Olanzapin

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Strukturformel
Zyprexa, munlösliga 10 mg-tabletter.

Olanzapin är ett så kallat neuroleptikum, ett atypiskt antipsykotikum. Olanzapin säljs under varunamn som Zyprexa, Zypadhera, och i USA som Symbyax i kombination med fluoxetin. Symbyax är godkänt sedan 2009 i USA men får inte användas på barn.[1]

Zyprexa skapades första gången av Eli Lilly i Storbritannien den 29 april år 1982.[2][3] Men det finns även uppgift som menar att Zyprexa fanns tidigare, vid år 1971.[4] År 1974 hade dock Eli lilly framställt ett flertal substanser genom att verkställa justeringar på Klozapins molekyl. Men det fanns giftighetstendenser och substanserna fick överges.[5] Zyprexa blev godkänt av Läkemedelsverket i november 1996 och fick användning sedan februari 1997 i Sverige.[6] Zyprexa fick snabb spridning och från 1996 fram till 2002 hade Zyprexa spridits i 84 länder.[7] Zyprexa var år 2014 den mest använda neuroleptikan bland personer i Sverige.[8] Zyprexa uppfattas som ett effektivt preparat för sina behandlingsområden och är det 3:e bästa vid behandling av schizofreni,[9] bättre än Haldol,[10] men något som kan vara besvärande är viktökningen, som många får.[10][11] Beredningsformerna av Zyprexa är tabletter och injektioner, men även smälttabletter finns.

Zyprexa är godkänt för behandling av:

 • Schizofreni och andra psykoser (Zyprexa var i början av 1996 godkänt för behandling av psykotiska störningar som ej var klassificerade som schizofreni.[12][13] Efter november år 2000 får Zyprexa även användas för behandling av schizofreni[12][13])
 • Akuta maniska episoder av bipolär sjukdom (Efter mars 2000 får Zyprexa användas vid behandling av mani i samband med bipolär sjukdom[12][13]).
 • Akut agitation associerad med båda dessa tillstånd.
 • Underhållsbehandling av bipolär sjukdom. [14]
 • Behandling av depressiva episoder associerade med bipolär sjukdom (endast Symbyax).

Olanzapin tillverkas och marknadsförs av läkemedelsföretaget Eli Lilly under namnet Zyprexa, vars patent för olanzapin utgick 2011.

Zyprexa ligger 3.e bakom klozapin och Amisulprid (Solian)[9] men anses vara ett av de starkaste av alla atypiska antipsykotika då effektiviteten (psykoslindringen) är 20 procent högre än hos andra läkemedel inom samma grupp för flera personer, olanzapin har även visat sig vara överlägset haloperidol i kliniska tester - både i avseendet att minska positiva och negativa symptom vid schizofreni och att minska depressivitet vid denna diagnos.[14] I testet jämfördes 2,5; 5, 10 eller 15 mg olanzapin med 10, 15 eller 20 mg haloperidol. Tidigare studier på haloperidol har dock visat att doser över 6–8 mg inte ger ökad antipsykotisk effekt.[15] Det är känt att överdos av neuroleptika ger apati, kritiker menar därför att Eli Lilly jämfört normaldoser olanzapin med orimligt höga haloperidoldoser i syfte att få olanzapin att framstå i bättre dager.

Medicinen är receptbelagd.[16]

Övergripande sammanfattning[redigera | redigera wikitext]

Olanzapin är det preparat som mest liknar klozapin då det gäller receptorprofil, men som ändå saknar klozapinets effekt vid terapirefraktär schizofreni.

Olanzapin har en god antipsykotisk effekt och förbättrar såväl positiva som negativa symtom och kom att få en utbredd användning, delvis beroende på en mycket aktiv marknadsföring från företagets sida.

En bidragande orsak till preparatets popularitet torde också vara den goda följsamheten i behandlingen som patienterna uppvisar.

I den CATIE-studien från 2005 visade olanzapin lägst antal avbrott i behandlingen på grund av bristande effekt eller biverkningar.

Samma goda effekt visade olanzapinet i den europeiska multicenterstudie (EUFEST) där man behandlade nyinsjuknade schizofrena patienter med dels haloperidol och dels med något av fyra preparat från SGA-gruppen, där olanzapin föll bäst ut.

En stor nackdel med preparatet är viktökning, som är vanligt förekommande, och därmed också risk för utveckling av metabolt syndrom och typ II diabetes.

Även olanzapin finns i depotberedning, som har en god antipsykotisk effekt men nackdelen att den kan ge så kallat postinjektionssyndrom med främst kraftig sedering, vilket innebär att patienten måste vara kvar på observation i 3 timmar efter injektionen.[11]

Profil[redigera | redigera wikitext]

2014 var Zyprexa den vanligaste neuroleptikan bland personer i Sverige.[8] I Sverige har medicinen använts sedan februari 1997.[17] 2014 så hade 23 procent av alla personer i Sverige som medicinerar med neuroleptika Zyprexa.[8]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Olanzapin är en strukturell analog av Klozapin,[18] Eli Lilly utvecklade olanzapin första gången i Storbritannien den 29 april år 1982.[2][3]

Det hade funnits en serie tidigare substanser men som övergetts efter misslyckade försök under 1974. Man hade verkställt justeringar på Klozapins molekyl men medlet kunde ha giftighetsegenskaper under de försöken.[5]Klozapin stod på 1970-talet rätt ensam med att inte kunna orsaka tardiv dyskinesi, men drogs ändå in 1975, mycket på grund av agranulocytos som upptäcktes i Finland. På grund av att Klozapin till slut inte heller ansågs säkert så utvecklades substanser som binder till samma receptorer som Klozapin. Det ledde till skapandet av Risperdal och det kemiskt besläktade ziprasidon, vilka inte kom till marknaden förrän på 1990-talet respektive 2000-talet. År 1982 utvecklades olanzapin och patenterades 1991.[5]

Den 22 september 1995 ansökte företaget om att få medicinen godkänd från FDA. Ett år senare, den 30 september 1996, beviljade FDA godkännande, men enbart för psykotiska störningar som inte betraktas som schizofreni. Dock utbröt en tvist mellan FDA och Eli Lilly den 14 november 1996, när FDA lyfte fram bekymmersamhet mot Eli Lilly, för "överpositivhet" med läkemedlet (det handlade bland annat om missledande information i marknadsföringsmaterial), eftersom människor med psykossjukdomar kan ha svårare att kunna informera sig själva tillräckligt.[12]

I oktober 1998 tänkte Eli lilly få Zyprexa godkänd för behandling mot Alzheimers sjukdom, men Eli lilly ångrade sig sedan ett år senare. FDA hade emellertid inga planer på att godkänna det eller till dementa människor.[12]

Eli Lilly instruerade dock sina säljrepresentanter att skriva ut till dementa och 3 månader efter lanseringen hade 49 000 utskrivningar skett.[19][20][21] FDA förbjöd Zyprexa som behandling av dementa.[12] Detta fick man inte stopp på förrän ungefär 2002.

Zyprexa registrerades och godkändes i Sverige i november 1996 och började användas i februari 1997.[6]

Sedan mars 2000 är Zyprexa godkänt för behandling mot mani i samband med bipolär sjukdom, samt från och med november 2000 godkänt för behandling mot schizofreni. Från 1996 fram till 2002 hade Zyprexa spridits i 84 länder.[7]

Den 5 oktober 2007 lade FDA till tydliga varningar för viktuppgång, totalkolesterol och ökade glukosvärden med Zyprexa.[12]

Effektivitet[redigera | redigera wikitext]

I en studie från 2013 i en jämförelse av 15 antipsykotiska mediciner i effektivitet i behandling av schizofreniska symtomer, så var olanzapin rankad som trea. Den demonstrerade hög effektivitet. 5% mer effektiv än risperidon (4:e), 15% mer effektiv än paliperidon (5:e), 24-27% mer effektiv än haloperidol, quetiapin, och aripiprazol, och 33% mindre effektiv än klozapin (1:a).[9]

Vid en klinisk studie i jämförelse med haloperidol, var det fler personer som fick olanzapin som fullföljde 6 veckors behandling. Avbrytande av läkemedlet på grund av utebliven effekt var större bland användare som fick Haloperidol.[10] olanzapin överträffade inte klozapin även om skillnaden inte var signifikant.[22] I jämförelse med Ziprasidon så blev fler förbättrade med olanzapin, men ser man till lipidprofil så var Ziprasidon att föredra.[23]

Olanzapin fungerade för fler än Aripiprazol (Abilify).[24] Abilify var ändå på god nivå, det var något bättre än Ziprasidon men hade inte bättre lipidprofil[24] eftersom det anmärks att fler fick viktökning i Abilify-gruppen än i fallet med Ziprasidon-gruppen.[24]

Till de med mest effektivitet hör Klozapin, Amisulprid (Solian) och Zyprexa.[25] Risperdal och Abilify är ungefär likvärdiga i sin effekt. [24]

Lurasidon bedöms effektivare än Seroquel, men inte lika effektivt som Risperdal.[26][27]

PRIME[redigera | redigera wikitext]

The Prevention through Risk Identification, Management, and Education (PRIME)-studien, finansierad av National Institute of Mental Health och Eli Lilly, testade hypotesen att Ooanzapin kan förhindra start av psykos hos personer med mycket hög risk för schizofreni. Studien undersökte 60 patienter med prodromal schizofreni, som hade en uppskattad risk på 36–54 procent för att utveckla schizofreni inom ett år. Dom behandlade hälften med olanzapin och hälften med placebo.[28]

I denna studie hade patienterna som fick olanzapin lägre risk att få psykos, fastän skillnaden inte nådde statistisk signifikans. olanzapin var effektiv för behandling av prodromala symptom, men kopplades till signifikant viktökning.[29]

Bipolär sjukdom[redigera | redigera wikitext]

I en SBU-rapport från 2015 fann man att det inte gick att bedöma effekterna av underhållsbehandling med olanzapin för bipolär sjukdom typ I, eftersom det saknades tillräckligt bra studier.[30] Inga slutsatser alls kunde dras för några andra generationens antipsykotika, som underhållsbehandling för bipolär sjukdom typ II.[30]

Farmakologi[redigera | redigera wikitext]

Farmakodynamik[redigera | redigera wikitext]

Olanzapin liknar strukturellt klozapin och är klassificerad som en tienobensodiazepin. Olanzapin har en högre affinitet för 5-HT2-receptorer än dopamin D2-receptorer. Olanzapin är potent för histaminreceptorer, kolinerga muskarinerga receptorer och lite för alfaadrenerga receptorer.

Verkningsmekanismen för olanzapins antipsykotiska aktivitet är inte helt förstådd. Den kan involvera antagonism vid serotoninreceptorer. Antagonism av dopaminreceptorer är förknippade med extrapyramidala bieffekter som tardiv dyskinesi. Antagonistiska effekter vid histamin H1-receptorer ger trötthet och kan ge viktökning fastän antagonistisk effekt vid 5-HT2C-receptorer och dopamin D2-receptorer har också kopplats till viktökning och ökad aptit.

Farmakokinetik[redigera | redigera wikitext]

Genomsnittliga halveringstiden bedöms ligga på cirka 36 timmar.[31][32] Steady state nås efter 1 vecka.[31][32] Medicinen kan tas utan föda då mat inte påverkar upptaget.[33]

Biverkningar[redigera | redigera wikitext]

Som alla neuroleptika kan olanzapin orsaka det sällsynta men livshotande neuroleptiskt malignantsyndrom, samt tardiv dyskinesi. Denna risk är dock mycket liten och ännu mindre än hos typiska neuroleptika.[34]

Andra kända biverkningar inkluderar:

[36][37][38][39][35][40]

År 2016 utfärdade FDA (U.S. Food and Drug Administration) en varning för hudutslag med all neuroleptika, inklusive Zyprexa som har 23 kända fall inrapporterade. Mac Gregor säger att det är sällsynt då möjligen 50 miljoner människor någon gång provat Zyprexa. En patient som medicinerade med olanzapin, som fick hudutslag rapporterade, hittades död. Därför ville FDA göra folk mer medvetna.[41]

Kroppsvikt[redigera | redigera wikitext]

Olanzapin orsakar ofta avsevärd viktökning, och ju högre dosen är desto mer ökar risken för viktuppgång. Vid lägre doserna (5–7,5 milligram) är dock viktuppgång snarare undantag än regel, troligtvis på grund av att mängden av olanzapin i blodet är för låg hos användarna för att biverkningen ska få sådan omfattning generellt. Om man får viktuppgång så brukar den komma från dosen 10 milligram.

Prioritering måste göras vid stor viktökning under behandling med Zyprexa. Går patienten upp signifikant bör den kliniska effekten vägas mot bieffekten för att avgöra om det är värt att fortsätta behandlingen eller inte.

Det har framförts en del gånger att viktökning accepteras p.g.a. god effekt från medlet Zyprexa.[42] Kombineras Zyprexa med Vertisan kan man halvera viktökningen.[42]

Zyprexa kan höja blodsockervärdena [37][38] och har man en högre nivå kan man få hunger eller diabetes.[43][44][45][46][47]

Den munsönderfallande olanzapin (Zyprexa Velotab) har möjligen lägre risk för viktökning jämfört med vanliga olanzapin.[48][49]

Viktuppgifter[redigera | redigera wikitext]

Olanzapin anses ge mest viktökning möjligen.

I en 9 veckors studie med bipolär sjukdom så rapporterade 31% av deltagarna en ökning av kroppsvikten med 7% eller mer. I en 40 veckors studie med bipolär sjukdom så rapporterade 55,1% av deltagarna en ökad kroppsvikt om minst 7%.[50]

Vid långtidsbehandling (238 median dagar av exponering) rapporterade 56% av deltagarna en ökning av kroppsvikten med 7% eller mer.[35]

I en 26 veckors studie för schizofreni så rapporterade 37% av deltagarna en ökning av kroppsvikten med 7% eller mer.[51] I en 28 veckors studie för schizofreni där 277 personer fick Zyprexa (dosering av Zyprexa 10-20 milligram dagligen) så rapporterade 35% av deltagarna en ökning av kroppsvikten med 7% eller mer. I samma användarkår så rapporterade 11,5% av deltagarna att ha drabbats av hyperglykemi.[52]

Det finns en annan studie som tyder på stor risk att få en ökning av vikten. I en 4 veckors studie för schizofreni så rapporterade 66,6% av deltagarna en ökning av kroppsvikten upp till 5 kilon.[53]

I en annan studie, en 6 veckors studie för schizofreni, så rapporterade 77% av deltagarna en ökning av kroppsvikten med 7% eller mer.[54]

Det har visat sig att den olanzapin som är munsönderfallande (Zyprexa velotab) kan orsakat betydligt mindre viktökning jämfört med vanliga olanzapin.[48] Skillnaden var med hela 52.6 procentenheter.[48][49] Det har till och med setts viktminskning bland patienter som fick munsönderfallande olanzapin som tidigare hade vanliga olanzapin-formen.[55] Ungefär 81,9 procent av patienterna som bytte från vanliga olanzapin till munsönderfallande olanzapin fick viktminskning.[55]

Användning hos äldre[redigera | redigera wikitext]

På grund av en ökad risk för stroke utfärdade Committee on the Safety of Medicines (CSM) 2004 i Storbritannien en varning att olanzapin och risperidon, båda atypiska antipsykotika, inte bör ges till äldre patienter med demens.

I USA har olanzapin en "black box-varning" för ökad risk för dödsfall hos äldre patienter. Den är inte godkänd för användning för patienter med demensrelaterad psykos.

Icke-godkänd användning[redigera | redigera wikitext]

Icke-godkänd användning eller s.k. off label-förskrivning av olanzapin förekommer. Fallrapporter, öppna och små pilotstudier föreslår effekt av olanzapin för behandling av några ångesttillstånd (till exempel generaliserat ångestsyndrom,[56] paniksyndrom,[57] posttraumatiskt stressyndrom[58]); olanzapin har inte blivit rigoröst utvärderat i randomiserade, placebokontrollerade studier för denna användning, och är inte godkänt av Läkemedelsverket för dessa indikationer.

Andra vanliga icke-godkända användningar av olanzapin inkluderar tilläggsbehandling för depressioner utan psykotiska inslag, farmaceutisk behandling av ätstörningar (till exempel anorexia nervosa, ätstörning UNS), då lägre doser har visat sig göra vissa patienter mer mottagliga för vård och visat sig effektiva mot allvarliga ångesttendenser vid allvarliga fall av ätstörningar.[59] Ett annat förhållandevis nytt användningsområde är låga doser vid svår ångestproblematik som ett alternativ till bensodiazepiner, då läkemedlet visat sig ha snabb effekt mot ångest.[60] Medicinen har också använts för Tourettes syndrom och svåra beteenderubbningar.[61]

Olanzapin har marknadsförts mot demens av Eli Lilly trots att det har aldrig visats hjälpa vid symptomen på demens. Lilly instruerade sina säljrepresentanter att föreslå att läkare skulle förskriva Zyprexa till äldre patienter med symptom på demens. Ett dokument visar "demens skall vara första budskapet" för vårdcentralsläkare, eftersom de "inte behandlar bipolär" eller schizofreni, men "behandlar demens". Tre månader efter lanseringen ledde Lillys Zyprexakampanj kallad 'Viva Zyprexa' till 49 000 nya förskrivningar. Sedan, år 2002, när Zyprexa visade sig öka risken för stroke hos äldre upphörde denna kampanj. Senare påbörjades en annan kampanj, 'Zyprexa Limitless', som fokuserar på patienter med mild bipolär sjukdom som tidigare blivit diagnosticerade som deprimerade, trots att Zyprexa av FDA endast godkänts för behandling av mani vid bipolär sjukdom och inte depression.[62]

Överdos[redigera | redigera wikitext]

Symptom på överdos inkluderar takykardi, agitation, dysartri, sänkt medvetande och koma. Vid mycket höga doser kan livsfara uppstå. Omedelbar läkarkontakt vid all form av överdosering (över 20 mg) rekommenderas.[63]

Kritik[redigera | redigera wikitext]

År 2004 försökte en grupp patienter stämma Eli Lilly som utvecklade olanzapin. De gick emot företaget och anklagade dem för att de inte hade varnat om kraftig viktuppgång och diabetes när man har behandling med Olanzapin.[64]

Eli Lilly hade ett hemligstämplat dokument med information om "dolda" biverkningar. År 2006 lyckades reportern Alex Berenson från New York Times få tag i dokumentet och offentliggöra det.[64] Ett antal stora organisationer gick då samman och har begärt ersättning för biverkningarna och ansvarig domare ansåg att fallet var av ett sådant allmänintresse att det fick offentliggöras.[64]

Även i Sverige kom kritikstorm efter ett reportage av Uppdrag granskning 2007.[65]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2009/021520s022lbl.pdf
 2. ^ [a b] ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 2 februari 2017. https://web.archive.org/web/20170202005844/http://www.biomedcentral.com/content/supplementary/1478-4505-13-1-S3.pdf. Läst 21 januari 2017. 
 3. ^ [a b] ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 30 juli 2016. https://web.archive.org/web/20160730023808/http://www.patenthawk.com/blog/2006/12/generic_anticipation_1.html. Läst 21 november 2016. 
 4. ^ Taylor, David; Paton, Carol; Kapur, Shitij (23 februari 2015). ”The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry”. The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry. John Wiley & Sons. https://books.google.se/books?id=XvOyBwAAQBAJ&pg=PA16&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. 
 5. ^ [a b c] Healy, David (12 mars 2012). ”Pharmageddon”. Pharmageddon. University of California Press. https://books.google.se/books?id=U0ZV4VIiMuAC&pg=PA32&lpg=PA32&dq#v=onepage&q&f=false. 
 6. ^ [a b] Elisabeth, Skogh,; Margareta, Reis,; Marja-Liisa, Dahl,; Jöns, Lundmark,; Finn, Bengtsson, (2002). ”Therapeutic drug monitoring data on olanzapine and its N-demethyl metabolite in the naturalistic clinical setting”. Therapeutic Drug Monitoring 24 (4). http://www.diva-portal.se/smash/record.jsf?aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&language=en&pid=diva2%3A248221&dswid=-6542. 
 7. ^ [a b] ”Zyprexa - Facts About Zyprexa”. Zyprexa - Facts About Zyprexa. 6 oktober 2002. Arkiverad från originalet den 6 oktober 2002. https://web.archive.org/web/20021006220734/http://www.zyprexa.com/sch/html/Zy_facts.shtml. 
 8. ^ [a b c] ”Hur många får neuroleptika i Sverige?”. Hur många får neuroleptika i Sverige?. http://www.viska.se/nya-lakemedel/lakemedel/6192-hur-manga-far-neuroleptika-i-sverige. 
 9. ^ [a b c] Leucht, Stefan; Cipriani, Andrea; Spineli, Loukia; Mavridis, Dimitris; Örey, Deniz; Richter, Franziska; Samara, Myrto; Barbui, Corrado; et al. (2013). ”Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis”. The Lancet 382 (9896): sid. 951–62. doi:10.1016/S0140-6736(13)60733-3. PMID 23810019. 
 10. ^ [a b c] Läkemedelsverket. ”Zyprexa (olanzapin) - Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency”. Zyprexa (olanzapin) - Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency. https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Monografier-varderingar/Monografier-Humanlakemedel/Humanlakemedel-Arkiv/Zyprexa-olanzapin/. 
 11. ^ [a b] https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/L%C3%A4kemedelsbehandling%20vid%20schizofren_bakgrund.pdf
 12. ^ [a b c d e f g] https://www.justice.gov/archive/usao/pae/News/2009/jan/lillyinfo.pdf
 13. ^ [a b c] [https://www.justice.gov/archive/opa/pr/2009/January/09-civ-038.html ”#09-038: Eli Lilly and Company Agrees to Pay $1.415 Billion to Resolve Allegations of Off-label Promotion of Zyprexa (2009-01-15)”]. #09-038: Eli Lilly and Company Agrees to Pay $1.415 Billion to Resolve Allegations of Off-label Promotion of Zyprexa (2009-01-15). https://www.justice.gov/archive/opa/pr/2009/January/09-civ-038.html. 
 14. ^ [a b] ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 2 oktober 2006. https://web.archive.org/web/20061002125147/http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/MonographyPage____484.aspx. Läst 4 augusti 2008.  Läkemedelsverket om Zyprexa
 15. ^ http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19611229000030&DocTypeID=3 FASS om haloperidol 2009-05-15
 16. ^ http://www.1177.se/allakapitel.asp?CategoryID=23516&AllChap=True[död länk] Sjukvårdsrådgivningen
 17. ^ http://www.diva-portal.se/smash/record.jsf?aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&language=en&pid=diva2%3A248221&dswid=3594
 18. ^ Dietrich-Muszalska, Anna; Rabe-Jabłońska, Jolanta; Olas, Beata (1 mars 2010). ”The effects of the second generation antipsychotics and a typical neuroleptic on collagen-induced platelet aggregation in vitro”. The World Journal of Biological Psychiatry: The Official Journal of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry 11 (2 Pt 2): sid. 293–299. doi:10.1080/15622970903144020. PMID 19675971. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19675971. 
 19. ^ ”How to Get Ahead in Drug Marketing”. How to Get Ahead in Drug Marketing. 20 december 2006. http://www.prwatch.org/spin/2006/12/5564/how-get-ahead-drug-marketing. 
 20. ^ ”Drug Files Show Maker Promoted Unapproved Use”. Drug Files Show Maker Promoted Unapproved Use. 18 december 2006. https://www.nytimes.com/2006/12/18/business/18drug.html. 
 21. ^ ”NYT: PsychRights Leaks Secret Zyprexa Documents! - The Icarus Project”. NYT: PsychRights Leaks Secret Zyprexa Documents! - The Icarus Project. 7 december 2007. Arkiverad från originalet den 7 december 2007. https://web.archive.org/web/20071207211444/http://theicarusproject.net/nyt-psychrights-leaks-secret-zyprexa-documents. 
 22. ^ Bitter, Istvan; Dossenbach, Martin R. K.; Brook, Shlomo; Feldman, Peter D.; Metcalfe, Stephen; Gagiano, Carlo A.; Füredi, János; Bartko, György; et al. (1 januari 2004). ”Olanzapine versus clozapine in treatment-resistant or treatment-intolerant schizophrenia”. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 28 (1): sid. 173–180. doi:10.1016/j.pnpbp.2003.09.033. PMID 14687871. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14687871. 
 23. ^ Breier, Alan; Berg, Paul H.; Thakore, Jogin H.; Naber, Dieter; Gattaz, Wagner F.; Cavazzoni, Patrizia; Walker, Daniel J.; Roychowdhury, Suraja M.; et al. (1 oktober 2005). ”Olanzapine versus ziprasidone: results of a 28-week double-blind study in patients with schizophrenia”. The American Journal of Psychiatry 162 (10): sid. 1879–1887. doi:10.1176/appi.ajp.162.10.1879. PMID 16199834. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16199834. 
 24. ^ [a b c d] Khanna, Priya; Suo, Tao; Komossa, Katja; Ma, Huaixing; Rummel-Kluge, Christine; El-Sayeh, Hany George; Leucht, Stefan; Xia, Jun (2 januari 2014). ”Aripiprazole versus other atypical antipsychotics for schizophrenia”. The Cochrane Database of Systematic Reviews (1): sid. CD006569. doi:10.1002/14651858.CD006569.pub5. PMID 24385408. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0014023/. 
 25. ^ Komossa, Katja; Rummel-Kluge, Christine; Hunger, Heike; Schmid, Franziska; Schwarz, Sandra; Silveira da Mota Neto, Joaquim I.; Kissling, Werner; Leucht, Stefan (20 januari 2010). ”Amisulpride versus other atypical antipsychotics for schizophrenia”. The Cochrane Database of Systematic Reviews (1): sid. CD006624. doi:10.1002/14651858.CD006624.pub2. PMID 20091599. PMC: PMC4164462. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20091599. 
 26. ^ http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/002713/WC500164685.pdf
 27. ^ Citrome, Leslie (9 augusti 2016). ”Schizophrenia relapse, patient considerations, and potential role of lurasidone”. Patient preference and adherence 10: sid. 1529–1537. doi:10.2147/PPA.S45401. PMID 27563237. PMC: PMC4984824. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4984824/. 
 28. ^ McGlashan T, Zipursky R, Perkins D, Addington J, Miller T, Woods S, Hawkins K, Hoffman R, Lindborg S, Tohen M, Breier A (22 juni 2003). ”The PRIME North America randomized double-blind clinical trial of olanzapine versus placebo in patients at risk of being prodromally symptomatic for psychosis. I. Study rationale and design”. Schizophr Res "61" (1): ss. 7-18. PMID 12648731. 
 29. ^ McGlashan T, Zipursky R, Perkins D, Addington J, Miller T, Woods S, Hawkins K, Hoffman R, Preda A, Epstein I, Addington D, Lindborg S, Trzaskoma Q, Tohen M, Breier A (22 juni 2006). ”Randomized, double-blind trial of olanzapine versus placebo in patients prodromally symptomatic for psychosis”. Am J Psychiatry "163" (5): ss. 790-9. PMID 16648318. 
 30. ^ [a b] Services, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social. ”Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom” (på sv). www.sbu.se. http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/underhallsbehandling-med-nyare-antipsykotiska-lakemedel-vid-bipolar-sjukdom2/. Läst 19 juni 2017. 
 31. ^ [a b] Schatzberg, Alan F.; Nemeroff, Charles B. (2009). ”The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychopharmacology”. The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychopharmacology. American Psychiatric Pub. https://books.google.se/books?id=Xx7iNGdV25IC&pg=PA576&lpg=PA576&dq#v=onepage&q&f=false. 
 32. ^ [a b] ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 8 oktober 2016. https://web.archive.org/web/20161008154358/http://schizophrenia.elsevierresource.com/sites/schizophrenia.elsevierresource.com/files/stahl_atypical_antipsychotic_booklet-digital.pdf. Läst 13 mars 2017. 
 33. ^ http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000287/WC500055611.pdf
 34. ^ ”Zyprexa® - FASS Allmänhet”. Zyprexa® - FASS Allmänhet. http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19960927000089&DocTypeID=3. 
 35. ^ [a b c d e f] ”Wayback Machine”. Wayback Machine. 15 september 2003. Arkiverad från originalet den 15 september 2003. https://web.archive.org/web/20030915072449/http://pi.lilly.com/us/zyprexa-pi.pdf. 
 36. ^ ”Zyprexa® - FASS Allmänhet”. Zyprexa® - FASS Allmänhet. http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19960927000089&DocTypeID=3. 
 37. ^ [a b] ”Ny medicin inte bättre mot schizofreni - DN.SE”. Ny medicin inte bättre mot schizofreni - DN.SE. 20 september 2005. http://www.dn.se/arkiv/sverige/ny-medicin-inte-battre-mot-schizofreni/. 
 38. ^ [a b] ”Olanzapin Actavis - FASS Allmänhet”. Olanzapin Actavis - FASS Allmänhet. http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20080312000060. 
 39. ^ ”Zyprexa® - FASS Allmänhet”. Zyprexa® - FASS Allmänhet. https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=19960927000119. 
 40. ^ ”The Official ZYPREXA® (Olanzapine) Site”. The Official ZYPREXA® (Olanzapine) Site. 14 maj 2011. Arkiverad från originalet den 14 maj 2011. https://web.archive.org/web/20110514203836/http://www.zyprexa.com/Pages/index.aspx. 
 41. ^ ”FDA Warns Antipsychotic Drug Can Cause Severe Skin Rash - Law360”. FDA Warns Antipsychotic Drug Can Cause Severe Skin Rash - Law360. http://www.law360.com/articles/794825/fda-warns-antipsychotic-drug-can-cause-severe-skin-rash. 
 42. ^ [a b] ”Vertisan kan kanske minska viktuppgång av Zyprexa”. Vertisan kan kanske minska viktuppgång av Zyprexa. http://www.viska.se/nya-lakemedel/6673-vertisan-kan-kanske-minska-viktuppgang-av-zyprexa. 
 43. ^ ”Cariprazine - RxWiki”. Cariprazine - RxWiki. http://www.rxwiki.com/cariprazine. 
 44. ^ anonymous. ”INVEGA® Side Effects - Schizophrenia Treatment – INVEGA® (paliperidone)”. INVEGA® Side Effects - Schizophrenia Treatment – INVEGA® (paliperidone). http://www.invega.com/side-effects-schizophrenia-treatment. 
 45. ^ ”Hunger is a Symptom”. Hunger is a Symptom. http://diabetesupdate.blogspot.se/2007/08/hunger-is-symptom.html. 
 46. ^ ”Diabetes”. Diabetes. http://healthvermont.gov/prevent/diabetes/high_low_sugar.aspx. 
 47. ^ ”REXULTI® (brexpiprazole) - Important Safety Information”. REXULTI® (brexpiprazole) - Important Safety Information. https://rexulti.com/us/mdd/important-safety-information/. 
 48. ^ [a b c] Arranz, B.; San, L.; Dueñas, R. M.; Centeno, M.; Ramirez, N.; Salavert, J.; Del Moral, E. (1 januari 2007). ”Lower weight gain with the orally disintegrating olanzapine than with standard tablets in first-episode never treated psychotic patients”. Human Psychopharmacology 22 (1): sid. 11–15. doi:10.1002/hup.819. PMID 17191265. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17191265. 
 49. ^ [a b] Crocq, Marc-Antoine; Guillon, Marie-Sa; Bailey, Paul Ernest; Provost, Dominique (1 oktober 2007). ”Orally disintegrating olanzapine induces less weight gain in adolescents than standard oral tablets”. European Psychiatry: The Journal of the Association of European Psychiatrists 22 (7): sid. 453–454. doi:10.1016/j.eurpsy.2007.06.004. PMID 17761403. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17761403. 
 50. ^ Gonzalez, Jodi M; Thompson, Peter M; Moore, Troy A (1 juli 2011). ”Review of the safety, efficacy, and side effect profile of asenapine in the treatment of bipolar 1 disorder”. Patient preference and adherence 5: sid. 333–341. doi:10.2147/PPA.S10968. PMID 21792304. PMC: PMC3140314. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3140314/. 
 51. ^ McQuade, Robert D.; Stock, Elyse; Marcus, Ron; Jody, Darlene; Gharbia, Neveen A.; Vanveggel, Simon; Archibald, Don; Carson, William H. (2004). ”A comparison of weight change during treatment with olanzapine or aripiprazole: results from a randomized, double-blind study”. The Journal of Clinical Psychiatry 65 Suppl 18: sid. 47–56. PMID 15600384. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15600384. 
 52. ^ http://ww1.cpa-apc.org/Publications/Archives/CJP/2006/july/cjp-july-06-newcomer-IR.pdf
 53. ^ Jain, Sanjay; Bhargava, Manish; Gautam, Shiv (2006). ”Weight gain with olanzapine: Drug, gender or age?”. Indian Journal of Psychiatry 48 (1): sid. 39–42. doi:10.4103/0019-5545.31617. PMID 20703413. PMC: PMC2913641. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2913641/. 
 54. ^ Saddichha, Sahoo; Ameen, Shahul; Akhtar, Sayeed (1 februari 2008). ”Predictors of Antipsychotic-Induced Weight Gain in First-Episode Psychosis: Conclusions From a Randomized, Double-Blind, Controlled Prospective Study of Olanzapine, Risperidone, and Haloperidol”. Journal of Clinical Psychopharmacology 28 (1): sid. 27. doi:10.1097/jcp.0b013e3181602fe6. http://journals.lww.com/psychopharmacology/Abstract/2008/02000/Predictors_of_Antipsychotic_Induced_Weight_Gain_in.5.aspx. 
 55. ^ [a b] Chawla, Bharat; Luxton-Andrew, Heather (1 april 2008). ”Long-term weight loss observed with olanzapine orally disintegrating tablets in overweight patients with chronic schizophrenia. A 1 year open-label, prospective trial”. Human Psychopharmacology 23 (3): sid. 211–216. doi:10.1002/hup.921. PMID 18219624. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18219624. 
 56. ^ Pollack MH, Simon NM, Zalta AK, Worthington JJ, Hoge EA, Mick E, Kinrys G, Oppenheimer J. (22 juni 2006). ”Olanzapine augmentation of fluoxetine for refractory generalized anxiety disorder: a placebo controlled study.”. Biol Psychiatry. "59" (3): ss. 211-5. PMID 16139813. 
 57. ^ Sepede G, De Berardis D, Gambi F, Campanella D, La Rovere R, D'Amico M, Cicconetti A, Penna L, Peca S, Carano A, Mancini E, Salerno RM, Ferro FM. (22 juni 2003). ”Olanzapine augmentation in treatment-resistant panic disorder: a 12-week, fixed-dose, open-label trial.”. J Clin Psychopharmacol. "107" (5): ss. 394-6. PMID 16415705. 
 58. ^ Jakovljević M, Sagud M, Mihaljević-Peles A. (22 juni 2006). ”Olanzapine in the treatment-resistant, combat-related PTSD--a series of case reports.”. Acta Psychiatr Scand. "26" (1): ss. 45-9. PMID 12752037. 
 59. ^ http://www.medicalnewstoday.com/articles/3894.php Medical News Today
 60. ^ ”Zyprexa (Olanzapine) - Side Effects, Dosage, Interactions - Drugs”. Zyprexa (Olanzapine) - Side Effects, Dosage, Interactions - Drugs. http://www.revolutionhealth.com/drugs-treatments/rating/zyprexa-for-generalized-anxiety-disorder-gad. 
 61. ^ http://www.emedicine.com/med/topic3107.htm Emedicine.com about Tourettes syndrome. Author: Jason S Hawley, MD, Chief of Neurology, Carl R Darnall Army Medical Center
 62. ^ http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?sec=health&res=9E05E2DA1331F93BA25751C1A9609C8B63 New York Times, 18 december 2006
 63. ^ ”Zyprexa® - FASS Allmänhet”. Zyprexa® - FASS Allmänhet. http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19960927000089&DocTypeID=3. 
 64. ^ [a b c] ”Hemliga papper om Zyprexa blir offentliga - Läkemedelsvärlden”. Hemliga papper om Zyprexa blir offentliga - Läkemedelsvärlden. http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/hemliga-papper-om-zyprexa-blir-offentliga-6299. 
 65. ^ ”Uppdrag granskning om Zyprexa”. Uppdrag granskning om Zyprexa. http://www.viska.se/index.php/nyheter1/334-lakemedel/1618-uppdrag-granskning-om-zyprexa. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]