Standardstorleken på alla brädorna är 22×22 pixlar. Dessa inkluderar bland annat:

Dessa sexton mallar borde räcka för vanlig användning i artiklarna. Om det däremot skulle behövas ett bräde med andra dimensioner så finns det möjlighet att skapa ett sådant. Med hjälp av funktionen {{#invoke:schackbräda mxn|board|cols=|rows=}} så kan ett bräde anropas med vilka dimensioner som helst. Funktionens ansopasvärden är |cols= som anger antalet kolumner och |rows= anger antalet rader. Värdena måste vara ett positivt heltal såsom exempelvis 4 eller 15.

Förklaringar till parametrarna och syntaxen[redigera wikitext]

För majoriteten av alla mallarna så används samma syntax och parametrar. Samtliga har en rubrikparametrar där vanlig wikitextstil kan användas och en placeringsparametrer som anger var diagrammet ska vara. De har även en storleksparameter för att ange storleken på diagrammet och en fotnotsparameter där dragsekvensen kan anges exempelvis. Förutom det har mallen en omvändningsparameter för att vända brädet samt två parametrar för att ta bort notationerna på sidorna av brädet. Självklart så finns ju parametrarna till själva brädet. I den vanligaste mallen så finns det 64 stycken sådana parametrar. Syntaxen till en generella mallen ser alltså ut så här:

{{Schackdiagram
| <placering>
| <rubrik>
| size  = 
| numbers = 
| letters = 
| reverse = 
|a8|b8|c8|d8|e8|f8|g8|h8
|a7|b7|c7|d7|e7|f7|g7|h7
|a6|b6|c6|d6|e6|f6|g6|h6
|a5|b5|c5|d5|e5|f5|g5|h5
|a4|b4|c4|d4|e4|f4|g4|h4
|a3|b3|c3|d3|e3|f3|g3|h3
|a2|b2|c2|d2|e2|f2|g2|h2
|a1|b1|c1|d1|e1|f1|g1|h1
| <fotnot>
}}

Att just syntaxen som ut så här beror på att parametrarna ska efterlinka ett schackbräde så mycket som möjligt. Det gör att man på ett enkelt och intuitivt sätt kan placera pjäserna rätt första gången, utan att behöva gå och ut i förgranskningsvisningen för att se om man har gjort rätt under en redigeringen. Då de första två parametrarna anger rubriken och placeringen så börjar alltid själva rutparametrarna på parametrar #3. Beroende på vilket sorts bräde det gäller, det vill säga vad brädets dimensioner är, så kommer det att bli olika många rutparametrar. På ett standardbräde med dimensionerna 8×8 så kommer det att finnas 64 rutor och därav 64 rutparametrar. Man beräknar antalet rutor i brädet genom att ta antalet kolumner gånger antalet rader.

Den första rutparametern kommer då att ange rutan som är längst uppe till vänster. Sedan kommer efterkommande parametrar att ange rutorna på samma rad för att sedan ange hela raden under den första och så vidare. Beroende på brädets dimensioner så kommer det att krävas olika många parametrar för att definiera en ny rad. Det är inte möjligt att radbryta rutparametrarna manuellt så det är därför det är så viktigt att man håller mallens syntax för att det blir lätt rörigt i koden. Tänkt också på att det kommer att bli ännu rörigare för efterkommande redigerare.

Förutom dessa parametrar så finns det fyra andra stil- och textparametrar. De är inte obligatoriska och kan utelämnas. Dock så måste placeringsparametern anges för om den inte gör så fungerar inte mallen som den ska av tekniska skäl. Eftersom denna mall har en så komplex syntax så kan det vara bra att kunna förkorta ned den lite, om den exempelvis ska användas i en annan mall. Det är därför denna mall stödjer FEN. Genom att följa en alternativ syntax så får mallen en kompaktare syntax som kan få plats på endast en rad. För mer information om denna alternativa syntax, se i syntaxlistan med fullständiga parametrar eller i exemplet längre ned.

Fullständig syntax med parametervärden[redigera wikitext]

I de allra flesta fallen så kommer samma syntax att användas, det vill säga den som finns här nedan. Det är ett bräde som har dimensionerna 8×8 och som finns i två varianter. Varianten som är till vänster är standarden och den till höger använder FEN. För att anropa mallen i artikeln så är det bara att kopiera och klistra in nedanstående syntax i wikitextredigeringen:

{{Schackdiagram
| 
| 
| size  = 
| numbers = 
| letters = 
| reverse = 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| 
}}
{{Schackdiagram
| fen   = 
| align  = 
| clear  = 
| header = 
| footer = 
| size  = 
| numbers = 
| letters = 
| reverse = 
}}

När det är gjort så är det bara att fylla i informationen i parametrarna. Notera att vissa av parametrarna har standardiserade värden som inte kan skrivas på något annat sätt än förbestämda värden. Om man inte följer dessa värden så kan det leda till att mallen inte fungerar som den ska. Eftersom paraemtrarna är densamma för båda mallarna så bakas alla parametrar ihop tillsammans. Listan nedan innehåller parameterns namn, funktion och alternativa förbestämda inmatningsvärde. En parameter av formen #n anger den n:te parametern som inte har ett namn; en så kallad sifferparameter. Genom hela listningen ges exempel på vad parametrarna kan innehålla och dessa exempel har använts för att skapa diagrammet här till höger.

Carlsen vs Nakamura, 2020
h2 vit kung
f2 vit bonde
b2 vit bonde
g3 vit bonde
b3 vit springare
h4 vit bonde
b4 svart drottning
a4 svart springare
f6 svart bonde
c6 vit drottning
h7 svart bonde
g7 svart bonde
h8 svart kung
f8 svart torn
1
2
3
4
5
6
7
8
hgfedcba
Efter 42. Rf8 resignerar vit.
 • #1 − Anger var diagrammet ska ligga emot. Standarden är till höger. Skriv tleft för att diagrammet ska ligga till vänster på skrämen och tright för att det ska ligga till höger på skärmen. Den är obligatoriskt! Exempel: tright.
 • #2 − Lägger till en rubrik över diagrammet. Där kan vanlig wikitextsyntax kan användas. Det är tänkt att denna parameter ska användas när två spelare (inkluderar datorer) möter varandra. Vit ska anges först i fetstil, separaras med ett vs och svart ska anges sist i fetstil, för att sedan ange årtalet då partiet spelades efter ett ,. Under det kan turneringen anges med ett radbryt. Den är obligatorisk; lämna tomt inget ska anges! Exempel: '''[[Magnus Carlsen|Carlsen]]''' vs '''[[Hikaru Nakamura|Nakamura]]''', ''2020''.
 • size − Anger hur stor varje ruta skall vara och därav bestämmer hur stor hela brädet kommer att bli. Storleken anges i antalet pixlar och standarden för ett normalbräde är 26. Endast positiva heltal får anges. Den är inte obligatorisk och skall utelämnas om den inte ska användas. Exempel: 24.
 • numbers − Anger om kolumnerna ska vara numrerade eller inte. Standarden är both. Den är inte obligatorisk och skall utelämnas om den inte ska användas. Tillåtna värden är left; som tar bort siffrorna till höger, right; som tar bort siffrorna till vänster, both; som visar siffrorna på båda sidorna, neither; som tar bort siffrorna på båda sidorna. Exempel: right.
 • letters − Anger om raderna ska bokstaverade eller inte. Standarden är both. Den är inte obligatorisk och skall utelämnas om den inte ska användas. Tillåtna värden är top; som tar bort de undre bokstäverna, bottom; som tar bort de övre bokstäverna, both; som visar bokstäverna på båda sidorna, neither; som tar bort bokstäverna på båda sidorna. Exempel: bottom.
 • reverse − Anger om hela brädet ska vändas om. Standarden är att man utgår från vits perspektiv. Genom att skriva true så byts perspektivet till svarts. Den är inte obligatorisk och skall utelämnas om den inte ska användas. Det enda giltiga värdet: true.
 • fen – Anger pjäsernas position med en FEN-sträng. Den är obligatorisk om den alternativa notationen används. Läs igenom den här detaljerade och användbara guiden samt den användarevänliga konverteraren som kräver PGN-text eller en PGN-fil för att kunna konvertera. Exempel: rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR.
 • align och header − Anger precis som dess motpart #1 respektive #2. Använd dessa istället om fen ska användas, för annars fungerar inte mallen som den ska.
 • #68 och footer − Skapar en fotnot under diagrammet där allmän information kan stå, såsom vilka drag som har lett till den nuvarande positionen, en kort analys om positionen eller historisk fakta om positionen och spelarna. footer skall användas om parametern fen används. All sorts wikitext är tillåten. Exempel: Efter 42. Rf8 resignerar vit..

Nedanstående sifferparametrar är de viktigaste parametrarna i hela mallen. Siffran som anges för parametern anger en viss specifik ruta. För att underlätta redigering och underhåll så är det bäst att hålla parametrarna i formen av ett bräde. Alla är obligatoriska och kan ej raderas från mallen. Vilka värden som är giltiga kan ses i rubrken här nedan.

 • #3 − Ruta a8
 • #4 − Ruta a7
 • #5 − Ruta a6
 • #6 − Ruta a5
 • #7 − Ruta a4
 • #8 − Ruta a3
 • #9 − Ruta a2
 • #10 − Ruta a1
 • #11 − Ruta b8
 • #12 − Ruta b7
 • #13 − Ruta b6
 • #14 − Ruta b5
 • #15 − Ruta b4
 • #16 − Ruta b3
 • #17 − Ruta b2
 • #18 − Ruta b1
 • #20 − Ruta c8
 • #21 − Ruta c7
 • #22 − Ruta c6
 • #23 − Ruta c5
 • #24 − Ruta c4
 • #25 − Ruta c3
 • #26 − Ruta c2
 • #27 − Ruta c1
 • #28 − Ruta d8
 • #29 − Ruta d7
 • #30 − Ruta d6
 • #31 − Ruta d5
 • #32 − Ruta d4
 • #33 − Ruta d3
 • #34 − Ruta d2
 • #35 − Ruta d1
 • #36 − Ruta e8
 • #37 − Ruta e7
 • #38 − Ruta e6
 • #39 − Ruta e5
 • #40 − Ruta e4
 • #41 − Ruta e3
 • #42 − Ruta e2
 • #43 − Ruta e1
 • #44 − Ruta f8
 • #45 − Ruta f7
 • #46 − Ruta f6
 • #47 − Ruta f5
 • #48 − Ruta f4
 • #49 − Ruta f3
 • #50 − Ruta f2
 • #51 − Ruta f1
 • #52 − Ruta g8
 • #53 − Ruta g7
 • #54 − Ruta g6
 • #55 − Ruta g5
 • #56 − Ruta g4
 • #57 − Ruta g3
 • #58 − Ruta g2
 • #59 − Ruta g1
 • #60 − Ruta h8
 • #61 − Ruta h7
 • #62 − Ruta h6
 • #63 − Ruta h5
 • #64 − Ruta h4
 • #65 − Ruta h3
 • #66 − Ruta h2
 • #67 − Ruta h1

Notera att parametrarna ovan inte är format som ett schackbräde även om den har den formen. Den är bara utformad så för att ta så lite plats så möjligt. I kolumnerna så anges alla parametrar som är i rad och i raderna så anges alla parametrar som är i samma kolumn.

Samtliga pjäser, symboler och notationer[redigera wikitext]

Varje ruta har en korresponderande parameter och rutorna på brädet definieras av en specifik bokstavskombination eller ett tomt utrymme. Mallen stödjer givetvis de sex klassiska pjäserna men även en del sagopjäser och ett flertal notationer, såsom pilar och siffror. Mallen använder ett standardiserat sätt att anropa bilden som ska synas. Därför fungerar det inte att klistra in egna bilder. Saknas det något så måste du först lära dig standarden innan du laddar upp en bild och lägger till den i modulen.

Pjäserna anropas endast med en bokstav. För de klassiska pjäserna och en del av sagopjäserna så gäller den algebraiska notationen men för pjäser som representeras av två eller fler tecken i den notationen kommer reduceras till en så att mallen inte äventyrar sitt uttseende i wikitextredigeraren. Den andra bokstaven anger pjäsens färg. Förutom för de klassiska färgerna vit och svart, så finns det även en "okänd färg" som finns att använda om pjäsens tillhörighet inte är relevant eller om det behövs i en variant. Genom att sätta prefixet l bakom pjäsens första bokstav så blir det en vit pjäs, att sätta ett d gör att pjäsen istället blir svart och att sätta u så blir pjäsen av okänd färg. Pjäserna till höger är vita, de svarta är till vänster och den okända färgen är i mitten:

Notera att visa av sagopjäserna går under samma symbol, men kan ha olika namn. Exempelvis så heter det inverterade tornet dabbaba i vissa sagovarianter och visir i ett annat; samma symbol men olika pjäser. Därför går står endast den vanligaste eller den generella termen för symbolen. När det gäller vanliga symboler och notationer som kan placeras i brädet så fungerar det ungefär på samma sätt som med pjäserna. Skillnaden är att det man inte behöver specificera en färg. Till denna kategori tillhör även en tom ruta. Den anges först här nedan och tillsammans med de övriga symbolerna så finns en kort förklaring vad de ska användas för. Var noga med att följa detta då det kan bli förvirrande när symbolerna betyder olika saker i artiklarna. Om du ändå måste använda en symbol som den normalt inte ska användas till så måste du specifiera vad den gör i fotnoten. Mallen stödjer följande symboler:

 •   Tom ruta, ska betecknas med två mellanrum. Den tomma rutan är ett ruta som inte är ockuperad av en pjäs eller inte har någon symbol. Den symbol som används mest.
 • ul − Vänsterpil upp, ska användas som rörelsemönsterpilar till pjäser som förflyttas diagonalt i vänsterriktning såsom drottningen eller löparen.
 • ua − Uppil, ska användas som rörelsemönsterpilar till pjäser som förflyttas upp och ned såsom tornet eller bonden.
 • ur − Högerpil upp, ska användas som rörelsemönsterpilar till pjäser som förflyttas diagonalt uppåt i högerriktning såsom drottningen eller löparen.
 • la − Vänsterpil, ska användas som rörelsemönsterpilar till pjäser som förflyttas till vänster i sidled såsom tornet eller kungen.
 • lr − Vänster-högerpil, ska användas som rörelsemönsterpilar till pjäser som förflyttas till vänster i sidled och sedan till höger igen såsom tornet eller kungen.
 • ud − Upp-nerpil, ska användas som rörelsemönsterpilar till pjäser som förflyttas till upp och sedan ner igen såsom tornet eller kungen.
 • ra − Högerpil, ska användas som rörelsemönsterpilar till pjäser som förflyttas till höger i sidled såsom tornet eller kungen.
 • dl − Vänsterpil ner, ska användas som rörelsemönsterpilar till pjäser som förflyttas diagonalt nedåt i vänsterriktning såsom drottningen eller löparen.
 • da − Nerpil, ska användas som rörelsemönsterpilar till pjäser som förflyttas ned såsom tornet eller motståndarens bönder.
 • dr − Högerpil ner, ska användas som rörelsemönsterpilar till pjäser som förflyttas diagonalt nedåt i högerriktning såsom drottningen eller löparen.
 • x0 − Siffran 0, ska användas som en relativ ruta.
 • x1 − Siffran 1, ska användas som en relativ ruta.
 • x2 − Siffran 2, ska användas som en relativ ruta.
 • x3 − Siffran 3, ska användas som en relativ ruta.
 • x4 − Siffran 4, ska användas som en relativ ruta.
 • x5 − Siffran 5, ska användas som en relativ ruta.
 • x6 − Siffran 6, ska användas som en relativ ruta.
 • x7 − Siffran 7, ska användas som en relativ ruta.
 • x8 − Siffran 8, ska användas som en relativ ruta.
 • x9 − Siffran 9, ska användas som en relativ ruta.
 • xx − svart kryss, ska användas som en beteckning för var svart kan ta en annan pjäs samt som en relativ ruta.
 • ox − vitt kryss, ska användas som en beteckning för var vit kan ta en annan pjäs samt som en relativ ruta.
 • xo − svart cirkel, ska användas som en beteckning var en viss svart pjäs förflyttat sig under en viss tid såsom exempelvis Springarens vandring.
 • oo − vit cirkel, ska användas som en beteckning var en viss vit pjäs förflyttat sig under en viss tid.

Fulltaliga exempel med syntaxkod[redigera wikitext]

Här nedan kommer ett flertal med motsvarande syntaxkod och en del kommenterarer om det behövs förtydligas något. Dessa exempel bör täcka upp de mesta fallen som kan uppstå i en vanlig artikel. Finns det ett exempel som inte finns med här och vet inte hur man utför det, så ta kontakt med mallens skapare.

Standard[redigera wikitext]

Detta diagram rekommenderas för vanligt bruk i artiklar såsom schacköppningar, slutspel, positioner, med mera. Se motsvarande kod nedan.

abcdefgh
8
a8 svart torn
b8 svart springare
c8 svart löpare
d8 svart drottning
e8 svart kung
f8 svart löpare
g8 svart springare
h8 svart torn
a7 svart bonde
b7 svart bonde
c7 svart bonde
d7 svart bonde
f7 svart bonde
g7 svart bonde
h7 svart bonde
e5 svart bonde
e4 vit bonde
f4 vit bonde
a2 vit bonde
b2 vit bonde
c2 vit bonde
d2 vit bonde
g2 vit bonde
h2 vit bonde
a1 vit torn
b1 vit springare
c1 vit löpare
d1 vit drottning
e1 vit kung
f1 vit löpare
g1 vit springare
h1 vit torn
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
{{Schackdiagram
| tright
| 
|rd|nd|bd|qd|kd|bd|nd|rd
|pd|pd|pd|pd| |pd|pd|pd
| | | | | | | | 
| | | | |pd| | | 
| | | | |pl|pl| | 
| | | | | | | | 
|pl|pl|pl|pl| | |pl|pl
|rl|nl|bl|ql|kl|bl|nl|rl
| [[Kungsgambit]]
}}
abcdefgh
8
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Tomt bräde
{{Schackdiagram
| tright
| 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| Tomt bräde
}}

Diagram med båda bildtexterna[redigera wikitext]

Det kan vara lämpligt att använda detta i artiklar om schackproblem. Observera att i sidhuvudet och sidfoten kan fetstil och kursiv stil användas. Radbrytning med <br> finns också.

W. Langstaff, Chess Amateur 1922
abcdefgh
8
e8 svart kung
h8 svart torn
f6 vit löpare
h6 vit bonde
d5 vit torn
f5 vit kung
g5 svart bonde
h5 vit bonde
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Schackmatt om två.
Detta problem använder en partiell retrogradsanalysmetod.
{{Schackdiagram
| tright
| '''W. Langstaff''', ''Chess Amateur'' 1922
| | | | |kd| | |rd
| | | | | | | | 
| | | | | |bl| |pl
| | | |rl| |kl|pd|pl
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| '''Schackmatt om två.'''<br>Detta problem använder en ''partiell retrogradsanalysmetod''.
}}

Diagram utan bildtexter[redigera wikitext]

Se motsvarande kod nedan. Om du inte vill ha bildtexter tar du bara bort dem, men ta inte bort den andra | för bildtexten ovan; det är möjligt att ta bort det sista strecket för den nedre bildtexten. Diagrammet är till vänster för att illustrera användningen av den första parametern.

abcdefgh
8
b6 svart kryss
c6 svart cirkel
d6 svart kryss
c5 vit bonde
f4 svart cirkel
e3 svart kryss
f3 svart cirkel
g3 svart kryss
f2 vit bonde
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
{{Schackdiagram
| tleft
| 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| |xx|xo|xx| | | | 
| | |pl| | | | | 
| | | | | |xo| | 
| | | | |xx|xo|xx| 
| | | | | |pl| | 
| | | | | | | | 
}}

Diagram med rörelsemönster[redigera wikitext]

Detta kan användas för att visa hur olika pjäser rör sig.

abcdefgh
8
c8 up arrow
c7 up arrow
a6 left arrow
b6 left arrow
c6 svart torn
d6 right arrow
e6 right arrow
f6 right arrow
g6 right arrow
h6 right arrow
c5 down arrow
c4 down arrow
e4 up-left arrow
f4 up arrow
g4 up-right arrow
c3 down arrow
e3 left arrow
f3 vit kung
g3 right arrow
c2 down arrow
e2 down-left arrow
f2 down arrow
g2 down-right arrow
c1 down arrow
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Exempel som visar hur en vit kung kan röra sig i valfri riktning, men bara en ruta, medan ett svart torn kan förflytta sig ett valfritt antal rutor men bara upp och ner, och höger och vänster.
{{Schackdiagram
| tleft
| 
| | |ua| | | | | 
| | |ua| | | | | 
|la|la|rd|ra|ra|ra|ra|ra
| | |da| | | | | 
| | |da| |ul|ua|ur| 
| | |da| |la|kl|ra| 
| | |da| |dl|da|dr| 
| | |da| | | | | 
| Exempel som visar hur en vit kung kan röra sig i valfri riktning, men bara en ruta, medan ett svart torn kan förflytta sig ett valfritt antal rutor men bara upp och ner, och höger och vänster.
}}
abcdefgh
8
b8 up-left arrow
d8 up arrow
f8 up-right arrow
c7 up-left arrow
d7 up arrow
e7 up-right arrow
a6 left arrow
b6 left arrow
c6 left arrow
d6 vit drottning
e6 right arrow
f6 right arrow
g6 right arrow
h6 right arrow
c5 down-left arrow
d5 down arrow
e5 down-right arrow
b4 down-left arrow
d4 down arrow
f4 down-right arrow
a3 down-left arrow
d3 down arrow
g3 down-right arrow
d2 down arrow
h2 down-right arrow
d1 down arrow
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
{{Schackdiagram
| tright
| 
| |ul| |ua| |ur| | 
| | |ul|ua|ur| | | 
|la|la|la|ql|ra|ra|ra|ra
| | |dl|da|dr| | | 
| |dl| |da| |dr| | 
|dl| | |da| | |dr| 
| | | |da| | | |dr
| | | |da| | | | 
}}

I digrammet till höger visas att den vita drottningen kan gå någonstans i någon av dessa riktningar. En annan metod för visa rörelsemöntret på tornet:

abcdefgh
8
c7 up-down arrow
b6 left-right arrow
c6 svart torn
d6 left-right arrow
c5 up-down arrow
e4 up-left arrow
f4 up arrow
g4 up-right arrow
e3 left arrow
f3 vit kung
g3 right arrow
e2 down-left arrow
f2 down arrow
g2 down-right arrow
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh


{{Schackdiagram
| tleft
| 
| | | | | | | | 
| | |ud| | | | | 
| |lr|rd|lr| | | | 
| | |ud| | | | | 
| | | | |ul|ua|ur| 
| | | | |la|kl|ra| 
| | | | |dl|da|dr| 
| | | | | | | | 
}}

Litet diagram[redigera wikitext]

Den här kan vara användbar i artiklar med många diagram. Den använder en annan mall med namnet {{Schackdiagram (liten)}}. Dessa små diagrammen kan också ha rubrik.

abcdefgh
8
a8 svart torn
d8 svart drottning
f8 svart torn
g8 svart kung
a7 svart bonde
b7 svart bonde
e7 svart bonde
f7 svart bonde
g7 svart löpare
h7 svart bonde
b6 svart springare
c6 svart bonde
f6 svart springare
g6 svart bonde
c5 vit drottning
g5 vit löpare
d4 vit bonde
e4 vit bonde
g4 svart löpare
c3 vit springare
f3 vit springare
a2 vit bonde
b2 vit bonde
f2 vit bonde
g2 vit bonde
h2 vit bonde
d1 vit torn
e1 vit kung
f1 vit löpare
h1 vit torn
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Positionen efter 11.Bg5
{{Schackdiagram (liten)
| tright
| 
|rd| | |qd| |rd|kd| 
|pd|pd| | |pd|pd|bd|pd
| |nd|pd| | |nd|pd| 
| | |ql| | | |bl| 
| | | |pl|pl| |bd| 
| | |nl| | |nl| | 
|pl|pl| | | |pl|pl|pl
| | | |rl|kl|bl| |rl
| Positionen efter 11.Bg5
}}

Olika storlek på brädena[redigera wikitext]

Schackbrädor utan standardmått behöver specialmallar. Det finns mallar för följande brädor:

Minischack (5×5) – Mall:Schackdiagram (5x5)
{{Schackdiagram (5x5)
| tright
| 
|kd|qd|bd|nd|rd
|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl
|kl|ql|bl|nl|rl
| Gardners minischack
}}
a5 svart kungb5 svart drottningc5 svart löpared5 svart springaree5 svart torn
a4 svart bondeb4 svart bondec4 svart bonded4 svart bondee4 svart bonde
a3b3c3d3e3
a2 vit bondeb2 vit bondec2 vit bonded2 vit bondee2 vit bonde
a1 vit kungb1 vit drottningc1 vit löpared1 vit springaree1 vit torn
Gardners minischack
Los Alamos schack (6×6) – Mall:Schackdiagram (6x6)
{{Schackdiagram (6x6)
| tright
| 
|rd|nd|qd|kd|nd|rd
|pd|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | | 
| | | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl|pl
|rl|nl|ql|kl|nl|rl
| Startpositionen i Los Alamos schack
}}
abcdef
6a6 svart tornb6 svart springarec6 svart drottningd6 svart kunge6 svart springaref6 svart torn6
5a5 svart bondeb5 svart bondec5 svart bonded5 svart bondee5 svart bondef5 svart bonde5
4a4b4c4d4e4f44
3a3b3c3d3e3f33
2a2 vit bondeb2 vit bondec2 vit bonded2 vit bondee2 vit bondef2 vit bonde2
1a1 vit tornb1 vit springarec1 vit drottningd1 vit kunge1 vit springaref1 vit torn1
abcdef
Startpositionen i Los Alamos schack
Capablancas schack (8×10)
{{Schackdiagram (8x10)
| tright
| 
|rd|nd|ad|bd|qd|kd|bd|cd|nd|rd
|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | | | | | | 
| | | | | | | | | | 
| | | | | | | | | | 
| | | | | | | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl
|rl|nl|al|bl|ql|kl|bl|cl|nl|rl
| Startpositionen i Capablancas schack
}}
abcdefghij
8a8 svart tornb8 svart springarec8 svart princessd8 svart löparee8 svart drottningf8 svart kungg8 svart löpareh8 svart empressi8 svart springarej8 svart torn8
7a7 svart bondeb7 svart bondec7 svart bonded7 svart bondee7 svart bondef7 svart bondeg7 svart bondeh7 svart bondei7 svart bondej7 svart bonde7
6a6b6c6d6e6f6g6h6i6j66
5a5b5c5d5e5f5g5h5i5j55
4a4b4c4d4e4f4g4h4i4j44
3a3b3c3d3e3f3g3h3i3j33
2a2 vit bondeb2 vit bondec2 vit bonded2 vit bondee2 vit bondef2 vit bondeg2 vit bondeh2 vit bondei2 vit bondej2 vit bonde2
1a1 vit tornb1 vit springarec1 vit princessd1 vit löparee1 vit drottningf1 vit kungg1 vit löpareh1 vit empressi1 vit springarej1 vit torn1
abcdefghij
Startpositionen i Capablancas schack
Storschack
{{Schackdiagram (10x10)
| tright
| 
|rd| | | | | | | | |rd
| |nd|bd|qd|kd|cd|ad|bd|nd| 
|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | | | | | | 
| | | | | | | | | | 
| | | | | | | | | | 
| | | | | | | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl
| |nl|bl|ql|kl|cl|al|bl|nl| 
|rl| | | | | | | | |rl
| Startpositionen i storschack
}}
abcdefghij
10a10 svart tornb10c10d10e10f10g10h10i10j10 svart torn10
9a9b9 svart springarec9 svart löpared9 svart drottninge9 svart kungf9 svart empressg9 svart princessh9 svart löparei9 svart springarej99
8a8 svart bondeb8 svart bondec8 svart bonded8 svart bondee8 svart bondef8 svart bondeg8 svart bondeh8 svart bondei8 svart bondej8 svart bonde8
7a7b7c7d7e7f7g7h7i7j77
6a6b6c6d6e6f6g6h6i6j66
5a5b5c5d5e5f5g5h5i5j55
4a4b4c4d4e4f4g4h4i4j44
3a3 vit bondeb3 vit bondec3 vit bonded3 vit bondee3 vit bondef3 vit bondeg3 vit bondeh3 vit bondei3 vit bondej3 vit bonde3
2a2b2 vit springarec2 vit löpared2 vit drottninge2 vit kungf2 vit empressg2 vit princessh2 vit löparei2 vit springarej22
1a1 vit tornb1c1d1e1f1g1h1i1j1 vit torn1
abcdefghij
Startposotionen i storschack

Dubbla brädor[redigera wikitext]

Chock (fyra spelare)
{{Schackdiagram (Chock)
| A1 = Lag 1, bräda A 
| A2 = Lag 2, bräda A 
| B1 = Lag 1, bräda B 
| B2 = Lag 2, bräda B
| tright
|
|rd|nd|bd|qd|kd|bd|nd|rd
|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl
|rl|nl|bl|ql|kl|bl|nl|rl

|rl|nl|bl|kl|ql|bl|nl|rl
|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd
|rd|nd|bd|kd|qd|bd|nd|rd
| Startpositionen i Chock
}}

Lag 2, bräda A

a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1

Lag 1, bräda A

Lag 2, bräda B

a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1

Lag 1, bräda B

Startpositionen i Chock

Alices schack[redigera wikitext]

Alices schack (två spelare)
{{Schackdiagram (Aliceschack)
| tright
|
|rd|nd|bd|qd|kd| |nd|rd
|pd|pd|pd|pd| |pd|pd|pd
| | | | | | | | 
| | | | |nl| | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl
|rl|nl|bl|ql|kl|bl| |rl

| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | |pd| | | 
| | |bd| | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| Positionen efter '''1. Nf3 e6 2. Ne5 Bc5'''
}}
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
A
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
B
Positionen efter 1. Nf3 e6 2. Ne5 Bc5

Olika formade brädor[redigera wikitext]

Tredimensionellt schack (Raumschach) – Mall:Schackdiagram (Raumschach)
{{Schackdiagram (Raumschach)
| tright
|
|rd|nd|kd|nd|rd
|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 

|Nd|bd|qd|Nd|bd
|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 

| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 

| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl
|bl|Nl|ql|bl|Nl

| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl
|rl|nl|kl|nl|rl
| Startpositionen i Raumschach
}}
Ea5 svart tornEb5 svart springareEc5 svart kungEd5 svart springareEe5 svart torn
Ea4 svart bondeEb4 svart bondeEc4 svart bondeEd4 svart bondeEe4 svart bonde
Ea3Eb3Ec3Ed3Ee3
Ea2Eb2Ec2Ed2Ee2
Ea1Eb1Ec1Ed1Ee1
E
Da5 N dDb5 svart löpareDc5 svart drottningDd5 N dDe5 svart löpare
Da4 svart bondeDb4 svart bondeDc4 svart bondeDd4 svart bondeDe4 svart bonde
Da3Db3Dc3Dd3De3
Da2Db2Dc2Dd2De2
Da1Db1Dc1Dd1De1
D
Ca5Cb5Cc5Cd5Ce5
Ca4Cb4Cc4Cd4Ce4
Ca3Cb3Cc3Cd3Ce3
Ca2Cb2Cc2Cd2Ce2
Ca1Cb1Cc1Cd1Ce1
C
Ba5Bb5Bc5Bd5Be5
Ba4Bb4Bc4Bd4Be4
Ba3Bb3Bc3Bd3Be3
Ba2 vit bondeBb2 vit bondeBc2 vit bondeBd2 vit bondeBe2 vit bonde
Ba1 vit löpareBb1 N lBc1 vit drottningBd1 vit löpareBe1 N l
B
Aa5Ab5Ac5Ad5Ae5
Aa4Ab4Ac4Ad4Ae4
Aa3Ab3Ac3Ad3Ae3
Aa2 vit bondeAb2 vit bondeAc2 vit bondeAd2 vit bondeAe2 vit bonde
Aa1 vit tornAb1 vit springareAc1 vit kungAd1 vit springareAe1 vit torn
A
Startpositionen i Raumschach
OmegaschackMall:Schackdiagram (Omegaschack)
{{Schackdiagram (Omegaschack)
|
| [[Omegaschack]] (10×10 + 4 hörn)
|wd               |wd
  |zd|rd|nd|bd|qd|kd|bd|nd|rd|zd
  |pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd
  | | | | | | | | | | 
  | | | | | | | | | | 
  | | | | | | | | | | 
  | | | | | | | | | | 
  | | | | | | | | | | 
  | | | | | | | | | | 
  |pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl
  |zl|rl|nl|bl|ql|kl|bl|nl|rl|zl
|wl               |wl
| Startpositionen i omegaschack
}}
Omegaschack (10×10 + 4 hörn)
w4 wd <W4   A  B  C  D  E  F  G  H  I W3>   J w3 wd
9 a9 zd b9 rd c9 nd d9 bd e9 qd f9 kd g9 bd h9 nd i9 rd j9 zd 9
8 a8 pd b8 pd c8 pd d8 pd e8 pd f8 pd g8 pd h8 pd i8 pd j8 pd 8
7 a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7 i7 j7 7
6 a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6 i6 j6 6
5 a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5 i5 j5 5
4 a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4 i4 j4 4
3 a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3 i3 j3 3
2 a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2 i2 j2 2
1 a1 pl b1 pl c1 pl d1 pl e1 pl f1 pl g1 pl h1 pl i1 pl j1 pl 1
0 a0 zl b0 rl c0 nl d0 bl e0 ql f0 kl g0 bl h0 nl i0 rl j0 zl 0
w1 wl    A<W1  B  C  D  E  F  G  H  I    JW2> w2 wl
Startpositionen i omegaschack

Alternativt sätt att placera pjäserna[redigera wikitext]

{{Schackdiagram|fen=rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR|align=tleft}}
abcdefgh
8
a8 svart torn
b8 svart springare
c8 svart löpare
d8 svart drottning
e8 svart kung
f8 svart löpare
g8 svart springare
h8 svart torn
a7 svart bonde
b7 svart bonde
c7 svart bonde
d7 svart bonde
e7 svart bonde
f7 svart bonde
g7 svart bonde
h7 svart bonde
a2 vit bonde
b2 vit bonde
c2 vit bonde
d2 vit bonde
e2 vit bonde
f2 vit bonde
g2 vit bonde
h2 vit bonde
a1 vit torn
b1 vit springare
c1 vit löpare
d1 vit drottning
e1 vit kung
f1 vit löpare
g1 vit springare
h1 vit torn
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh


Det är möjligt att använda FEN-notation, istället för de vanliga positionsparametrarna.

För att göra detta används "fen"-parametern. Exempelvis är detta startpositionen, definierat med "fen"-parametern: "rnbqkbnr / pppppppp / 8/8/8/8 / PPPPPPPP / RNBQKBNR".

{{Schackdiagram|fen=rnbqkbnr/acfghzwt/8/8/8/8/ACFGHZWT/RNBQKBNR|align=tleft}}
abcdefgh
8
a8 svart torn
b8 svart springare
c8 svart löpare
d8 svart drottning
e8 svart kung
f8 svart löpare
g8 svart springare
h8 svart torn
a7 svart archbishop
b7 svart chancellor
c7 svart inverterad kung
d7 svart inverterad drottning
e7 svart inverterad pawn
f7 svart champion
g7 svart wizard
h7 svart fool
a2 vit archbishop
b2 vit chancellor
c2 vit inverterad kung
d2 vit inverterad drottning
e2 vit inverterad pawn
f2 vit champion
g2 vit wizard
h2 vit fool
a1 vit torn
b1 vit springare
c1 vit löpare
d1 vit drottning
e1 vit kung
f1 vit löpare
g1 vit springare
h1 vit torn
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh


Det är också möjligt att visa älvschackpjäser med FEN-notationen. Eftersom FEN-notationen använder stora och små bokstäver för att beteckna färgens del, är det emellertid inte möjligt att visa den inverterade springaren (betecknat med "N") med hjälp av fen-parametern. Här är ett bräde där bönderna ersätts av älvpjäser.

Endast 8x8-bräde kan använda "fen"-parametern. För andra storlekar på brädorna bör positionsparametrar användas.

Visa brädet från svarts perspektiv[redigera wikitext]

{{Schackdiagram|fen=rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR|align=tleft|reverse=true}}
hgfedcba
1
h1 vit torn
g1 vit springare
f1 vit löpare
e1 vit kung
d1 vit drottning
c1 vit löpare
b1 vit springare
a1 vit torn
h2 vit bonde
g2 vit bonde
f2 vit bonde
e2 vit bonde
d2 vit bonde
c2 vit bonde
b2 vit bonde
a2 vit bonde
h7 svart bonde
g7 svart bonde
f7 svart bonde
e7 svart bonde
d7 svart bonde
c7 svart bonde
b7 svart bonde
a7 svart bonde
h8 svart torn
g8 svart springare
f8 svart löpare
e8 svart kung
d8 svart drottning
c8 svart löpare
b8 svart springare
a8 svart torn
1
22
33
44
55
66
77
88
hgfedcba


Parametern "reverse=true" gör att brädet visas från svarts perspektiv, det vill säga med h8 i det nedre vänstra hörnet och a1 längst upp till höger. Detta fungerar för alla storlekar på standardbrädet, men inte för Alices schack, Chock, Omegaschack eller Raumschach. Här ger samma FEN-notation som i föregående exempel ett bräde med svarts startposition längst ner.