Olanzapin

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Strukturformel
Molekylmodell
Zyprexa, munlösliga 10 mg-tabletter.

Olanzapin är ett så kallat neuroleptikum, ett atypiskt antipsykotikum. Olanzapin säljs under varunamn som Zyprexa, Zypadhera, och i USA som Symbyax i kombination med fluoxetin. Symbyax är godkänt sedan 2009 i USA men får inte användas på barn.[1]

Zyprexa skapades första gången av Eli Lilly i Storbritannien den 29 april år 1982.[2][3] Men det finns även uppgift som menar att Zyprexa fanns tidigare.[4] År 1974 hade dock Eli lilly framställt ett flertal substanser genom att verkställa justeringar på Klozapins molekyl. Men det fanns giftighetstendenser och substanserna fick överges.[5] Zyprexa blev godkänt av Läkemedelsverket i november 1996 och fick användning sedan februari 1997 i Sverige.[6] Zyprexa fick snabb spridning och från 1996 fram till 2002 hade Zyprexa spridits i 84 länder.[7] Zyprexa var år 2014 den mest använda neuroleptikan bland personer i Sverige.[8]

Olanzapin tillverkas och marknadsförs av läkemedelsföretaget Eli Lilly under namnet Zyprexa, vars patent för olanzapin utgick 2011.

En biverkning med preparatet är viktökning, som är vanligt förekommande, och därmed också risk för utveckling av metabolt syndrom och typ II diabetes.

Även olanzapin finns i depotberedning, som har en god antipsykotisk effekt men nackdelen att den kan ge så kallat postinjektionssyndrom med främst kraftig sedering, vilket innebär att patienten måste vara kvar på observation i 3 timmar efter injektionen.

Zyprexa uppfattas som ett effektivt preparat för sina behandlingsområden och är det 3:e bästa vid behandling av psykotiska tillstånd,[9] bättre än Haldol.[10] Beredningsformerna av Zyprexa är tabletter och injektioner, men även smälttabletter finns.

Profil[redigera | redigera wikitext]

2014 var Zyprexa vanlig neuroleptika i Sverige.[8] I Sverige har medicinen använts sedan februari 1997.[11] 2014 hade 23 procent av alla personer i Sverige som medicinerar med neuroleptika Zyprexa.[8]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Olanzapin utvecklades med inspiration från Klozapin och av den är olanzapin en strukturell analog.[12]

År 1982 utvecklades olanzapin och patenterades 1991.

Den 22 september 1995 ansökte företaget om att få medicinen godkänd från FDA. Ett år senare, den 30 september 1996, beviljade FDA godkännande, men enbart för psykotiska störningar och inte som schizofreni.

I oktober 1998 försökte Eli lilly få Zyprexa godkänt för behandling mot Alzheimers sjukdom. FDA hade emellertid inga planer på att godkänna det.

Den 5 oktober 2007 lade FDA till anmärkningar för viktuppgång, totalkolesterol och ökade glukosvärden vid användning av Zyprexa.[13]

Godkännande[redigera | redigera wikitext]

Zyprexa är godkänt för behandling av:

 • Schizofreni och andra psykoser (Zyprexa var i början av 1996 godkänt för behandling av psykotiska störningar som ej var klassificerade som schizofreni.[14][15] Efter november år 2000 får Zyprexa även användas för behandling av schizofreni[14][15])
 • Akuta maniska episoder av bipolär sjukdom (Efter mars 2000 får Zyprexa användas vid behandling av mani i samband med bipolär sjukdom[14][15]).
 • Akut agitation associerad med båda dessa tillstånd.
 • Underhållsbehandling av bipolär sjukdom. [16]
 • Behandling av depressiva episoder associerade med bipolär sjukdom (endast Symbyax).

Användning[redigera | redigera wikitext]

Olanzapin är ett neuroleptikum. Ett atypiskt antipsykotikum.

Psykotiska tillstånd[redigera | redigera wikitext]

Olanzapin används för behandla människor som fått episod i sitt liv som innefattar psykotiska tillstånd. Schizofreni också psykotisk störning behandlar olanzapin också.

Bipolär sjukdom[redigera | redigera wikitext]

Olanzapin ansågs åtminstone för en del år sedan vara ett gott val som stämningsstabiliserande för människor som har bipolär sjukdom eller vid mani i samband med denna sjukdom.

Effektivitet[redigera | redigera wikitext]

I en studie från 2013 i en jämförelse av 15 antipsykotiska mediciner i effektivitet i behandling av schizofreniska symtomer, var olanzapin rankad som trea. Den demonstrerade hög effektivitet. 5% mer effektiv än risperidon (4:e), 15% mer effektiv än paliperidon (5:e), 24-27% mer effektiv än haloperidol, quetiapin, och aripiprazol, och 33% mindre effektiv än klozapin (1:a).[17]

Zyprexa ligger 3.e bakom klozapin och Amisulprid (Solian)[9] men anses vara ett av de starkaste av alla atypiska antipsykotika då effektiviteten (psykoslindringen) är 20 procent högre än hos andra läkemedel inom samma grupp för flera personer, olanzapin har även visat sig vara överlägset haloperidol i kliniska tester - både i avseendet att minska positiva och negativa symptom vid schizofreni och att minska depressivitet vid denna diagnos.[16] I testet jämfördes 2,5; 5, 10 eller 15 mg olanzapin med 10, 15 eller 20 mg haloperidol. Tidigare studier på haloperidol har dock visat att doser över 6–8 mg inte ger ökad antipsykotisk effekt.[18] Det är känt att överdos av neuroleptika ger apati, kritiker menar därför att Eli Lilly jämfört normaldoser olanzapin med orimligt höga haloperidoldoser i syfte att få olanzapin att framstå i bättre dager.

PRIME[redigera | redigera wikitext]

The Prevention through Risk Identification, Management, and Education (PRIME)-studien, finansierad av National Institute of Mental Health och Eli Lilly, testade hypotesen att Ooanzapin kan förhindra start av psykos hos personer med mycket hög risk för schizofreni. Studien undersökte 60 patienter med prodromal schizofreni, som hade en uppskattad risk på 36–54 procent för att utveckla schizofreni inom ett år. Dom behandlade hälften med olanzapin och hälften med placebo.[19]

I denna studie hade patienterna som fick olanzapin lägre risk att få psykos, fastän skillnaden inte nådde statistisk signifikans. Olanzapin var effektiv för behandling av prodromala symptom, men kopplades till signifikant viktökning.[20]

Bipolär sjukdom[redigera | redigera wikitext]

I en SBU-rapport från 2015 fann man att det inte gick att bedöma effekterna av underhållsbehandling med olanzapin för bipolär sjukdom typ I, eftersom det saknades tillräckligt bra studier.[21] Inga slutsatser alls kunde dras för några andra generationens antipsykotika, som underhållsbehandling för bipolär sjukdom typ II.[21]

Farmakologi[redigera | redigera wikitext]

Farmakodynamik[redigera | redigera wikitext]

Olanzapin liknar strukturellt klozapin och är klassificerad som en tienobensodiazepin. Olanzapin har en högre affinitet för 5-HT2-receptorer än dopaminreceptorer. Olanzapin är potent för histaminreceptorer, kolinerga muskarinerga receptorer och lite för de alfaadrenerga receptorerna.

Verkningsmekanismen för olanzapins antipsykotiska aktivitet är inte helt förstådd. Den kan involvera antagonism vid 5-HT2-receptorerna och histaminreceptorer samt kolinerga muskarinerga receptorer. Antagonism av dopaminreceptorer är förknippade med extrapyramidala bieffekter som tardiv dyskinesi. Antagonistiska effekter vid histamin H1-receptorer ger trötthet och kan ge viktökning fastän antagonistiska effekten vid 5-HT2C-receptorer i fallet med olanzapin har också kopplats till viktökningen och aptitstimulansen.

Farmakokinetik[redigera | redigera wikitext]

Genomsnittliga halveringstiden bedöms ligga på cirka 36 timmar.[22][23] Steady state nås efter 1 vecka.[22][23] Medicinen kan tas utan föda då mat inte påverkar upptaget.[24]

Biverkningar[redigera | redigera wikitext]

Som alla neuroleptika kan olanzapin orsaka det sällsynta men livshotande neuroleptiskt malignantsyndrom, samt tardiv dyskinesi. Denna risk är dock mycket liten och ännu mindre än hos typiska neuroleptika.[25]

Andra kända biverkningar inkluderar sömnighet, sömnlöshet, yrsel, viktökning, viktminskning, förstoppning.[26]

År 2016 utfärdade FDA (U.S. Food and Drug Administration) en varning för hudutslag med all neuroleptika, inklusive Zyprexa som har 23 kända fall inrapporterade. Mac Gregor säger att det är sällsynt då möjligen 50 miljoner människor någon gång provat Zyprexa. En patient som medicinerade med olanzapin, som fick hudutslag rapporterade, hittades död. Därför ville FDA göra folk mer medvetna.[27]

Kroppsvikt[redigera | redigera wikitext]

Viktuppgifter[redigera | redigera wikitext]

Hyperglykemi kan förekomma bland cirka 10% av användare och även medföra viktuppgång.[28] Det har visat sig att den olanzapin som är munsönderfallande ansågs kunna ha mindre metabola biverkningar.

Användning hos äldre[redigera | redigera wikitext]

På grund av en ökad risk för stroke utfärdade Committee on the Safety of Medicines (CSM) 2004 i Storbritannien en varning att olanzapin och risperidon, båda atypiska antipsykotika, inte bör ges till äldre patienter med demens.

I USA har olanzapin en "black box-varning" för ökad risk för dödsfall hos äldre patienter. Den är inte godkänd för användning för patienter med demensrelaterad psykos.

Icke-godkänd användning[redigera | redigera wikitext]

Icke-godkänd användning eller s.k. off label-förskrivning av olanzapin förekommer. Fallrapporter, öppna och små pilotstudier föreslår effekt av olanzapin för behandling av några ångesttillstånd (till exempel generaliserat ångestsyndrom,[29] paniksyndrom,[30] posttraumatiskt stressyndrom[31]); olanzapin har inte blivit rigoröst utvärderat i randomiserade, placebokontrollerade studier för denna användning, och är inte godkänt av Läkemedelsverket för dessa indikationer.

Andra vanliga icke-godkända användningar av olanzapin inkluderar tilläggsbehandling för depressioner utan psykotiska inslag, farmaceutisk behandling av ätstörningar (till exempel anorexia nervosa, ätstörning UNS), då lägre doser har visat sig göra vissa patienter mer mottagliga för vård och visat sig effektiva mot allvarliga ångesttendenser vid allvarliga fall av ätstörningar.[32] Ett annat förhållandevis nytt användningsområde är låga doser vid svår ångestproblematik som ett alternativ till bensodiazepiner, då läkemedlet visat sig ha snabb effekt mot ångest.[33] Medicinen har också använts för Tourettes syndrom och svåra beteenderubbningar.[34]

Olanzapin har marknadsförts mot demens av Eli Lilly trots att det har aldrig visats hjälpa vid symptomen på demens. Lilly instruerade sina säljrepresentanter att föreslå att läkare skulle förskriva Zyprexa till äldre patienter med symptom på demens. Ett dokument visar "demens skall vara första budskapet" för vårdcentralsläkare, eftersom de "inte behandlar bipolär" eller schizofreni, men "behandlar demens". Tre månader efter lanseringen ledde Lillys Zyprexakampanj kallad 'Viva Zyprexa' till 49 000 nya förskrivningar. Sedan, år 2002, när Zyprexa visade sig öka risken för stroke hos äldre upphörde denna kampanj. Senare påbörjades en annan kampanj, 'Zyprexa Limitless', som fokuserar på patienter med mild bipolär sjukdom som tidigare blivit diagnosticerade som deprimerade, trots att Zyprexa av FDA endast godkänts för behandling av mani vid bipolär sjukdom och inte depression.[35]

Överdos[redigera | redigera wikitext]

Symptom på överdos inkluderar takykardi, agitation, dysartri, sänkt medvetande och koma. Vid mycket höga doser kan livsfara uppstå.[25]

Kritik[redigera | redigera wikitext]

År 2004 gick en grupp patienter emot företaget som tillverkade olanzapin och anklagade dem för att de inte hade varnat om möjliga metabola biverkningar och ökad glukos.[36]

Uppdrag granskning 2007 hade ett reportage.[37]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2009/021520s022lbl.pdf
 2. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 2 februari 2017. https://web.archive.org/web/20170202005844/http://www.biomedcentral.com/content/supplementary/1478-4505-13-1-S3.pdf. Läst 21 januari 2017. 
 3. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 30 juli 2016. https://web.archive.org/web/20160730023808/http://www.patenthawk.com/blog/2006/12/generic_anticipation_1.html. Läst 21 november 2016. 
 4. ^ Taylor, David; Paton, Carol; Kapur, Shitij (23 februari 2015). ”The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry”. The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry. John Wiley & Sons. https://books.google.se/books?id=XvOyBwAAQBAJ&pg=PA16&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. 
 5. ^ Healy, David (12 mars 2012). ”Pharmageddon”. Pharmageddon. University of California Press. https://books.google.se/books?id=U0ZV4VIiMuAC&pg=PA32&lpg=PA32&dq#v=onepage&q&f=false. 
 6. ^ Elisabeth, Skogh,; Margareta, Reis,; Marja-Liisa, Dahl,; Jöns, Lundmark,; Finn, Bengtsson, (2002). ”Therapeutic drug monitoring data on olanzapine and its N-demethyl metabolite in the naturalistic clinical setting”. Therapeutic Drug Monitoring 24 (4). http://www.diva-portal.se/smash/record.jsf?aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&language=en&pid=diva2%3A248221&dswid=-6542. 
 7. ^ ”Zyprexa - Facts About Zyprexa”. Zyprexa - Facts About Zyprexa. 6 oktober 2002. Arkiverad från originalet den 6 oktober 2002. https://web.archive.org/web/20021006220734/http://www.zyprexa.com/sch/html/Zy_facts.shtml. 
 8. ^ [a b c] ”Hur många får neuroleptika i Sverige?”. Bli friskare, bli Viskare!. http://www.viska.se/nya-lakemedel/lakemedel/6192-hur-manga-far-neuroleptika-i-sverige. 
 9. ^ [a b] Leucht, Stefan; Cipriani, Andrea; Spineli, Loukia; Mavridis, Dimitris; Örey, Deniz; Richter, Franziska; Samara, Myrto; Barbui, Corrado; et al. (2013). ”Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis”. The Lancet 382 (9896): sid. 951–62. doi:10.1016/S0140-6736(13)60733-3. PMID 23810019. 
 10. ^ Läkemedelsverket. ”Zyprexa (olanzapin) - Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency”. lakemedelsverket.se. https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Monografier-varderingar/Monografier-Humanlakemedel/Humanlakemedel-Arkiv/Zyprexa-olanzapin/. 
 11. ^ http://www.diva-portal.se/smash/record.jsf?aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&language=en&pid=diva2%3A248221&dswid=3594
 12. ^ Dietrich-Muszalska, Anna; Rabe-Jabłońska, Jolanta; Olas, Beata (1 mars 2010). ”The effects of the second generation antipsychotics and a typical neuroleptic on collagen-induced platelet aggregation in vitro”. The World Journal of Biological Psychiatry: The Official Journal of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry 11 (2 Pt 2): sid. 293–299. doi:10.1080/15622970903144020. PMID 19675971. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19675971. 
 13. ^ https://www.justice.gov/archive/usao/pae/News/2009/jan/lillyinfo.pdf
 14. ^ [a b c] https://www.justice.gov/archive/usao/pae/News/2009/jan/lillyinfo.pdf
 15. ^ [a b c] [https://www.justice.gov/archive/opa/pr/2009/January/09-civ-038.html ”#09-038: Eli Lilly and Company Agrees to Pay $1.415 Billion to Resolve Allegations of Off-label Promotion of Zyprexa (2009-01-15)”]. www.justice.gov. https://www.justice.gov/archive/opa/pr/2009/January/09-civ-038.html. 
 16. ^ [a b] ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 2 oktober 2006. https://web.archive.org/web/20061002125147/http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/MonographyPage____484.aspx. Läst 4 augusti 2008.  Läkemedelsverket om Zyprexa
 17. ^ Leucht, Stefan; Cipriani, Andrea; Spineli, Loukia; Mavridis, Dimitris; Örey, Deniz; Richter, Franziska; Samara, Myrto; Barbui, Corrado; et al. (2013). ”Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis”. The Lancet 382 (9896): sid. 951–62. doi:10.1016/S0140-6736(13)60733-3. PMID 23810019. 
 18. ^ http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19611229000030&DocTypeID=3 FASS om haloperidol 2009-05-15
 19. ^ McGlashan T, Zipursky R, Perkins D, Addington J, Miller T, Woods S, Hawkins K, Hoffman R, Lindborg S, Tohen M, Breier A (18 maj 2003). ”The PRIME North America randomized double-blind clinical trial of olanzapine versus placebo in patients at risk of being prodromally symptomatic for psychosis. I. Study rationale and design”. Schizophr Res "61" (1): ss. 7-18. PMID 12648731. 
 20. ^ McGlashan T, Zipursky R, Perkins D, Addington J, Miller T, Woods S, Hawkins K, Hoffman R, Preda A, Epstein I, Addington D, Lindborg S, Trzaskoma Q, Tohen M, Breier A (18 maj 2006). ”Randomized, double-blind trial of olanzapine versus placebo in patients prodromally symptomatic for psychosis”. Am J Psychiatry "163" (5): ss. 790-9. PMID 16648318. 
 21. ^ [a b] Services, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social. ”Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom” (på sv). www.sbu.se. http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/underhallsbehandling-med-nyare-antipsykotiska-lakemedel-vid-bipolar-sjukdom2/. Läst 19 juni 2017. 
 22. ^ [a b] Schatzberg, Alan F.; Nemeroff, Charles B. (2009). ”The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychopharmacology”. The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychopharmacology. American Psychiatric Pub. https://books.google.se/books?id=Xx7iNGdV25IC&pg=PA576&lpg=PA576&dq#v=onepage&q&f=false. 
 23. ^ [a b] ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 8 oktober 2016. https://web.archive.org/web/20161008154358/http://schizophrenia.elsevierresource.com/sites/schizophrenia.elsevierresource.com/files/stahl_atypical_antipsychotic_booklet-digital.pdf. Läst 13 mars 2017. 
 24. ^ http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000287/WC500055611.pdf
 25. ^ [a b] ”Zyprexa® - FASS Allmänhet”. www.fass.se. http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19960927000089&DocTypeID=3. 
 26. ^ ”Wayback Machine”. Wayback Machine. 15 september 2003. Arkiverad från originalet den 15 september 2003. https://web.archive.org/web/20030915072449/http://pi.lilly.com/us/zyprexa-pi.pdf. 
 27. ^ ”FDA Warns Antipsychotic Drug Can Cause Severe Skin Rash - Law360”. www.law360.com. http://www.law360.com/articles/794825/fda-warns-antipsychotic-drug-can-cause-severe-skin-rash. 
 28. ^ http://ww1.cpa-apc.org/Publications/Archives/CJP/2006/july/cjp-july-06-newcomer-IR.pdf
 29. ^ Pollack MH, Simon NM, Zalta AK, Worthington JJ, Hoge EA, Mick E, Kinrys G, Oppenheimer J. (18 maj 2006). ”Olanzapine augmentation of fluoxetine for refractory generalized anxiety disorder: a placebo controlled study.”. Biol Psychiatry. "59" (3): ss. 211-5. PMID 16139813. 
 30. ^ Sepede G, De Berardis D, Gambi F, Campanella D, La Rovere R, D'Amico M, Cicconetti A, Penna L, Peca S, Carano A, Mancini E, Salerno RM, Ferro FM. (18 maj 2003). ”Olanzapine augmentation in treatment-resistant panic disorder: a 12-week, fixed-dose, open-label trial.”. J Clin Psychopharmacol. "107" (5): ss. 394-6. PMID 16415705. 
 31. ^ Jakovljević M, Sagud M, Mihaljević-Peles A. (18 maj 2006). ”Olanzapine in the treatment-resistant, combat-related PTSD--a series of case reports.”. Acta Psychiatr Scand. "26" (1): ss. 45-9. PMID 12752037. 
 32. ^ http://www.medicalnewstoday.com/articles/3894.php Medical News Today
 33. ^ ”Zyprexa (Olanzapine) - Side Effects, Dosage, Interactions - Drugs”. Zyprexa (Olanzapine) - Side Effects, Dosage, Interactions - Drugs. http://www.revolutionhealth.com/drugs-treatments/rating/zyprexa-for-generalized-anxiety-disorder-gad. 
 34. ^ http://www.emedicine.com/med/topic3107.htm Emedicine.com about Tourettes syndrome. Author: Jason S Hawley, MD, Chief of Neurology, Carl R Darnall Army Medical Center
 35. ^ http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?sec=health&res=9E05E2DA1331F93BA25751C1A9609C8B63 New York Times, 18 december 2006
 36. ^ ”Hemliga papper om Zyprexa blir offentliga - Läkemedelsvärlden”. www.lakemedelsvarlden.se. http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/hemliga-papper-om-zyprexa-blir-offentliga-6299. 
 37. ^ ”Uppdrag granskning om Zyprexa”. Bli friskare, bli Viskare!. http://www.viska.se/index.php/nyheter1/334-lakemedel/1618-uppdrag-granskning-om-zyprexa. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]