Offentligt ämbete

Från Wikipedia
Version från den 23 juli 2017 kl. 01.26 av Bensin (Diskussion | Bidrag) (struktur, utökar om frekvens)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett offentligt ämbete är en befattning i staten, eller i en kommun eller annan administrativ enhet under staten. Den som har ett ämbete kallas ämbetsman. En ämbetsman är en högre tjänsteman inom statlig verksamhet, till exempel en myndighet.

Bland offentliga ämbeten skiljer man mellan förtroendevalda, som tillsätts genom val, och tjänstemän, som tillsätts genom förordnande.

Ämbetsmannaansvar

Ämbetsmannaansvar var det straffrättsliga ansvaret för offentligt anställda som gällde i Sverige före ämbetsansvarsreformen och fram till 1 januari 1976.

Fel eller försummelser i tjänsten kunde leda till ansvar för tjänstefel. För tjänstefel dömdes en offentligt anställd som av försummelse, oförstånd eller oskicklighet åsidosatte vad som ålåg honom enligt lag, instruktion, annan författning, särskild föreskrift eller tjänstens beskaffenhet. Möjliga påföljder var böter och fängelse, men även de särskilda ämbetsstraffen suspension och avsättning kunde tillgripas.

Ämbetsansvarsreformen

Ämbetsansvarsreformen utgick från att man skulle inskränka det straffrättsliga ansvaret och därigenom närma sig den privata arbetsmarknadens sanktionssystem. Reformen byggde alltså på en privaträttslig grundsyn på den offentliga anställningen.

Straffansvaret för tjänstefel och de särskilda ämbetsstraffen avsättning och suspension avskaffades och ersattes av tre nya ansvarsregler:

Det allmänna straffrättsliga ansvaret för tjänstefel upphörde och begränsades till den del av den offentliga verksamheten som innefattade myndighetsutövning. Reglerna om detta nya ansvar kom att regleras i 20 kapitlet Brottsbalken. Staffansvar enligt detta kapitel kunde endast utdömas om gärningen inneburit någon form av myndighetsutövning som orsakat något förfång eller en otillbörlig förmån och som inte varit ringa.

2017 var det ytterst ovanligt, och det hände allt mer sällan, att någon dömdes trots att allt fler anställda inom offentlig förvaltning anmäldes för tjänstefel.[1]

Tjänstemannaansvar

Tjänstemannaansvar innebär att en tjänsteman i offentlig förvaltning har ansvar för beslut i samband med myndighetsutövning, och därmed kan bli föremål för disciplinåtgärder, avsked eller rättsliga påföljder vid förseelser.

Brottsbalkens 20 kapitel om tjänstefel reglerar ansvaret.[2]

Referenser

  1. ^ Alice Teodorescu. "Teodorescu: Dags att återinföra ämbetsmannaansvaret", Göteborgs-Posten, 22 juli 2017. Åtkomst den 23 juli 2017.
  2. ^ Riksdagsförvaltningen. ”Dokument”. www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700. Läst 14 mars 2017.