Riskfraser

Från Wikipedia

Riskfraser eller R-fraser är ett klassificeringssystem av hälsorisker för kemiska produkter som används inom EU. EU kräver att riskfraser och skyddsfraser samt motsvarande farosymboler och farokod framgår av förpackningen på hälsofarliga kemikalier. Riskfraserna presenterades först i Bilaga III i rådsdirektiv 67/548/EEG. Varje riskfras åtföljs även av en kod som består av ett versalt R och en siffra. I listan nedan förklaras vad dessa koder betyder. Texterna är hämtade ur Kemikalieinspektionens föreskrift KIFS 2005:5. Från och med 1 juni 2015 används Faroangivelser enligt CLP-förordningen på förpackningarna och finns hos Kemikalieinspektionens hemsida.

Lista över riskfraser[redigera | redigera wikitext]

Enkla riskfraser[redigera | redigera wikitext]

Kod Betydelse
R1 Explosivt i torrt tillstånd
R2 Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak
R3 Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak
R4 Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar
R5 Explosivt vid uppvärmning
R6 Explosivt vid kontakt och utan kontakt med luft
R7 Kan orsaka brand
R8 Kontakt med brännbart material kan orsaka brand
R9 Explosivt vid blandning med brännbart material
R10 Brandfarligt
R11 Mycket brandfarligt
R12 Extremt brandfarligt
R14 Reagerar häftigt med vatten
R15 Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser
R16 Explosivt vid blandning med oxiderande ämnen
R17 Självantänder i luft
R18 Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas
R19 Kan bilda explosiva peroxider
R20 Farligt vid inandning
R21 Farligt vid hudkontakt
R22 Farligt vid förtäring
R23 Giftigt vid inandning
R24 Giftigt vid hudkontakt
R25 Giftigt vid förtäring
R26 Mycket giftigt vid inandning
R27 Mycket giftigt vid hudkontakt
R28 Mycket giftigt vid förtäring
R29 Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten
R30 Kan bli mycket brandfarligt vid användning
R31 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra
R32 Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra
R33 Kan ansamlas i kroppen och ge skador
R34 Frätande
R35 Starkt frätande
R36 Irriterar ögonen
R37 Irriterar andningsorganen
R38 Irriterar huden
R39 Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador
R40 Misstänks kunna ge cancer
R41 Risk för allvarliga ögonskador
R42 Kan ge allergi vid inandning
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt
R44 Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare
R45 Kan ge cancer
R46 Kan ge ärftliga genetiska skador
R48 Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering
R49 Kan ge cancer vid inandning
R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer
R51 Giftigt för vattenlevande organismer
R52 Skadligt för vattenlevande organismer
R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
R54 Giftigt för växter
R55 Giftigt för djur
R56 Giftigt för marklevande organismer
R57 Giftigt för bin
R58 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön
R59 Farligt för ozonskiktet
R60 Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga
R61 Kan ge fosterskador
R62 Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga
R63 Möjlig risk för fosterskador
R64 Kan skada spädbarn under amningsperioden
R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring
R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad
R68 Möjlig risk för bestående hälsoskador

Sammansatta riskfraser[redigera | redigera wikitext]

Följande sammansatta riskfraser skall anges i märkningen istället för enkla fraser i nedan angivna kombinationer.

Kod Betydelse
R14/15 Reagerar häftigt med vatten varvid extremt brandfarliga gaser bildas
R15/29 Utvecklar giftig och extremt brandfarlig gas vid kontakt med vatten
R20/21 Farligt vid inandning och hudkontakt
R20/22 Farligt vid inandning och förtäring
R20/21/22 Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring
R21/22 Farligt vid hudkontakt och förtäring
R23/24 Giftigt vid inandning och hudkontakt
R23/25 Giftigt vid inandning och förtäring
R23/24/25 Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring
R24/25 Giftigt vid hudkontakt och förtäring
R26/27 Mycket giftigt vid inandning och hudkontakt
R26/28 Mycket giftigt vid inandning och förtäring
R26/27/28 Mycket giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring
R27/28 Mycket giftigt vid hudkontakt och förtäring
R36/37 Irriterar ögonen och andningsorganen
R36/38 Irriterar ögonen och huden
R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden
R37/38 Irriterar andningsorganen och huden
R39/23 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning
R39/24 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt
R39/25 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring
R39/23/24 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt
R39/23/25 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring
R39/24/25 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring
R39/23/24/25 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring
R39/26 Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning
R39/27 Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt
R39/28 Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring
R39/26/27 Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt
R39/26/28 Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring
R39/27/28 Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring
R39/26/27/28 Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring
R42/43 Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt
R48/20 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning
R48/21 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt
R48/22 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring
R48/20/21 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt
R48/20/22 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring
R48/21/22 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring
R48/20/21/22 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring
R48/23 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning
R48/24 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt
R48/25 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring
R48/23/24 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt
R48/23/25 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring
R48/24/25 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring
R48/23/24/25 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring
R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
R68/20 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning
R68/21 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt
R68/22 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid förtäring
R68/20/21 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt
R68/20/22 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och förtäring
R68/21/22 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring
R68/20/21/22 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]