Militärregion Syd

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Militärregion Syd
(MR S)
Södra skånska regementet vapen.svg
Vapensköld för Södra skånska regementet tolkad efter dess blasonering.
Datum 2013–
Land Sverige
Försvarsgren Försvarsmaktsgemensam
Typ Militärregion
Roll Operativ, territoriell och taktisk verksamhet
Storlek Stab
Föregångare SäkSam sekt Malmö
Del av Högkvarteret [a]
Högkvarter Revinge garnison
Förläggningsort Revingehed
Befälhavare
Regementschef Peter Nilsson
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga Naval Ensign of Sweden.svg

Militärregion Syd (MR S) är en svensk militärregion inom Försvarsmakten som verkat från 2013. Militärregionens stab är förlagd i Revinge garnison, Revingehed.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Militärregion Syd bildades den 1 januari 2013, och är en av fyra militärregioner i Sverige, och omfattar Blekinge län, Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län, Skåne län och Östergötlands län.

I samband med försvarsbeslutet 2004 gav Riksdagen i uppdrag till Försvarsmakten att utreda den framtida militärdistriktsorganisationen. Den 16 november 2005 beslutade Riksdagen att organisationen skulle avvecklas senast den 31 december 2005. Genom detta beslut avvecklades en territoriell ledningsorganisation som funnits i Sverige i olika former sedan 1833. Ledningsorganisationen inom Försvarsmaktens centraliserades till Högkvarteret i Stockholm, trots att övriga delar av samhället vid denna tidpunkt i hög grad decentraliserades, det vill säga olika statliga verk och myndigheter flyttades ut från Stockholm.

I försvarsbeslutet 2009 antogs för Försvarsmaktens del, Insatsorganisation 2014 (IO 14). En organisation Försvarsmakten skulle utveckla och framarbeta fram till och med 2014. I utvecklingen ansåg företrädare från olika håll, både militära och civila, att det fanns behov av en regionalt närvarande och territoriellt ansvarig chef. Samverkande förband i Försvarsmakten ansåg att en territoriell chef behövdes, i likhet med samverkande myndigheter vilka ansåg att de var i behov av en tydlig samverkanspartner. 2010 tillsatte Försvarsmakten en arbetsgruppen, Regional ledning, som leddes av bland annat Ulf Nordlander. Ulf Nordlander är en tidigare försvarsområdesbefälhavare, som vid den tidpunkten fortfarande var i aktiv tjänst.

I samband med att militärdistriktsorganisationen avvecklades den 31 december 2005, upprättades fyra regionala Säkerhets- och Samverkanssektioner (SäkSam). Dessa fyra sektioner hade i uppgift är bland annat att regionalt samordna den militära säkerhetstjänsten, samt samverka med regionala myndigheter. Dessa fyra sektioner kom 2013 att uppgå i de nya Militärregionerna. I Östra militärregionen tillkom även Insatsledning Stockholm.

Militärregionernas organisation återspeglar mycket i hur de avvecklade försvarsområdena var organiserade. Det vill säga militärregionstaberna är knutna till ett regemente, där chefen för militärregionstaben är tillika regementschef, och kan liknas till vis del med de tidigare försvarsområdesbefälhavarna (Fobef). Militärregionerna har ingående insatsförband, på samma sätt som försvarsområdena hade sina lokalförsvarsförband. Skillnaden gentemot ett försvarsområde är att chefen för en militärregion är underställd chefen för Insatsledningen vid Högkvarteret. En försvarsområdesbefälhavare var underställd en militärområdesbefälhavare, som i sin tur var underställd Högkvarteret.

Från den 1 januari 2018 tillträder överste Jan Pålsson som chef för Militärregion Syd. Där med kommer staben för Militärregion Syd att avskiljas från Södra skånska regementet, och underställdes direkt chefen insatsledningen i Högkvarteret.[1]

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Militärregionerna har som uppgift att tillgodose behovet av samverkan med civila myndigheter, organisationer och företag för att tydliggöra Försvarsmaktens behov av stöd vid insatser. Chefen vid en militärregionen har till uppgift att leda hemvärnsförband inom regionen, men även leda tilldelade insatsförband för bevakningsuppgifter i samtliga beredskapslägen från fred till krig. Vidare är Säk- Samsektionerna integrerade i militärregionerna, där uppgifterna även övertagits av militärregionerna. Inom en militärregionen är även fyra stycken Hemvärnsledningsplutoner organiserade som betjäningsförband. Plutonerna har i uppgift att betjäna staben med transporter, ledningssystem och övrigt stabsstöd.

Militärregion Syds uppgifter
 • Leda territoriell verksamhet på den regionala och lokala nivån.
 • Leda tilldelade underställda förband (hemvärns eller andra insatsförband).
 • Leda regional säkerhetstjänst.
 • Samverka med regional och lokala myndigheter, organisationer och företag utgående från det ömsesidiga beroendet som finns mellan dessa och Försvarsmakten.

Ingående förband[redigera | redigera wikitext]

Utbildningsgrupperna är formellt sett inte direkt underställda en Militärregion. De tillhör istället ett regemente eller annan organisationsenhet och utövar densammas produktionsansvar för en eller flera hemvärnsbataljoner samt stöd och uppföljningansvar mot Frivilliga Försvarsorganisationer.

Befälhavare[redigera | redigera wikitext]

 • 2013–2015: Överste Michael Nilsson (Även chef P 7) [2]
 • 2015–2015: Peter Nilsson (Även Tf. chef P 7) [b]
 • 2015–2017: Stefan Smedman (Även chef P 7) [c]
 • 2017–2018: Peter Nilsson (Även Tf. chef P 7) [d]
 • 2018–20xx: Överste Jan Pålsson [e]

Namn, beteckning och förläggning[redigera | redigera wikitext]

Namn
Militärregion Syd 2013-01-01
Beteckningar
MR S 2013-01-01
Förläggningsorter
Revinge garnison (F) 2013-01-01

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Försvarets forum nr 6/2017, s. 9”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2017/forum_1705_webb_lowres.pdf. Läst 25 november 2017. 
 2. ^ Forsvarsmakten.se (2012-10-23) Region syd laddar för nyår[död länk] Läst 23 oktober 2012
 3. ^ ”Försvarets Forum, under rubriken "PÅ NY POST", nr 2/2015”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2015/forum_2_2015.pdf. Läst 20 december 2015. 
 4. ^ ”Försvarets Forum, under rubriken "PÅ NY POST", nr 1/2015”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2015/forsvarets-forum-1-2015.pdf. Läst 20 december 2015. 
 5. ^ Forsvarsmakten.se (2015-10-02) Ny chef på Södra skånska regementet och Militärregion syd Läst 5 oktober 2015
 6. ^ ”Försvarets Forum, under rubriken "PÅ NY POST", nr 5/2017”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2017/forum_1705_webb_lowres.pdf. Läst 27 november 2017. 
 7. ^ ”Chefsbyte vid Södra skånska regementet P 7”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2017/08/chefsbyte-vid-sodra-skanska-regementet/. Läst 23 augusti 2017. 
 8. ^ ”Försvarets forum nr 5/2017, s. 9”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2017/forum_1705_webb_lowres.pdf. Läst 26 november 2017. 

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Åren 2013–2017 var staben en del av Södra skånska regementet.
 2. ^ Nilsson tillträdde som tillförordnad chef den 3 augusti 2015, med ett förordnande längst till den 30 september 2015.[3]
 3. ^ Smedman tillträdde som chef den 30 september 2015, med ett förordnande längst till den 30 september 2019.[4][5]
 4. ^ Nilsson tillträdde som tillförordnad chef den 1 september 2017, med ett förordnande längst till den 28 februari 2018.[6][7]
 5. ^ Pålsson tillträder som chef den 1 januari 2018, med ett förordnande längst till den 30 november 2020.[8]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]