Militära grader i Röda armén

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Militära grader i Röda Armén visar den hierarkiska ordningen i Röda armén.

När Röda armén bildades avskaffades de militära tjänstegraderna. De ersattes först med ett system av befattningsbenämningar, senare med ett system av tjänstebenämningar inplacerade i befälskategorier och utmärkta genom tjänsteställningstecken. Militära tjänstegrader återinfördes 1935. För kompani- och regementsbefäl var de av typen traditionella officersgrader, för övrig personal var de av samma typ som de tidigare tjänstebenämningarna. För generalspersoner och underbefäl återinfördes grader av traditionell typ 1940. 1943 återinfördes gradbeteckningar av samma typ som under tsarerna.

Innehåll

Militära befattningsbenämningar 1919-1924[redigera | redigera wikitext]

När Röda armén bildades 1918 användes inga militära grader eller gradbeteckningar. Erfarenheterna under det ryska inbördeskriget gjorde emellertid att diverse beteckningar på uniformen började användas för att utmärkta befälsbefattningar. 1919 fastställdes officiellt ett system för befattningsbeteckningar i form av trianglar, kvadrater och romber.[1]

RA rank insignia 1919-1924.svg
 • 1 = Avdelningskommendör (gruppchef)
 • 2 = Ställföreträdande plutonskommendör (stf plutch)
 • 3 = Äldste (kompanikvartermästare)
 • 4 = Plutonskommendör (plutonchef)
 • 5 = Kompanikommendör (kompanichef)
 • 6 = Bataljonskommendör (bataljonschef)
 • 7 = Regementskommendör (regementschef)
 • 8 = Brigadkommendör (brigadchef)
 • 9 = Divisionskommendör (fördelningschef)
 • 10 = Armékommendör (fältarméchef)
 • 11 = Frontkommendör (armégruppchef)

Militära befälskategorier 1924-1935[redigera | redigera wikitext]

Beteckningar för kategori 9-14.

De befattningsbenämningar som införts under inbördeskriget var oklara och återspeglade inte tydligt vilka befogenheter bärarna hade. Efter inbördeskrigets slut infördes därför 1924 ett begränsat militärt gradsystem i form av befälskategorier. All militär personal med befälsfunktioner indelades i fyra befälsgrupper: lägsta befälsgruppen, mellersta befälsgruppen, högre befälsgruppen och högsta befälsgruppen. Denna indelning motsvarade den traditionella indelningen i underbefäl, kompaniofficerare, regementsofficerare och generalspersoner. Inom varje befälsgrupp fanns det ett antal befälskategorier. Till den lägsta befälsgruppen hörde befälskategori 1 och 2 (K1, K2); till den mellersta K3, K4, K5 och K6; till den högre K7, K8 och K9; till den högsta K10, K11, K12, K13 och K14. Till varje befälskategori fanns det ett antal befattningar på samma befälsnivå.[2]

Tjänsteställningstecken och befattningsbenämningar vid landstridskrafterna[redigera | redigera wikitext]

Befälskategori Befattningar Tjänsteställningsbeteckning
K1 Omgångskommendör
Biträdande avdelningskommendör
Äldre skytt
Kulspruteskytt
Bilförare
Motorcyklist och likställda
RA I K1b 1924.jpg
Avdelningskommendör
Riktare och likställda
RA I K1a 1924.jpg
K2 Biträdande plutonskommendör
Pjäskommendör och likställda
RA I K2b 1924.jpg
Kompaniäldste
Batteriäldste
Kommendörer lätt stridsvagn
Tornkommendörer medeltung stridsvagn
Mekaniker/förare medeltung stridsvagn och likställda
RA I K2a 1924.jpg
K3 Plutonskommendör
Kommendör medeltung eller tung stridsvagn och likställda
RA I K3 1924.jpg
K4 Kommendörer avdelt pluton
Kommendörer stridsvagnspluton
Kommendör utbildningspluton
Biträdande kompanikommandörer och likställda
RA I K4 1924.jpg
K5 Kompanikommendör
Kompanipolitruk och likställda
RA I K5 1924.jpg
K6 Kommendör avdelt kompani
Kommendör utbildningskompani
Kommendör stridsvagnskompani
Biträdande bataljonskommendör och likställda
RA I K6 1924.jpg
K7 Bataljonskommendör
Bataljonskommissarie och likställda
RA I K7 1924.jpg
K8 Biträdande regementskommendör och likställda RA I K8 1924.jpg
K9 Regementskommendör
Regementskommissarie
Biträdande brigadkommendör och likställda
RA I K9 1924.jpg
K10 Brigadkommendör
Brigadkommissarie
Biträdande divisionskommendör och likställda
RA I K10 1924.jpg
K11 Divisionskommendör
Divisionskommissarie
Biträdande armékårskommendör och likställda
RA I K11 1924.jpg
K12 Armékårskommendör
Armékårskommissarie och likställda
RA I K12-13 1924.jpg
K13 Biträdande befälhavare för militärområde, front, armé samt likställda
K14 Befälhavare för militärområde, front, armé
Armékommissarie och likställda
RA I K14 1924.jpg
Källa: [3]

Tjänsteställningstecken och befattningsbenämningar vid sjöstridskrafterna[redigera | redigera wikitext]

Befälskategori Befattningar Tjänsteställningsbeteckning
K1 Gruppkommendör
Biträdande avdelningskommendör
SNMR2401.png
Avdelningskommendör
Båtsman
SNMR2402.png
K2 Äldre båtsman SNMR2403.png
Högre båtsman SNMR2404.png
K3 Plutonskommendör SNMR2405.png
K4 Biträdande vakthavande kommendör
K5 Kommendör fartyg av 4. rangen
Förste biträdande kommendör fartyg av 3. rangen och likställda
SNMR2406.png
K6 Kommendör fartyg av 3. rangen
Förste biträdande kommendör fartyg av 2. rangen och likställda
SNMR2407.png
K7 Kommendör fartyg av 2. rangen SNMR2408.png
K8 Förste biträdande kommendör fartyg av 1. rangen och likställda SNMR2409.png
K9 Kommendör fartyg av 1. rangen och likställda SNMR2410.png
K10 Kommendör fartygsbrigad SNMR2411.png
K11 Eskaderbefälhavare SNMR2412.png
K12 Flottiljbefälhavare SNMR2413.png
K13 Befälhavare för flotta
Högste befälhavare för Röda flottan
SNMR2414.png
K14 saknade motsvarighet
Källa: [4]

Truppslagsfärger[redigera | redigera wikitext]

Kategoribeteckningar vid land- och flygstridskrafterna bars på olikfärgade kragspeglar vars färger betecknade truppslag.[2]

 • Hallonrött med svart passpoal bars av infanteriet.
 • Blått med svart passpoal bars av kavalleriet och flygstridskrafterna.
 • Svart med röd passpoal bars av artilleriet.
 • Svart med blå passpoal bars av de tekniska trupperna.
 • Mörkgrönt med röd passpoal bars av underhållstjänsten, militärjurister, militärläkare och militärveterinärer.
 • Svart med ljusgrön passpoal bars av järnvägstrupperna.
 • Svart med svart passpoal bars av de kemiska trupperna.

Militära grader 1935-1940[redigera | redigera wikitext]

Militära grader infördes genom en resolution antagen av Folkkommissariernas råd den 22 september 1935. Samtidigt avskaffades de tidigare använda befälskategorierna.[5]

Militära grader vid land- och flygstridskrafterna[redigera | redigera wikitext]

Truppbefäl och trupp[redigera | redigera wikitext]

 • Marskalk av Sovjetunionen Маршал Советского Союза (Marshal Sovietskovo Soyuza)
 • Armékommendör av första rangen Командарм 1 ранга (Komandarm 1 ranga)
 • Armékommendör av andra rangen Командарм 2 ранга (Komandarm 2 ranga)
 • Kårkommendör Комкор (Komkor)
 • Divisionskommendör Комдив (Komdiv)
 • Brigadkommendör Комбриг (Kombrig)
 • Överste Полковник (Polkovnik)
 • Major Майор (Mayor)
 • Kapten Капитан (Kapitan)
 • Äldre löjtnant Старший лейтенант (Starshiy leytenant)
 • Löjtnant Лейтенант (Leytenant)
 • Yngre löjtnant Младший лейтенант (Mladshiy leytenant) införd 1937
 • Äldste Старшина (Starshina)
 • Yngre plutonskommendör Младший комвзвода (Mladshiy komvzvoda)
 • Avdelningskommendör Отделенный командир (Otdelenniy komandir)
 • Rödarmist Красноармеец (Krasnoarmeyets)

Politiska kommissarier[redigera | redigera wikitext]

 • Armékommissarie av första rangen Армейский комиссар 1 ранга (Armejskij komissar 1 ranga)
 • Armékommissarie av andra rangen Армейский комиссар 2 ранга (Armejskij komissar 2 ranga
 • Kårkommissarie Корпусной комиссар (Korpusnoj komissar)
 • Divisionskommissarie Дивизионный комиссар (Divizionnij komissar)
 • Brigadkommissarie Бригадный комиссар (Brigadnij komissar)
 • Regementskommissarie Полковой комиссар (Polkovoj komissar)
 • Bataljonskommissarie Батальонный комиссар (Batalionnij komissar)
 • Äldre politruk Старший политрук (Starsjij politruk)
 • Politruk Политрук (Politruk)
 • Yngre politruk Младший политрук (Mladsjij politruk)
 • Biträdande politruk Заместитель политрука (Zamestitel politruka) införd 1938

Civilmilitärer[redigera | redigera wikitext]

 • Arméingejör Арминженер (Arminzhener) // Arméintendent Арминтендант (Armintendant) // Arméläkare/Arméveterinär Армврач/Ветармврач (Armvrach/Vetarmvrach) // Arméjurist Армвоенюрист (Armvoenyurist)
 • Kåringenjör Коринженер (Korinzhener) // Kårintendent Коринтендант (Korintendant)// Kårläkare/Kårveterinär Корврач/Веткорврач (Korvrach/Vetkorvrach) // Kårjurist Корвоенюрист (Korvoenyurist)
 • Divisionsingenjör Дивинженер (Divinzhener) // Divisionsintendent Дивинтендант (Divintendant) // Divisionsläkare/Divisionsveterinär Дивврач/Ветдивврач (Divvrach/Vetdivvrach) // Divisionsjurist Диввоенюрист (Divvoenyurist)
 • Brigadingenjör Бригинженер (Briginzhener) // Brigadintendent Бригинтендант (Brigintendant)// Brigadläkare/Brigadveterinär Бригврач/Ветбригврач (Brigvrach/Vetbrigvrach) // BrigadjuristБригвоенюрист (Brigvoenyurist)
 • Militäringenjör av första rangen Военинженер 1 ранга (Voeninzhener 1 ranga) // Intendent av första rangen Интендант 1 ранга (Intendant 1 ranga) // Militärläkare/Militärveterinär av första rangen Военврач 1 ранга/Ветвоенврач 1 ранга (Voenvrach 1 ranga/Vetvoenvrach 1 ranga) // Militärjurist av 1 rangen Военюрист 1 ранга (Voenyurist 1 ranga)
 • Militäringenjör av andra rangen Военинженер 2 ранга (Voeninzhener 2 ranga) // Intendent av andra rangen Интендант 2 ранга (Intendant 2 ranga) // Militärläkare/Militärveterinär av andra rangen Военврач 2 ранга/Ветвоенврач 2 ранга (Voenvrach 2 ranga/Vetvoenvrach 2 ranga) // Militärjurist av andra rangen Военюрист 2 ранга (Voenyurist 2 ranga)
 • Militäringenjör av tredje rangen Военинженер 3 ранга (Voeninzhener 3 ranga)// Intendent av tredje rangen Интендант 3 ранга (Intendant 3 ranga) // Militärläkare/Militärveterinär av tredje rangen Военврач 3 ранга/Ветвоенврач 3 ранга (Voenvrach 3 ranga/Vetvoenvrach 3 ranga) // Militärjurist av tredje rangen Военюрист 3 ранга (Voenyurist 3 ranga)
 • Militärtekniker av första rangen Воентехник 1 ранга (Voentehnik 1 ranga) //Intendenturtekniker av första rangen Техник-интендант 1 ранга (Tehnik-intendant 1 ranga) // Äldre fältskär/Äldre veterinärfältskär Старший военфельдшер/Старший ветвоенфельдшер (Starshiy voenfeldsher/Starshiy vetvoenfeldsher) // Militärjurist Военюрист (Voenyurist)
 • Militärtekniker andra rangen Воентехник 2 ранга (Voentehnik 2 ranga) // Intendenturtekniker andra rangen Техник-интендант 2 ранга (Tehnik-intendant 2 ranga) // Fältskär/Veterinärfältskär Военфельдшер/ветвоенфельдшер (Voenfeldsher/vetvoenfeldsher) // Yngre militärjurist Младший военюрист (Mladshiy voenyurist)
 • Yngre militärtekniker Младший воентехник (Mladshiy voentehnik)

Gradbeteckningar vid land- och flygstridskrafterna[redigera | redigera wikitext]

Befälhavare[redigera | redigera wikitext]

Militärgrad Gradbeteckningar Militärgrad från maj 1940
Underärmar
Endast truppbefälet bar gradbeteckningar på underärmarna
Kragspeglar Kappans krage
Brigadkommendör Комбриг (Kombrig) RA A F6ComBrig 1940 chevr.png Red Army ComBrig 1940 col.png Red Army ComBrig 1940.png Генера́л-майо́р (Generalmajor)
Divisionskommendör Комдив (Komdiv) RA A F7ComDiv 1940 chevr.png Red Army ComDiv 1940 col.png Red Army Com Div 1940.png Генера́л-лейтена́нт (Generallöjtnant)
Kårkommendör Комкор (Komkor) RA A F8ComCorps 1940 chevr.png Red Army ComCorps 1940 col.png Red Army ComCorps 1940.png генера́л-полко́вник (Generalöverste)
Armékommendör av andra rangen Командарм 2 ранга (Komandarm 2 ranga) RA A F9ComArmy2 1940 chevr.png Red Army ComArmy2 1940 col.png Red Army ComArmy2 1940.png Генерал армии (Armégeneral)
Armékommendör av första rangen Командарм 1 ранга (Komandarm 1 ranga) RA A F9ComArmy1 1940 chevr.png Red Army ComArmy1 1940 col.png Red Army ComArmy1 1940.png
Marskalk av Sovjetunionen Маршал Советского Союза (Marshal Sovietskovo Soyuza) Red Army Marshal 1940.gif Маршал Советского Союза
(Marskalk av Sovjetunionen)

Befäl[redigera | redigera wikitext]

Militär grad Gradbeteckningar
Underärmar
Endast truppbefälet
bar gradbeteckningar
på underärmarna
Kragspeglar Kappans krage
Överste Полковник (Polkovnik) Red Army Polkovnik-1940 & Podpolkovnik-1943.png
Major Майор (Mayor) Red Army Maj 1943.png
Kapten Капитан (Kapitan) Red Army Capt 1943.png
Äldre löjtnant Старший лейтенант (Starshiy leytenant) Red Army Lt 1943.png
Löjtnant Лейтенант (Leytenant) Red Army - Lt 1943.png
Yngre löjtnant Младший лейтенант (Mladshiy leytenant) införd 1937 Red Army Lt - 1943.png

Lägre befäl[redigera | redigera wikitext]

Militär grad Gradbeteckningar
Kragspeglar Kappans krage
Äldste Старшина (Starshina) RA A R8SergMaj col 1943.PNG
Yngre plutonskommendör Младший комвзвода (Mladshiy komvzvoda) RA A R7SFC col 1943.PNG
Avdelningskommendör Отделенный командир (Otdelenniy komandir) RA A R6SGT col 1943.PNG

Meniga[redigera | redigera wikitext]

Militär grad Gradbeteckningar
Kragspeglar
Rödarmist Красноармеец (Krasnoarmeyets) RA A R1RA-Sol col 1943.png
Rödarmist vid kavalleriet RA A-cav R1RA-Sol col 1943.jpg

Truppslagstecken[redigera | redigera wikitext]

Truppslagstecken bars på kragspeglarna.
Från vänster till höger:
Första raden: Signaltrupperna och signalister i andra truppslag, ingenjörstrupperna, kemiska trupperna, järnvägstrupperna, fältläkarkåren, fältveterinärkåren (silver), pontonjärer
Andra raden: Flygstridskrafterna, pansartrupperna, fältarbetstrupperna, arméingenjörer och armétekniker, artilleriet och granatkastarförband i andra truppslag, intendenturkåren, militärmusiker
Tredje raden: Infanteriet (inget truppslagstecken), kavalleriet (inget truppslagtecken) transporttrupperna, auditörkåren, elektrotekniska trupperna

Truppslagsfärger[redigera | redigera wikitext]

Truppslagstecknen bars på kragspeglar vars färger betecknade truppslag.[7]

 • Hallonrött med svart paspoal bars av infanteriet.
 • Blått med svart paspoal bars av kavalleriet.
 • Ljusblått med svart paspoal bars av flygstridskrafterna.
 • Svart med röd paspoal bars av artilleriet och pansartrupperna.
 • Svart med blå paspoal bars av de tekniska trupperna.
 • Mörkgrönt med röd paspoal bars av underhållstjänsten, militärjurister, militärläkare och militärveterinärer.

Militära grader och gradbeteckningar vid örlogsflottan[redigera | redigera wikitext]

Militära grader Tekniker
och ingenjörer
Hallonrätt kläde mellan guldgaloner
Gradbeteckningar
Rödflottist - Rkkf-Rednavyman.jpg
Avdelningskommendör - (RKKF) Squad Leader.png
Äldste - RAF N R8Starshina 1924-1940.gif
Högbåtsman - (RKKF) Michman1943.png
Yngre löjtnant Yngre militärtekniker RAF N F1-3SubLt 1940.gif
Löjtnant Militärtekniker av 2. rangen RAF N F1-2LtNavy 1940.gif
Äldre löjtnant Militärtekniker av 1. rangen RAF N F1-1FirstLtNavy 1940.gif
Kaptenlöjtnant Militäringenjör av 3. rangen RAF N F2CaptainLt 1940.gif|
Kapten av 3. rangen Militäringenjör av 2. rangen RAF N F3LtCommander 1940.gif
Kapten av 2. rangen Militäringenjör av 1. rangen RAF N F4Commander 1940.gif
Kapten av 1. rangen Ingenjörsflaggman av 3. rangen RAF N F5CaptainNavy 1940.gif
Flaggman av 2. rangen Ingenjörsflaggman av 2. rangen RAF N F6Flagman2 1940.gif
Flaggman av 1. rangen Ingenjörsflaggman av 1. rangen RAF N F7Flagman1 1940.gif
Flottflaggman av 2. rangen Ingenjörsflottflaggman RAF N F8FlagmanNavy2 1940.gif
Flottflaggman av 1. rangen - RAF N F9FlagmanNavy1 1940.gif
Källa: [8]

Tjänstegrensfärger i örlogsflottan[redigera | redigera wikitext]

Befälskår Galonernas metallfärg Färg på klädet mellan galonerna
Sjö GULD användes inte
Kustartilleri mörkbrunt
Marinflyg ljusblått
Politiskt befäl rött
Militärtekniker och militäringenjörer Flottan hallonrött
Kustartilleriet och marinflyget SILVER
Intendenturen användes inte
Läkare och veterinärer grönt
Militärjurister violett

Militära grader 1940-1943[redigera | redigera wikitext]

Marskalk Timosjenko och armégeneral Zjukov 1940.

1940 infördes generalsgrader för den högsta befälsgruppen. De militära graderna överstelöjtnant och äldre bataljonskommissarie infördes också samma år liksom traditionella militära grader för den lägsta befälsgruppen. Traditionella militära grader för flygstridskrafternas, artilleriets och pansartruppernas ingenjörstekniska officerare och för intendenturofficerare infördes år 1942. Då infördes också nya militära grader för artilleritekniska officerare. I början på 1943 infördes traditionella militära grader för medicinska och veterinärmedicinska officerare samt för officerare i ingenjörsteknisk, militärjuridisk och administrativ tjänst.

Den 9 oktober 1942 infördes ett enhetligt chefskap för Röda arméns förband och systemet med politiska kommissarier avskaffades. Det politiska befälet skulle inplaceras som truppbefäl på den nivå de hade kompetens för.

Militära grader vid land- och flygstridskrafterna[redigera | redigera wikitext]

Trupp och truppbefäl[redigera | redigera wikitext]

 • Rödarmist Красноармеец Menig рядовой införd 21 maj 1940
 • Gefreiter Ефрейтор införd 3 december 1940
 • Yngre sergeant Младший сержант införd 3 december 1940
 • Sergeant Сержант införd 3 december 1940
 • Äldre sergeant Старший сержант införd 3 december 1940
 • Äldste Старшина införd 3 december 1940
 • Yngre löjtnant Младший лейтенант
 • Löjtant Лейтенант
 • Äldre löjtnant Старший лейтенант
 • Kapten Капитан
 • Major Майор
 • Överstelöjtnant Подполковник införd 26 juli 1940
 • Överste Полковник
 • Generalmajor, generalmajor vid flyget, generalmajor vid pansartrupperna, generalmajor vid artilleriet, generalmajor vid ingenjörstrupperna, generalmajor vid de tekniska trupperna, generalmajor vid underhållstrupperna Генерал-майор, Генерал-майор авиации, Генерал-майор танковых войск, Генерал-майор артиллерии, Генерал-майор инженерных войск, Генерал-майор технических войск, Генерал-майор войск связи införd 7 maj 1940
 • Generallöjtnant, generallöjtnant vid flyget, generallöjtnant vid pansartrupperna, generallöjtnant vid artilleriet, generallöjtnant vid ingenjörstrupperna, generallöjtnant vid de tekniska trupperna, generallöjtnant vid underhållstrupperna Генерал-лейтенант, Генерал-лейтенант авиации, Генерал-лейтенант танковых войск, Генерал-лейтенант артиллерии, Генерал-лейтенант инженерных войск, Генерал-лейтенант технических войск, Генерал-лейтенант войск связи införd 7 maj 1940
 • Generalöverste, generalöverste vid flyget, generalöverste vid pansartrupperna, generalöverste vid artilleriet, generalöverste vid ingenjörstrupperna, generalöverste vid de tekniska trupperna, generalöverste vid underhållstrupperna Генерал-полковник, Генерал-полковник авиации, Генерал-полковник танковых войск, Генерал-полковник артиллерии, Генерал-полковник инженерных войск, Генерал-полковник технических войск, Генерал-полковник войск связи införd 7 maj 1940
 • Armégeneral Генерал армии införd 7 maj 1940
 • Marskalk av Sovjetunionen Маршал Советского Союза

Ingenjörstekniska befäl[redigera | redigera wikitext]

Dessa grader infördes för den ingenjörstekniska personalen vid flygstridskrafterna den 22 januari, vid artilleriet den 3 mars och vid pansartrupperna den 8 mars 1942 samt för den ingenjörstekniska tjänsten 4 februari 1943.

 • Teknikerlöjtnant Техник-лейтенант
 • Äldre teknikerlöjtnant Старший техник-лейтенант
 • Ingenjörskapten Инженер-капитан
 • Ingenjörsmajor Инженер-майор
 • Ingenjörsöverstelöjtnant Инженер-подполковник
 • Ingenjörsöverste Инженер-полковник
 • Generalmajor vid flygingenjörstjänsten, generalmajor vid artilleriingenjörstjänsten, generalmajor vid pansaringenjörstjänsten, generalmajor vid den ingenjörstekniska tjänsten Генерал-майор инженерно-авиационной службы, Генерал-майор инженерно-артиллерийской службы, Генерал-майор инженерно-танковой службы, Генерал-майор инженерно-технической службы
 • Generallöjtnant vid flygingenjörstjänsten, generallöjtnant vid artilleriingenjörstjänsten, generallöjtnant vid pansaringenjörstjänsten, generallöjtnant vid den ingenjörstekniska tjänsten Генерал-лейтенант инженерно-авиационной службы. Генерал-лейтенант инженерно-артиллерийской службы, Генерал-лейтенант инженерно-танковой службы, Генерал-лейтенант инженерно-технической службы
 • Generalöverste vid flygingejörstjänsten, generalöverste vid artilleriingenjörstjänsten, generalöverste vid pansaringenjörstjänsten, generalöverste vid den ingenjörtekniska tjänsten Генерал-полковник инженерно-авиационной службы, Генерал-полковник инженерно-артиллерийской службы, Генерал-полковник инженерно-танковой службы, Генерал-полковник инженерно-технической службы

Artilleritekniska befäl[redigera | redigera wikitext]

Dessa grader infördes den 14 september 1942.

 • Kapten vid den artilleritekniska tjänsten Капитан артиллерийско-технической службы
 • Major vid den artilleritekniska tjänsten Майор артиллерийско-технической службы
 • Överstelöjtnant vid den artilleritekniska tjänsten Подполковник артиллерийско-технической службы
 • Överste vid den artilleritekniska tjänsten Полковник артиллерийско-технической службы

Intendenturbefäl[redigera | redigera wikitext]

Dessa grader infördes den 30 mars 1942.

 • Löjtnant vid intendenturtjänsten Лейтенант интендантской службы
 • Äldre löjtnant vid intendenturtjänsten Старший лейтенант интендантской службы
 • Kapten vid intendenturtjänsten Капитан интендантской службы
 • Major vid intendenturtjänsten Майор интендантской службы
 • Överstelöjtnant vid intendenturtjänsten Подполковник интендантской службы
 • Överste vid intendenturtjänsten Полковник интендантской службы

Medicinalbefäl[redigera | redigera wikitext]

Dessa grader infördes den 2 januari 1943:

 • Yngre löjtnant vid den medicinska tjänsten Младший лейтенант медицинской службы
 • Löjtnant vid den medicinska tjänsten Лейтенант медицинской службы
 • Äldre löjtnant vid den medicinska tjänsten Старший лейтенант медицинской службы
 • Kapten vid den medicinska tjänsten Капитан медицинской службы
 • Major vid den medicinska tjänsten Майор медицинской службы
 • Överstelöjtnant vid den medicinska tjänsten Подполковник медицинской службы
 • Överste vid den medicinska tjänsten Полковник медицинской службы
 • Generalmajor vid den medicinska tjänstenГенерал-майор медицинской службы
 • Generallöjtnant vid den medicinska tjänsten Генерал-лейтенант медицинской службы
 • Generalöverste vid den medicinska tjänsten Генерал-полковник медицинской службы

Veterinärbefäl[redigera | redigera wikitext]

Dessa grader infördes den 2 januari 1943:

 • Yngre löjtnant vid veterinärtjänsten Младший лейтенант ветеринарной службы
 • Löjtnant vid veterinärtjänsten Лейтенант ветеринарной службы
 • Äldre löjtnant vid veterinärtjänsten Старший лейтенант ветеринарной службы
 • Kapten vid veterinärtjänsten Капитан ветеринарной службы
 • Major vid veterinärtjänsten Майор ветеринарной службы
 • Överstelöjtnant vid veterinärtjänsten Подполковник ветеринарной службы
 • Överste vid veterinärtjänsten Полковник ветеринарной службы
 • Generalmajor vid veterinärtjänsten Генерал-майор ветеринарной службы
 • Generallöjtnant vid veterinärtjänsten Генерал-лейтенант ветеринарной службы
 • Generalöverste vid veterinärtjänsten Генерал-полковник ветеринарной службы

Justitiebefäl[redigera | redigera wikitext]

Dessa grader infördes den 4 februari 1943:

 • Yngre justitielöjtnant Младший лейтенант юстиции
 • Justitielöjtnant Лейтенант юстиции
 • Äldre justitielöjtnant Старший лейтенант юстиции
 • Justitiekapten Капитан юстиции
 • Justitiemajor Майор юстиции
 • Justitieöverstelöjtnant Подполковник юстиции
 • Justitieöverste Полковник юстиции
 • Justitiegeneralmajor Генерал-майор юстиции
 • Justitiegenerallöjtnant Генерал-лейтенант юстиции
 • Justitiegeneralöverste Генерал-полковник юстиции

Administrativa befäl[redigera | redigera wikitext]

Dessa grader infördes den 4 februari 1943:

 • Yngre löjtnant vid den administrativa tjänsten Младший лейтенант административной службы
 • Löjtnant vid den administrativa tjänsten Лейтенант административной службы
 • Äldre löjtnant vid den administrativa tjänsten Старший лейтенант административной службы
 • Kapten vid den administrativa tjänsten Капитан административной службы
 • Major vid den administrativa tjänsten Майор административной службы
 • Övertelöjtnant vid den administrativa tjänsten Подполковник административной службы
 • Överste vid den administrativa tjänsten Полковник административной службы

Flygtekniska befäl[redigera | redigera wikitext]

Dessa grader infördes 21 oktober 1944:

 • Kapten vid den flygtekniska tjänsten капитан авиационно-технической службы
 • Major vid den flygtekniska tjänsten майор авиационно-технической службы
 • Överstelöjtnant vid den flygtekniska tjänsten подполковник авиационно-технической службы
 • Överste vid den flygtekniska tjänsten полковник авиационно-технической службы

Gradbeteckningar vid land- och flygstridskrafterna[redigera | redigera wikitext]

Högsta befäl[redigera | redigera wikitext]

Militär grad Gradbeteckningar
Underärmar
Endast truppbefälet
bar gradbeteckningar
på underärmarna
Kragspeglar
Marskalk av Sovjetunionen Маршал Советского Союза
(Marshal Sovietskovo Soyuza)
Marshal RKKA chevr 1940-1943.png Marshal RKKA 1940-1943.png
Armégeneral Генерал армии (General armiyi) RA A F9GenArmy 1943.png
Generalöverste Генерал -полко́вник (General-polkovnik) RA A F8ColGen 1943.PNG
Generallöjtnant Генера́л-лейтена́нт (General-lejtenant)
Flygvapnet
Soviet Air Force LtGen 1943.png
Generalmajor Генера́л-майо́р (General-major)
Panstartrupperna
RA A-armor F6MajGen 1943.png

Högre befäl[redigera | redigera wikitext]

Militär grad Gradbeteckningar
Underärmar
Endast truppbefälet
bar gradbeteckningar
på underärmarna
Kragspeglar
Överste Полковник (Polkovnik) Red Army Col 1943 h.png
Överstelöjtnant Подполковник (Podpolkovnik) Red Army Col 1943 h.png
Major Майор (Mayor) Red Army Maj 1943.png
Kapten Капитан (Kapitan)
Red Army Capt 1943.png

Mellanbefäl[redigera | redigera wikitext]

Militär grad Gradbeteckningar
Underärmar
Endast truppbefälet
bar gradbeteckningar
på underärmarna
Kragspeglar
Äldre löjtnant Старший лейтенант (Starshiy leytenant) Red Army Lt 1943.png
Löjtnant Лейтенант (Leytenant)
Red Army - Lt 1943.png
Yngre löjtnant Младший лейтенант (Mladshiy leytenant) Red Army Lt - 1943.png

Lägre befäl[redigera | redigera wikitext]

Militär grad Gradbeteckningar
Kragspeglar
Fanjunkare Старшина (Starshina) RA A R8SergMaj col 1943.PNG
Äldre sergeant Старший сержант (Starshiy serzhant) RA A R7SFC col 1943.PNG
Sergeant Сержант (Serzhant) RA A R6SGT col 1943.PNG
Yngre sergeant Младший сержант (Mladshiy serzhant) RA-A R4CPL col 1943.PNG

Manskap[redigera | redigera wikitext]

Militär grad Gradbeteckningar
Kragspeglar
Korpral Ефрейтор (Yefreytor) RA A R2PVT col 1943.PNG
Menig рядовой (Ryadovoy) РККА Красноармеец.png

Militära grader och gradbeteckningar vid örlogsflottan[redigera | redigera wikitext]

Militär grader Gradbeteckningar
Flottan Kustartilleriet
Marinflyget
Rödflottist Rkkf-Rednavyman.jpg
Äldre rödflottist SNMR3501.png
Båtsman 2. graden Yngre sergeant RAF N R2SeniorRedNavyMan 1940-1946.gif
Båtsman 1. graden Sergeant (RKKF) Squad Leader.png
Högbåtsman Äldre sergeant RAF N R8Starshina 1924-1940.gif
Styrman Äldste (RKKF) Michman1943.png
Yngre löjtnant RAF N F1-3SubLt 1940.gif
Löjtnant RAF N F1-2LtNavy 1940.gif
Äldre löjtnant RAF N F1-1FirstLtNavy 1940.gif
Kaptenlöjtnant Kapten RAF N F2CaptainLt 1940.gif|
Kapten av 3. rangen Major RAF N F3LtCommander 1940.gif
Kapten av 2. rangen Överstelöjtant RAF N F4Commander 1940.gif
Kapten av 1. rangen Överste RAF N F5CaptainNavy 1940.gif
Konteramiral Generalmajor RAF N F6RearAdmiral 1943.jpg
Viceamiral Generallöjtnant RAF N F7ViceAdmiral 1943.jpg
Amiral Generalöverste RAF N F8Admiral 1943.jpg
Flottamiral - - RAF N F9AdmiralFleet 1943.jpg

Flygtekniska befäl[redigera | redigera wikitext]

4 mars 1942 infördes nya grader för militärtekniker och militäringenjörer i flygtekniskt tjänst vid örlogsflottan:

 • Teknikerlöjtnant
 • Äldre teknikerlöjtnant
 • Ingenjörskapten
 • Ingenjörsmajor
 • Ingenjörsöverstelöjtnant
 • Ingenjörsöverste
 • Generalmajor vid den flygtekniska tjänsten
 • Generallöjtnant vid den flygtekniska tjänsten
 • Generalöverste vid den flygtekniska tjänsten

Källa:[9]

Kustartilleritekniska befäl[redigera | redigera wikitext]

19 juni 1942 infördes nya grader för militärtekniker och militäringenjörer vid kustartilleriet:

 • Yngre teknikerlöjtnant
 • Teknikerlöjtnant
 • Äldre teknikerlöjtnant
 • Ingenjörskapten
 • Ingenjörsmajor
 • Ingenjörsöverstelöjtnant
 • Ingenjörsöverste
 • Ingenjörsgeneralmajor
 • Ingenjörsgenerallöjtnant
 • Ingenjörsgeneralöverste

Källa:[9]

Intendenturbefäl med mera[redigera | redigera wikitext]

Nya grader infördes även intendenturbefäl, medicinalbefäl, veterinärbefäl, justitiebefäl samtidigt som vid övriga delar av Röda Armén. Tjänstegraderna för örlogsflottan var samma som vid land- och flygstridskrafterna (se ovan).[9]

Militära grader 1943-1945[redigera | redigera wikitext]

Det system med militära grader som stegvis införts under perioden 1940-1943 behölls när Röda armén återinförde den typ av gradbeteckningar som hade funnits i Tsarryssland. Graderna flygmarskalk, marskalk av artilleriet och marskalk av pansartrupperna infördes den 16 maj 1943. Graderna marskalk av underhållstrupperna och marskalk av ingenjörstrupperna samt graderna flygövermarskalk, övermarskalk av artilleriet, övermarskalk av pansartrupperna, övermarskalk av underhållstrupperna och övermarskalk av ingenjörstrupperna infördes 9 oktober 1943.

Grader och gradbeteckningar vid land- och flygstridskrafterna[redigera | redigera wikitext]

Marskalkar och generaler[redigera | redigera wikitext]

Militär grad Gradbeteckningar
Epåletter
Marskalk av Sovjetunionen Маршал Советского Союза
(Marshal Sovietskovo Soyuza)
RA-SA F10MarsSU 1955.png
Övermarskalk av truppslag Главный маршал рода войск
(Glavniy marshal roda voysk)
Artilleriet, flygvapnet, pansartrupperna, signaltrupperna, tekniska trupperna
RA-SA AF F9ChfMarsAvia 1955field.gif fältaxelklaff
Marskalk av truppslag Маршал рода войск
(Marshal roda voysk)
Artilleriet, flygvapnet, pansartrupperna, signaltrupperna, tekniska trupperna
RA A F9MarsArtil 1955.jpg RA A F9MarsComs 1955.jpg
Armégeneral Генерал армии (General armiyi])
Armén
RA-SA F9GenArmy 1955.png
Generalöverste Генерал -полко́вник (General-polkovnik)
Armén
RA-SA A F8ColGen 1955.png
Generallöjtnant Генера́л-лейтена́нт (General-lejtenant)
Flygvapnet
RA-SA AF F7LtGen 1955.png
Generalmajor Генера́л-майо́р (General-major)
Armén
RA-SA A F6MajGen 1955.png

Officerare[redigera | redigera wikitext]

Militär grad Gradbeteckningar
Epåletter
Överste Полковник (Polkovnik)
Infanteriet
RA-SA A-inf F5Col 1955.png
Överstelöjtnant Подполковник (Podpolkovnik)
Tekniska trupperna
RA-SA A-engin F4LtCol 1955.png
Major Майор (Mayor)
Kavalleriet
RA-SA A-cav F3Maj 1955.png
Kapten Капитан (Kapitan)
Pansartrupperna
RA-SA A-armour F2Capt 1955.png
Äldre löjtnant Старший лейтенант (Starshiy leytenant)
Flygvapnet
RA-SA AF F1-1Lt 1955.png
Löjtnant Лейтенант (Leytenant)
Intendenturtjänsten
RA-SA A-Int F1-2Lt 1955.png
Yngre löjtnant Младший лейтенант (Mladshiy leytenant)
Artilleriet
RA-SA A-artil F1-3Lt 1955.png

Sergeanter[redigera | redigera wikitext]

Militär grad Gradbeteckningar
Epåletter Fältaxelklaffar
Fanjunkare Старшина (Starshina)
Tekniska trupperna
RA-SA A-engin R8FirstSg 1955.png RA-SA A R8FirstSg 1955field.gif
Äldre sergeant Старший сержант (Starshiy serzhant)
Sjukvårdstjänsten
RA-SA A-med R7SFC 1955.png RA-SA A R7SFC 1955field.gif
Sergeant Сержант (Serzhant)
Pansartrupperna
RA-SA A-armour R6SGT 1955.png RA-SA A R6SGT 1955field.gif
Yngre sergeant Младший сержант (Mladshiy serzhant)
Kavalleriet
RA-SA A-сav R4Corp 1955.png RA-SA A R4Corp 1955field.gif

Manskap[redigera | redigera wikitext]

Militär grad Gradbeteckningar
Epåletter Fältaxelklaffar
Korpral Ефрейтор (Yefreytor)
Flygvapnet
RA-SA AF R2Gefr 1955.png RA-SA A R2Gefr 1955field.gif
Menig рядовой (Ryadovoy)
Infanteriet
RA-SA A-inf R1Private 1955.png RA SA A R1Private 1955field.gif

Truppslagsfärger vid lantstridskrafterna[redigera | redigera wikitext]

De epåletter av tsarrysk typ som infördes 1943 hade olika färgkombinationer för att visa truppslagstillhörighet.

Truppslag Fält Paspoal
Manskap och sergeanter
Infanteriet och armén i allmänhet    hallonrött    svart
Kavalleriet blått svart
Artilleriet och pansartrupperna svart rött
Tekniska trupper svart svart
Sjukvårdstrupper
Veterinärtrupper
mörkgrönt rött

Militära grader och gradbeteckningar vid örlogsflottan[redigera | redigera wikitext]

Flottan[redigera | redigera wikitext]

Militära grader vid flottan Gradbeteckningar
Rödflottist Sovflot 119.png
Äldre rödflottist Sovflot 118.png
Båtsman 2. graden Sovflot 117.png
Båtsman 1. graden Sovflot 116.png
Högbåtsman Sovflot 115.png
Styrman Sovflot 114.png
Yngre löjtnant RAF N F1-3SubLt 1943-1955.gif RAF N F1-3SubLt 1940.gif
Löjtnant RAF N F1-2Lt 1943-1955.gif RAF N F1-2LtNavy 1940.gif
Äldre löjtnant RAF N F1FstLt 1943-1955.gif RAF N F1-1FirstLtNavy 1940.gif
Kaptenlöjtnant RAF N F2CaptLt 1943-1955.gif RAF N F2CaptainLt 1940.gif|
Kapten av 3. rangen RAF N F3LtCom 1943-1955.gif RAF N F3LtCommander 1940.gif
Kapten av 2. rangen RAF N F4Com 1943-1955.gif RAF N F4Commander 1940.gif
Kapten av 1. rangen RAF N F5CaptNav 1943-1955.gif RAF N F5CaptainNavy 1940.gif
Konteramiral RAF N F6RearAdm 1943-1955.gif RAF N F6RearAdmiral 1943.jpg
Viceamiral RAF N F7FiceAdm 1943-1955.gif RAF N F7ViceAdmiral 1943.jpg
Amiral RAF N F8Adm 1943-1955.gif RAF N F8Admiral 1943.jpg
Flottamiral RAF N F9AdmirFleet 1943-1955.gif RAF N F9AdmiralFleet 1943.jpg
Källa:[10]

Övriga vapenslag och personalkårer[redigera | redigera wikitext]

Vapenslag/personalkår Typ av grader Exempel på gradbeteckning
Kustartilleriet
Marininfanteriet
Lantmilitära grader från yngre sergeant till generalöverste. Sovflot 81.png
Generallöjtnant
Marinflyget Lantmilitära grader från yngre sergeant till generalöverste. Sovflot 82.png
Generalmajor av marinflyget
Mariningenjörer Sjömilitära grader föreställda med "Ingenjörs-", utom för subalternofficersgraderna vilka var föreställde med "Tekniker-". Sovflot 80.png
Ingenjörsamiral
Kustartilleriingenjörer Lantmilitära grader föreställda med "Ingenjörs-", utom för subalternofficersgraderna vilka var föreställde med "Tekniker-". Sovflot 83.png
Ingenjörsgeneralöverste
Marinflygingenjörer Lantmilitära grader föreställda med "Ingenjörs-", utom för subalternofficersgraderna vilka var föreställde med "Tekniker-" och för generalspersoner vilka hade efterleden "vid den flygtekniska tjänsten." Sovflot 84.png
Generallöjtnant vid den flygtekniska tjänsten
Marinintendenter Lantmilitära grader vilka hade efterleden "vid intendenturtjänsten." Sovflot 85.png
Generalmajor vid intendenturtjänsten
Marinläkare Lantmilitära grader vilka hade efterleden "vid den medicinska tjänsten." Sovflot 86.png
Generalmajor vid den medicinska tjänsten
Marinläkare utan militärmedicinsk utbildning bar smala epåletter. Sovflot 87.png
Generalöverste vid den medicinska tjänsten
Marinveterinärer Lantmilitära grader vilka hade efterleden "vid veterinärtjänsten." Sovflot 88.png
Generallöjtnant vid veterinärtjänsten
Marinjurister Lantmilitära grader föreställda med "Justitie-". Sovflot 89.png
Justitiegeneralmajor
Källa:[10]

Efter 1945[redigera | redigera wikitext]

För perioden efter 1945, se Militära grader i Sovjetarmén.

Bildgalleri[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Должностные знаки различия военнослужащих РККА 1919-1921 гг. 2014-05-01.
 2. ^ [a b] Должностные знаки различия военнослужащих РККА 1924-1935 гг. 2014-05-01.
 3. ^ Знаки различия военнослужащих РККА по служебным категориям 1924-34 гг. 2017-12-27.
 4. ^ "Workers’ and Peasants’ Red Navy - RKKF 1924-1935." International Encyclopedia of Uniform Insignia. 2017-12-27.
 5. ^ Знаки различия званий военнослужащих РККА 1935-1940 гг. 2014-05-01.
 6. ^ Знаки-эмблемы родов войск РККА 2014-05-01.
 7. ^ Знаки различия военнослужащих РККА по званиям 1935-40 гг. 2015-10-09.
 8. ^ "Workers’ and Peasants’ Red Navy - RKKF 1935-1940." International Encyclopedia of Uniform Insignia. 2017-12-27.
 9. ^ [a b c] ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ (1935 - 1945). 2017-12-27.
 10. ^ [a b] Ja. A. Khvosjtjinskij (1944). Иллюстрированное описание знаков различия личного состава ВМФ СССР. Moskva.

Se även[redigera | redigera wikitext]