Olanzapin

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Strukturformel
Zyprexa 10 mg tabletter

Olanzapin (såld under flera namn som exempelvis Zyprexa, Zyprexa Velotab, Zypadhera (Zyprexa som depåinjektion) eller i USA i kombination med fluoxetin, (Symbyax) är ett så kallat neuroleptikum, ett atypiskt antipsykotikum. Symbyax är godkänt sedan 2009 i USA men får inte användas på barn.[1]

Zyprexa är godkänt av Läkemedelsverket i november 1996.[2]

Zyprexa är godkänt för behandling av:

 • Schizofreni och andra psykoser (Zyprexa var i början av 1996 godkänt för behandling av psykotiska störningar som ej var klassificerade som schizofreni.[3][4] efter november år 2000 får Zyprexa även användas för behandling av Schizofreni[5][6])
 • Akuta maniska episoder av bipolär sjukdom, (Efter mars 2000 får Zyprexa användas vid behandling av mani i samband med bipolär sjukdom[7][8]).
 • Akut agitation associerad med båda dessa tillstånd.
 • Underhållsbehandling av bipolär sjukdom. [9]
 • Behandling av depressiva episoder associerade med bipolär sjukdom (endast Symbyax).

Medicinen är receptbelagd.[10]

Profil[redigera | redigera wikitext]

Zyprexa blev den vanligaste neuroleptika bland personer i Sverige.[11] Och det har använts sedan februari 1997 i Sverige.[12] Cirka 23 procent av alla personer med neuroleptika hade Zyprexa 2014 i Sverige.[13]

Historia, Accepterande och godkännandeprocess[redigera | redigera wikitext]

Eli Lilly utvecklade Olanzapin första gången i Storbritannien den 29 april år 1982.[14][15]

På grund av att Klozapin inte ansågs säkert utvecklades substanser som binder till samma receptorer som Klozapin. Det ledde till skapandet av Risperdal och Ziprasidon vilka kom till marknaden förrän på 1990-talet respektive 2000-talet. 1982 utvecklades Olanzapin vilken patenterades 1991.[16]

Den 22 september 1995 ansökte företaget om att få medicinen godkänd från FDA och ett år senare, den 30 september 1996, beviljade FDA godkännande, men enbart för psykotiska störningar som inte betraktas som schizofreni. Dock utbröt en tvist mellan FDA och Eli Lilly den 14 november 1996 när FDA lyfte fram bekymmersamhet mot Eli Lilly för "överpositivhet" med läkemedlet eftersom människor med psykossjukdomar kan ha svårare att kunna informera sig själva tillräckligt.[17]

Medicinen började användas för behandling för Alzheimers sjukdom i oktober 1998.[18]

Säljrepresentanter hade skrivit ut till dementa och 3 månader efter lanseringen hade 49 000 utskrivningar skett.[19] [20] [21] FDA förbjöd Zyprexa som behandling av dementa.[22] Detta fick man inte stopp på förrän ungefär 2002.

Zyprexa registrerades och godkänd i Sverige i november 1996 och började användas i februari 1997.[23]

Sedan mars 2000 är Zyprexa godkänt för behandling mot mani i samband med bipolär sjukdom, och från och med november 2000 godkänt för behandling mot schizofreni. Från 1996 fram till 2002 hade Zyprexa spridits i 84 länder.[24]

Den 5 oktober 2007 lade FDA till tydliga varningar för viktuppgång, totalkolesterol och ökad glukos med Zyprexa.[25]

Effektivitet[redigera | redigera wikitext]

Vid en klinisk studie för jämförelse med haloperidol, var det fler personer som fick Olanzapin som fullföljde 6 veckors behandling. Avbrytande av läkemedlet på grund av utebliven effekt var större bland användare som fick Haloperidol.[26] Olanzapin överträffade inte Klozapin även om skillnaden inte var signifikant.[27] I jämförelse med Ziprasidon blev fler förbättrade med Olanzapin men ser man till lipidprofil var Ziprasidon att föredra.[28]

Olanzapin fungerade för fler än Aripiprazol (Abilify).[29] Abilify var ändå på god nivå, det var något bättre än Ziprasidon men hade inte bättre lipidprofil[30] eftersom det anmärks att fler fick viktökning i Abilify-gruppen än i fallet med Ziprasidon-gruppen.[31]

Till de med mest effektivitet hör Zyprexa och Klozapin. Till som medel hör Risperdal och Abilify som är ungefär likvärdiga i sin effekt. [32]

Lurasidon bedöms effektivare än Seroquel men inte lika effektivt som Risperdal.[33] [34]

Biverkningar[redigera | redigera wikitext]

Som alla neuroleptika kan Olanzapin orsaka det sällsynta, men livshotande neuroleptiskt malignantsyndrom samt tardiv dyskinesi. Denna risk är dock mycket liten och ännu mindre än hos typiska neuroleptika.[35]

Nyligen utfärdade FDA (Food Drug And Administration) varning för hudutslag med all neuroleptika inklusive Zyprexa som har 23 kända fall inrapporterats och Mac Gregor säger att det är sällsynt då möjligen 50 miljoner människor någon gång provat Zyprexa. En patient med Olanzapin som fick hudutslag rapporterades sedan hittad död, varför FDA ville göra folk lite mer medvetna endast.[36]

Andra kända biverkningar inkluderar:

 • Rastlöshet
 • Akatisi
 • Muntorrhet
 • Yrsel
 • Trötthet
 • Sömnlöshet
 • Ortostatisk hypotension
 • Viktökning (se viktökningsuppgifter nedan, eget avsnitt)
 • Ökad aptit
 • Rinnande näsa
 • Lågt blodtryck
 • Försämrat omdöme, tänkande och motorisk förmåga
 • Kramp
 • Sväljsvårigheter
 • Utebliven mens
 • Problem med att reglera kroppstemperaturen
 • Apati, brist på känslor [37]

Kroppsvikt[redigera | redigera wikitext]

Olanzapin orsakar oftast avsevärd viktökning. Det har framförts en del gånger att lipidprofil bör ignoreras och viktökning accepteras p.g.a god effekt från medlet Zyprexa.[38] Kombineras det med Vertisan kan man halvera viktökningen.[39]

Zyprexa kan höja blodsockervärdena [40][41] och har man högre nivå kan man få hungerkänslor som blir svåra att kontrollera.[42] [43] [44][45][46]

Viktökningsuppgifter[redigera | redigera wikitext]

På längre termer vid användning av Olanzapin rapporteras förekomst av viktökning bland upp till 55 % eller 56 % av totala antalet användare, vilket innebär drygt hälften.[47] [48]

Det finns studier som tyder på större risk för viktuppgång, vid första 4 veckorna upplevde 66 % av totala antalet användare viktökning gällande 1 till 5 kilon.[49]

Användning hos äldre[redigera | redigera wikitext]

På grund av en ökad risk för stroke utfärdade Committee on the Safety of Medicines (CSM) 2004 i Storbritannien en varning att Olanzapin och Risperidon, båda atypiska antipsykotika, inte bör ges till äldre patienter med demens.

I USA har Olanzapin en "black box-varning" för ökad risk för dödsfall hos äldre patienter. Den är inte godkänd för användning för patienter med demensrelaterad psykos.

Icke-godkänd användning (off label-förskrivning)[redigera | redigera wikitext]

Fallrapporter, öppna och små pilotstudier föreslår effekt av Olanzapin för behandling av några ångesttillstånd (till exempel generaliserat ångestsyndrom[50], paniksyndrom[51], posttraumatiskt stressyndrom[52]); Olanzapin har inte blivit rigoröst evaluerat i randomiserade, placebokontrollerade studier för denna användning och är inte godkänt av Läkemedelsverket för dessa indikationer.

Andra vanliga icke-godkända användningar av Olanzapin inkluderar tilläggsbehandling för depressioner utan psykotiska inslag, farmaceutisk behandling av ätstörningar (till exempel anorexia nervosa, ätstörning UNS) då lägre doser (2,5–5 mg) har visat sig göra vissa patienter mer mottagliga för vård och visat sig effektiva mot allvarliga ångesttendenser vid allvarliga fall av ätstörningar.[53] Ett annat, förhållandevis nytt användningsområde är låga doser vid svår ångestproblematik som ett alternativ till bensodiazepiner då läkemedlet visat sig ha snabb effekt mot ångest.[54] Medicinen har också använts för Tourettes syndrom och svåra beteenderubbningar.[55]

I Sverige är all icke-godkänd användning belagd med licenskrav, som utfärdas av Läkemedelsverket.[ifrågasatt uppgift]

Olanzapin har marknadsförts mot demens av Eli Lilly trots att det har aldrig visats hjälpa vid symptomen på demens. Lilly instruerade sina säljrepresentanter att föreslå att läkare skulle förskriva Zyprexa till äldre patienter med symptom på demens. Ett dokument visar "demens skall vara första budskapet" för vårdcentralsläkare, eftersom de "inte behandlar bipolär" eller schizofreni, men "behandlar demens". Tre månader efter lanseringen ledde Lillys Zyprexakampanj kallad 'Viva Zyprexa' till 49 000 nya förskrivningar. Sedan, år 2002, när Zyprexa visade sig öka risken för stroke hos äldre upphörde denna kampanj. Senare påbörjades en annan kampanj, 'Zyprexa Limitless', som fokuserar på patienter med mild bipolär sjukdom som tidigare blivit diagnosticerade som deprimerade, trots att Zyprexa av FDA endast godkänts för behandling av mani vid bipolär sjukdom och inte depression.[56]

Överdos[redigera | redigera wikitext]

Symptom på överdos inkluderar takykardi, agitation, dysartri, sänkt medvetande och koma, vid mycket höga doser kan livsfara uppstå. Omedelbar läkarkontakt vid all form av överdosering (över 20 mg) rekommenderas.[57]

PRIME[redigera | redigera wikitext]

The Prevention through Risk Identification, Management, and Education (PRIME)-studien, finansierad av National Institute of Mental Health och Eli Lilly, testade hypotesen att Olanzapin kan förhindra start av psykos hos personer med mycket hög risk för schizofreni. Studien undersökte 60 patienter med prodromal schizofreni, som hade en uppskattad risk på 36–54 procent för att utveckla schizofreni inom ett år och behandlade hälften med Olanzapin och hälften med placebo.[58]

I denna studie hade patienterna som fick Olanzapin lägre risk att få psykos, fastän skillnaden inte nådde statistisk signifikans. Olanzapin var effektiv för behandling av prodromala symptom, men kopplades till signifikant viktökning.[59]

Kritik[redigera | redigera wikitext]

År 2004 försökte en grupp patienter stämma Eli Lilly som utvecklade Olanzapin. De anklagade företaget för att de inte hade varnat om kraftig viktuppgång och diabetes när behandling skulle inledas.[60]

Eli Lilly hade ett hemligstämplat dokument med information om "dolda" biverkningar. År 2006 lyckades reportern Alex Berenson från New York Times få tag i dokumentet och offentliggöra det.[61] Ett antal stora organisationer gick då samman och har begärt ersättning för biverkningarna och ansvarig domare ansåg att fallet var av ett sådant allmänintresse att det fick offentliggöras.[62]

Även i Sverige kritiserades företaget efter ett reportage av Uppdrag granskning 2007.[63]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Information från tillverkaren[redigera | redigera wikitext]

Konsumentinformation[redigera | redigera wikitext]

 • [1] - 'Olanzapine for schizophrenia', Duggan Lorna, Fenton M, Rathbone J, Dardennes R, El-Dosoky A, Indran S., Cochrane Review (2005)
 • MedLibrary.org - 'Information on Zyprexa and How to Use It, Precautions and Other Medications to Avoid While Taking, MedLibrary
 • NIH.gov - 'Olanzapine (Systemic)' Drug Information, MedlinePlus
 • PsychEducation.org - 'Zyprexa (olanzapine)' (updated April, 2004)

Kontroverser[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2009/021520s022lbl.pdf
 2. ^ http://www.diva-portal.se/smash/record.jsf?aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&language=en&pid=diva2%3A248221&dswid=-6542
 3. ^ https://www.justice.gov/archive/usao/pae/News/2009/jan/lillyinfo.pdf
 4. ^ https://www.justice.gov/archive/opa/pr/2009/January/09-civ-038.html
 5. ^ https://www.justice.gov/archive/usao/pae/News/2009/jan/lillyinfo.pdf
 6. ^ https://www.justice.gov/archive/opa/pr/2009/January/09-civ-038.html
 7. ^ https://www.justice.gov/archive/usao/pae/News/2009/jan/lillyinfo.pdf
 8. ^ https://www.justice.gov/archive/opa/pr/2009/January/09-civ-038.html
 9. ^ http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/MonographyPage____484.aspx Läkemedelsverket om Zyprexa
 10. ^ http://www.1177.se/allakapitel.asp?CategoryID=23516&AllChap=True Sjukvårdsrådgivningen
 11. ^ http://www.viska.se/nya-lakemedel/lakemedel/6192-hur-manga-far-neuroleptika-i-sverige
 12. ^ http://www.diva-portal.se/smash/record.jsf?aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&language=en&pid=diva2%3A248221&dswid=3594
 13. ^ http://www.viska.se/nya-lakemedel/lakemedel/6192-hur-manga-far-neuroleptika-i-sverige
 14. ^ http://www.biomedcentral.com/content/supplementary/1478-4505-13-1-S3.pdf
 15. ^ http://www.patenthawk.com/blog/2006/12/generic_anticipation_1.html
 16. ^ https://books.google.se/books?id=U0ZV4VIiMuAC&pg=PA32&lpg=PA32&dq#v=onepage&q&f=false
 17. ^ https://www.justice.gov/archive/usao/pae/News/2009/jan/lillyinfo.pdf
 18. ^ https://www.justice.gov/archive/usao/pae/News/2009/jan/lillyinfo.pdf
 19. ^ http://www.prwatch.org/spin/2006/12/5564/how-get-ahead-drug-marketing
 20. ^ http://www.nytimes.com/2006/12/18/business/18drug.html?_r=0
 21. ^ https://web.archive.org/web/20071207211444/http://theicarusproject.net/nyt-psychrights-leaks-secret-zyprexa-documents
 22. ^ https://www.justice.gov/archive/usao/pae/News/2009/jan/lillyinfo.pdf
 23. ^ http://www.diva-portal.se/smash/record.jsf?aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&language=en&pid=diva2%3A248221&dswid=-6542
 24. ^ https://web.archive.org/web/20021006220734/http://www.zyprexa.com/sch/html/Zy_facts.shtml
 25. ^ https://www.justice.gov/archive/usao/pae/News/2009/jan/lillyinfo.pdf
 26. ^ https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Monografier-varderingar/Monografier-Humanlakemedel/Humanlakemedel-Arkiv/Zyprexa-olanzapin/
 27. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14687871
 28. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16199834
 29. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0014023/
 30. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0014023/
 31. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0014023/
 32. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0014023/
 33. ^ http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/002713/WC500164685.pdf
 34. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4984824/
 35. ^ http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19960927000089&DocTypeID=3
 36. ^ http://www.law360.com/articles/794825/fda-warns-antipsychotic-drug-can-cause-severe-skin-rash
 37. ^ Zyprexa filmdragerad tablett 2,5 mg i FASS
 38. ^ http://www.viska.se/nya-lakemedel/6673-vertisan-kan-kanske-minska-viktuppgang-av-zyprexa
 39. ^ http://www.viska.se/nya-lakemedel/6673-vertisan-kan-kanske-minska-viktuppgang-av-zyprexa
 40. ^ http://www.dn.se/arkiv/sverige/ny-medicin-inte-battre-mot-schizofreni/
 41. ^ http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20080312000060
 42. ^ http://www.rxwiki.com/cariprazine
 43. ^ http://www.invega.com/side-effects-schizophrenia-treatment
 44. ^ http://diabetesupdate.blogspot.se/2007/08/hunger-is-symptom.html
 45. ^ http://healthvermont.gov/prevent/diabetes/high_low_sugar.aspx
 46. ^ https://rexulti.com/us/mdd/important-safety-information/
 47. ^ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3140314/
 48. ^ http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/00/backgrd/3619b1a.pdf
 49. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2913641/
 50. ^ Pollack MH, Simon NM, Zalta AK, Worthington JJ, Hoge EA, Mick E, Kinrys G, Oppenheimer J. (22 januari 2006). ”Olanzapine augmentation of fluoxetine for refractory generalized anxiety disorder: a placebo controlled study.”. Biol Psychiatry. "59" (3): ss. 211-5. PMID 16139813. 
 51. ^ Sepede G, De Berardis D, Gambi F, Campanella D, La Rovere R, D'Amico M, Cicconetti A, Penna L, Peca S, Carano A, Mancini E, Salerno RM, Ferro FM. (22 januari 2003). ”Olanzapine augmentation in treatment-resistant panic disorder: a 12-week, fixed-dose, open-label trial.”. J Clin Psychopharmacol. "107" (5): ss. 394-6. PMID 16415705. 
 52. ^ Jakovljević M, Sagud M, Mihaljević-Peles A. (22 januari 2006). ”Olanzapine in the treatment-resistant, combat-related PTSD--a series of case reports.”. Acta Psychiatr Scand. "26" (1): ss. 45-9. PMID 12752037. 
 53. ^ http://www.medicalnewstoday.com/articles/3894.php Medical News Today
 54. ^ http://www.revolutionhealth.com/drugs-treatments/rating/zyprexa-for-generalized-anxiety-disorder-gad
 55. ^ http://www.emedicine.com/med/topic3107.htm Emedicine.com about Tourettes syndrome. Author: Jason S Hawley, MD, Chief of Neurology, Carl R Darnall Army Medical Center
 56. ^ http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?sec=health&res=9E05E2DA1331F93BA25751C1A9609C8B63 New York Times, 18 december 2006
 57. ^ FASS Zyprexa 2,5 mg
 58. ^ McGlashan T, Zipursky R, Perkins D, Addington J, Miller T, Woods S, Hawkins K, Hoffman R, Lindborg S, Tohen M, Breier A (22 januari 2003). ”The PRIME North America randomized double-blind clinical trial of olanzapine versus placebo in patients at risk of being prodromally symptomatic for psychosis. I. Study rationale and design”. Schizophr Res "61" (1): ss. 7-18. PMID 12648731. 
 59. ^ McGlashan T, Zipursky R, Perkins D, Addington J, Miller T, Woods S, Hawkins K, Hoffman R, Preda A, Epstein I, Addington D, Lindborg S, Trzaskoma Q, Tohen M, Breier A (22 januari 2006). ”Randomized, double-blind trial of olanzapine versus placebo in patients prodromally symptomatic for psychosis”. Am J Psychiatry "163" (5): ss. 790-9. PMID 16648318. 
 60. ^ http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/hemliga-papper-om-zyprexa-blir-offentliga-6299
 61. ^ http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/hemliga-papper-om-zyprexa-blir-offentliga-6299
 62. ^ http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/hemliga-papper-om-zyprexa-blir-offentliga-6299
 63. ^ http://www.viska.se/index.php/nyheter1/334-lakemedel/1618-uppdrag-granskning-om-zyprexa