Olanzapin

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Strukturformel
Zyprexa original, munlösliga 10 mg tabletter.

Olanzapin (såld under flera namn som exempelvis Zyprexa, Zyprexa Velotab, Zypadhera (Zyprexa som depåinjektion) eller i USA i kombination med fluoxetin, (Symbyax) är ett så kallat neuroleptikum, ett atypiskt antipsykotikum. Symbyax är godkänt sedan 2009 i USA men får inte användas på barn.[1]

Zyprexa blev godkänt av Läkemedelsverket i november 1996.[2]

Zyprexa är godkänt för behandling av:

 • Schizofreni och andra psykoser (Zyprexa var i början av 1996 godkänt för behandling av psykotiska störningar som ej var klassificerade som schizofreni.[3][4] Efter november år 2000 får Zyprexa även användas för behandling av schizofreni[5][6])
 • Akuta maniska episoder av bipolär sjukdom (Efter mars 2000 får Zyprexa användas vid behandling av mani i samband med bipolär sjukdom[7][8]).
 • Akut agitation associerad med båda dessa tillstånd.
 • Underhållsbehandling av bipolär sjukdom. [9]
 • Behandling av depressiva episoder associerade med bipolär sjukdom (endast Symbyax).

Olanzapin tillverkas och marknadsförs av läkemedelsföretaget Eli Lilly under namnet Zyprexa, vars patent för olanzapin utgick 2011.

Zyprexa tillsammans med klozapin och Amisulprid (Solian)[10] anses vara det starkaste av alla atypiska antipsykotika då effektiviteten (psykoslindringen) är 20 procent högre än hos andra läkemedel inom samma grupp, Olanzapin har även visat sig vara överlägset haloperidol i kliniska tester - både i avseendet att minska positiva och negativa symptom vid schizofreni och att minska depressivitet vid denna diagnos.[9] I testet jämfördes 2,5; 5, 10 eller 15 mg olanzapin med 10, 15 eller 20 mg haloperidol. Tidigare studier på haloperidol har dock visat att doser över 6–8 mg inte ger ökad antipsykotisk effekt.[11] Det är känt att överdos av neuroleptika ger apati, kritiker menar därför att Eli Lilly jämfört normaldoser olanzapin med orimligt höga haloperidoldoser i syfte att få olanzapin att framstå i bättre dager.

Medicinen är receptbelagd.[12]

Övergripande sammanfattning[redigera | redigera wikitext]

Olanzapin är det preparat som mest liknar klozapin då det gäller receptorprofil, men som ändå saknar klozapinets effekt vid terapirefraktär schizofreni.

Olanzapin har en god antipsykotisk effekt och förbättrar såväl positiva som negativa symtom och kom att få en utbredd användning, delvis beroende på en mycket aktiv marknadsföring från företagets sida.

En bidragande orsak till preparatets popularitet torde också vara den goda följsamheten i behandlingen som patienterna uppvisar.

I den berömda CATIE-studien från 2005 visade olanzapinet lägst antal avbrott i behandlingen på grund av bristande effekt eller biverkningar.

Samma goda effekt visade olanzapinet i den europeiska multicenterstudie (EUFEST) där man behandlade nyinsjuknade schizofrena patienter med dels haloperidol och dels med något av fyra preparat från SGA-gruppen, där olanzapin föll bäst ut.

En stor nackdel med preparatet är viktökning, som är vanligt förekommande, och därmed också risk för utveckling av metabolt syndrom och typ II diabetes.

Även olanzapin finns i depotberedning, som har en god antipsykotisk effekt men nackdelen att den kan ge så kallat postinjection syndrome med främst kraftig sedering, vilket innebär att patienten måste hållas under uppsikt i 3 timmar efter injektionen.[13]

Profil[redigera | redigera wikitext]

2014 så var Zyprexa den vanligaste neuroleptikan bland personer i Sverige.[14] I Sverige har medicinen använts sedan februari 1997.[15] 2014 så hade 23 procent av alla personer i Sverige som medicinerar med neuroleptika Zyprexa.[16]

Historia, accepterande och godkännandeprocess[redigera | redigera wikitext]

Olanzapin (Zyprexa) är en strukturell analog av Klozapin[17], Eli Lilly utvecklade Olanzapin första gången i Storbritannien den 29 april år 1982.[18][19]

Det hade funnits en serie tidigare substanser men som övergetts efter misslyckade försök under 1974. Man hade verkställt justeringar på Klozapins molekyl men medlet blev då giftigt under de försöken.[20]Klozapin stod på 1970-talet rätt ensam med att inte kunna orsaka tardiv dyskinesi, men drogs ändå in 1975, mycket på grund av agranulocytos som upptäcktes i Finland. På grund av att Klozapin till slut inte heller ansågs säkert så utvecklades substanser som binder till samma receptorer som Klozapin. Det ledde till skapandet av Risperdal och det kemiskt besläktade Ziprasidon, vilka inte kom till marknaden förrän på 1990-talet respektive 2000-talet. År 1982 utvecklades Olanzapin och patenterades 1991.[21]

Den 22 september 1995 ansökte företaget om att få medicinen godkänd från FDA. Ett år senare, den 30 september 1996, beviljade FDA godkännande, men enbart för psykotiska störningar som inte betraktas som schizofreni. Dock utbröt en tvist mellan FDA och Eli Lilly den 14 november 1996, när FDA lyfte fram bekymmersamhet mot Eli Lilly, för "överpositivhet" med läkemedlet, eftersom människor med psykossjukdomar kan ha svårare att kunna informera sig själva tillräckligt.[22]

Medicinen började användas för behandling mot Alzheimers sjukdom i oktober 1998.[23]

Säljrepresentanter hade skrivit ut till dementa och 3 månader efter lanseringen hade 49 000 utskrivningar skett.[24] [25] [26] FDA förbjöd Zyprexa som behandling av dementa.[27] Detta fick man inte stopp på förrän ungefär 2002.

Zyprexa registrerades och godkändes i Sverige i november 1996 och började användas i februari 1997.[28]

Sedan mars 2000 är Zyprexa godkänt för behandling mot mani i samband med bipolär sjukdom, samt från och med november 2000 godkänt för behandling mot schizofreni. Från 1996 fram till 2002 hade Zyprexa spridits i 84 länder.[29]

Den 5 oktober 2007 lade FDA till tydliga varningar för viktuppgång, totalkolesterol och ökade glukosvärden med Zyprexa.[30]

Dosering och tillförsel[redigera | redigera wikitext]

De konventionella tabletterna är vita med ”LILLY” och ”4112” (2,5 mg), ”4115” (5 mg), ”4116” (7,5 mg) resp. ”4117” (10 mg) i mörkblå tryckning.

Den finns också tillgänglig som en snabbverkande intramuskulär injektion för korttidsanvändning akut.

Zyprexa Velotab återfinns i styrkorna 5 mg, 10 mg, 15 mg och 20 mg. De smälter på tungan och fångas upp av slemhinnorna. Dessa är gula och runda med konvex framsida och platt baksida, utan märkning. Dessa frystorkade tabletter är mycket sköra och lämpar sig väl för patienter som inte förstår vikten av medicineringen (exempelvis på grund av bristande förmåga att skilja på verklighet och fantasi) eller har svårt att svälja sin medicin då tabletten löses på tungan inom någon sekund och är svår att spotta ut. Alla tabletter, inklusive Velotabletter, är förpackade i speciella aluminiumblisterkartor för att skydda dem mot fukt och ljus.[31]

Då den antipsykotiska effekten av olanzapin ofta infaller så fort som inom enstaka timmar, så används det ofta inom psykiatrin som akutläkemedel. Då antingen inför framtida långvarigt bruk eller som komplement/ersättning till det ursprungliga läkemedlet under en akut fas.

Psykiatrin brukar ge Zyprexa i 10 milligram. På rättspsyk har det förekommit att 30-45 milligram ges även om 20 milligram är det högsta rekommenderade som dos och inte mer än så.

Zyphadera är en långverkande injektion och kan som längst verka i 1 månad. Efter administrering av Zyphadera så måste dock patienten vara kvar på observation i 3-4 timmar innan man kan lämna. Detta för se så man inte utvecklar allvarliga biverkningar.[32]

Effektivitet[redigera | redigera wikitext]

I en studie från 2013 i en jämförelse av 15 antipsykotiska mediciner i effektivitet i behandling av schizofreniska symtomer, så var olanzapin rankad som trea. Den demonstrerade hög effektivitet. 5% mer effektiv än risperidon (4:e), 15% mer effektiv än paliperidon (5:e), 24-27% mer effektiv än haloperidol, quetiapin, och aripiprazol, och 33% mindre effektiv än klozapin (1:a).[10]

Vid en klinisk studie i jämförelse med haloperidol, var det fler personer som fick Olanzapin som fullföljde 6 veckors behandling. Avbrytande av läkemedlet på grund av utebliven effekt var större bland användare som fick Haloperidol.[33] Olanzapin överträffade inte Klozapin även om skillnaden inte var signifikant.[34] I jämförelse med Ziprasidon så blev fler förbättrade med Olanzapin, men ser man till lipidprofil så var Ziprasidon att föredra.[35]

Olanzapin fungerade för fler än Aripiprazol (Abilify).[36] Abilify var ändå på god nivå, det var något bättre än Ziprasidon men hade inte bättre lipidprofil[37] eftersom det anmärks att fler fick viktökning i Abilify-gruppen än i fallet med Ziprasidon-gruppen.[38]

Till de med mest effektivitet hör Zyprexa och Klozapin. Amisulprid (Solian) är även ett effektivt medel.[39] Risperdal och Abilify är ungefär likvärdiga i sin effekt. [40]

Lurasidon bedöms effektivare än Seroquel, men inte lika effektivt som Risperdal.[41] [42]

Bipolär sjukdom[redigera | redigera wikitext]

I en SBU-rapport från 2015 fann man att det inte gick att bedöma effekterna av underhållsbehandling med olanzapin för bipolär sjukdom typ I, eftersom det saknades tillräckligt bra studier.[43] Inga slutsatser alls kunde dras för några andra generationens antipsykotika, som underhållsbehandling för bipolär sjukdom typ II.[43]

Farmakokinetik[redigera | redigera wikitext]

Genomsnittliga halveringstiden bedöms ligga på cirka 36 timmar. Steady state nås efter 1 vecka.[44][45] Medicinen kan tas utan föda då mat inte påverkar upptaget.[46]

Biverkningar[redigera | redigera wikitext]

Som alla neuroleptika kan Olanzapin orsaka det sällsynta men livshotande neuroleptiskt malignantsyndrom, samt tardiv dyskinesi. Denna risk är dock mycket liten och ännu mindre än hos typiska neuroleptika.[47]

Nyligen utfärdade FDA (Food Drug And Administration) varning för hudutslag med all neuroleptika, inklusive Zyprexa som har 23 kända fall inrapporterade. Mac Gregor säger att det är sällsynt då möjligen 50 miljoner människor någon gång provat Zyprexa. En patient som medicinerade med Olanzapin, som fick hudutslag rapporterade, hittades död. Därför ville FDA göra folk mer medvetna. [48]

Andra kända biverkningar inkluderar:

[50][51][52]

Kroppsvikt[redigera | redigera wikitext]

Olanzapin orsakar oftast avsevärd viktökning. Det har framförts en del gånger att lipidprofil bör ignoreras och viktökning accepteras p.g.a god effekt från Zyprexa.[53] Kombineras Zyprexa med Vertisan kan man halvera viktökningen.[54]

Zyprexa kan höja blodsockervärdena [55][56] och har man en högre nivå kan man få hungerkänslor som blir svåra att kontrollera.[57] [58] [59][60][61]

Den munsönderfallande Olanzapin (Zyprexa Velotab) har betydligt lägre risk för viktökning jämfört med vanliga Olanzapin.[62][63]

Prioritering måste göras vid stor viktökning under behandling med Zyprexa. Går patienten upp 6 kg eller mer under behandlingen bör den kliniska effekten vägas mot bieffekten, för att avgöra om det är värt att fortsätta behandlingen eller inte.

Viktuppgifter[redigera | redigera wikitext]

Olanzapin uppvisar en något större risk för viktökning jämfört med flera andra läkemedel inom samma grupp.

I en 9 veckors studie med bipolär sjukdom så rapporterade 31% av deltagarna en ökning av kroppsvikten med 7% eller mer. I en 40 veckors studie med bipolär sjukdom så rapporterade 55.1% av deltagarna en ökad kroppsvikt om minst 7%.[64]

I en 26 veckors studie för Schizofreni så rapporterade 37% av deltagarna en ökning av kroppsvikten med 7% eller mer.[65] I en 28 veckors studie för schizofreni där 277 personer fick Zyprexa (dosering av Zyprexa 10-20 milligram dagligen) så rapporterade 35% av deltagarna en ökning av kroppsvikten med 7% eller mer. I samma användarkår så rapporterade 11.5% av deltagarna att ha drabbats av hyperglykemi.[66]

Det finns en annan studie som tyder på stor risk att få en ökning av vikten. I en 4 veckors studie för Schizofreni så rapporterade 66.6% av deltagarna en ökning av kroppsvikten upp till 5 kilon.[67]

I en annan studie, en 6 veckors studie för schizofreni, så rapporterade 77% av deltagarna en ökning av kroppsvikten med 7% eller mer.[68]

Det har visat sig att den Olanzapin som är munsönderfallande (Zyprexa velotab) orsakade betydligt mindre viktökning jämfört med vanliga Olanzapin.[69] Skillnaden var med hela 52.6 procentenheter.[70][71] Det har till och med setts viktminskning bland patienter som fick munsönderfallande Olanzapin som tidigare hade vanliga Olanzapin-formen.[72] 81,9 procent av patienterna som bytte från vanliga olanzapin till munsönderfallande olanzapin fick viktminskning.[73]

Användning hos äldre[redigera | redigera wikitext]

På grund av en ökad risk för stroke utfärdade Committee on the Safety of Medicines (CSM) 2004 i Storbritannien en varning att Olanzapin och Risperidon, båda atypiska antipsykotika, inte bör ges till äldre patienter med demens.

I USA har Olanzapin en "black box-varning" för ökad risk för dödsfall hos äldre patienter. Den är inte godkänd för användning för patienter med demensrelaterad psykos.

Icke-godkänd användning[redigera | redigera wikitext]

Icke-godkänd användning eller s.k. off label-förskrivning av olanzapin förekommer. Fallrapporter, öppna och små pilotstudier föreslår effekt av Olanzapin för behandling av några ångesttillstånd (till exempel generaliserat ångestsyndrom[74], paniksyndrom[75], posttraumatiskt stressyndrom[76]); Olanzapin har inte blivit rigoröst utvärderat i randomiserade, placebokontrollerade studier för denna användning, och är inte godkänt av Läkemedelsverket för dessa indikationer.

Andra vanliga icke-godkända användningar av Olanzapin inkluderar tilläggsbehandling för depressioner utan psykotiska inslag, farmaceutisk behandling av ätstörningar (till exempel anorexia nervosa, ätstörning UNS), då lägre doser har visat sig göra vissa patienter mer mottagliga för vård och visat sig effektiva mot allvarliga ångesttendenser vid allvarliga fall av ätstörningar.[77] Ett annat förhållandevis nytt användningsområde är låga doser vid svår ångestproblematik som ett alternativ till bensodiazepiner, då läkemedlet visat sig ha snabb effekt mot ångest.[78] Medicinen har också använts för Tourettes syndrom och svåra beteenderubbningar.[79]

I Sverige är all icke-godkänd användning belagd med licenskrav, som utfärdas av Läkemedelsverket.[ifrågasatt uppgift]

Olanzapin har marknadsförts mot demens av Eli Lilly trots att det har aldrig visats hjälpa vid symptomen på demens. Lilly instruerade sina säljrepresentanter att föreslå att läkare skulle förskriva Zyprexa till äldre patienter med symptom på demens. Ett dokument visar "demens skall vara första budskapet" för vårdcentralsläkare, eftersom de "inte behandlar bipolär" eller schizofreni, men "behandlar demens". Tre månader efter lanseringen ledde Lillys Zyprexakampanj kallad 'Viva Zyprexa' till 49 000 nya förskrivningar. Sedan, år 2002, när Zyprexa visade sig öka risken för stroke hos äldre upphörde denna kampanj. Senare påbörjades en annan kampanj, 'Zyprexa Limitless', som fokuserar på patienter med mild bipolär sjukdom som tidigare blivit diagnosticerade som deprimerade, trots att Zyprexa av FDA endast godkänts för behandling av mani vid bipolär sjukdom och inte depression.[80]

Överdos[redigera | redigera wikitext]

Symptom på överdos inkluderar takykardi, agitation, dysartri, sänkt medvetande och koma. Vid mycket höga doser kan livsfara uppstå. Omedelbar läkarkontakt vid all form av överdosering (över 20 mg) rekommenderas.[81]

PRIME[redigera | redigera wikitext]

The Prevention through Risk Identification, Management, and Education (PRIME)-studien, finansierad av National Institute of Mental Health och Eli Lilly, testade hypotesen att Olanzapin kan förhindra start av psykos hos personer med mycket hög risk för schizofreni. Studien undersökte 60 patienter med prodromal schizofreni, som hade en uppskattad risk på 36–54 procent för att utveckla schizofreni inom ett år. Dom behandlade hälften med Olanzapin och hälften med placebo.[82]

I denna studie hade patienterna som fick Olanzapin lägre risk att få psykos, fastän skillnaden inte nådde statistisk signifikans. Olanzapin var effektiv för behandling av prodromala symptom, men kopplades till signifikant viktökning.[83]

Kritik[redigera | redigera wikitext]

År 2004 försökte en grupp patienter stämma Eli Lilly som utvecklade Olanzapin. De anklagade företaget för att de inte hade varnat om kraftig viktuppgång och diabetes när behandling skulle inledas.[84]

Eli Lilly hade ett hemligstämplat dokument med information om "dolda" biverkningar. År 2006 lyckades reportern Alex Berenson från New York Times få tag i dokumentet och offentliggöra det.[85] Ett antal stora organisationer gick då samman och har begärt ersättning för biverkningarna och ansvarig domare ansåg att fallet var av ett sådant allmänintresse att det fick offentliggöras.[86]

Även i Sverige kritiserades företaget efter ett reportage av Uppdrag granskning 2007.[87]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2009/021520s022lbl.pdf
 2. ^ http://www.diva-portal.se/smash/record.jsf?aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&language=en&pid=diva2%3A248221&dswid=-6542
 3. ^ https://www.justice.gov/archive/usao/pae/News/2009/jan/lillyinfo.pdf
 4. ^ https://www.justice.gov/archive/opa/pr/2009/January/09-civ-038.html
 5. ^ https://www.justice.gov/archive/usao/pae/News/2009/jan/lillyinfo.pdf
 6. ^ https://www.justice.gov/archive/opa/pr/2009/January/09-civ-038.html
 7. ^ https://www.justice.gov/archive/usao/pae/News/2009/jan/lillyinfo.pdf
 8. ^ https://www.justice.gov/archive/opa/pr/2009/January/09-civ-038.html
 9. ^ [a b] ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 2 oktober 2006. https://web.archive.org/web/20061002125147/http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/MonographyPage____484.aspx. Läst 4 augusti 2008.  Läkemedelsverket om Zyprexa
 10. ^ [a b] Leucht, Stefan; Cipriani, Andrea; Spineli, Loukia; Mavridis, Dimitris; Örey, Deniz; Richter, Franziska; Samara, Myrto; Barbui, Corrado; et al. (2013). ”Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis”. The Lancet 382 (9896): sid. 951–62. doi:10.1016/S0140-6736(13)60733-3. PMID 23810019. 
 11. ^ http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19611229000030&DocTypeID=3 FASS om haloperidol 2009-05-15
 12. ^ http://www.1177.se/allakapitel.asp?CategoryID=23516&AllChap=True[död länk] Sjukvårdsrådgivningen
 13. ^ https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/L%C3%A4kemedelsbehandling%20vid%20schizofren_bakgrund.pdf
 14. ^ http://www.viska.se/nya-lakemedel/lakemedel/6192-hur-manga-far-neuroleptika-i-sverige
 15. ^ http://www.diva-portal.se/smash/record.jsf?aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&language=en&pid=diva2%3A248221&dswid=3594
 16. ^ http://www.viska.se/nya-lakemedel/lakemedel/6192-hur-manga-far-neuroleptika-i-sverige
 17. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19675971
 18. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 2 februari 2017. https://web.archive.org/web/20170202005844/http://www.biomedcentral.com/content/supplementary/1478-4505-13-1-S3.pdf. Läst 21 januari 2017. 
 19. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 30 juli 2016. https://web.archive.org/web/20160730023808/http://www.patenthawk.com/blog/2006/12/generic_anticipation_1.html. Läst 21 november 2016. 
 20. ^ https://books.google.se/books?id=U0ZV4VIiMuAC&pg=PA32&lpg=PA32&dq#v=onepage&q&f=false
 21. ^ https://books.google.se/books?id=U0ZV4VIiMuAC&pg=PA32&lpg=PA32&dq#v=onepage&q&f=false
 22. ^ https://www.justice.gov/archive/usao/pae/News/2009/jan/lillyinfo.pdf
 23. ^ https://www.justice.gov/archive/usao/pae/News/2009/jan/lillyinfo.pdf
 24. ^ http://www.prwatch.org/spin/2006/12/5564/how-get-ahead-drug-marketing
 25. ^ http://www.nytimes.com/2006/12/18/business/18drug.html?_r=0
 26. ^ https://web.archive.org/web/20071207211444/http://theicarusproject.net/nyt-psychrights-leaks-secret-zyprexa-documents
 27. ^ https://www.justice.gov/archive/usao/pae/News/2009/jan/lillyinfo.pdf
 28. ^ http://www.diva-portal.se/smash/record.jsf?aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&language=en&pid=diva2%3A248221&dswid=-6542
 29. ^ https://web.archive.org/web/20021006220734/http://www.zyprexa.com/sch/html/Zy_facts.shtml
 30. ^ https://www.justice.gov/archive/usao/pae/News/2009/jan/lillyinfo.pdf
 31. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 1 juli 2007. https://web.archive.org/web/20070701224352/http://www.lilly.se/pressrum/schizofreni/zyprexa/allm_velotab010828.html. Läst 2 augusti 2008. 
 32. ^ https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20071027000070
 33. ^ https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Monografier-varderingar/Monografier-Humanlakemedel/Humanlakemedel-Arkiv/Zyprexa-olanzapin/
 34. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14687871
 35. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16199834
 36. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0014023/
 37. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0014023/
 38. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0014023/
 39. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20091599
 40. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0014023/
 41. ^ http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/002713/WC500164685.pdf
 42. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4984824/
 43. ^ [a b] Services, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social. ”Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom” (på sv). www.sbu.se. http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/underhallsbehandling-med-nyare-antipsykotiska-lakemedel-vid-bipolar-sjukdom2/. Läst 19 juni 2017. 
 44. ^ https://books.google.se/books?id=Xx7iNGdV25IC&pg=PA576&lpg=PA576&dq#v=onepage&q&f=false
 45. ^ http://schizophrenia.elsevierresource.com/sites/schizophrenia.elsevierresource.com/files/stahl_atypical_antipsychotic_booklet-digital.pdf
 46. ^ http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000287/WC500055611.pdf
 47. ^ http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19960927000089&DocTypeID=3
 48. ^ http://www.law360.com/articles/794825/fda-warns-antipsychotic-drug-can-cause-severe-skin-rash
 49. ^ Zyprexa filmdragerad tablett 2,5 mg i FASS
 50. ^ http://www.dn.se/arkiv/sverige/ny-medicin-inte-battre-mot-schizofreni/
 51. ^ http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20080312000060
 52. ^ https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=19960927000119
 53. ^ http://www.viska.se/nya-lakemedel/6673-vertisan-kan-kanske-minska-viktuppgang-av-zyprexa
 54. ^ http://www.viska.se/nya-lakemedel/6673-vertisan-kan-kanske-minska-viktuppgang-av-zyprexa
 55. ^ http://www.dn.se/arkiv/sverige/ny-medicin-inte-battre-mot-schizofreni/
 56. ^ http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20080312000060
 57. ^ http://www.rxwiki.com/cariprazine
 58. ^ http://www.invega.com/side-effects-schizophrenia-treatment
 59. ^ http://diabetesupdate.blogspot.se/2007/08/hunger-is-symptom.html
 60. ^ http://healthvermont.gov/prevent/diabetes/high_low_sugar.aspx
 61. ^ https://rexulti.com/us/mdd/important-safety-information/
 62. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17191265
 63. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17761403
 64. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3140314/
 65. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15600384
 66. ^ http://ww1.cpa-apc.org/Publications/Archives/CJP/2006/july/cjp-july-06-newcomer-IR.pdf
 67. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2913641/
 68. ^ http://journals.lww.com/psychopharmacology/Abstract/2008/02000/Predictors_of_Antipsychotic_Induced_Weight_Gain_in.5.aspx
 69. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17191265
 70. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17191265
 71. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17761403
 72. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18219624
 73. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18219624
 74. ^ Pollack MH, Simon NM, Zalta AK, Worthington JJ, Hoge EA, Mick E, Kinrys G, Oppenheimer J. (13 december 2006). ”Olanzapine augmentation of fluoxetine for refractory generalized anxiety disorder: a placebo controlled study.”. Biol Psychiatry. "59" (3): ss. 211-5. PMID 16139813. 
 75. ^ Sepede G, De Berardis D, Gambi F, Campanella D, La Rovere R, D'Amico M, Cicconetti A, Penna L, Peca S, Carano A, Mancini E, Salerno RM, Ferro FM. (13 december 2003). ”Olanzapine augmentation in treatment-resistant panic disorder: a 12-week, fixed-dose, open-label trial.”. J Clin Psychopharmacol. "107" (5): ss. 394-6. PMID 16415705. 
 76. ^ Jakovljević M, Sagud M, Mihaljević-Peles A. (13 december 2006). ”Olanzapine in the treatment-resistant, combat-related PTSD--a series of case reports.”. Acta Psychiatr Scand. "26" (1): ss. 45-9. PMID 12752037. 
 77. ^ http://www.medicalnewstoday.com/articles/3894.php Medical News Today
 78. ^ http://www.revolutionhealth.com/drugs-treatments/rating/zyprexa-for-generalized-anxiety-disorder-gad
 79. ^ http://www.emedicine.com/med/topic3107.htm Emedicine.com about Tourettes syndrome. Author: Jason S Hawley, MD, Chief of Neurology, Carl R Darnall Army Medical Center
 80. ^ http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?sec=health&res=9E05E2DA1331F93BA25751C1A9609C8B63 New York Times, 18 december 2006
 81. ^ FASS Zyprexa 2,5 mg
 82. ^ McGlashan T, Zipursky R, Perkins D, Addington J, Miller T, Woods S, Hawkins K, Hoffman R, Lindborg S, Tohen M, Breier A (13 december 2003). ”The PRIME North America randomized double-blind clinical trial of olanzapine versus placebo in patients at risk of being prodromally symptomatic for psychosis. I. Study rationale and design”. Schizophr Res "61" (1): ss. 7-18. PMID 12648731. 
 83. ^ McGlashan T, Zipursky R, Perkins D, Addington J, Miller T, Woods S, Hawkins K, Hoffman R, Preda A, Epstein I, Addington D, Lindborg S, Trzaskoma Q, Tohen M, Breier A (13 december 2006). ”Randomized, double-blind trial of olanzapine versus placebo in patients prodromally symptomatic for psychosis”. Am J Psychiatry "163" (5): ss. 790-9. PMID 16648318. 
 84. ^ http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/hemliga-papper-om-zyprexa-blir-offentliga-6299
 85. ^ http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/hemliga-papper-om-zyprexa-blir-offentliga-6299
 86. ^ http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/hemliga-papper-om-zyprexa-blir-offentliga-6299
 87. ^ http://www.viska.se/index.php/nyheter1/334-lakemedel/1618-uppdrag-granskning-om-zyprexa

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Information från tillverkaren[redigera | redigera wikitext]

Konsumentinformation[redigera | redigera wikitext]

 • [1] - 'Olanzapine for schizophrenia', Duggan Lorna, Fenton M, Rathbone J, Dardennes R, El-Dosoky A, Indran S., Cochrane Review (2005)
 • MedLibrary.org - 'Information on Zyprexa and How to Use It, Precautions and Other Medications to Avoid While Taking, MedLibrary
 • NIH.gov - 'Olanzapine (Systemic)' Drug Information, MedlinePlus
 • PsychEducation.org - 'Zyprexa (olanzapine)' (updated April, 2004)

Kontroverser[redigera | redigera wikitext]