Olanzapin

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Strukturformel
Molekylmodell

Olanzapin tillhör läkemedelsgruppen neuroleptika, antipsykotiska läkemedel med många användningsområden. Olanzapin tillhör undergruppen atypiska antipsykotika och har ATC-kod N05AH03.

Olanzapin används inom psykiatrin både som ett akutläkemedel vid akut psykos och mani[särskiljning behövs] vid schizofreni[1] samt som underhållsbehandling, bland annat för att förebygga återinsjuknande i psykotiska tillstånd. Den vanligaste bieffekten av olanzapinbehandling är viktökning, med ökad risk för metabolt syndrom och typ II diabetes som följd.

Indikation[redigera | redigera wikitext]

Zyprexa[2] är i USA godkänt för behandling av:

 • Schizofreni och andra psykoser.[3][4]
 • Akuta maniska episoder av bipolär sjukdom (efter mars 2000 får Zyprexa användas vid behandling av mani i samband med bipolär sjukdom[3][4]).
 • Akut agitation associerad med båda dessa tillstånd.
 • Underhållsbehandling av bipolär sjukdom (som stämningsstabiliserande).[5]
 • Behandling av depressiva episoder associerade med bipolär sjukdom (endast Symbyax).

Beredningsformerna[redigera | redigera wikitext]

Ordinarie Zyprexa 10 mg
VELOTAB munlösliga 10 mg-tabletter.

Olanzapin finns tillgängligt i flera beredningsformer:

 • Tablett - den ordinarie tablettberedningen (Zyprexa) godkändes 1996 och introducerades för mesta del under 1997, (kom dock som tidigast november 1996).
 • VELOTAB - VELOTAB började komma till länder under år 2000.[6][7][8] I vissa delar av världen under varunamnet ZYDIS. Det som kännetecknar VELOTAB är att det ger mindre viktökning hos ungdomar.[9][10][11] Dessutom har det märkts att vid höga doser kan patienten minska i vikt på längre sikt.[12] Researchers menar att de oralt sönderfallande velotab tabletterna har en förkortad interaktionstid med serotonin 5-HT2-receptorerna (och dit tillhör 5-HT2C), och därmed bevara matmättnadsmetoder-återkopplingsmekanismer och minska matintaget.[13] VELOTAB finns som smälttabletter och är mer snabbverkande och ska ändå hålla i verkan lika lång tid som det är för det ordinarie Zyprexa.
 • Injektionsvätska (snabbverkande) - Olanzapin finns tillgänglig som en snabbverkande intramuskulär injektion för korttidsanvändning akut.[14] Det ges som injektion när det behövs snabb effekt för att bryta exempelvis akuta psykoser.[15]
 • Injektionsvätska (depotberedning) - Zypadhera, depåinjektion, introducerades 2009-2010.[16] Olanzapin finns i form av depåinjektioner (långtidsverkande sprutor) vilken har god antipsykotisk effekt och fylls på 1 gång i månaden efter stabilisering med orala Olanzapin.[17] En nackdel är att den kan gå in i blodet för snabbt eller kan ge så kallat postinjektionssyndrom med kraftig sedering och andra tydliga symptom. Kan till och med kunna leda till koma, vilket innebär att patienten måste vara kvar på observation i 3 timmar efter injektionen. Om man får allvarliga effekter från injektionen uppträder de oftast innan det gått 3 timmar. Zypadhera ger oftast inte riktigt den tröttheten som förekommer på andra varianter.[källa behövs]
 • Symbyax - beredning innehållandes olanzapin och fluoxetin (SSRI) för kombinerad effekt. Symbyax är godkänt av FDA sedan 2003.[18] Sedan 2009 används det bland annat för behandlingsresistent depression. Symbyax marknadsförs inte i Sverige. Aktuella tillgängliga godkända läkemedel finns på Fass.

Effektivitet[redigera | redigera wikitext]

I en studie från 2013 i en jämförelse av 15 antipsykotiska mediciner i effektivitet i behandling av schizofreniska symtomer, var olanzapin rankad som trea. Den demonstrerade hög effektivitet. 5 % mer effektiv än risperidon (4:e), 15 % mer effektiv än paliperidon (5:e), 24-27 % mer effektiv än haloperidol, quetiapin, och aripiprazol, och 33 % mindre effektiv än klozapin (1:a).[19]

Zyprexa ligger 3.e bakom klozapin och Amisulprid (Solian)[20] men anses vara ett av de starkaste än alla andra atypiska antipsykotika, då effektiviteten (psykoslindringen) är 20 procent högre än hos andra läkemedel inom samma grupp, olanzapin har även visat sig vara överlägset haloperidol i kliniska tester - både i avseendet att minska positiva och negativa symptom vid schizofreni och att minska depressivitet vid denna diagnos.[5] I testet jämfördes 2,5; 5, 10 eller 15 mg olanzapin med 10, 15 eller 20 mg haloperidol. Tidigare studier på haloperidol har dock visat att doser över 6–8 mg inte ger ökad antipsykotisk effekt.[21] Det är känt att överdos av neuroleptika ger apati, kritiker menar därför att Eli Lilly jämfört normaldoser olanzapin med orimligt höga haloperidoldoser i syfte att få olanzapin att framstå i bättre dager. Ordinarie Olanzapin filmdragerade tabeletter fungerar på Schziofreni och psykos. VELOTAB som alla smälter är fungerande på PTSD. PTSD-psykos[22][23][24][25] myntades på 1990-talet[26][27], och det fanns ett läkemedel: VELOTAB. Behandling mot PTSD slog ut på 1990-talet.[28][29] Ett bekymmer kom att läkemedelssäljarchef beslutade att sätta ihop allt till psykos, för att öka försäljning.

PRIME[redigera | redigera wikitext]

The Prevention through Risk Identification, Management, and Education (PRIME)-studien, finansierad av National Institute of Mental Health och Eli Lilly, testade hypotesen att Olanzapin kan förhindra start av psykos hos personer med mycket hög risk för schizofreni. Studien undersökte 60 patienter med prodromal schizofreni, som hade en uppskattad risk på 36–54 procent för att utveckla schizofreni inom ett år. Dom behandlade hälften med olanzapin och hälften med placebo.[30]

I denna studie hade patienterna som fick olanzapin lägre risk att få psykos, fastän skillnaden inte nådde statistisk signifikans. Olanzapin var effektiv för behandling av prodromala symptom, men kopplades till signifikant viktökning.[31]

Bipolär sjukdom[redigera | redigera wikitext]

I en SBU-rapport från 2015 fann man att det inte gick att bedöma effekterna av underhållsbehandling med olanzapin för bipolär sjukdom typ I, eftersom det saknades tillräckligt bra studier. Inga slutsatser alls kunde dras för några andra generationens antipsykotika, som underhållsbehandling för bipolär sjukdom typ II.[32]

Farmakologi[redigera | redigera wikitext]

Olanzapin är [33] som en tienobensodiazepin.

Olanzapin har neurotransmittorreceptorställen. In vivo utöver antidopaminerga och antiserotonerga egenskaper uppvisar Olanzapin också potenta antikolinerga effekter (förstoppning kan inträffa).[34]

Olanzapin har hög affinitet till muskarin M3-receptorn.[35] Väldigt stark antagonistisk verkan vid muskarin M3 är förklaringen till risk för diabetesutveckling.[36]

Olanzapin har en mindre utarmad dopaminaktivitet och därmed bättre fungerande effekt mot de negativa symtomen, dvs minska depressivitet vid schizofreni.[37]

Olanzapin blockerar alfa1-adrenoreceptorerna (vilket kan orsaka yrsel om man reser sig snabbt från sittande eller liggande ställning).[38][39]

Antagonistisk verkan på 5-HT7-receptorn tros vid sidan av kunna bidra till att ge antidepressiv effekt, Pimozid har mest potenta antagonistiska effekter på 5-HT7-receptorn. Olanzapin har en medelhög blockad av 5-HT7[40] men visat sig ha mera betydelsefull roll för serotoninreceptorn 5-HT6 (ett fenomen som lyftes fram av Eli lilly forskare). [41]

Forskning har visat att olanzapin modulerar NMDA-receptorn.[42][43] Men hur är okänt.

Olanzapin ökar nervtransmittorn acetylkolin[44] vilket anses bidra till att vissa får ökad salivation.[45][46]

Djurstudier[redigera | redigera wikitext]

Genom djurstudier indikeras förekomst av glutaminergisk verkan med Olanzapin.[47][48] AMPA-receptorn, en av tre större jonotropa glutamatreceptorer, har klonats och består av fyra subenheter (GluR-A, GluR-B, GluR-C och GluR-D). Olanzapin uppreglerar hippokampal mRNA-nivåer för GluR-B och GluR-C, två AMPA-bildande underenheter.[49] Man menar att denna effekt kan vara relevant för förbättring av de schizofrena förändringarna som tros bero på dysfunktion av glutamatergiska transmissionen inom hippokampalformationen.[50]

Avsaknad aktivitet[redigera | redigera wikitext]

Olanzapin liksom andra binder inte till GABAA-receptorn (GABA). Därför är dom inte beroendeframkallande. Alkohol stimulerar GABA.

Övrigt[redigera | redigera wikitext]

Olanzapin ökar nivåerna av BDNF (Brain-derived neurotrophic factor) och PSD-95 (postsynaptic density protein 95).

En bidragande orsak till risk för ökad hunger och viktökning är att Olanzapin ökar hormonet Ghrelin som ökar aptitkänslor till hög grad.[51] Antagonistisk effekt av serotoninreceptorn 5-HT2C anses bidra till viktökning, enligt vanlig accepterad farmakologilitteratur i böcker är det så.

Farmakokinetik[redigera | redigera wikitext]

Genomsnittliga halveringstiden bedöms ligga på cirka 36 timmar. Steady state nås efter 1 vecka.[52][53] Medicinen kan tas utan föda då mat inte påverkar upptaget.[54]

Olanzapin metaboliseras främst av CYP1A2 och i mindre utsträckning av CYP2D6.[55] Att Olanzapin metaboliseras bland annat av CYP1A2 gör att koffein ökar olanzapinkoncentrationen i blodet vilket kan orsaka biverkningar.

Kemi[redigera | redigera wikitext]

Olanzapin saknar halogenatomen vilken finns i Klozapin.[56] Olanzapin är en tienobenzodiazepinanalog. Tienobensodiazepiner är tricykliska föreningar som har "tieno", "benso" och "diazepin" ringar sammansatt ihop.[57] I Olanzapin finns väteatom.[58]

Biverkningar[redigera | redigera wikitext]

Olanzapin[redigera | redigera wikitext]

Som alla neuroleptika kan olanzapin orsaka det sällsynta men livshotande neuroleptiskt malignantsyndrom, samt tardiv dyskinesi. Denna risk är dock mycket liten och ännu mindre än hos typiska neuroleptika.[59]

Kända biverkningar inkluderar: ökade nivåer av prolaktin i blodet[60], sömnighet (direkt kommande trötthet eller att sömnen sker under lång tidsperiod), sömnlöshet, knockad till sömn, yrsel, viktökning (Är enligt Läkemedelsverket den vanligaste framträdande biverkningen med Olanzapin[61]), viktminskning (för vissa med VELOTAB) och förstoppning (tillföljd av antikolinerg effekt).[62]

Andra biverkningar inkluderar: rastlöshet, akatisi, muntorrhet, trötthet, ortostatisk hypotension, ökad aptit, lågt blodtryck, sväljsvårigheter, utebliven mens och apati (brist på känslor).[63]


Biverkningar även också: darrningar, bröstsmärtor, kraftlöshet, Eosinofili (förhöjt antal eosinofiler i blodet), vätskeansamling (som leder till svullnader i händer, vrister eller fötter), hård eller oregelbunden avföring, ökad hosta och beteendeförändringar.[64][65][66][67][68][69]

Förekomst av ångest i samband med Olanzapin är mer ovanligt. Olanzapin har även pekats ut att vara hjälpsam i att förhindra illamående. Man brukar inte känna illamående medan man använder Olanzapinet.[70][71] Hjärtklappning är sällsynt med Olanzapin, men hjärtat kan få rusning vid kraftiga snabba överdoseringar.

År 2016 utfärdade FDA (U.S. Food and Drug Administration) en varning för hudutslag med all neuroleptika, inklusive Zyprexa som har 23 kända fall inrapporterade. Mac Gregor säger att det är sällsynt då möjligen 50 miljoner människor någon gång provat Zyprexa. En patient som medicinerade med olanzapin, som fick hudutslag rapporterade, hittades död. Därför ville FDA göra folk mer medvetna.[72]

VELOTAB[redigera | redigera wikitext]

Även biverkningar kan vara: ökat saliv som känns lite lent och ihopsamlat (milt dreglande[73]), rinnande näsa, ibland svettning, mer hunger än tidigare med en särskild magkänsla, problem med att reglera kroppstemperaturen, trötthet med trötta men ändå har avslappnade ögon. Annorlunda rörelseförmåga med armarna (men inget som hindrar oftast). Vissa får: försämrat omdöme, tänkande och motorisk förmåga.

Kroppsvikt[redigera | redigera wikitext]

Viktuppgifter[redigera | redigera wikitext]

Hyperglykemi (för hög blodsockernivå i blodet) kan förekomma bland cirka 10% av användare och även medföra viktuppgång.[74]

Användning hos äldre[redigera | redigera wikitext]

På grund av en ökad risk för stroke utfärdade Committee on the Safety of Medicines (CSM) 2004 i Storbritannien en varning att olanzapin och risperidon, båda atypiska antipsykotika, inte bör ges till äldre patienter med demens.

I USA har olanzapin en "black box-varning" för ökad risk för dödsfall hos äldre patienter. Den är inte godkänd för användning för patienter med demensrelaterad psykos.

Icke-godkänd användning[redigera | redigera wikitext]

Icke-godkänd användning eller så kallad off label-förskrivning av olanzapin förekommer. Fallrapporter, öppna och små pilotstudier föreslår effekt av olanzapin för behandling av några ångesttillstånd (till exempel generaliserat ångestsyndrom,[75] paniksyndrom,[76] posttraumatiskt stressyndrom[77]); olanzapin har inte blivit rigoröst utvärderat i randomiserade, placebokontrollerade studier för denna användning, och är inte godkänt av Läkemedelsverket för dessa indikationer.

Andra vanliga icke-godkända användningar av olanzapin inkluderar tilläggsbehandling för depressioner utan psykotiska inslag, farmaceutisk behandling av ätstörningar (till exempel anorexia nervosa, ätstörning UNS), då lägre doser har visat sig göra vissa patienter mer mottagliga för vård och visat sig effektiva mot allvarliga ångesttendenser vid allvarliga fall av ätstörningar.[78] Ett annat förhållandevis nytt användningsområde är låga doser vid svår ångestproblematik som ett alternativ till bensodiazepiner, då läkemedlet visat sig ha snabb effekt mot ångest.[79] Medicinen har också använts för Tourettes syndrom och svåra beteenderubbningar.[80]

Olanzapin har marknadsförts mot demens av Eli Lilly trots att det har aldrig visats hjälpa vid symptomen på demens. Lilly instruerade sina säljrepresentanter att föreslå att läkare skulle förskriva Zyprexa till äldre patienter med symptom på demens. Ett dokument visar "demens skall vara första budskapet" för vårdcentralsläkare, eftersom de "inte behandlar bipolär" eller schizofreni, men "behandlar demens". Tre månader efter lanseringen ledde Lillys Zyprexakampanj kallad 'Viva Zyprexa' till 49 000 nya förskrivningar. Sedan, år 2002, när Zyprexa visade sig öka risken för stroke hos äldre upphörde denna kampanj. Senare påbörjades en annan kampanj, 'Zyprexa Limitless', som fokuserar på patienter med mild bipolär sjukdom som tidigare blivit diagnosticerade som deprimerade, trots att Zyprexa av FDA endast godkänts för behandling av mani vid bipolär sjukdom och inte depression.[81]

Överdosering[redigera | redigera wikitext]

Symptom på överdos inkluderar takykardi, agitation, dysartri, sänkt medvetande och koma. Vid mycket höga doser kan livsfara uppstå.[59]

Historik[redigera | redigera wikitext]

I och med Klozapin som inte inducerar extrapyramidala bieffekter (EPS), lät lovande, särskilt med tanke på befintliga situationen med miljontals amerikanska dollar involverade i rättstvister mot tillverkarna för missprydande biverkningar såsom tardiv dyskinesi med FGA (första generationens antipsykotika). Eli Lilly ville se över möjligheten att utveckla en liknande substans som Klozapin, så effektiv som möjligt. När det visade sig bara några år senare att Klozapin hade toxicitet med att kunna inducera agranulocytos sågs som ännu ett skäl att ta fram en ny substans, som inte har Klozapins Hematologi-problem, för annars skulle även den substansen få krav på att begränsas, som Klozapin. Man ville se över möjligheten att få en "klozapin-liknande" substans som kan användas vidsträckt.[82]

Läkemedelsföretaget Eli Lilly hade dock ekonomiska problem på 1970-talet. År 1974 gjorde justeringar på Klozapins molekyl, det vill säga förändrade molekylens kemiska struktur, substanserna övergavs dock för de slog ut dåligt på hur det blir via biologiskt (substanserna fick toxicitet).[82]

1974 började Eli Lilly syntetisera också Flumezapin (en antipsykotika). Olanzapin skiljde sig bland annat från Flumezapin genom att ha en väteatom medan Flumezapin innehåller en fluoratom. Man upptäckte dock att Flumezapin genom klinisk prövning hade påtagliga säkerhetsrisker och substansen fick överges.[82] Orsaken till flumezapins toxicitet blev inte riktigt helt känt.[83]

Under 1980-talet gjordes övergripande krafttag för en neuroleptika. Medan man utredde en serie tiofenisosterer och fann att en av dem hade fenylringarna från Klozapin[84], en tienobenzodiazepinanalog - och Olanzapin, "upptäcktes"[85] 29 april 1982 i Storbritannien (vid Erl Wood research campus[86], som är ett research center hos Eli Lilly i Storbritannien). Olanzapin hette i ett tidigt stadium "LY 170053".[82]

Olanzapin saknar fluoratom (vilken finns i Flumezapin) och har istället en väteatom. Det fanns tvivel på att Olanzapin skulle fungera, eftersom den saknade halogenatomen ansågs vara betydelsefull för verkan av Klozapin. Olanzapin troddes, baserat på en mängd olika prekliniska tester, endast vara ungefär hälften så potent som Flumezapin.[82]

För Olanzapin började klinisk prövning FAS I 1986. Man upptäckte att akut agiterade schizofrena användare oväntat snabbt blev av med sina psykossymtom.[82]

I slutet av 1989 började man förstå hur Olanzapin verkade, många hos Eli Lilly tvivlade på Olanzapin när det framställdes, men man fick bevis på att Olanzapin var väldigt effektivt. Terrence Hotten (en kemist hos Eli Lilly) var huvudpersonen bakom syntetiseringen av Olanzapin under 1982. Varför den ändå är effektiv trots att många i början tvivlade av flera orsaker blev ej helt förstått. Men de kliniska studierna under 1989 var lovande. Olanzapin tycktes vara ett säkert och effektivt preparat, ett atypiskt antipsykotiskt läkemedel med en mer gynnsam bieffektprofil än typiska antipsykotika i termer runt EPS (extrapyramidala bieffekter) och som inte producerar blodsjukdomar hos patienter. Man förstod att Olanzapin inte hade stora invändningar med sig i bagaget och blir lovande i användning hos människor.[82]

Man såg i funktionella studier att olanzapin agerar antagonist av 5-HT2A och dopamin D2-receptorn samt forskning har visat att olanzapin modulerar NMDA-receptorn.[87][88] Bland annat hos djurstudier indikeras serotonergisk respektive antikolinerg aktivitet.[89][90]

Den 22 september 1995 ansökte företaget Eli lilly om att få medicinen godkänd från FDA. Ett år senare, den 30 september 1996, beviljade FDA godkännande, men enbart för psykotiska störningar och inte som schizofreni. I Sverige blev Zyprexa godkänt av Läkemedelsverket i november 1996 och fick användas från februari 1997.[91] Zyprexa fick snabb spridning och mellan 1996 och 2002 spreds det till 84 länder.[92]

Olanzapin (Zyprexa) var 2007–2008 det nionde mest sålda läkemedlet i Sverige räknat i pengar och det enda antipsykotiska medlet på denna topplista.

Patentet på Olanzapin löpte ut 2011, och numera finns även generika med substansen.

Den 5 oktober 2007 lade FDA till anmärkningar för viktuppgång, totalkolesterol och ökade blodsockervärden vid användning av medlet Zyprexa.[93]

Kritik[redigera | redigera wikitext]

År 2004 anklade en grupp patienter företaget som tillverkade olanzapin för att inte ha varnat om viktökning och ökad glukos med konsekvens som diabetes vid introduktionen 1996.[94]

Uppdrag granskning 2007 hade ett reportage angående problemet med viktuppgången hos Olanzapin.[95]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Zyprexa® - FASS Vårdpersonal”. www.fass.se. https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19960927000089. Läst 27 april 2021. 
 2. ^ ”Resultat - FASS Allmänhet”. www.fass.se. https://www.fass.se/LIF/result?query=zyprexa&userType=2. Läst 27 april 2021. 
 3. ^ [a b] https://www.justice.gov/archive/usao/pae/News/2009/jan/lillyinfo.pdf
 4. ^ [a b] [https://www.justice.gov/archive/opa/pr/2009/January/09-civ-038.html ”#09-038: Eli Lilly and Company Agrees to Pay $1.415 Billion to Resolve Allegations of Off-label Promotion of Zyprexa (2009-01-15)”]. www.justice.gov. https://www.justice.gov/archive/opa/pr/2009/January/09-civ-038.html. 
 5. ^ [a b] ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 2 oktober 2006. https://web.archive.org/web/20061002125147/http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/MonographyPage____484.aspx. Läst 4 augusti 2008.  Läkemedelsverket om Zyprexa
 6. ^ Johnson, D.; Rai, S.; Milne, S. (2002). ”Olanzapine oro-dispersible (Velotab TM ) - an alternative to depot?”. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice 6 (3): sid. 163–165. doi:10.1080/136515002760276090. ISSN 1365-1501. PMID 24945203. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24945203/. Läst 24 januari 2021. 
 7. ^ Johnson, D.; Rai, S.; Milne, S. (2002-01-01). ”Olanzapine oro-dispersible (Velotab TM ) - an alternative to depot?”. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice 6 (3): sid. 163–165. doi:10.1080/136515002760276090. ISSN 1365-1501. https://doi.org/10.1080/136515002760276090. Läst 24 januari 2021. 
 8. ^ Johnson, D; Rai, S; Milne, S (2002-01). ”Olanzapine oro-dispersible (Velotab TM ) - an alternative to depot?” (på engelska). International Journal of Psychiatry in Clinical Practice 6 (3): sid. 163–165. doi:10.1080/136515002760276090. ISSN 1365-1501. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/136515002760276090. Läst 24 januari 2021. 
 9. ^ Montgomery, William; Treuer, Tamas; Karagianis, Jamie; Ascher-Svanum, Haya; Harrison, Gavan (2012-02-01). ”Orally disintegrating olanzapine review: effectiveness, patient preference, adherence, and other properties”. Patient preference and adherence 6: sid. 109–125. doi:10.2147/PPA.S27344. ISSN 1177-889X. PMID 22346347. PMC: 3277801. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3277801/. Läst 24 januari 2021. 
 10. ^ Crocq, Marc-antoine; Guillon, Marie-Sa; Bailey, Paul Ernest; Provost, Dominique (2007-10). ”Orally disintegrating olanzapine induces less weight gain in adolescents than standard oral tablets” (på engelska). European Psychiatry 22 (7): sid. 453–454. doi:10.1016/j.eurpsy.2007.06.004. ISSN 0924-9338. https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0924933800257891/type/journal_article. Läst 24 januari 2021. 
 11. ^ Crocq, Marc-Antoine; Guillon, Marie-Sa; Bailey, Paul Ernest; Provost, Dominique (2007-10). ”Orally disintegrating olanzapine induces less weight gain in adolescents than standard oral tablets”. European Psychiatry: The Journal of the Association of European Psychiatrists 22 (7): sid. 453–454. doi:10.1016/j.eurpsy.2007.06.004. ISSN 0924-9338. PMID 17761403. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17761403/. Läst 24 januari 2021. 
 12. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18219624
 13. ^ ”Zyprexa Zydis - less weight gain than regular Zyprexa formulation? - Psychlopedia”. sites.google.com. https://sites.google.com/a/iconopsych.com/psychlopedia-com/Home/zyprexa-zydis-and-weight-gain. Läst 24 januari 2021. 
 14. ^ ”Zyprexa® - FASS Allmänhet”. www.fass.se. https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20010702000011. Läst 24 januari 2021. 
 15. ^ ”Zyprexa® - FASS Allmänhet”. www.fass.se. https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20010702000011. Läst 24 januari 2021. 
 16. ^ ”Olanzapine - AdisInsight”. adisinsight.springer.com. https://adisinsight.springer.com/drugs/800001477. Läst 24 januari 2021. 
 17. ^ ”ZYPADHERA - FASS Allmänhet”. www.fass.se. https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20071027000070. Läst 24 januari 2021. 
 18. ^ http://pi.lilly.com/us/symbyax-pi.pdf
 19. ^ Leucht, Stefan; Cipriani, Andrea; Spineli, Loukia; Mavridis, Dimitris; Örey, Deniz; Richter, Franziska; Samara, Myrto; Barbui, Corrado; et al. (2013). ”Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis”. The Lancet 382 (9896): sid. 951–62. doi:10.1016/S0140-6736(13)60733-3. PMID 23810019. 
 20. ^ Leucht, Stefan; Cipriani, Andrea; Spineli, Loukia; Mavridis, Dimitris; Örey, Deniz; Richter, Franziska; Samara, Myrto; Barbui, Corrado; et al. (2013). ”Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis”. The Lancet 382 (9896): sid. 951–62. doi:10.1016/S0140-6736(13)60733-3. PMID 23810019. 
 21. ^ http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19611229000030&DocTypeID=3 FASS om haloperidol 2009-05-15
 22. ^ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17637580/
 23. ^ https://www.brightquest.com/blog/can-schizoaffective-disorder-be-caused-by-trauma-the-relationship-between-ptsd-and-psychosis/
 24. ^ https://www.rethink.org/advice-and-information/about-mental-illness/learn-more-about-conditions/post-traumatic-stress-disorder-ptsd/
 25. ^ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213416301120
 26. ^ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213416301120
 27. ^ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18167424/
 28. ^ https://blackbearrehab.com/mental-health/ptsd/history-of-ptsd/
 29. ^ https://casereports.bmj.com/content/14/1/e235384
 30. ^ McGlashan T, Zipursky R, Perkins D, Addington J, Miller T, Woods S, Hawkins K, Hoffman R, Lindborg S, Tohen M, Breier A (28 november 2003). ”The PRIME North America randomized double-blind clinical trial of olanzapine versus placebo in patients at risk of being prodromally symptomatic for psychosis. I. Study rationale and design”. Schizophr Res "61" (1): ss. 7-18. PMID 12648731. 
 31. ^ McGlashan T, Zipursky R, Perkins D, Addington J, Miller T, Woods S, Hawkins K, Hoffman R, Preda A, Epstein I, Addington D, Lindborg S, Trzaskoma Q, Tohen M, Breier A (28 november 2006). ”Randomized, double-blind trial of olanzapine versus placebo in patients prodromally symptomatic for psychosis”. Am J Psychiatry "163" (5): ss. 790-9. PMID 16648318. 
 32. ^ ”Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom”. www.sbu.se. http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/underhallsbehandling-med-nyare-antipsykotiska-lakemedel-vid-bipolar-sjukdom2/. Läst 19 juni 2017. 
 33. ^ ”Läkemedelsmonografier | Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency”. www.lakemedelsverket.se. https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/lakemedelsmonografier. Läst 24 januari 2021. 
 34. ^ https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1517/13543784.3.12.1317?needAccess=true
 35. ^ https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0043244
 36. ^ https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0043244
 37. ^ https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0043244
 38. ^ http://bhjournal.in/eJournals/ShowText.aspx?ID=2015&Type=FREE&TYP=TOP&IN=&IID=50&Value=1&isPDF=YES[död länk]
 39. ^ https://farmakologiforantipsykotiska.files.wordpress.com/2020/10/b001c470-c3bb-012b-a7a7-000c293b26d5-1.pdf
 40. ^ https://farmakologiforantipsykotiska.files.wordpress.com/2020/10/b001c470-c3bb-012b-a7a7-000c293b26d5-1.pdf
 41. ^ https://wileymicrositebuilder.com/practicaldiabetes/wp-content/uploads/sites/29/2016/03/Olanzapine.pdf
 42. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6733343/
 43. ^ https://www.dovepress.com/a-commentary-on-the-efficacy-of-olanzapine-for-the-treatment-of-schizo-peer-reviewed-fulltext-article-NDT
 44. ^ Jr, Teofilo Lee-Chiong (2012-10-01) (på engelska). Biology of Sleep, An Issue of Sleep Medicine Clinics - E-Book. Elsevier Health Sciences. ISBN 978-1-4557-4731-3. https://books.google.se/books?id=1Cse5tVobDQC&pg=PA476&lpg=PA476#v=onepage&q&f=false. Läst 24 januari 2021 
 45. ^ ”Zyprexa® Velotab - FASS Allmänhet”. www.fass.se. https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20000203000061. Läst 24 januari 2021. 
 46. ^ Jr, Teofilo Lee-Chiong (2012-10-01) (på engelska). Biology of Sleep, An Issue of Sleep Medicine Clinics - E-Book. Elsevier Health Sciences. ISBN 978-1-4557-4731-3. https://books.google.se/books?id=1Cse5tVobDQC&pg=PA476&lpg=PA476#v=onepage&q&f=false. Läst 24 januari 2021 
 47. ^ https://www.researchgate.net/publication/11818966_Modulation_of_glutamate_receptors_in_response_to_the_novel_antipsychotic_olanzapine_in_rats
 48. ^ Sacchi, Silvia; Novellis, Vito De; Paolone, Giovanna; Nuzzo, Tommaso; Iannotta, Monica; Belardo, Carmela (2017-04-10). ”Olanzapine, but not clozapine, increases glutamate release in the prefrontal cortex of freely moving mice by inhibiting D-aspartate oxidase activity” (på engelska). Scientific Reports 7 (1): sid. 46288. doi:10.1038/srep46288. ISSN 2045-2322. https://www.nature.com/articles/srep46288. Läst 24 januari 2021. 
 49. ^ https://www.researchgate.net/publication/11818966_Modulation_of_glutamate_receptors_in_response_to_the_novel_antipsychotic_olanzapine_in_rats
 50. ^ https://www.researchgate.net/publication/11818966_Modulation_of_glutamate_receptors_in_response_to_the_novel_antipsychotic_olanzapine_in_rats
 51. ^ Murashita, Mari; Kusumi, Ichiro; Inoue, Takeshi; Takahashi, Yoshito; Hosoda, Hiroshi; Kangawa, Kenji (2005-01). ”Olanzapine increases plasma ghrelin level in patients with schizophrenia”. Psychoneuroendocrinology 30 (1): sid. 106–110. doi:10.1016/j.psyneuen.2004.05.008. ISSN 0306-4530. PMID 15358448. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15358448/. Läst 24 januari 2021. 
 52. ^ Schatzberg, Alan F.; Nemeroff, Charles B. (2009). ”The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychopharmacology”. The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychopharmacology. American Psychiatric Pub. https://books.google.se/books?id=Xx7iNGdV25IC&pg=PA576&lpg=PA576&dq#v=onepage&q&f=false. 
 53. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 8 oktober 2016. https://web.archive.org/web/20161008154358/http://schizophrenia.elsevierresource.com/sites/schizophrenia.elsevierresource.com/files/stahl_atypical_antipsychotic_booklet-digital.pdf. Läst 13 mars 2017. 
 54. ^ http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000287/WC500055611.pdf
 55. ^ Prior, Trevor I.; Baker, Glen B. (2003-3). ”Interactions between the cytochrome P450 system and the second-generation antipsychotics”. Journal of Psychiatry and Neuroscience 28 (2): sid. 99–112. ISSN 1180-4882. PMID 12670127. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC161731/. Läst 24 januari 2021. 
 56. ^ https://www.courtlistener.com/opinion/2344008/eli-lilly-and-co-v-zenith-goldline-pharm/
 57. ^ https://www.courtlistener.com/opinion/2344008/eli-lilly-and-co-v-zenith-goldline-pharm/
 58. ^ https://www.courtlistener.com/opinion/2344008/eli-lilly-and-co-v-zenith-goldline-pharm/
 59. ^ [a b] ”Zyprexa® - FASS Allmänhet”. www.fass.se. http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19960927000089&DocTypeID=3. 
 60. ^ https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20000203000061
 61. ^ https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Monografier-varderingar/Monografier-Humanlakemedel/Humanlakemedel-Arkiv/Zyprexa-olanzapin/
 62. ^ ”Wayback Machine”. Wayback Machine. 15 september 2003. Arkiverad från originalet den 15 september 2003. https://web.archive.org/web/20030915072449/http://pi.lilly.com/us/zyprexa-pi.pdf. 
 63. ^ Zyprexa filmdragerad tablett 2,5 mg i FASS
 64. ^ Zyprexa filmdragerad tablett 2,5 mg i FASS
 65. ^ http://www.dn.se/arkiv/sverige/ny-medicin-inte-battre-mot-schizofreni/
 66. ^ http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20080312000060
 67. ^ https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=19960927000119
 68. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 15 september 2003. https://web.archive.org/web/20030915072449/http://pi.lilly.com/us/zyprexa-pi.pdf. Läst 15 september 2003. 
 69. ^ https://web.archive.org/web/20110514203836/http://www.zyprexa.com/Pages/index.aspx
 70. ^ https://www.cancer.gov/news-events/cancer-currents-blog/2016/olanzapine-chemotherapy-nausea
 71. ^ https://www.practicalpainmanagement.com/resources/news-and-research/olanzapine-effective-agent-preventing-nausea
 72. ^ ”FDA Warns Antipsychotic Drug Can Cause Severe Skin Rash - Law360”. www.law360.com. http://www.law360.com/articles/794825/fda-warns-antipsychotic-drug-can-cause-severe-skin-rash. 
 73. ^ https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20000203000061
 74. ^ http://ww1.cpa-apc.org/Publications/Archives/CJP/2006/july/cjp-july-06-newcomer-IR.pdf
 75. ^ Pollack MH, Simon NM, Zalta AK, Worthington JJ, Hoge EA, Mick E, Kinrys G, Oppenheimer J. (28 november 2006). ”Olanzapine augmentation of fluoxetine for refractory generalized anxiety disorder: a placebo controlled study.”. Biol Psychiatry. "59" (3): ss. 211-5. PMID 16139813. 
 76. ^ Sepede G, De Berardis D, Gambi F, Campanella D, La Rovere R, D'Amico M, Cicconetti A, Penna L, Peca S, Carano A, Mancini E, Salerno RM, Ferro FM. (28 november 2003). ”Olanzapine augmentation in treatment-resistant panic disorder: a 12-week, fixed-dose, open-label trial.”. J Clin Psychopharmacol. "107" (5): ss. 394-6. PMID 16415705. 
 77. ^ Jakovljević M, Sagud M, Mihaljević-Peles A. (28 november 2006). ”Olanzapine in the treatment-resistant, combat-related PTSD--a series of case reports.”. Acta Psychiatr Scand. "26" (1): ss. 45-9. PMID 12752037. 
 78. ^ http://www.medicalnewstoday.com/articles/3894.php Medical News Today
 79. ^ ”Zyprexa (Olanzapine) - Side Effects, Dosage, Interactions - Drugs”. Zyprexa (Olanzapine) - Side Effects, Dosage, Interactions - Drugs. http://www.revolutionhealth.com/drugs-treatments/rating/zyprexa-for-generalized-anxiety-disorder-gad. 
 80. ^ http://www.emedicine.com/med/topic3107.htm Emedicine.com about Tourettes syndrome. Author: Jason S Hawley, MD, Chief of Neurology, Carl R Darnall Army Medical Center
 81. ^ http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?sec=health&res=9E05E2DA1331F93BA25751C1A9609C8B63 New York Times, 18 december 2006
 82. ^ [a b c d e f g] ”Eli Lilly and Co. v. Zenith Goldline Pharm., 364 F. Supp. 2d 820 – CourtListener.com” (på amerikansk engelska). CourtListener. https://www.courtlistener.com/opinion/2344008/eli-lilly-and-co-v-zenith-goldline-pharm/. Läst 24 januari 2021. 
 83. ^ https://www.courtlistener.com/opinion/2344008/eli-lilly-and-co-v-zenith-goldline-pharm/
 84. ^ Citrome, Leslie; McEvoy, Joseph P; Todtenkopf, Mark S; McDonnell, David; Weiden, Peter J (2019-09-05). ”A commentary on the efficacy of olanzapine for the treatment of schizophrenia: the past, present, and future”. Neuropsychiatric Disease and Treatment 15: sid. 2559–2569. doi:10.2147/NDT.S209284. ISSN 1176-6328. PMID 31564881. PMC: 6733343. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6733343/. Läst 24 januari 2021. 
 85. ^ Citrome, Leslie; McEvoy, Joseph P.; Todtenkopf, Mark S.; McDonnell, David; Weiden, Peter J. (5 september 2019). ”A commentary on the efficacy of olanzapine for the treatment of schizophrenia: the past, present, and future” (på english). Neuropsychiatric Disease and Treatment. https://www.dovepress.com/a-commentary-on-the-efficacy-of-olanzapine-for-the-treatment-of-schizo-peer-reviewed-fulltext-article-NDT. Läst 24 januari 2021. 
 86. ^ https://arbitrationlaw.com/sites/default/files/free_pdfs/2014-09-25_-_ws_of_rpostiethwait.pdf
 87. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6733343/
 88. ^ https://www.dovepress.com/a-commentary-on-the-efficacy-of-olanzapine-for-the-treatment-of-schizo-peer-reviewed-fulltext-article-NDT
 89. ^ Citrome, Leslie; McEvoy, Joseph P.; Todtenkopf, Mark S.; McDonnell, David; Weiden, Peter J. (5 september 2019). ”A commentary on the efficacy of olanzapine for the treatment of schizophrenia: the past, present, and future” (på english). Neuropsychiatric Disease and Treatment. https://www.dovepress.com/a-commentary-on-the-efficacy-of-olanzapine-for-the-treatment-of-schizo-peer-reviewed-fulltext-article-NDT. Läst 24 januari 2021. 
 90. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6733343/
 91. ^ Elisabeth, Skogh,; Margareta, Reis,; Marja-Liisa, Dahl,; Jöns, Lundmark,; Finn, Bengtsson, (2002). ”Therapeutic drug monitoring data on olanzapine and its N-demethyl metabolite in the naturalistic clinical setting”. Therapeutic Drug Monitoring 24 (4). http://www.diva-portal.se/smash/record.jsf?aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&language=en&pid=diva2%3A248221&dswid=-6542. 
 92. ^ ”Zyprexa - Facts About Zyprexa”. Zyprexa - Facts About Zyprexa. 6 oktober 2002. Arkiverad från originalet den 6 oktober 2002. https://web.archive.org/web/20021006220734/http://www.zyprexa.com/sch/html/Zy_facts.shtml. 
 93. ^ https://www.justice.gov/archive/usao/pae/News/2009/jan/lillyinfo.pdf
 94. ^ ”Hemliga papper om Zyprexa blir offentliga - Läkemedelsvärlden”. www.lakemedelsvarlden.se. http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/hemliga-papper-om-zyprexa-blir-offentliga-6299. 
 95. ^ ”Uppdrag granskning om Zyprexa”. Bli friskare, bli Viskare!. Arkiverad från originalet den 2016-07-30. https://web.archive.org/web/20160730060857/http://www.viska.se/index.php/nyheter1/334-lakemedel/1618-uppdrag-granskning-om-zyprexa. Läst 10 juli 2016.  Arkiverad 30 juli 2016 hämtat från the Wayback Machine.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]