Olanzapin

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Strukturformel
Molekylmodell

Olanzapin är ett antipsykotiskt läkemedel inom gruppen atypiska antipsykotika.

Olanzapin används inom psykiatrin både som ett akutläkemedel vid akut psykos och mani vid schizofreni[1] samt som underhållsbehandling, bland annat för att förebygga återinsjuknande i psykotiska tillstånd. Den vanligaste bieffekten av olanzapinbehandling är viktökning, med ökad risk för metabolt syndrom och typ 2-diabetes som följd.

Användning[redigera | redigera wikitext]

Olanzapin är i USA godkänt för behandling av:

 • Schizofreni och andra psykoser.[2][3]
 • Akuta maniska episoder av bipolär sjukdom.[2][3]
 • Akut agitation associerad med båda dessa tillstånd.
 • Underhållsbehandling av bipolär sjukdom (som stämningsstabiliserande).[4]
 • Behandling av depressiva episoder associerade med bipolär sjukdom.

I en jämförande studie från 2013 där 15 antipsykotiska mediciner studerades avseende effektivitet i behandling av schizofrena symtom, anges olanzapin vara det tredje mest effektiva läkemedlet av de undersökta.[5]

I en SBU-rapport från 2015 fann man att det inte gick att bedöma effekterna av underhållsbehandling med olanzapin för bipolär sjukdom typ I, eftersom det saknades tillräckligt bra studier. Inga slutsatser alls kunde dras för några andra generationens antipsykotika, som underhållsbehandling för bipolär sjukdom typ II.[6]

Farmakologi[redigera | redigera wikitext]

Olanzapin saknar halogenatomen vilken finns i klozapin.[7] Olanzapin är en tienobenzodiazepinanalog. Tienobensodiazepiner är tricykliska föreningar som är sammansatta av "tieno", "benso" och "diazepin" ringar.[7]

Olanzapin liknar strukturellt klozapin och är klassificerad som en tienobensodiazepin. Olanzapin har en högre affinitet för 5-HT2-receptorer än dopaminreceptorer. Olanzapin är potent för histaminreceptorer, kolinerga muskarinerga receptorer och lite för de alfaadrenerga receptorerna.

Farmakodynamik[redigera | redigera wikitext]

Verkningsmekanismen för olanzapins antipsykotiska aktivitet är inte helt klarlagd. Den kan involvera antagonism vid 5-HT2-receptorerna och histaminreceptorer samt kolinerga muskarinerga receptorer.[8] Antagonism av dopaminreceptorer är förknippade med extrapyramidala bieffekter som tardiv dyskinesi. Antagonistiska effekter vid histamin H1-receptorer ger trötthet och kan ge viktökning men den antagonistiska effekten vid 5-HT2C-receptorer i fallet med olanzapin har också kopplats till viktökningen och aptitstimulansen.

Olanzapin blockerar alfa1-adrenoreceptorer vilket kan orsaka yrsel om man reser sig snabbt från sittande eller liggande ställning.[9][10]

Farmakokinetik[redigera | redigera wikitext]

Den genomsnittliga halveringstiden bedöms ligga på cirka 36 timmar. Steady state nås efter 1 vecka.[11][12] Medicinen kan tas utan föda då mat inte påverkar upptaget.[13] Olanzapin metaboliseras främst av CYP1A2 och i mindre utsträckning av CYP2D6.[14]

Biverkningar[redigera | redigera wikitext]

Som alla neuroleptika kan olanzapin orsaka det sällsynta men livshotande malignt neuroleptikasyndrom, samt tardiv dyskinesi. Denna risk är dock mycket liten och ännu mindre än hos typiska antipsykotika.[15]

Andra kända biverkningar inkluderar sömnighet, sömnlöshet, yrsel, viktökning, viktminskning, förstoppning.[16] Andra biverkningar inkluderar: rastlöshet, akatisi, muntorrhet, trötthet, ortostatisk hypotension, ökad aptit, lågt blodtryck, sväljsvårigheter, utebliven mens och apati (brist på känslor).[17]

Hyperglykemi (för hög nivå av blodsocker) kan förekomma bland cirka 10 % av användare och även medföra viktuppgång.[18]

På grund av en ökad risk för stroke utfärdade brittiska Committee on the Safety of Medicines år 2004 en varning att olanzapin och risperidon, båda atypiska antipsykotika, inte bör ges till äldre patienter med demens. I USA har olanzapin en "black box-varning" för ökad risk för dödsfall hos äldre patienter. Den är inte godkänd för användning för patienter med demensrelaterad psykos.[19]

Överdosering[redigera | redigera wikitext]

Symptom på överdos inkluderar takykardi, agitation, dysartri, sänkt medvetande och koma. Vid mycket höga doser kan livsfara uppstå.[15]

Icke-godkänd användning[redigera | redigera wikitext]

Icke-godkänd användning eller så kallad off label-förskrivning av olanzapin förekommer. Fallrapporter, öppna och små pilotstudier föreslår effekt av olanzapin för behandling av några ångesttillstånd (till exempel generaliserat ångestsyndrom,[20] paniksyndrom,[21] posttraumatiskt stressyndrom[22]); olanzapin har inte blivit rigoröst utvärderat i randomiserade, placebokontrollerade studier för denna användning, och är inte godkänt av Läkemedelsverket för dessa indikationer.

Andra vanliga icke-godkända användningar av olanzapin inkluderar tilläggsbehandling för depressioner utan psykotiska inslag, farmaceutisk behandling av ätstörningar (till exempel anorexia nervosa, ätstörning UNS), då lägre doser har visat sig göra vissa patienter mer mottagliga för vård och visat sig effektiva mot allvarliga ångesttendenser vid allvarliga fall av ätstörningar.[23] Ett annat förhållandevis nytt användningsområde är låga doser vid svår ångestproblematik som ett alternativ till bensodiazepiner, då läkemedlet visat sig ha snabb effekt mot ångest.[24] Medicinen har också använts för Tourettes syndrom och svåra beteenderubbningar.[25]

Olanzapin har marknadsförts mot demens av Eli Lilly trots att det har aldrig visats hjälpa vid symptomen på demens. Lilly instruerade sina säljrepresentanter att föreslå att läkare skulle förskriva Zyprexa till äldre patienter med symptom på demens. Ett dokument visar "demens skall vara första budskapet" för vårdcentralsläkare, eftersom de "inte behandlar bipolär" eller schizofreni, men "behandlar demens". Tre månader efter lanseringen ledde Lillys Zyprexakampanj kallad 'Viva Zyprexa' till 49 000 nya förskrivningar. Sedan, år 2002, när Zyprexa visade sig öka risken för stroke hos äldre upphörde denna kampanj. Senare påbörjades en annan kampanj, 'Zyprexa Limitless', som fokuserar på patienter med mild bipolär sjukdom som tidigare blivit diagnosticerade som deprimerade, trots att Zyprexa av FDA endast godkänts för behandling av mani vid bipolär sjukdom och inte depression.[26]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Olanzapin syntetiserades för första gången i Storbritannien år 1982.[27] År 1986 och 1987 skedde kliniska fas I-prövningar.[27] Företaget Eli Lilly ansökte om patent för olanzapin i Storbritannien år 1990.[27] Olanzapin godkändes av amerikanska FDA år 1996 och av svenska Läkemedelsverket i november 1996.[27][28] Sedan patentet på olanzapin löpte ut 2011 finns generiska läkemedel med substansen.

Kritik[redigera | redigera wikitext]

År 2004 anklagade en grupp patienter företaget som tillverkade olanzapin för att inte ha varnat om viktökning och ökat blodsocker med diabetes som konsekvens vid introduktionen 1996.[29]

Uppdrag granskning 2007 hade ett reportage angående problemet med viktuppgången hos Olanzapin.[30]

Namn[redigera | redigera wikitext]

Olanzapin säljs under varunamnen Zyprexa, Zypadhera, och i USA även som Symbyax (i kombination med fluoxetin).[31]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Zyprexa® - FASS Vårdpersonal”. www.fass.se. https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19960927000089. Läst 27 april 2021. 
 2. ^ [a b] https://www.justice.gov/archive/usao/pae/News/2009/jan/lillyinfo.pdf
 3. ^ [a b] [https://www.justice.gov/archive/opa/pr/2009/January/09-civ-038.html ”#09-038: Eli Lilly and Company Agrees to Pay $1.415 Billion to Resolve Allegations of Off-label Promotion of Zyprexa (2009-01-15)”]. www.justice.gov. https://www.justice.gov/archive/opa/pr/2009/January/09-civ-038.html. 
 4. ^ ”Zyprexa (olanzapin)”. Läkemedelsverket. Arkiverad från originalet den 2 oktober 2006. https://web.archive.org/web/20061002125147/http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/MonographyPage____484.aspx. Läst 4 augusti 2008.  Läkemedelsverket om Zyprexa
 5. ^ Leucht, Stefan; Cipriani, Andrea; Spineli, Loukia; Mavridis, Dimitris; Örey, Deniz; Richter, Franziska; Samara, Myrto; Barbui, Corrado; et al. (2013). ”Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis”. The Lancet 382 (9896): sid. 951–62. doi:10.1016/S0140-6736(13)60733-3. PMID 23810019. 
 6. ^ ”Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom”. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/underhallsbehandling-med-nyare-antipsykotiska-lakemedel-vid-bipolar-sjukdom2/. Läst 19 juni 2017. 
 7. ^ [a b] https://www.courtlistener.com/opinion/2344008/eli-lilly-and-co-v-zenith-goldline-pharm/
 8. ^ https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0043244
 9. ^ http://bhjournal.in/eJournals/ShowText.aspx?ID=2015&Type=FREE&TYP=TOP&IN=&IID=50&Value=1&isPDF=YES[död länk]
 10. ^ ”Multi-Receptor Binding Profile of Clozapine and Olanzapine: A Structural Study Based on the New b2 Adrenergic Receptor Template”. Arkiverad från originalet den 8 februari 2021. https://web.archive.org/web/20210208155956/https://farmakologiforantipsykotiska.files.wordpress.com/2020/10/b001c470-c3bb-012b-a7a7-000c293b26d5-1.pdf. Läst 3 februari 2021. 
 11. ^ Schatzberg, Alan F.; Nemeroff, Charles B. (2009). ”The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychopharmacology”. The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychopharmacology. American Psychiatric Pub. https://books.google.se/books?id=Xx7iNGdV25IC&pg=PA576&lpg=PA576&dq#v=onepage&q&f=false. 
 12. ^ ”A Pocket Guide to Atypical Antipsychotics”. Arkiverad från originalet den 5 juli 2016. https://web.archive.org/web/20160705113508/http://schizophrenia.elsevierresource.com/sites/schizophrenia.elsevierresource.com/files/stahl_atypical_antipsychotic_booklet-digital.pdf. Läst 13 mars 2017. 
 13. ^ http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000287/WC500055611.pdf
 14. ^ Prior, Trevor I.; Baker, Glen B. (2003-3). ”Interactions between the cytochrome P450 system and the second-generation antipsychotics”. Journal of Psychiatry and Neuroscience 28 (2): sid. 99–112. ISSN 1180-4882. PMID 12670127. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC161731/. Läst 24 januari 2021. 
 15. ^ [a b] ”Zyprexa® - FASS Allmänhet”. www.fass.se. http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19960927000089&DocTypeID=3. 
 16. ^ ”Wayback Machine”. Wayback Machine. 15 september 2003. Arkiverad från originalet den 15 september 2003. https://web.archive.org/web/20030915072449/http://pi.lilly.com/us/zyprexa-pi.pdf. 
 17. ^ Zyprexa filmdragerad tablett 2,5 mg i FASS
 18. ^ http://ww1.cpa-apc.org/Publications/Archives/CJP/2006/july/cjp-july-06-newcomer-IR.pdf
 19. ^ https://web.archive.org/web/20071123225813/http://www.zyprexa.com/common_pages/safety.jsp
 20. ^ Pollack MH, Simon NM, Zalta AK, Worthington JJ, Hoge EA, Mick E, Kinrys G, Oppenheimer J. (27 januari 2006). ”Olanzapine augmentation of fluoxetine for refractory generalized anxiety disorder: a placebo controlled study.”. Biol Psychiatry. "59" (3): ss. 211-5. PMID 16139813. 
 21. ^ Sepede G, De Berardis D, Gambi F, Campanella D, La Rovere R, D'Amico M, Cicconetti A, Penna L, Peca S, Carano A, Mancini E, Salerno RM, Ferro FM. (27 januari 2003). ”Olanzapine augmentation in treatment-resistant panic disorder: a 12-week, fixed-dose, open-label trial.”. J Clin Psychopharmacol. "107" (5): ss. 394-6. PMID 16415705. 
 22. ^ Jakovljević M, Sagud M, Mihaljević-Peles A. (27 januari 2006). ”Olanzapine in the treatment-resistant, combat-related PTSD--a series of case reports.”. Acta Psychiatr Scand. "26" (1): ss. 45-9. PMID 12752037. 
 23. ^ http://www.medicalnewstoday.com/articles/3894.php Arkiverad 22 november 2008 hämtat från the Wayback Machine. Medical News Today
 24. ^ ”Zyprexa (Olanzapine) - Side Effects, Dosage, Interactions - Drugs”. Zyprexa (Olanzapine) - Side Effects, Dosage, Interactions - Drugs. http://www.revolutionhealth.com/drugs-treatments/rating/zyprexa-for-generalized-anxiety-disorder-gad. 
 25. ^ http://www.emedicine.com/med/topic3107.htm Emedicine.com about Tourettes syndrome. Author: Jason S Hawley, MD, Chief of Neurology, Carl R Darnall Army Medical Center
 26. ^ http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?sec=health&res=9E05E2DA1331F93BA25751C1A9609C8B63 New York Times, 18 december 2006
 27. ^ [a b c d] ”Eli Lilly and Co. v. Zenith Goldline Pharm., 364 F. Supp. 2d 820 – CourtListener.com” (på amerikansk engelska). CourtListener. https://www.courtlistener.com/opinion/2344008/eli-lilly-and-co-v-zenith-goldline-pharm/. Läst 24 januari 2021. 
 28. ^ Elisabeth, Skogh,; Margareta, Reis,; Marja-Liisa, Dahl,; Jöns, Lundmark,; Finn, Bengtsson, (2002). ”Therapeutic drug monitoring data on olanzapine and its N-demethyl metabolite in the naturalistic clinical setting”. Therapeutic Drug Monitoring 24 (4). http://www.diva-portal.se/smash/record.jsf?aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&language=en&pid=diva2%3A248221&dswid=-6542. 
 29. ^ ”Hemliga papper om Zyprexa blir offentliga - Läkemedelsvärlden”. www.lakemedelsvarlden.se. http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/hemliga-papper-om-zyprexa-blir-offentliga-6299. 
 30. ^ ”Uppdrag granskning om Zyprexa”. Bli friskare, bli Viskare!. Arkiverad från originalet den 30 juli 2016. https://web.archive.org/web/20160730060857/http://www.viska.se/index.php/nyheter1/334-lakemedel/1618-uppdrag-granskning-om-zyprexa. Läst 10 juli 2016. 
 31. ^ http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2009/021520s022lbl.pdf