Hoppa till innehållet

Militära grader

Från Wikipedia

En tjänstegrad är i militärväsen en titel som anger en persons nivå i hierarkin. Generellt finns det fler personer som innehar en viss militär grad ju längre ner i hierarkin man kommer (så att de flesta följer order), och omvänt, färre personer längre upp (så att få ger order).

Historisk översikt[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Befäl

Romerska riket[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Romersk legion
Högre officerare
 • Legatus Augusti pro praetore.Den kejserlige legaten förde befäl över två eller flera legioner och var tillika provinsguvernör. Han tillhörde senatorsklassen. Kan jämföras med fältmarskalk (se nedan).
 • Legatus legionis, Legion Legate. Legionslegaten förde befäl över legionen. Han förde också befäl över hjälptrupperna, fast de inte ingick i legionen. Han tillhörde senatorsklassen, utom i Egypten där inga senatorer fick vistas. Kan jämföras med en general.
 • Tribunus laticlavius. Den högre militärtribunen var ställföreträdande legionsbefälhavare, han tillhörde senatorsklassen. Kan jämföras med en generallöjtnant.
 • Praefectus castrorum. Lägerprefekten var andre ställföreträdande legionsbefälhavare med ansvar för den utbildning, inre tjänst, underhållstjänsten, disciplinen, vakthållningen med mera. Han var en befordrad centurion med tjugofem års tjänst. Kan jämföras med en generalmajor.
 • Tribuni angusticlavii. Det fanns fem militärtribuner i varje legion. De var stabsofficerare vilka kom från riddarklassen.[1] Kan jämföras med en stabsöverste.
Centurioner
 • Primus pilus. Det var den högsta centurionsgraden. Han förde i strid befäl över den första kohorten. Efter sin tjänstetid kunde han befordras till lägerprefekt (se ovan). Denna grad tjänade 60 soldatlöner. Kan jämföras med en överste.
 • Pilus prior förde befälet över de nio centuriorna i första ledet och i strid även hela cohorten. Den första centurian och den första cohorten stod dock under befäl av primus pilus. Kan jämföras med överstelöjtnanter.
 • Primi ordines var de fyra centurionerna i den första cohorten. Första centurian stod dock under befäl av primus pilus (se ovan). Denna grad tjänade 30 gånger en soldatlön. Kan jämföras med majorer.
 • De övriga centurionerna förde befälet över resterande centurior. Kan jämföras med kaptener.
Lägre befäl
 • Evocatus var en soldat som tjänat sina tjugofem tjänsteår och nu tjänstgjorde som stabsspecialist och instruktör.
 • Optio var ställföreträdande centurion. Denna grad hade dubbel soldatlön.[2] Kan jämföras med en löjtnant.
 • Signifer förde centurians fälttecken. Kan jämföras med en fänrik.
 • Tesserarius var vaktchef, en för varje centuria. Var options ställföreträdare. Denna grad tjänade halvannan gång så mycket som en soldat. Kan jämföras med en sergeant (se nedan).
 • Decanus var chef för ett tältlag om tio man, den minsta enheten i den romerska armén. Kan jämföras med en korpral.

Under Trettioåriga kriget[redigera | redigera wikitext]

Under Trettioåriga kriget, då stora arméer existerade under mycket lång tid och militärorganisationerna började bli permanenta liksom hos romarna, uppstod flera tydligt urskiljbara nivåer bland den militära personalen: överstar (chefer över ett regemente som i detta sammanhang skall ses som en självständig juridisk person, förutom att det var en självständig militär enhet på 500–1500 personer), överstelöjtnanter (överstens biträde), kaptener (chefer över kompanier, nästa lägre halvsjälvständiga enhet inom regementet, på 50–100 man), löjtnanter (kaptenens biträde), fänrikar (fanförare på ett kompani). Vidare uppstod nivåer bland de lägre militärerna inom kompanierna och skvadronerna samt vid kanonerna vid artilleriet: fältväblar – för de lägre fotsoldaternas (knektarnas) direkta hantering; styckjunkare – som ansvarade för en kanon och dess servis; sergeanter – fältväbelns biträde; förare, fänrikens biträde som fanförare; furir (av franskans fourier) som ansvarade för furagering, det vill säga underhållstjänsten; rustmästare som hade hand om kompaniets vapen. Enligt tiden sed benämndes personer som lämnat militärtjänsten även fortsättningsvis som fänrik X eller korpral Y.

De militära gradernas ursprung[redigera | redigera wikitext]

General
Hövitsman
Fänrik
Fältväbel

De moderna militära graderna uppkom i de europeiska landsknektsarméerna och i de tidigaste statsarméerna och var ursprungligen funktionella benämningar på chefer, ställföreträdare och stabschefer för förband av olika storlek. De har bevarats över tiden och genom den europeiska globala expansionen förts vidare till världens alla arméer. Det finns en internationellt erkänd hierarki av officersgrader, med tre eller fyra generalsgrader, tre regementsofficersgrader och tre kompaniofficersgrader. I vissa länder finns fler grader, men de kan vanligen utan svårighet föras in i den internationella hierarkin. Regements- och kompaniofficersgraderna har i stort sett bevarats oförändrade sedan början på 1600-talet. För övriga grader (underofficer, underbefäl, manskap) finns inte någon internationellt erkänd hierarki och den ursprungliga hierarkiska strukturen har genomgått många olika förändringar i de skilda nationella arméerna.

Grundläggande terminologi[redigera | redigera wikitext]

Några grundläggande termer vid det militära gradsystemets ursprungliga utformning var:

 • General = allmän, det vill säga högste; från latinets generalis, "berörande alla".[3]
 • Major = högre; från medeltidslatinets major, 'chef', 'magnat', 'högre person'.[4]
 • Kapten = överhuvud, det vill säga chef; från franska capitaine, i sin tur härledd från senlatinets capitaneus, 'chef', ytterst från latinets caput, 'huvud', 'överhuvud'.[5]
 • Löjtnant = ställföreträdare; från franskans lieu tenant, 'ställföreträdare'.[6]
 • Fänrik = från holländska 'vaandrigh' (äldre svenska: 'fänikedragare'), fanförare.
 • Armé = flera regementen.
 • Regemente = flera kompanier. Regementet kallades även colonna och tercio.
 • Kompani = ursprungligen den grundläggande taktiska enheten (fänikan).

Etymologi och utveckling[redigera | redigera wikitext]

Grad Ursprung Anmärkning
Fältmarskalk Maréchal [7] I de medeltida arméerna var marskalken chef för kavalleriet och ställföreträdande överbefälhavare under kungen och konnetabeln eller riksmarsken.[8]
General Capitaine général [9]
Captain General [10]
Överste fälthövitsman [11]
Fältöverste [12]
Högste chefen för en fältarmé.
Generallöjtnant Lieutenant General Högste chefens ställföreträdare.
Generalmajor Överstevaktmästare
Sergeant Major General
Generalwachtmeister [13]
Sergent général de bataille [14][15]
Arméns stabschef; ansvarig för arméns vakttjänst och för dess stridsgruppering.
Brigadgeneral Brigadier General
Brigadier
Général de Brigade
Brigadchef, en senare befattning som kom med den första brigadindelningen.
Överste Överste hövitsman
Oberster Hauptmann (Obrist) [16]
Colonel [17]
Chef för ett regemente.
Ursprungligen chef för en kolonn (colonna).[17]
Överstelöjtnant Lieutenant Colonel
Obristleutnant [18]
Regementschefens ställföreträdare.[17]
Major Övervaktmästare
Obristwachtmeister [13]
Sergeant Major
Regementets stabschef; ansvarig för regementets vakttjänst
Kapten Hövitsman
Hauptmann
Capitaine
Chef för en fänika eller ett kompani.
Löjtnant Lieutenant Kompanichefens ställföreträdare.
Underlöjtnant Sous-lieutenant Senare alternativ för lägsta officersgraden (när fänrik fick annan betydelse) i vissa arméer, eller för grad mellan löjtnant och fänrik.
Fänrik Enseigne
Ensign
Fähnrich [19]
Fanförare, lägsta officersgraden.[17]
Sergeant Feldwebel [20]
Wachtmeister [13]
Sergent
Sergents d’armes eller Serviens ad Arma var de medeltida beridna yrkessoldaterna och som sådana med högre status än fotsoldaterna.[21]
Sergeanten ansvarade för kompaniets vakttjänstgöring i landsknektsarméerna.
Grunden för de senare underofficersgraderna.
Korpral Caporal
Korporal
Capo corporale var överhuvud för en mindre styrka.
Lägsta befälsgraden.
Gefreite Rotemästare
Gefreiter
Appointé
Anspessade
Kvalificerad soldat som var befriad från handräckningstjänst.
Arvtagare till landsknektsarméernas doppelsöldner.
Blev senare vicekorpral.
Menig Gemen
Gemeiner
Private soldier
Den vanliga soldaten.

Generaler och marskalkar[redigera | redigera wikitext]

Land Marskalk General Generallöjtnant Generalmajor Brigadgeneral
Albanien       Gjeneral Gjenerallejtnant Gjeneralmajor Gjeneralbrigad
Argentina         Teniente General General de División General de Brigada
Belgien¹       Général
Generaal
Lieutenant-général
Luitenant-generaal
Général-major
Generaal-majoor
Général de Brigade
Brigadegeneraal
Finland² Suomen marsalkka
Marskalk av Finland
Sotamarsalkka
Fältmarskalk
  Kenraali
General
Kenraaliluutnantti
Generallöjtnant
Kenraalimajuri
Generalmajor
Prikaatikenraali
Brigadgeneral
Frankrike Maréchal général des camps et armées du roi Maréchal de France   Général d'Armée Général de Corps d'Armée Général de Division General de Brigade
Israel         Rav-aluf Aluf Tat-aluf
Japan (Kejserliga armén)   Gensui   Taishō Chūjō Shōshō  
Japan (Självförsvarsstyrkorna)         Rikushō Rikushōho  
Kina   Dayuanshuai Yuanshuai Shangjiang Zhongjiang Shaojiang Zunjiang
Lettland         Ğenerãlleitnants Ğenerãlmajors Brigādes ģenerãlis
Nederländerna       Generaal Luitenant-generaal Generaal-majoor Brigade-generaal
Nordkorea Daewŏnsu Wŏnsu Chasu Daejang Sangjang Jungjang Sojang
Polen     Marszałek Polski Generał Generał broni Generał dywizji Generał brygady
Ryssland   Marsjal Rossijskoj Federatsii General armii General-polkovnik General-lejtenant General-major  
Tsarryssland     General-feldmarsjal General ot infanterii (kavalerii, artilerii) General-lejtenant General-major  
Sovjetunionen Generalissimo Sovetskogo Sojuza Marsjal Sovetskogo Sojuza Glavnyj Marsjal General-armii/Marsjal General-polkovnik General-lejtenant General-major
Spanien     Capitán General General Teniente General General de división General de Brigada
Storbritannien   Field Marshal   General Lieutenant-General Major-General Brigadier
Sverige   Fältmarskalk (ej i bruk)   General Generallöjtnant Generalmajor Brigadgeneral (tidigare från 1927 överste och brigadchef, 1945-2000 överste av 1:a graden)
Sydkorea     Weonsu Daejang Jungjang Sojang Junjang
Taiwan   Tejishangjiang Yiji-Shangjiang Erji-Shangjiang Zhongjiang Shaojiang Zunjiang
Turkiet   Mareşal Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Korgeneral Tümgeneral Tuğgeneral
Tyskland (modern)       General Generalleutnant Generalmajor Brigadegeneral
Tyskland (fram till 1945) Reichsmarschall Generalfeldmarschall   Generaloberst General der Infanteri ... Generalleutnant Generalmajor
Nazityskland SS   Reichsführer-SS   Oberstgruppenführer Obergruppenführer Gruppenführer Brigadeführer
USA General of the Armies of the United States (ej i bruk) General of the Army   General Lieutenant General Major General Brigadier General
Vitryssland       General-polkovnik General-lejtenant General-major  
Österrike       General Generalleutnant Generalmajor Brigadier

Övriga officerare[redigera | redigera wikitext]

Land Överste Överstelöjtnant Major Kapten Löjtnant
Albanien   Kolonel Nënkolonel Major   Kapiten   Toger Nëntoger
Argentina Coronel Mayor Coronel Teniente Coronel Mayor   Capitán Teniente Primero Teniente Subteniente
Belgien¹   Colonel
Kolonel
Lieutenant-colonel
Luitenant-kolonel
Major
Majoor
Capitaine-commandant
Kapitein-commandant
Capitaine
Kapitein
  Lieutenant
Luitenant
Sous-lieutenant
Onderluitenant
Finland²   Eversti
Överste
Everstiluutnantti
Överstelöjtnant
Majuri
Major
  Kapteeni
Kapten
Yliluutnantti
Premiärlöjtnant
Luutnantti
Löjtnant
Vänrikki
Fänrik
Frankrike   Colonel Lieutenant-Colonel Commandant   Captaine   Lieutenant Sous-Lieutenant
Israel   Aluf mishne Sgan aluf Rav seren   Seren   Segen Segen mishne
Japan (Kejserliga armén)   Taisa Chūsa Shōsa   Taii Chūi Shōi  
Japan (Självförsvarsstyrkorna)   Ittō-Rikusa Nitō-Rikusa Santō-Rikusa   Ittō-Rikui Nitō-Rikui Santō-Rikui  
Kina Daixiao Shangxiao Zhongxiao Shaoxiao   Shangwei Zhongwei Shaowei  
Lettland   Pulkvedis Pulkvežleitnants Majors   Kapteinis Virslietnants Lietnants  
Nederländerna   Kolonel Luitenant-kolonel Majoor Ritmeester Kapitein Eerste luitenant Tweede luitenant Vaandrig
Nordkorea Daejwa Sangjwa Jungjwa Sojwa Daewi Sangwi   Jungwi Sowi
Polen   Pułkownik Podpułkownik Major   Kapitan   Porucznik Podporucznik
Ryssland   Polkovnik Podpolkovnik Major   Kapitan Starsjij lejtenant Lejtenant Mladsjij lejtenant
Sydkorea   Daeryeong Jungryeong Soryeong Daewi     Jungwi Sowi
Spanien   Coronel Teniente coronel Comandante   Capitán   Teniente Alférez
Storbritannien   Colonel Lieutenant-Colonel Major   Captain   Lieutenant Second Lieutenant
Sverige Överste av 1. graden (utgående) Överste Överstelöjtnant Major Ryttmästare (Avskaffad) Kapten Kaptenlöjtnant (Avskaffad) Löjtnant Fänrik
Taiwan   Shangxiao Zhongxiao Shaoxiao   Shangwei Zhongwei Shaowei Wei
Tyskland (modern)   Oberst Oberstleutnant Major Stabshauptmann Hauptmann Oberleutnant Leutnant  
Tyskland före 1918   Oberst Oberstleutnant Major Rittmeister Hauptmann Oberleutnant Leutnant  
SS Oberführer Standartenführer Obersturmbannführer Sturmbannführer   Hauptsturmführer Obersturmführer Untersturmführer  
Turkiet   Albay Yarbay Binbaşı   Yüzbaşı Üsteğmen Teğmen Asteğmen
USA   Colonel Lieutenant Colonel Major   Captain   1st Lieutenant 2nd Lieutenant
Vitryssland   Polkovnik Podpolkovnik Major   Kapitan Starsjij lejtenant Leytenant Mladsjij lejtenant
Österrike   Oberst Oberstleutnant Major   Hauptmann Oberleutnant Leutnant Fähnrich

Övriga grader[redigera | redigera wikitext]

Nato-kod OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
Tyskland Tyskland
Oberstabsfeldwebel Stabsfeldwebel Oberfähnrich (Offizieranwärter) Hauptfeldwebel Oberfeldwebel Fähnrich (Offizieranwärter) Feldwebel Stabsunterofizier Fahnenjunker (Offizieranwärter) Unteroffizier Oberstabsgefreiter Stabsgefreiter Hauptgefreiter Obergefreiter Gefreiter (Offizieranwärter) Gefreiter (Unteroffizieranwärter) Gefreiter Schütze, Kanonier, Jäger, Grenadier, [...]
Belgien Belgien Utan gradbeteckning
Adjudant-Major
Adjudant-Majoor
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant
Adjudant
1er sergent-major
1ste sergeant-majoor
1er sergent-chef
1ste sergeant-chef
1er sergent
1ste sergeant
Sergent
Sergeant
1er caporal-chef
1ste korporaal-chef
Caporal-chef
Korporaal-chef
Caporal
Kaporaal
1er soldat
1ste soldaat
Private Recruit
Soldat recure
Bulgarien Bulgarien Utan motsvarighet Utan motsvarighet Utan motsvarighet
старшина старши сержант сержант младши сержант ефрейтор редник
Kanada Kanada

Utan gradbeteckning Utan gradbeteckning
Command Chief Warrant Officer
Adjudant-chef du commandement
Base Chief Warrant Officer
Adjudant-chef base
Chief Warrant Officer
Adjudant-chef
Master Warrant Officer
Adjudant-maître
Warrant Officer
Adjudant
Sergeant
Sergent
Master Corporal
Caporal-chef
Corporal
Caporal
Trained Private
Soldat
Private Basic Private (Recruit)
Soldat (recrue)
Danmark Danmark Utan motsvarighet
Chefsergent Seniorsergent Oversergent Sergent Værnepligtig sergent Korporal Overkonstabel af 1. grad Overkonstabel Konstabel
Slovakien Slovakien
(yrkesmilitärer)
Utan motsvarighet
nadpraporčík praporčík podpraporčík štábný rotmajster nadrotmajster rotmajster rotný čatár desiatnik slobodník vojak
Slovakien Slovakien
(värnpliktiga)
Utan motsvarighet Utan motsvarighet Utan motsvarighet Utan motsvarighet Utan motsvarighet
čatár desiatnik slobodník vojak
Slovenien Slovenien Utan motsvarighet Utan gradbeteckning
višji štabni praporščak štabni praporščak višji praporščak praporščak višji štabni vodnik štabni vodnik višji vodnik vodnik naddesetnik desetnik poddesetnik ???
Spanien Spanien
Suboficial mayor Subteniente Brigada Sargento primero Sargento Cabo mayor Cabo primero Cabo Soldado de primera Soldado
USA USA (Armén) Utan gradbeteckning
Sergeant Major of the Army Command Sergeant Major Sergeant Major First Sergeant Master Sergeant Sergeant First Class Staff Sergeant Sergeant Corporal Specialist Private First Class Private E2 Private E1
Estland Estland Utan gradbeteckning
Ülemveebel Staabiveebel Vanemveebel Veebel Nooremveebel Vanemseersant Seersant Nooremseersant Kapral ???
Frankrike Frankrike Utan motsvarighet Utan motsvarighet Utan gradbeteckning
Major Adjudant-chef Adjudant Sergent-chef
Maréchal-des-logis-chef
Sergent
Maréchal-des-logis
Caporal-chef
Brigadier-chef
Caporal
Brigadier
Soldat de 1e classe Soldat de 2e classe
Grekland Grekland Utan motsvarighet Utan gradbeteckning
Monimos archilochias Minimos epilochias Monimos lochias Lochias Ephedros lochias - värnpliktig Decaneas Ephedros decaneas Ephedros decaneas - värnpliktig Ephedros ypoddekaneas ypoddekaneas - draftee Ephedros ypopsephios Stratiotis
Nederländerna Nederländerna
Adjudant/Vaandrig
Kornet
Sergeant-majoor
Opperwachtmeester
Sergeant der 1e klasse
Wachtmeester der 1e klasse
Sergeant
Wachtmeester
Korporaal der 1e klasse Korporaal Soldaat der 1e klasse
Huzaar der 1e klass
Kanonier der 1e klasse
Soldaat
Huzaar
Kanonier
Ungern Ungern Utan motsvarighet
Főtörzszászlós Törzszászlós Zászlós Főtörzsőrmester Törzsőrmester Őrmester Szakaszvezető Tizedes Őrvezető Honvéd
Italien Italien Utan gradbeteckning
Sergente Maggiore Capo Sergente Maggiore Sergente Caporalmaggiore Capo Scelto Caporalmaggiore Capo Caporalmaggiore Scelto 1 Caporalmaggiore Caporalmaggiore Caporale scelto Caporale Soldato
Lettland Lettland Utan motsvarighet
Vecākais virsniekvietnieks Virsniekvietnieks Vecākais virsseržants Virsseržants Seržants Kaprãlis Dižkareivis Kareivis
Litauen Litauen Utan motsvarighet Utan motsvarighet
Vyresnysis puskarininkis Puskarininkis Jaunesnysis puskarininkis Virsila Vyresnysis serzantaz Serzantaz Jaunesnysis serzantas Grandinis Eilinis
Norge Norge Utan motsvarighet Utan motsvarighet Utan motsvarighet Utan motsvarighet
Sersjant

Korporal
Utan motsvarighet Utan motsvarighet
Grenader

Menig
Polen Polen Utan motsvarighet
Starszy sierżant sztabowy Sierżant sztabowy Starszy sierżant Sierżant Starszy plutonowy Plutonowy Starszy kapral Kapral Starszy szeregowy Szeregowy
Portugal Portugal
Sargento-mor Sargento-chefe Sargento-ajudante Primeiro-sargento Segundo-sargento Furriel Segundo-furriel Cabo-adjunto Primeiro-cabo Segundo-cabo Soldado
Storbritannien Storbritannien Utan gradbeteckning Utan gradbeteckning
Warrant Officer Class One (Conductor) Warrant Officer Class One Warrant Officer Class Two (Quartermaster Sergeant) Warrant Officer Class Two Staff Sergeant/
Colour Sergeant
Sergeant Corporal/
Bombardier
Lance Corporal/
Lance Bombardier
Private classes 1-3
or equivalent
regiment/corps
alternative
Private 4th class
or equivalent
regiment/corps
alternative
Tjeckien Tjeckien Utan motsvarighet
štábní praporčík nadpraporčík praporčík podpraporčík štábní rotmistr nadrotmistr rotmistr rotný četař desátník svobodník vojín
Rumänien Rumänien Utan motsvarighet
Sergeant Major Master Sergeant Sergeant 1st Class Staff Sergeant Junior Staff Sergeant Sergeant Corporal Lance Corporal Private
Turkiet Turkiet Utan motsvarighet Utan motsvarighet Utan gradbeteckning
Kıdemli Başçavuş Başçavuş Kıdemli Üstçavuş Üstçavuş Kıdemli Çavuş Astsubay Çavuş Uzman Çavuş Çavuş Uzman Onbaşı Onbaşı Er
Nato-kod OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1

Se även[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Bowman, Garnsey, Rathbone (eds) The Cambridge Ancient History, Volume 11 pp. 326–27
 2. ^ Caesar's Civil War, Adrian Goldsworthy, p. 20
 3. ^ http://www.etymonline.com/index.php?search=general&searchmode=none
 4. ^ http://www.etymonline.com/index.php?search=major&searchmode=none
 5. ^ http://www.etymonline.com/index.php?search=captain&searchmode=none
 6. ^ http://www.etymonline.com/index.php?search=lieutenant&searchmode=none
 7. ^ "1213 «grand officier chargé du commandement d'une armée»" (Fet des Romains, éd. Flutre et Sneyders de Vogel, t. 1, p. 527)" Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales http://www.cnrtl.fr/etymologie/maréchal
 8. ^ "I Frankrike kallades i äldre tider konnetabelns (generalens en chef) närmaste man maréchal de l'host (»härmarskalk») eller maréchal de camp (»fältmarskalk»). En »maréchal de camp» i konungens armé benämndes, till skillnad från sådana i andra feodalherrars tjenst, maréchal de France, »marskalk af Frankrike». Marskalkarna af Frankrike, hvilkas ämbete ända till Frans I (1515-47) var tillfälligt, men då började gifvas på lifstid, hafva alltsedan konnetabelsämbetets afskaffande (1627) innehaft den högsta värdigheten inom franska armén. Nordisk familjebok, Stockholm 1886, band 10, sid. 991-992. https://runeberg.org/nfaj/0502.html
 9. ^ The Online Etymological Dictionary: "Noun sense of 'commander of an army' is 1576 shortening of captain general, from M.Fr. capitaine général. http://www.etymonline.com/index.php?search=general&searchmode=none
 10. ^ "This term Captain General (actually "General Captain") started to appear in the 14th century, with the meaning of commander in Chief of an army (or fleet) in the field, probably the first usage of the term General in military settings." Engelska Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Captain_General
 11. ^ "Under medeltiden var hauptmann titel på en själfständig befälhafvare öfver en större truppstyrka, och ända till senare hälften af 16:e årh. hade kommenderande generalen ofta titeln 'Oberster feldhauptmann' " Nordisk familjebok, band 11 (Stockholm 1909), s. 97-98. https://runeberg.org/nfbk/0065.html
 12. ^ "Feldoberst, im 16. und 17. Jahrh. der Führer größerer Heere", Meyers Großes Konversations-Lexikon, band 6 (Leipzig 1906), s. 401. http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Feldoberst
 13. ^ [a b c] "Wachtmeister" Nordiska familjebok (Stockholm 1922), band 31, spalt 221. https://runeberg.org/nfck/0129.html
 14. ^ "Autrefois, sergent de bataille, ou sergent général de bataille, officier qui, dans un jour de combat, recevait du général le plan de la disposition de l'armée, et dont la fonction était de ranger les troupes en bataille." http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/definition/sergent/68299
 15. ^ " ... Sergens généraux des batailles ... dans une armée qu'a aujourd'hui une Major général.", François-Alexandre Aubert de La Chesnaye des Bois, Dictionnaire militaire (Paris 1758), s. 314. http://books.google.se/books?id=lKoWAAAAQAAJ&source=gbs_navlinks_s
 16. ^ Historisches Lexikon der Schweiz http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D8609.php
 17. ^ [a b c d] Ibidem
 18. ^ "Oberst" Meyers Konversationslexikon 4. upplagan (Leipzig 1885-1892), band 12, sid. 302 http://www.retrobibliothek.de/retrobib/seite.html?id=112061
 19. ^ "Fähnrich (Fahnenträger), im Mittelalter und später mit dem Tragen der Fahne betrauter Soldat" Meyers Konversationslexikon, 4. upplagan (Leipzig 1885-1892), band 5, sid. 1018–1019. http://www.retrobibliothek.de/retrobib/seite.html?id=105435
 20. ^ "Der Fêldwêbel, des -s, plur. ut nom. sing. der erste und vornehmste Unter-Officier bey einer Compagnie zu Fuß, der eine genaue Aufsicht über die Compagnie hat; der Sergeant", Adelung, Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, band 2 (Leipzig 1796), s. 103–104. http://www.zeno.org/Adelung-1793/A/Feldwebel,+der?hl=feldwebel
 21. ^ Serviens betydde under medeltida krig helt enkelt "soldat" och med Serviens ad Arma förstod man en beriden soldat, som antingen tjänade istället för en riddare eller tillhörde en riddares stridsstyrka. Se: Nigel Saul, Knights and esquires: the Gloucestershire gentry in the fourteenth century, Oxford 1981, s. 13