Olanzapin

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Strukturformel
Molekylmodell
Zyprexa, munlösliga 20 mg-tabletter.

Olanzapin är ett så kallat neuroleptikum vid användning i många länder. Det är ett atypiskt antipsykotikum och introducerad sen slutet av 1990-talet. Olanzapin säljs under varunamnen Zyprexa (ordinarie zyprexa och VELOTAB), Zypadhera (depåinjektion), och i USA även som Symbyax (i kombination med fluoxetin). Symbyax är godkänt sedan 2009 i USA men får inte användas på barn.[1]

Olanzapin framhävdes inom psykiatrin som potent akutläkemedel hos högt agiterade personer med schizofreni och efter akut bruk ersätts Olanzapin med komplement av annat antipsykotiskt läkemedel vid följd underhållsbehandling. Bidragande orsak är viktökningen varför Olanzapin används tillfälligt och vid den mest akuta fasen. Men under längre senare tid är det vanligt att Olanzapin ändå används som långvarigt bruk under underhållsbehandling.

En biverkning av preparatet är viktökning, vilket är vanligt förekommande. Viktökningen för med sig risk för utveckling av metabolt syndrom och typ II diabetes. Bidragande orsak till att det slutar i viktuppgång lär bero på Ghrelinökningen.

En potentiellt kardiella biverkningar i form av förlängt QT-intervall förekommer hos cirka 8% av de som tar läkemedlet.[2] Och viktuppgång förekommer hos cirka 70% av de som tar läkemedlet.

Olanzapin finns även i form av depåinjektioner (långtidsverkande sprutor), som kallas Zypadhera, vilken har god antipsykotisk effekt och fylls på 1 gång i månaden men nackdelen är att den kan ge så kallat postinjektionssyndrom med kraftig sedering och tillochmed kunna leda till koma, vilket innebär att patienten måste vara kvar på observation i 3 timmar efter injektionen.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Olanzapin utvecklades efter en vidare forskning av kemi och farmakologi från Klozapin. Av Klozapin är olanzapin en strukturell analog.[3]

Olanzapin blev klar 29 april 1982 hos Eli lilly i Storbritannien. Olanzapin pantenterades år 1991. Den 22 september 1995 ansökte företaget om att få medicinen godkänd från FDA. Ett år senare, den 30 september 1996, beviljade FDA godkännande, men enbart för psykotiska störningar och inte som schizofreni. I Sverige blev Zyprexa godkänt av Läkemedelsverket i november 1996 och fick användning från februari 1997.[4] Zyprexa fick snabb spridning och mellan 1996 och 2002 spreds Zyprexa till 84 länder.[5] Zyprexa var år 2014 den mest använda antipsykotiska läkemedlet i Sverige.[6]

Patentet på Olanzapin löpte ut 2011, och numera finns även generika med substansen.

Den 5 oktober 2007 lade FDA till anmärkningar för viktuppgång, totalkolesterol och ökade blodsockervärden vid användning av medlet Zyprexa.[7]

Godkännande[redigera | redigera wikitext]

Zyprexa fick godkänt för behandling av:

 • Schizofreni och andra psykoser[8][9]
 • Akuta maniska episoder av bipolär sjukdom (Efter mars 2000 får Zyprexa användas vid behandling av mani i samband med bipolär sjukdom[8][9]).
 • Akut agitation associerad med båda dessa tillstånd.
 • Underhållsbehandling av bipolär sjukdom. [10]
 • Behandling av depressiva episoder associerade med bipolär sjukdom (endast Symbyax).

Användning[redigera | redigera wikitext]

Olanzapin är ett neuroleptikum. Ett atypiskt antipsykotikum.

Psykotiska tillstånd[redigera | redigera wikitext]

Olanzapin används för behandling av psykotiska tillstånd inklusive schizofreni.

Bipolär sjukdom[redigera | redigera wikitext]

Olanzapin har fått viss användning som stämningsstabiliserande vid bipolär sjukdom, och används som akutbehandling vid mani.

Effektivitet[redigera | redigera wikitext]

I en studie från 2013 i en jämförelse av 15 antipsykotiska mediciner i effektivitet i behandling av schizofreniska symtomer, var olanzapin rankad som trea. Den demonstrerade hög effektivitet. 5% mer effektiv än risperidon (4:e), 15% mer effektiv än paliperidon (5:e), 24-27% mer effektiv än haloperidol, quetiapin, och aripiprazol, och 33% mindre effektiv än klozapin (1:a).[11]

Zyprexa ligger 3.e bakom klozapin och Amisulprid (Solian)[12] men anses vara ett av de starkaste än flera andra atypiska antipsykotika då effektiviteten (psykoslindringen) är 20 procent högre än hos flera andra läkemedel inom samma grupp för en del personer, olanzapin har även visat sig vara överlägset haloperidol i kliniska tester - både i avseendet att minska positiva och negativa symptom vid schizofreni och att minska depressivitet vid denna diagnos.[10] I testet jämfördes 2,5; 5, 10 eller 15 mg olanzapin med 10, 15 eller 20 mg haloperidol. Tidigare studier på haloperidol har dock visat att doser över 6–8 mg inte ger ökad antipsykotisk effekt.[13] Det är känt att överdos av neuroleptika ger apati, kritiker menar därför att Eli Lilly jämfört normaldoser olanzapin med orimligt höga haloperidoldoser i syfte att få olanzapin att framstå i bättre dager.

PRIME[redigera | redigera wikitext]

The Prevention through Risk Identification, Management, and Education (PRIME)-studien, finansierad av National Institute of Mental Health och Eli Lilly, testade hypotesen att Ooanzapin kan förhindra start av psykos hos personer med mycket hög risk för schizofreni. Studien undersökte 60 patienter med prodromal schizofreni, som hade en uppskattad risk på 36–54 procent för att utveckla schizofreni inom ett år. Dom behandlade hälften med olanzapin och hälften med placebo.[14]

I denna studie hade patienterna som fick olanzapin lägre risk att få psykos, fastän skillnaden inte nådde statistisk signifikans. Olanzapin var effektiv för behandling av prodromala symptom, men kopplades till signifikant viktökning.[15]

Bipolär sjukdom[redigera | redigera wikitext]

I en SBU-rapport från 2015 fann man att det inte gick att bedöma effekterna av underhållsbehandling med olanzapin för bipolär sjukdom typ I, eftersom det saknades tillräckligt bra studier.[16] Inga slutsatser alls kunde dras för några andra generationens antipsykotika, som underhållsbehandling för bipolär sjukdom typ II.[16]

Farmakologi[redigera | redigera wikitext]

Farmakodynamik[redigera | redigera wikitext]

Olanzapin liknar strukturellt klozapin och är klassificerad som en tienobensodiazepin.

Olanzapin är primärt 5-HT2A och dopamin D2-receptorantagonist som förklarar antipsykotisk aktivitet.[17] Olanzapin har framträdande åtgärder på dopamin D4 och D1-receptorer, muskarin- och histaminreceptorer.[18] Tidigare arbete har visat att bindande affinitet till muskarin M3-receptorn kan leda till att man utvecklar diabetes och viktökning.[19] Och särskilt, läkemedel med de flesta metabola biverkningarna, såsom olanzapin och klozapin, är mycket hög affinitet, som M3R-antagonister (muskarin M3-receptor antagonist).[20] Antikollinerg effekt orsakar ofta förstoppning och muntorrhet.[21] Vidare är Olanzapin viktig genom 5-HT6-receptorn.[22] Vad som är känt är att potenta 5-HT6 antagonister kunnat lindra vid Alzheimers sjukdom.[23][24] Företaget Eli Lilly agerade efter det för att få Zyprexa till användning vid demens och hos Alzheimers men företaget Eli Lilly möttes av grovt motstånd och mycket hård kritik ifrån FDA (Food and drug administration) och för dessa användningsområden försvann helt senare allt.

Det finns mycket som tyder på att Olanzapin har hög affinitet för dopamin D4-receptorn utöver D2, varför det primärt ska ha lägre risk för att orsaka tardiv dyskinesi. Olanzapin är atypiskt antipsykotikum med sin antagonismen av 5-HT2A och blockad av 5-HT2 anses bidra till Anti-EPS. Det har studerats med D4-selektiv antagonism - integrerar med glutamat.[25] Det har bland annat studerats hos möss.[26]

Man vet att det finns sedd mekanismen med glutamat hos djur som liknar människan[27][28] och det är därför troligt sannolikt att det även finns någon mekanismen genom glutamat även hos människor.

De dopamin D4-receptorerna har flera gånger varit associerade med flera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, bland annat tros ADHD vara involverad, men man vet inte hela sanningen ännu med dopamin D4-receptorn för patofysiologin.[29]

Det finns dock farmakologiska avvikelser från Klozapin vilket redan ses hos receptorprofilen för Olanzapin. Till exempel har Olanzapin ingen affinitet till 5-HT1A-receptorn. Olanzapin är inte heller viktig för Alfa1A-receptorn, men Alfa1A är mycket viktig för Klozapin men till det har Olanzapin inget med, men varför Olanzapin inte är benäget att orsaka hjärtklappning. Olanzapin blockerar dessutom 5-HT2C-receptorn mera än i fallet för Klozapin. Och sist men inte minst, så blockerar Olanzapin dopamin D2-receptorn mera än för Klozapin.

En bidragande orsak till risk för ökad hunger och viktökning är att Olanzapin ökar hormonet Ghrelin.[30] Blockeringen av 5-HT2C-receptorer anses bidra till viktökning.

Farmakokinetik[redigera | redigera wikitext]

Genomsnittliga halveringstiden bedöms ligga på cirka 36 timmar.[31][32] Steady state nås efter 1 vecka.[31][32] Medicinen kan tas utan föda då mat inte påverkar upptaget.[33]

Biverkningar[redigera | redigera wikitext]

Som alla neuroleptika kan olanzapin orsaka det sällsynta men livshotande neuroleptiskt malignantsyndrom, samt tardiv dyskinesi. Denna risk är dock mycket liten och ännu mindre än hos typiska neuroleptika.[34]

Kända biverkningar inkluderar sömnighet (direkt kommande trötthet eller att sömnen sker under lång tidsperiod), sömnlöshet, yrsel, viktökning (Är enligt läkemedelsverket den vanligaste framträdande biverkningen med Olanzapin[35]), viktminskning (med VELOTAB) och förstoppning (tillföljd av antikolinerg effekt).[36]

Andra biverkningar inkluderar: rastlöshet, akatisi, muntorrhet, trötthet, ortostatisk hypotension, Ökad aptit, lågt blodtryck, kramp, sväljsvårigheter, utebliven mens och apati (brist på känslor).[37] Även biverkningar kan vara: ökat saliv som känns lite lent och ihopsamlat (munnen fylls av saliv), lösare i näsan (rinner i näsan), svettning, mer hunger än tidigare med en särskild magkänsla, mer kroppstemperatur, trötthet med trötta men ändå avslappnade ögon och annorlunda rörelseförmåga med armarna (men inget som hindrar oftast). Dock kan vissa få försämrat omdöme, tänkande och motorisk förmåga.

Biverkningar även också: darrningar, bröstsmärtor, kraftlöshet, Eosinofili (förhöjt antal eosinofiler i blodet), Leukopeni (en minskning av antalet cirkulerande vita blodkroppar), vätskeansamling (som leder till svullnader i händer, vrister eller fötter), hård eller oregelbunden avföring, ökad hosta och beteendeförändringar.[38][39][40][41][42][43]

Hjärtklappning är sällsynt med Olanzapin, men hjärtat kan få rusning vid kraftiga snabba överdoseringar.

År 2016 utfärdade FDA (U.S. Food and Drug Administration) en varning för hudutslag med all neuroleptika, inklusive Zyprexa som har 23 kända fall inrapporterade. Mac Gregor säger att det är sällsynt då möjligen 50 miljoner människor någon gång provat Zyprexa. En patient som medicinerade med olanzapin, som fick hudutslag rapporterade, hittades död. Därför ville FDA göra folk mer medvetna.[44]

Kroppsvikt[redigera | redigera wikitext]

Viktuppgifter[redigera | redigera wikitext]

Hyperglykemi (för hög blodsockernivå i blodet) kan förekomma bland cirka 10% av användare och även medföra viktuppgång.[45] Det har visat sig att den olanzapin som finns tillgänglig under namnet VELOTAB anses snällare mot metaboliken och mindre viktökning.

Användning hos äldre[redigera | redigera wikitext]

På grund av en ökad risk för stroke utfärdade Committee on the Safety of Medicines (CSM) 2004 i Storbritannien en varning att olanzapin och risperidon, båda atypiska antipsykotika, inte bör ges till äldre patienter med demens.

I USA har olanzapin en "black box-varning" för ökad risk för dödsfall hos äldre patienter. Den är inte godkänd för användning för patienter med demensrelaterad psykos.

Icke-godkänd användning[redigera | redigera wikitext]

Icke-godkänd användning eller s.k. off label-förskrivning av olanzapin förekommer. Fallrapporter, öppna och små pilotstudier föreslår effekt av olanzapin för behandling av några ångesttillstånd (till exempel generaliserat ångestsyndrom,[46] paniksyndrom,[47] posttraumatiskt stressyndrom[48]); olanzapin har inte blivit rigoröst utvärderat i randomiserade, placebokontrollerade studier för denna användning, och är inte godkänt av Läkemedelsverket för dessa indikationer.

Andra vanliga icke-godkända användningar av olanzapin inkluderar tilläggsbehandling för depressioner utan psykotiska inslag, farmaceutisk behandling av ätstörningar (till exempel anorexia nervosa, ätstörning UNS), då lägre doser har visat sig göra vissa patienter mer mottagliga för vård och visat sig effektiva mot allvarliga ångesttendenser vid allvarliga fall av ätstörningar.[49] Ett annat förhållandevis nytt användningsområde är låga doser vid svår ångestproblematik som ett alternativ till bensodiazepiner, då läkemedlet visat sig ha snabb effekt mot ångest.[50] Medicinen har också använts för Tourettes syndrom och svåra beteenderubbningar.[51]

Olanzapin har marknadsförts mot demens av Eli Lilly trots att det har aldrig visats hjälpa vid symptomen på demens. Lilly instruerade sina säljrepresentanter att föreslå att läkare skulle förskriva Zyprexa till äldre patienter med symptom på demens. Ett dokument visar "demens skall vara första budskapet" för vårdcentralsläkare, eftersom de "inte behandlar bipolär" eller schizofreni, men "behandlar demens". Tre månader efter lanseringen ledde Lillys Zyprexakampanj kallad 'Viva Zyprexa' till 49 000 nya förskrivningar. Sedan, år 2002, när Zyprexa visade sig öka risken för stroke hos äldre upphörde denna kampanj. Senare påbörjades en annan kampanj, 'Zyprexa Limitless', som fokuserar på patienter med mild bipolär sjukdom som tidigare blivit diagnosticerade som deprimerade, trots att Zyprexa av FDA endast godkänts för behandling av mani vid bipolär sjukdom och inte depression.[52]

Överdos[redigera | redigera wikitext]

Symptom på överdos inkluderar takykardi, agitation, dysartri, sänkt medvetande och koma. Vid mycket höga doser kan livsfara uppstå.[34]

Kritik[redigera | redigera wikitext]

År 2004 gick en grupp patienter emot företaget som tillverkade olanzapin och anklagade dem för att de inte hade varnat om viktökning och ökad glukos med konsekvens som diabetes vid introduktionen.[53]

Uppdrag granskning 2007 hade ett reportage angående bekymret med viktuppgången hos Olanzapin.[54]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2009/021520s022lbl.pdf
 2. ^ https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Monografier-varderingar/Monografier-Humanlakemedel/Humanlakemedel-Arkiv/Zyprexa-olanzapin/
 3. ^ Dietrich-Muszalska, Anna; Rabe-Jabłońska, Jolanta; Olas, Beata (1 mars 2010). ”The effects of the second generation antipsychotics and a typical neuroleptic on collagen-induced platelet aggregation in vitro”. The World Journal of Biological Psychiatry: The Official Journal of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry 11 (2 Pt 2): sid. 293–299. doi:10.1080/15622970903144020. PMID 19675971. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19675971. 
 4. ^ Elisabeth, Skogh,; Margareta, Reis,; Marja-Liisa, Dahl,; Jöns, Lundmark,; Finn, Bengtsson, (2002). ”Therapeutic drug monitoring data on olanzapine and its N-demethyl metabolite in the naturalistic clinical setting”. Therapeutic Drug Monitoring 24 (4). http://www.diva-portal.se/smash/record.jsf?aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&language=en&pid=diva2%3A248221&dswid=-6542. 
 5. ^ ”Zyprexa - Facts About Zyprexa”. Zyprexa - Facts About Zyprexa. 6 oktober 2002. Arkiverad från originalet den 6 oktober 2002. https://web.archive.org/web/20021006220734/http://www.zyprexa.com/sch/html/Zy_facts.shtml. 
 6. ^ ”Hur många får neuroleptika i Sverige?”. Bli friskare, bli Viskare!. http://www.viska.se/nya-lakemedel/lakemedel/6192-hur-manga-far-neuroleptika-i-sverige. 
 7. ^ https://www.justice.gov/archive/usao/pae/News/2009/jan/lillyinfo.pdf
 8. ^ [a b] https://www.justice.gov/archive/usao/pae/News/2009/jan/lillyinfo.pdf
 9. ^ [a b] [https://www.justice.gov/archive/opa/pr/2009/January/09-civ-038.html ”#09-038: Eli Lilly and Company Agrees to Pay $1.415 Billion to Resolve Allegations of Off-label Promotion of Zyprexa (2009-01-15)”]. www.justice.gov. https://www.justice.gov/archive/opa/pr/2009/January/09-civ-038.html. 
 10. ^ [a b] ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 2 oktober 2006. https://web.archive.org/web/20061002125147/http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/MonographyPage____484.aspx. Läst 4 augusti 2008.  Läkemedelsverket om Zyprexa
 11. ^ Leucht, Stefan; Cipriani, Andrea; Spineli, Loukia; Mavridis, Dimitris; Örey, Deniz; Richter, Franziska; Samara, Myrto; Barbui, Corrado; et al. (2013). ”Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis”. The Lancet 382 (9896): sid. 951–62. doi:10.1016/S0140-6736(13)60733-3. PMID 23810019. 
 12. ^ Leucht, Stefan; Cipriani, Andrea; Spineli, Loukia; Mavridis, Dimitris; Örey, Deniz; Richter, Franziska; Samara, Myrto; Barbui, Corrado; et al. (2013). ”Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis”. The Lancet 382 (9896): sid. 951–62. doi:10.1016/S0140-6736(13)60733-3. PMID 23810019. 
 13. ^ http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19611229000030&DocTypeID=3 FASS om haloperidol 2009-05-15
 14. ^ McGlashan T, Zipursky R, Perkins D, Addington J, Miller T, Woods S, Hawkins K, Hoffman R, Lindborg S, Tohen M, Breier A (10 december 2003). ”The PRIME North America randomized double-blind clinical trial of olanzapine versus placebo in patients at risk of being prodromally symptomatic for psychosis. I. Study rationale and design”. Schizophr Res "61" (1): ss. 7-18. PMID 12648731. 
 15. ^ McGlashan T, Zipursky R, Perkins D, Addington J, Miller T, Woods S, Hawkins K, Hoffman R, Preda A, Epstein I, Addington D, Lindborg S, Trzaskoma Q, Tohen M, Breier A (10 december 2006). ”Randomized, double-blind trial of olanzapine versus placebo in patients prodromally symptomatic for psychosis”. Am J Psychiatry "163" (5): ss. 790-9. PMID 16648318. 
 16. ^ [a b] Services, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social. ”Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom”. www.sbu.se. http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/underhallsbehandling-med-nyare-antipsykotiska-lakemedel-vid-bipolar-sjukdom2/. Läst 19 juni 2017. 
 17. ^ https://ajp.psychiatryonline.org/doi/pdf/10.1176/ajp.155.7.921
 18. ^ https://ajp.psychiatryonline.org/doi/pdf/10.1176/ajp.155.7.921
 19. ^ https://wileymicrositebuilder.com/practicaldiabetes/wp-content/uploads/sites/29/2016/03/Olanzapine.pdf
 20. ^ https://wileymicrositebuilder.com/practicaldiabetes/wp-content/uploads/sites/29/2016/03/Olanzapine.pdf
 21. ^ https://wileymicrositebuilder.com/practicaldiabetes/wp-content/uploads/sites/29/2016/03/Olanzapine.pdf
 22. ^ https://wileymicrositebuilder.com/practicaldiabetes/wp-content/uploads/sites/29/2016/03/Olanzapine.pdf
 23. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5990506/
 24. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29848076
 25. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18536704
 26. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18536704
 27. ^ https://www.researchgate.net/publication/11818966_Modulation_of_glutamate_receptors_in_response_to_the_novel_antipsychotic_olanzapine_in_rats
 28. ^ https://www.nature.com/articles/srep46288
 29. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5226642/
 30. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15358448
 31. ^ [a b] Schatzberg, Alan F.; Nemeroff, Charles B. (2009). ”The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychopharmacology”. The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychopharmacology. American Psychiatric Pub. https://books.google.se/books?id=Xx7iNGdV25IC&pg=PA576&lpg=PA576&dq#v=onepage&q&f=false. 
 32. ^ [a b] ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 8 oktober 2016. https://web.archive.org/web/20161008154358/http://schizophrenia.elsevierresource.com/sites/schizophrenia.elsevierresource.com/files/stahl_atypical_antipsychotic_booklet-digital.pdf. Läst 13 mars 2017. 
 33. ^ http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000287/WC500055611.pdf
 34. ^ [a b] ”Zyprexa® - FASS Allmänhet”. www.fass.se. http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19960927000089&DocTypeID=3. 
 35. ^ https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Monografier-varderingar/Monografier-Humanlakemedel/Humanlakemedel-Arkiv/Zyprexa-olanzapin/
 36. ^ ”Wayback Machine”. Wayback Machine. 15 september 2003. Arkiverad från originalet den 15 september 2003. https://web.archive.org/web/20030915072449/http://pi.lilly.com/us/zyprexa-pi.pdf. 
 37. ^ Zyprexa filmdragerad tablett 2,5 mg i FASS
 38. ^ Zyprexa filmdragerad tablett 2,5 mg i FASS
 39. ^ http://www.dn.se/arkiv/sverige/ny-medicin-inte-battre-mot-schizofreni/
 40. ^ http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20080312000060
 41. ^ https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=19960927000119
 42. ^ https://web.archive.org/web/20030915072449/http://pi.lilly.com:80/us/zyprexa-pi.pdf
 43. ^ https://web.archive.org/web/20110514203836/http://www.zyprexa.com/Pages/index.aspx
 44. ^ ”FDA Warns Antipsychotic Drug Can Cause Severe Skin Rash - Law360”. www.law360.com. http://www.law360.com/articles/794825/fda-warns-antipsychotic-drug-can-cause-severe-skin-rash. 
 45. ^ http://ww1.cpa-apc.org/Publications/Archives/CJP/2006/july/cjp-july-06-newcomer-IR.pdf
 46. ^ Pollack MH, Simon NM, Zalta AK, Worthington JJ, Hoge EA, Mick E, Kinrys G, Oppenheimer J. (10 december 2006). ”Olanzapine augmentation of fluoxetine for refractory generalized anxiety disorder: a placebo controlled study.”. Biol Psychiatry. "59" (3): ss. 211-5. PMID 16139813. 
 47. ^ Sepede G, De Berardis D, Gambi F, Campanella D, La Rovere R, D'Amico M, Cicconetti A, Penna L, Peca S, Carano A, Mancini E, Salerno RM, Ferro FM. (10 december 2003). ”Olanzapine augmentation in treatment-resistant panic disorder: a 12-week, fixed-dose, open-label trial.”. J Clin Psychopharmacol. "107" (5): ss. 394-6. PMID 16415705. 
 48. ^ Jakovljević M, Sagud M, Mihaljević-Peles A. (10 december 2006). ”Olanzapine in the treatment-resistant, combat-related PTSD--a series of case reports.”. Acta Psychiatr Scand. "26" (1): ss. 45-9. PMID 12752037. 
 49. ^ http://www.medicalnewstoday.com/articles/3894.php Medical News Today
 50. ^ ”Zyprexa (Olanzapine) - Side Effects, Dosage, Interactions - Drugs”. Zyprexa (Olanzapine) - Side Effects, Dosage, Interactions - Drugs. http://www.revolutionhealth.com/drugs-treatments/rating/zyprexa-for-generalized-anxiety-disorder-gad. 
 51. ^ http://www.emedicine.com/med/topic3107.htm Emedicine.com about Tourettes syndrome. Author: Jason S Hawley, MD, Chief of Neurology, Carl R Darnall Army Medical Center
 52. ^ http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?sec=health&res=9E05E2DA1331F93BA25751C1A9609C8B63 New York Times, 18 december 2006
 53. ^ ”Hemliga papper om Zyprexa blir offentliga - Läkemedelsvärlden”. www.lakemedelsvarlden.se. http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/hemliga-papper-om-zyprexa-blir-offentliga-6299. 
 54. ^ ”Uppdrag granskning om Zyprexa”. Bli friskare, bli Viskare!. Arkiverad från originalet den 2016-07-30. https://web.archive.org/web/20160730060857/http://www.viska.se/index.php/nyheter1/334-lakemedel/1618-uppdrag-granskning-om-zyprexa. Läst 10 juli 2016. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]