Miljözon

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Miljözon används för att styra användningen av lastbilar och bussar inom tätorter. Det påstås att luftföroreningar då ska minska. Det är dock ett påstående som helt saknar bevis. Enligt de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö har t.ex. halten av kvävedioxid (NO2) ökat på flera gator. NO2 förväntas dessutom öka pga ökat utsläpp av NO2 från fordon. [1][2][3] Halten av kväveoxid (NO) har minskat. Men eftersom halter av kväveoxid NO i koncentrationer upp till ca 20 ppm i luft snarare är hälsobefrämjande, är det mycket tveksamt om halten av NO i stadsluft kan kallas för "luftförorening". Halten av NO i stadsluft varierar från ca 1 ppm upp till ca 5 ppm i gator i städer.

Enligt Väg- och trafikforskningsinstitutet i Linköping (VTI) och även enligt professor Christer Johansson på ITM, Stockholms universitet, så kommer 80 till 90 % av partiklarna i stadsluften (PM10) från slitage av vägar och däck. [4][5] Partiklarna kommer alltså i mycket låg utsträckning från avgasröret på tyngre dieselfordon. Slitaget på väg och däck är lika stort från nya tyngre fordon som från gamla tyngre fordon. Alla fordon oavsett vikt och oavsett om de har dieselmotor eller ej bidrar till slitage av däck och vägar (sand, asfalt och stenarna i asfalten slits, och damm bildas). Samtliga kommuner som har infört "miljözon" hävdar i sina offentligt tillgängliga dokument, att de vill minska halterna av NO2 och PM10 i luften. [6][7][8] Mål som knappast nås mha "miljözon".

Många europeiska länder där ibland Danmark och Tyskland har infört miljözoner i större städer. I Sverige är det infört i städer som Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Helsingborg och Lund.

I praktiken innebär miljözonerna att tunga dieseldrivna fordon som är äldre än sex år (undantag finns för äldre gasdrivna bussar och etanolbussar, som har höga utsläpp av NO2) inte får köra inne i städerna. Nyare fordon är utrustade med partikelfilter som omvandlar av skadligt sot och kolväten bundna till sotet, till koldioxid och till vattenånga. Oxidationen av sot görs genom att NO i avgaserna oxideras till NO2. Partikelfiltren, som egentligen borde kallas för sotkatalysatorer, oxiderar bort sot i avgaserna mha NO2 i avgaserna. För att tekniken ska kunna fungera, så krävs det NO2 i överskott. Sotreduktionen mha sotkatalysatorer / partikelfilter sker alltså till priset av ökade utsläpp av NO2. [9][10][11][12]

Möjligheten finns att eftermontera partikelfilter / sotkatalysatorer på äldre fordon så att även de får köras i miljözonerna. Enligt åkerier som har försökt, t.ex. Ragnsells fordonschef Pierre Bertilsson i Stockholm, så fungerar det inte i praktiken.

Riktigt nya tunga dieseldrivna fordon (EURO5, EURO6) har även reduktion av NOx, vilket även leder till reduktion av NO2 i avgaserna. Men sotkatalysatorerna genererar så mycket NO2, att även EURO5-lastbilar och -bussar släpper ut mycket mer NO2 än äldre EURO2- och EURO3-lastbilar och -bussar, som inte får köras i "miljözon". I stadstrafik fungerar NOx-reduktion i avgaserna dåligt pga att fordonen kör i låg hastighet med många stopp. Då blir avgastemperaturen för låg för att NOx-reduktion (SCR) ska fungera. Se även referens avgasmätningar från AVL MTC AB sidan 10 i 3:e stycket om detta.

Reglerna för miljözon har hittills inte påbjudit användandet av mer eldrivna fordon i förorenade innerstäder. När fordon drivs på el, så kommer det inga föroreningar ur avgasröret. Fordon som bara drivs mha el har inte några avgasrör. Utsläppen av giftiga, cancerogena kolväten som t.ex. bensen, butadien, polyaromater (PAH) har inte reglerats. Utsläppen av NO2 har inte reglerats. Att kraftigt minska utsläppen av sot, tjära och giftiga, cancerogena kolväten genom att använda ultrarena drivmedel till fordon utan katalysator som ska köras i miljözon, vilket inte leder till ökade utsläpp av NO2, är förbjudet i miljözon i Sverige. Reduktion av sot, tjära och giftiga kolväten får bara göras mha katalysatorer i avgassystemet, som ger NO2 i avgaserna.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Rapport från Göteborg/Mölndal mätn av NO2 och PM10 i luften
 2. ^ Katalysatorer på tyngre dieselfordon ger mer NO2 i avgaserna. Danska erfarenheter
 3. ^ Norska myndigheter konstaterar också att katalysatorer på dieselfordon gör att halterna av NO2 i stadsluften ökar
 4. ^ Exempel på vetenskaplig artikel i ämnet
 5. ^ Enligt VTI i Linköping kommer PM10 främst från vägdamm. Inte från avgasrör.
 6. ^ Rapport från Göteborgs kommun om NO2, PM10 och miljözon
 7. ^ Stockholms stad påstår sig ha "Miljözon" för att minska NO2 och PM10
 8. ^ Sthlms läns länsstyrelse vill minska NO2 och PM10 i Sthlm
 9. ^ Vetenskaplig artikel från SAE
 10. ^ Vetenskaplig ref. från danska forskare från ett av de företag som tillverkar sotkatalysatorer för fordon
 11. ^ Mätningar av avgaser på avgaslaboratoriet AVL MTC AB
 12. ^ Vetenskaplig ref. från USA om att dieselfordon i Sverige med partikelfilter / sotkatalysatorer har mycket mer NO2 i avgaserna än amerikanska fordon

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]