Riskfraser

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Riskfraser eller R-fraser är ett klassificeringssystem av hälsorisker för kemiska produkter som används inom EU. EU kräver att riskfraser och skyddsfraser samt motsvarande farosymboler och farokod framgår av förpackningen på hälsofarliga kemikalier. Riskfraserna presenterades först i Bilaga III i rådsdirektiv 67/548/EEG. Varje riskfras åtföljs även av en kod som består av ett versalt R och en siffra. I listan nedan förklaras vad dessa koder betyder. Texterna är hämtade ur Kemikalieinspektionens föreskrift KIFS 2005:5. Från och med 1 juni 2015 används Faroangivelser enligt CLP-förordningen på förpackningarna och finns hos Kemikalieinspektionens hemsida.

Lista över riskfraser[redigera | redigera wikitext]

Enkla riskfraser[redigera | redigera wikitext]

 • R1 Explosivt i torrt tillstånd
 • R2 Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak
 • R3 Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak
 • R4 Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar
 • R5 Explosivt vid uppvärmning
 • R6 Explosivt vid kontakt och utan kontakt med luft
 • R7 Kan orsaka brand
 • R8 Kontakt med brännbart material kan orsaka brand
 • R9 Explosivt vid blandning med brännbart material
 • R10 Brandfarligt
 • R11 Mycket brandfarligt
 • R12 Extremt brandfarligt
 • R14 Reagerar häftigt med vatten
 • R15 Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser
 • R16 Explosivt vid blandning med oxiderande ämnen
 • R17 Självantänder i luft
 • R18 Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas
 • R19 Kan bilda explosiva peroxider
 • R20 Farligt vid inandning
 • R21 Farligt vid hudkontakt
 • R22 Farligt vid förtäring
 • R23 Giftigt vid inandning
 • R24 Giftigt vid hudkontakt
 • R25 Giftigt vid förtäring
 • R26 Mycket giftigt vid inandning
 • R27 Mycket giftigt vid hudkontakt
 • R28 Mycket giftigt vid förtäring
 • R29 Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten
 • R30 Kan bli mycket brandfarligt vid användning
 • R31 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra
 • R32 Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra
 • R33 Kan ansamlas i kroppen och ge skador
 • R34 Frätande
 • R35 Starkt frätande
 • R36 Irriterar ögonen
 • R37 Irriterar andningsorganen
 • R38 Irriterar huden
 • R39 Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador
 • R40 Misstänks kunna ge cancer
 • R41 Risk för allvarliga ögonskador
 • R42 Kan ge allergi vid inandning
 • R43 Kan ge allergi vid hudkontakt
 • R44 Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare
 • R45 Kan ge cancer
 • R46 Kan ge ärftliga genetiska skador
 • R48 Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering
 • R49 Kan ge cancer vid inandning
 • R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer
 • R51 Giftigt för vattenlevande organismer
 • R52 Skadligt för vattenlevande organismer
 • R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
 • R54 Giftigt för växter
 • R55 Giftigt för djur
 • R56 Giftigt för marklevande organismer
 • R57 Giftigt för bin
 • R58 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön
 • R59 Farligt för ozonskiktet
 • R60 Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga
 • R61 Kan ge fosterskador
 • R62 Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga
 • R63 Möjlig risk för fosterskador
 • R64 Kan skada spädbarn under amningsperioden
 • R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring
 • R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
 • R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad
 • R68 Möjlig risk för bestående hälsoskador

Sammansatta riskfraser[redigera | redigera wikitext]

Följande sammansatta riskfraser skall anges i märkningen istället för enkla fraser i nedan angivna kombinationer.

 • R14/15 Reagerar häftigt med vatten varvid extremt brandfarliga gaser bildas
 • R15/29 Utvecklar giftig och extremt brandfarlig gas vid kontakt med vatten
 • R20/21 Farligt vid inandning och hudkontakt
 • R20/22 Farligt vid inandning och förtäring
 • R20/21/22 Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring
 • R21/22 Farligt vid hudkontakt och förtäring
 • R23/24 Giftigt vid inandning och hudkontakt
 • R23/25 Giftigt vid inandning och förtäring
 • R23/24/25 Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring
 • R24/25 Giftigt vid hudkontakt och förtäring
 • R26/27 Mycket giftigt vid inandning och hudkontakt
 • R26/28 Mycket giftigt vid inandning och förtäring
 • R26/27/28 Mycket giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring
 • R27/28 Mycket giftigt vid hudkontakt och förtäring
 • R36/37 Irriterar ögonen och andningsorganen
 • R36/38 Irriterar ögonen och huden
 • R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden
 • R37/38 Irriterar andningsorganen och huden
 • R39/23 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning
 • R39/24 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt
 • R39/25 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring
 • R39/23/24 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt
 • R39/23/25 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring
 • R39/24/25 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring
 • R39/23/24/25 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring
 • R39/26 Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning
 • R39/27 Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt
 • R39/28 Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring
 • R39/26/27 Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt
 • R39/26/28 Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring
 • R39/27/28 Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring
 • R39/26/27/28 Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring
 • R42/43 Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt
 • R48/20 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning
 • R48/21 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt
 • R48/22 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring
 • R48/20/21 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt
 • R48/20/22 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring
 • R48/21/22 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring
 • R48/20/21/22 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring
 • R48/23 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning
 • R48/24 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt
 • R48/25 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring
 • R48/23/24 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt
 • R48/23/25 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring
 • R48/24/25 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring
 • R48/23/24/25 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring
 • R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
 • R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
 • R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
 • R68/20 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning
 • R68/21 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt
 • R68/22 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid förtäring
 • R68/20/21 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt
 • R68/20/22 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och förtäring
 • R68/21/22 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring
 • R68/20/21/22 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]