Romerska republiken

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Den här artikeln handlar om det romerska riket från 509 f.Kr. till 27 f.Kr. För ett längre perspektiv, se romerska riket.
För andra betydelser, se Rom (olika betydelser).
Romerska republiken
latin: Res publica Romana
RES PVBLICA ROMANA

509 f.Kr.–27 f.Kr.

Flagga

Valspråk: Senatus Populusque Romanus (SPQR)
Senaten och det romerska folket
Republica Romana.svg
Huvudstad Rom
Språk Latin
Religion Romersk mytologi
Statsskick Res Publica
Sista konsul osäkert
Bildades 509 f.Kr.
 – bildades ur Romerska kungadömet
Upphörde 16 januari 27 f.Kr.
 – uppgick i Romerska kejsardömet
Areal 1 950 000 km² (50 f.Kr.)
Folkmängd 56 800 000 (25 f.Kr.)
Valuta Solidus, Aureus, Dinar, Sestertius, As
Rom och dess grannar c:a 500 f.Kr
Romarriket
Vexilloid of the Roman Empire.svg

En del av Romportalen
Romarrikets historia

Historiska perioder
Roms kungatid
753 f.Kr. – 509 f.Kr.

Romerska republiken
509 f.Kr. – 27 f.Kr.
Romerska kejsardömet
27 f.Kr. – 476 e.Kr.

Västromerska riket
330–476

Östromerska riket
330–1453

Romerska republiken var en del i Romerska rikets historia, och under republikens tid utvecklades Rom från en stadsstat bland många till ett imperium som i stort sett gjorde Medelhavet till ett romerskt innanhav. Det latinska ordet respublica kan nämast översättas med allmänna angelägenheter.[1] Från republikens tidigare tid finns få eller inga skriva källor, och dagens historieskrivning har att förlita sig dels på arkeologiska fynd, dels på berättelser som skrivits ned flera hundra år efter de påstådda händelserna. Den viktigaste av dessa romerska historieskrivare var Titus Livius, död år 17 e.Kr. Republikens senare tid finns beskriven av historiker som Polybios (c:a 200-120 f.Kr.) och dokumenterad genom samtida skrifter av olika slag.

Republiken grundades enligt traditionen då Roms siste kung Tarquinius Superbus störtades 509 f.Kr., och varade i över 450 år. Under senare delen av republiken fördes flera inbördeskrig. Olika historiker ser olika tidpunkter som slutet för den romerska republiken: Mordet på Julius Caesar (44 f.Kr.), slaget vid Actium (31 f.Kr.) eller då Gaius Octavianus fick hederstiteln Augustus (27 f.Kr.).

Romerska republiken fram till 300 f.Kr.[redigera | redigera wikitext]

Republikens grundande[redigera | redigera wikitext]

Enligt traditionen grundades den romerska republiken genom att kungen Tarquinius Superbus störtades år 509 f.Kr. Det som hände, enligt historieskrivare som skrev ned berättelsen åtskilliga århundraden senare, var att kungens son våldtog en gift och mycket ärbar kvinna vid namn Lucretia, och att hon i skammen över detta tog sitt eget liv. Detta ledde till ett uppror mot kungen och ett inbördeskrig där den etruskiskättade Tarquinius sökte hjälp hos Roms etruskiska grannar men slutligen fick se sig besegrad och lämnade Rom.[2] Då tog, enligt de romerska historieskrivarna, den republikanska eran sin början, komplett med alla de institutioner som den sedermera kom att kännetecknas av. Nutida forskning ser i stället skapandet av den republikanska statsmakten som en process som drog ut över årtionden eller till och med århundraden.[3]

Den romerska republikens tideräkning utgick från vilka personer som varje år var valda till consules, den högsta statliga befattningen. Enligt den etablerade romerska historien var de båda första konsulerna den döda Lucretias make Lucius Tarquinius Collatinus och upprorsledaren Lucius Junius Brutus. Historieskrivaren Livius, verksam kring vår tideräknings början, konstaterar dock att det är nästan omöjligt att veta säkert vilka som innehade ämbetet för så länge sedan, och nutida forskning kan konstatera att själva ordet konsul inte dyker upp i några källor förrän ungefär tvåhundra år efter republikens påstådda grundningsår. Republikens tidiga tid är alltså nästan lika svårgripbar som kungatiden, med en historieskrivning som säkerligen syftade till att legitimera en senare tids syn på det förflutna och förankra dess institutioner i en halvt mytisk storhetstid.[4]

Myterna om republikens storslagna första tid.[redigera | redigera wikitext]

Titus Livius och andra romerska författare från århundradet kring vår tideräknings början berättar om heroiska härförare och stora slag som ska ha utspelats under den romerska republikens första tid. Några av dessa berättelser återges nedan. Den nutida romforskningen kan dock konstatera att det knappast handlade om sammandrabbningar mellan arméer från olika stater, utan snarare om överfall och plundringsräder mellan grannar och lokala krigsherrar, allt inom någon mils avstånd från staden. Även om de stora ledarna kanske har funnits så finns det anledning att tro att mycket som berättas om dem tillhör mytens värld snarare än verklighetens. De arkeologiska fynden tyder inte på någon storslagen inledning av republikens utan visar snarare att Rom hade en nedgångsperod under 400-talet.[5]

Sagan berättar, hur den landsflyktige Gaius Marcius Coriolanus i spetsen för volskerna bragte Rom i yttersta fara. År 485 f.Kr. segrade Rom över volskerna, 484 f.Kr. över aequerna. Även 458 f.Kr. ska diktatorn Lucius Quinctius Cincinnatus ha besegrat det senare folket och därmed räddat en romersk, av fiender omringad, här. På denna tid synes Rom ha haft en tills vidare obestridd hegemoni i Latium. I ett handelsfördrag med Karthago (509) förpliktar sig karthagerna att ej angripa Roms bundsförvanter - sålunda existerade ett latinskt förbund -, och från 493 f.Kr. har vi en förteckning på 30 latinska städer, som var medlemmar av förbundet. Över volskerna vanns en ny seger 446 f.Kr och mot aequerna fördes åter krig år 432 f.Kr, med en lysande seger för Rom under Aulus Postumius. Ytterligare segrar ska ha skett 418 f.Kr. och 414 f.Kr. Anxur (det nuvarande Terracina) erövrades 406 f.Kr. Även mot Etrurien vände Rom sina vapen. Städerna Veji och Fidenae var de närmaste fienderna; det förra tillfogade Rom det svåra nederlaget vid Cremera 477 f.Kr., då 306 medlemmar av klanen Fabius ska ha stupat efter ett hjältemodigt försvar. Ännu på Augustus tid förvarades i Jupiter Feretrius tempel de krigstroféer (spolia opima) som Aulus Cornelius Cossus (omkr. 426 f.Kr.) ska ha tagit från anföraren för Fidenaes här.[6]

De tolv tavlorna[redigera | redigera wikitext]

Vid sidan av de traditionsburna berättelserna om erövringar och krig finns en källa till förståelse av den tidiga republiken i den så kallade "tolv tavlornas lag". Den består av ett antal regler som ristades in på tolv bronstavlor vid mitten av 400-talet f.Kr. och som sedan dess skrevs av och lärdes utantill av många generationer av romare. De ursprungliga bronstavlorna har gått förlorade, men sentida forskare har kunnat rekonstruera åtminstone delar av deras innehåll.[7]

Tillkomsten av de tolv tavlorna var ett viktigt steg i formerande av en stat, med fastlagda regler för hur olika typer av konflikter ska hanteras. Reglerna tar knappast upp frågor som idag skulle rubriceras som konstitution, utan berör mestadels mera vardagsnära förhållanden. Därigenom avslöjar de en hel del om det samhälle där de skapades. Det var ett samhälle med stor ojämlikhet. Där fanns slavar, som blivit ofria genom egna skulder eller som tillfångatagits i krig, och även slavarnas barn blev slavar. Lagen påbjöd mycket högre straff för slavar än för fria män som begått samma brott, samtidigt som ett brott mot en slav bara ansågs hälften så grovt som mot en fri man. Slavarna kunde dock bli frigivna.[8]

Även bland den fria befolkningen fanns tydliga hierarkier. Skillnaden mellan patricier och plebejer handlade om familjetillhörighet och härkomst, där patricierna var de högättade som skulle kunna jämföras med senare tiders adel. Skillnaden mellan assidui och proletarii var den mellan besuttna och egendomslösa. Förhållandet mellan rik och fattig tog formen av patronus - klient, där klienten (som kan jämföras med en torpare[9]) var beroende av sin patronus för skydd, stöd och ibland även försörjning och i gengäld ställde upp med tjänster när patronus så önskade och röstade på honom om han ställde upp i val.[8]

De bevarade delarna av de tolv tavlornas lag nämner inga offentliga institutioner eller ämbeten, med undantag för en kvinna som i sin egenskap av vestalisk jungfru stod fri från sin faders kontroll, och det finns alltså ingenting som tyder på en utvecklad statsapparat. Inte heller finns några hänvisningar till världen utanför Rom, varken som fiender eller som allierade. De tolv tavlornas Rom framstår som en jordbruksbaserad stad som prioriterar sitt inre liv snarare än relationerna med omvärlden - detta i skarp kontrast mot den erövrarnation som skildras av Livius och andra senare historieskrivare.[10]

Patricier och plebejer[redigera | redigera wikitext]

Klassmotsättningen mellan patricier och plebejer kommer till tydligt uttryck i de tolv tavlorna, och ännu mycket mera så hos Livius och andra senare historieskrivare. I den traditionella berättelsen beskrivs hur plebejerna redan år 494 f.Kr., alltså kort efter republikens grundande, genomförde en kraftfull aktion i protest mot att de inte hade samma rättigheter som patricierna. De tågade helt enkelt ut ur staden, som en sorts strejk eller myteri, och lyckades därigenom få till stånd den första av en serie reformer som gradvis minskade skillnaden mellan patricier och plebejer. Den första förändringen var att man år 494 inrättade ämbetet folktribun, med speciell uppgift att försvara plebejernas intressen. Andra viktiga reformer gjordes år 367, då även plebejer fick rätten att väljas till konsuler, och år 326, när det blev förbjudet att förslava någon på grund av skulder. Från den tidpunkten hade alla romare en okränkbar rätt till frihet. Det berättas om en ung plebejisk flicka, Virginia, som dödades av sin egen far inför hotet att bli bortrövad och våldtagen av en patricier. Hennes öde ledde till starka protester från plebejernas sida, något som enligt Livius ledde till att friheten återupprättades efter en tid av stärkt patricierdominans. Allt detta har setts om ett storartat exempel på hur en förtryckt grupp kan tvinga fram ett mera jämlikt och demokratiskt samhälle.[11]

Nutida forskning kan visa på en rad inkonsekventa och anakronistiska inslag i den traditionella berättelsen, men bekräftar samtidigt att 400- och 300-talen f.Kr. var en tid av hårda sociala konflikter mellan en liten priviligierad bördsaristokrati och det stora befolkningsflertalet. Resultatet blev dock inte att alla romare fick samma rätt till inflytande, i stället ersattes bördskriterierna med hårda ekonomiska krav på den som skulle väljas till politiska ämbeten. Resultatet blev en ny härskande klass, bestående av rika patriciska och plebejiska familjer. Även inom denna klass var det endast männen som kunde delta i delta i det politiska livet.[12]

Året 367 har dock även i nutida historieskrivning en viktig betydelse, men inte av samma skäl som hos Livius utan för att både själva konsulsämbetet och senaten tycks ha etablerats på allvar vid denna tidpunkt.[13]

Expansion i närområdet[redigera | redigera wikitext]

Om 400-talets krig och fältslag kan ses som myter så finns det mera substans i berättelsen om kriget mot Veji kring år 400. Veji var en blomstande etruskisk stad av ungefär samma storlek som Rom, belägen cirka femton kilometer bort på andra sidan Tibern. Efter ett 11-årigt krig erövrades Veji år 396 f.Kr. av Marcus Furius Camillus. Enligt Livius var detta krig det första där skattemedel användes för att betala sold till krigsfolket. Oavsett om detta stämmer eller ej kan påståendet ses som ett tecken på att det nu fanns början till en centraliserad krigsmakt, i stället för de tidigare krigsherrarnas privata krigsband. Efter segern gjordes Veji till en del av Rom, som på så viss utökade sitt territorium med ungefär 60 procent och välkomnade de besegrade som romerska medborgare.[14]

Livius berättar att romarna genom denna seger kunde flytta fram sitt välde i Etrurien ända till trakten av Viterbo. 395 f.Kr. utbröt ett krig med faliskerna. Mot aequerna utkämpades den avgörande striden 392 f.Kr. Volskerna hade samtidigt bemäktigat sig de romerska kolonierna Velitrae och Satricum; detta föranledde ett krig, som slutades med romarnas seger. I Etrurien led invånarna i Vulsinii ett nederlag 391 f.Kr.[6]

Invasion från norr[redigera | redigera wikitext]

Enligt Titus Livius mötte Rom ett stort bakslag år 390 då staden invaderades av ett nordligt folk som av Livius kallas galler. Staden blev grundligt förstörd och grundlades på nytt av Marcus Furius Camillus. Även beskrivningen av dessa händelser har i mycket karaktären av saga, men den stöds delvis av arkeologiska fynd och dess trovärdighet stärks av att Livius delvis bygger på en numera försvunnen källa som skrevs så tidigt som 270 f.Kr av senatorn Fabius Pictor.[15] Årtalet är dock omstritt, och nyare litteratur anger att Rom brandskattades av kelter efter slaget vid Allia år 387.[16]

Livius berättelse, återberättad i början av 1900-talet, är följande: Gallerna hade, okänt varifrån, gått över Alperna och bemäktigat sig Poslätten (Gallia cisalpina), kastat sig över etruskerna där och undanträngt umbrerna från Adrias kust ända till Ancona. Sedan gick en svärm av främlingar över Apenninerna och belägrade Clusium i Etrurien. Romerska sändebud, berättas det, sändes dit och deltog mot folkrättens sedvanor i kampen. Gallerna fordrade de skyldigas utlämnande, och då deras begäran avslogs, tågade de under sin brennus (hövding) mot Rom. Vid Allia, en biflod till Tibern, blev romarna och deras bundsförvanter slagna. Staden togs utan motstånd och gick till en stor del upp i lågor (390, enligt andra 387 eller måhända 388). Rom måste betala 1 000 marker guld, innan det kunde förmå erövrarna till avtåg. Den romerska nationalkänslan kunde ej lida detta förnedrande minne; så uppstod sagan, att Camillus besegrat gallerna och fråntagit dem lösesumman. Ännu två gånger ryckte gallerna till närheten av Rom, 361 f.Kr. ända ner till Kampanien, men 334 f.Kr. slöts med dem formlig fred. I dessa krig utfördes enligt traditionen stora bragder av Titus Manlius Torquatus och Marcus Valerius Corvus. Från den tiden är legenden om de åt Juno helgade gässen, som vid gallernas anfall skulle ha varskott vakterna på Capitolium.[6]

Efter den galliska invasionen av Rom byggde man en kraftig försvarsmur av sten som hämtades från det nya territoriet kring Veji. Händelserna lämnade också tydliga spår i senare romares syn på sin historia och på sitt förhållande till yttervärlden, med en ständig medvetenhet om att nya erövrare skulle kunna komma över alperna. Mer konkret blev händelserna kring år 390 inledningen av ett århundrade med mycket större militära konflikter än tidigare, med kraftigt utökad krigsmakt och så stora territoriella erövringar att Livius i sin historia jämför 300-talets segerrika Rom med den ungefär samtida Alexander den store.[17]

Från stadsstat till regional stormakt[redigera | redigera wikitext]

Roms territorium och allierade år 338 f.Kr

Redan under kungatiden hade Rom blivit ledande inom det som i historieskrivningen kallas latinska förbundet, bestående av ett antal närliggande statsstater, byar och stammar med gemensamt språk. År 343 skedde ett uppror mot Roms dominans inom förbundet. Upproret slogs ned i det som brukar kallas latinska kriget, och när freden slutits och förbundet upplösts år 338 började Rom tillämpa principen söndra och härska (divide et impera) för att stärka sin ställning genom att spela ut motståndarna mot varandra.[18] Samtidigt gjordes den befolkningen till någon sorts romerska medborgare, ibland med men ofta utan rösträtt (civitas sine suffragio) men helt klart med en annan definition av "romare" än den tidigare, som varit strikt knuten till själva staden Rom. Enligt romforskaren Mary Beard var Roms syfte med erövringarna inte att lägga under sig territorium, utan att ta kontroll över människor, och oftast var den enda typ av beskattning som lades på de besegrade att de skulle bidra med manskap till den växande romerska armén.[19]

Mellan 343 och 290 f.Kr. utkämpades det som brukar kallar samniterkrigen. Samniterna var ett folk som bodde i ett ganska stort område söder om Rom, men krigen som fått deras namn ska inte ses som regelrätta krig med två väldefinierade motståndare. Snarare var det period med en mängd militära konflikter där Rom, i kraft av sin överlägsna och växande armé, kunde lägga under sig allt flera folk och därmed få tillgång till ytterligare soldater. Det största slaget utspelades vid Sentinum år 295 f.Kr. Där deltog enligt Titus Livius 16 000 romerska soldater och lika många allierade. Både antalet soldater och det faktum att Sentinum ligger nära Adriatiska havet, 30 mil från Rom, visar på en helt annan militär verklighet än hundra år tidigare.[20]

I Livius skildring av 300-talets krig finns hjältar som konsuln Publius Decius Mus d.ä., som genom att frivilligt offra sitt eget liv räddade sin här, och om konsuln Titus Manlius Torquatus, som lät avrätta sin egen son för brott mot krigsdisciplinen. Båda dessa konsuler vann slaget vid Vesuvius (340).[6]

Expansionen var inte bara militär, utan innebar även en växande handel. Med Karthago slöts 348 ett handelsfördrag, vars ordalydelse vi känner. De latinska kuststäderna byggde fartyg för handelsfärder eller sjöröveri.[6] De stora militära framgångarna, de många nya medborgarna eller allierade och de många och komplicerade formerna för att vara "romare" ställde också nya krav på samhällets infrastruktur och organisation.[21]

Romerska republiken efter 300 f.Kr.[redigera | redigera wikitext]

Roms erövringar på Apenninska halvön

Kring år 300 f.Kr. hade staden Rom uppskattningsvis mellan 60 000 och 90 000 invånare och var därmed en av de största städerna i medelhavsområdet. Det område som direkt kontrollerades av Rom beräknas ha haft kring en halv miljon invånare, och om man räknar med det område som kontrollerades indirekt via allianser och överenskommelser var invånarantalet ännu mycket större.[22]

Vid denna tid hade de statliga institutioner etablerats som har setts som typiska för republiken: Varje år valdes två konsuler, som styrde riket med hjälp av ett antal underordnade ämbetsmän som hade titlarna praetor och quaestor och med ett samlingsnamn kallades magistrater. Senaten var en permanent rådgivande församling som till största delen bestod av dem som tidigare hade innehavt statliga ämbeten.[22] Dessutom fanns folkförsamlingar (comitia) som stiftade lagar, dömde i grova brottmål och hade att besluta i frågor om krig och fred. De valdes av medborgarna, men rösträtten varierade beroende på egendom och folkförsamlingarna dominerades av de förmögna.[23]

Erövringen av de grekiska kolonierna och de puniska krigen[redigera | redigera wikitext]

I slutet av 280-talet f.Kr. inleddes ett mer än 10 år långt krig mellan Rom och de grekiska kolonistäderna i Syditalien. Grekerna tog hjälp av den makedonske kungen Pyrrhus (se även Pyrrhusseger), men kunde trots det inte stå emot romarna. Erövringen av de grekiska kolonierna fick stor kulturell betydelse. Grekisk bildning och litteratur förmedlades till Roms ledande kretsar av välutbildade grekiska slavar, och Odysséen och annan grekisk litteratur översattes till latin. Grekiska konstföremål togs som krigsbyte och blev så småningom stilbildande.[24]

År 270 f.Kr. var större delen av Apenninska halvön i romerska händer. Rom var den regional stormakten, men det område man behärskade var inte en centraliserad stat med enhetlig administration utan en federation (av latinska foedos: pakt, fördrag) av stammar och stadsstater. De var tvungna att bidra med soldater till Roms krigsmakt och tilläts inte bedriva utrikespolitik eller föra krig på egen hand -- allt sådant sköttes av den romerska senaten. Inre angelägenheter däremot kunde varje stam eller stad i hög grad hantera själva, så länge det inte hotade Roms intressen. I vissa stammar eller stater hade männen romerskt medborgarskap, med eller utan rösträtt, men de var samtidigt medborgare i sin egen stam eller stad. Stora delar av området var landsbygd utan anknytning till stadsliv. Rom hade militärkolonier på strategiskt viktiga platser och byggde vägar för snabba truppförflyttningar, och det växte gradvis fram nya tätorter som med tiden fick status av municipium.[25]

När de grekiska kolonierna hade ställts under Roms överhöghet dröjde det inte länge innan Rom drogs in i deras inbördes strider och därmed indirekt i deras konflikt med feniciska republiken Kartago. Handelsrepubliken Kartago hade sitt centrum i staden med samma namn, belägen i nuvarande Tunisien. Kartago kontrollerade hela Medelhavskusten mellan östra Tunisien och Gibraltar. Dessutom var även Sicilien och stora delar av Sardinien under Karthagos kontroll. Med hänvisning till att deras allierade begärde hjälp mot kartagisk aggression tog den romerska folkförsamlingen (comitia centuriata) år 264 f.Kr. beslutet att gå över Messinasundet och konfrontera Kartago, som man tidigare hade haft vänskapliga relationer med. Detta blev inledningen till de tre krig som kallas de puniska, efter romarnas namn på fenicierna (puner). De tre puniska krigen, under perioden 264 f.Kr. till 146 f.Kr., resulterade i att Kartago till slut förstördes och alla dess besittningar erövrades av Rom.[26]

 • Första puniska kriget varade 264-241 f.Kr. Kartago var överlägsna romarna till sjöss men Rom lyckades trots det bygga upp en flotta som matchade Kartagos. Största delen av kriget utspelades på och runt Sicilien. Efter hårda strider stod Rom till slut som segrare år 241 f.Kr.. Kartago fick avstå större delen av Sicilien samt Sardinien och Korsika och betala ett stort krigsskadestånd. Därefter byggde Kartago ut sitt välde över den iberiska halvön, där även Rom hade intressen att bevaka genom sin allierade stat Massilia. I ett fördrag år 226 drogs gränsen mellan Roms och Kartagos maktområden vid floden Ebro i norra Spanien. [27]
Hannibal korsar Alperna. Detalj av fresk från c:a 1510.
 • Andra puniska kriget utkämpades år 218-202 f.Kr.. Det utlöstes av en tvist rörande staden Sagantum vid spanska medelhavskusten. Staden låg söder om demarkationslinjen Ebro men var alierad med Rom, som ansåg att den därmed hörde till deras intresseområde. Den kartagiske fältherren Hannibal tog initiativet och invaderade Apenninska halvön genom att tåga över Alperna. Man besegrade romarna grundligt i flera stora slag varav slaget vid Cannae år 216 f.Kr. är var det för romarna mest förödande, med förluster som har uppskattas till 40-70 000 man enbart på den romerska sidan.[28][29]

Även om det var nära, lyckades man inte att definitivt få Rom på knä. Den viktigaste orsaken till detta var enligt flertalet historiker romarnas hårdföra inställning till krig. Något förenklat handlade Roms inställning till krig om "att erövra eller erövras". Man menar att vilken annan antik statsbildning som helst, utom Rom hade erkänt sig besegrad efter ett så förkrossande nederlag som slaget vid Cannae var. [källa behövs] En nutida tolkning är, att Rom kunde fortsätta kriget genom att deras bundsförvanter över hela den italiska halvön kunde ställa upp med långt flera soldater än Hannibal, som var beroende av legosoldater och inte hade resurser att värva hur många som helst. Rom kunde därmed fortsätta kriget även om många dödades.[30]

Konflikten utvecklades efter Cannae till ett rent utnötningskrig där romarna undvek regelrätta fältslag och i stället angrep sin motståndare under förflyttningar och försvårade fiendens proviantering. Romarna angrep så småningom Kartagos spanska områden. En stor kartagisk truppförstärkninglyckades ta sig från Spanien över Alperna men stoppades av romarna vid det strategiskt viktiga slaget vid Metaurus 207. År 204 lyckades den romerske fältherren Publius Cornelius Scipio landsätta trupper i Nordafrika, och Kartago kallade hem Hannibal och hans arme´för att försvara sina kärnområden. År 202 besegrades Hannibal vid Zama i nuvarande Tunisien. Året efter slöts ett för kartagerna mycket hårt fredsavtal. Man tvingades betala ett jättelikt krigsskadestånd och tvingades avstå alla besittningar utanför Afrika.[31]

 • Tredje puniska kriget varade 149-146 f.Kr. Efter freden 201 f. Kr var Rom den odiskutabelt starkaste makten i västra Medelhavsområdet, och Kartago var i vissa avseenden reducerad till en romersk lydstat. Kartogo började dock återigen bygga upp sin ekonomi, nu med ett affärsmässigt jordbruk som huvudnäring, och många förmögna romare såg detta som ett hot. Bland dem fanns Marcus Portius Cato, som under många år avslutade varje yttrande i senaten med "För övrigt anser jag att Kartago bör förstöras". År 149 f.Kr. bröt ett tredje krig ut. Efter en tre år lång belägring föll Kartago 146 f.Kr.. Staden jämnades med marken och på den gamla fiendestatens territorium inrättades den nya romerska provinsen Africa.[32]

En fråga som har upptagit både antika historiker, som Polybius, och hans sentida kollegor, är vad som drev Rom respektive Kartago in i dessa långvariga krig som kostade enorma ekonomiska resurser och hundratusentals människoliv. Mary Beard pekar på att Kartago hade byggt upp sitt välstånd och sin existens på handel och därför behövde kontroll över sjövägarna. Rom, å sin sida, var inte en handelsnation men hade skaffat sig allierade som kom i direkt konflikt med Kartago om handel och vattenvägar. Beard menar inte, som den nästan samtida Polybius, att Rom drevs av en överordnad politisk ambition att skapa ett imperium. Snarare, menar hon, var drivkrafterna en blandning av stöd till allierade och de rikedomar man kunde lägga beslag på från besegrade fiender.[33]

I och med segern i det första puniska kriget inleddes en ny period i Roms utveckling. För första gången kontrollerade man nu områden utanför den apenninska halvön, och de folk som bebodde Sardinien, Sicilien och Korsika erbjöds inte samma relativa självständighet som tidigare besegrade folk. De nya landområdena sågs som erövrade och kom att administreras militärt, direkt underställda Rom. Man tog skatter av invånarna och drog nytta av naturrikedomar genom ett system med guvernörer som hade att samla in och leverera spannmål och andra jordbruksvaror till Rom. Dessa personer, med titlarna pretor, propretor eller prokonsul, hade samtidigt mycket stora möjligheter att utöka sina egna förmögenheter, eftersom det i praktiken inte fanns någon kontroll av deras verksamhet. Rom hade fått sina första provinser, och i fortsättningen blev detta den gängse administrativa lösningen när man lade under sig nya territorier. Provinserna kom att leverera inte bara jordbruksprodukter utan också ädla metaller, konstverk och slavar, och detta i så hög grad att själva krigföringen blev självfinansierande. Konkurrensen om de rika besittningarna skulle så småningom leda till uppslitande inbördeskrig mellan olika fältherrar.[34]

Expansion österut 200-60 f.Kr.[redigera | redigera wikitext]

Efter Karthagos fall var Rom i besittning av stora delar av västra Medelhavsområdet, inklusive alla Karthagos gamla besittningar på Iberiska halvön. Under tiden som krigen mot Karthago varade, hade man även börjat utvidga riket i östra Medelhavsområdet, redan på 220-talet f.Kr. hade man fått kontrollen över Adriatiska havet. Samtidigt som Andra puniska kriget rasade, hamnade man år 215 f.Kr. i krig med Makedonien. Genom att liera sig med Aitoliska förbundet fick man bundsförvanter i det egentliga Grekland.

År 171-168 f.Kr. rasade det s.k Tredje Makedonska kriget vilket resulterade i att kungen i Makedonien Perseus besegrades. Makedonien styckades upp i fyra lydstater men efter ett uppror i början av 140-talet f.Kr. tog man år 148-146 f.Kr. direktkontroll över hela Grekland. Öster om Grekland var det Seleukidiska riket det starkaste som behärskade större delen av Mindre Asien inklusive Mesopotamien. Efter ett segerrikt krig mot Seleukiderna slöts så 188 f.Kr. freden i Apamea. År 133 f.Kr. fick man en stor "gåva" när kungen av Pergamon testamenterade hela sitt rike till Rom. Nu fanns det endast två stycken oavhängiga riken i Östra Medelhavsområdet som inte tillhörde Rom, det var Egypten och det Seleukidiska riket vilka båda styrdes av ättlingar till Alexander den stores generaler. Det judiska riket erövrades av Pompejus år 63 f.Kr. Ca hundra år senare skulle det där grundas en ny religion, Kristendomen som fram till 400-talet i grunden skulle ändra det romerska imperiet (se Kristendomen segrar).

När Rom försökte införliva de resterande delarna av Iberiska halvön (dvs de områden som inte tillhört Kartago) kom Ibererna att bjuda motstånd, men 133 f.Kr. var större delen av halvön i Roms händer. Det skulle dock dröja över hundra år ytterligare innan man erövrat hela halvön. Den infödde befolkningen bedrev dessutom ett gerillakrig som man hade stora problem att bemästra.

Caesars uppgång och fall 60-44 f.Kr.[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Julius Caesar

Från slutet av 100-talet f.Kr., till republikens undergång, plågades Romarriket av ständiga inbördeskrig. Från och med 60 f.Kr. kan man sätta likhetstecken mellan utrikespolitiken och utvecklingen inuti riket. Fram tills år 44 f.Kr. var en person viktigare än någon annan i Roms historia. Hans namn var Gaius Julius Caesar. En man som ofta brukar betraktas som (näst Jesus) den kanske viktigaste gestalten i hela Antikens historia.

År 60 f.Kr. slöts en överenskommelse mellan Julius Caesar, Pompejus och Crassus, överenskommelsen är känd som det första triumviratet. Alla tre männen tjänade på avtalet. Pompejus hade pensionerade veteraner som tilldelats landlotter av honom, dessa ville dock inte godkännas av senaten. Crassus som definitivt var romarrikets mest förmögna man, hade vänner som var kraftigt skuldsatta, dessa skulder ville Crassus få avskrivna. Caesar i sin tur ville ha den politiska makten som Konsul-ämbetet åtnjöt. År 59 f.kr. blev Caesar prokonsul(en titel som gav innehavaren styre över en eller flera provinser) på fem års tid. Caesar blev först tilldelad en fattig landsbygd på den italienska halvön, men med sina allierades hjälp, blev Caesar ståthållare i Gallien (nuvarande Frankrike), Pompejus tog hand om Spanien medan Crassus förvaltade Syrien.

Åren fram till 51 f.Kr. la Caesar Gallien definitivt under Romerskt och slog läger slutligen läger där 50 f.kr. Senaten var oroad över hans maktambitioner och med stöd av hans forne allierade Pompejus gav de honom ett ultimatum, de krävde att Caesar skulle upplösa sina legioner och återvända till Rom ensam. Annars väntade bannlysning och rättegång. Crassus hade dött efter Slaget vid Carrhae 53 f.kr. Myten säger att Crassus efter slaget blev fångad av fienden(partherna) och för att symbolisera hans förmögenhet tvingade de honom att dricka flytande guld. Triumviratet var nu upplöst och Caesar i sin tur vägrade att inrätta sig på det ultimatum han givits. Han korsade floden Rubicon där han lär ha yttrat de berömda citatet, "Alea iacta est"(tärningen är kastad). Inbördeskriget var nu ett faktum. Pompejus flydde till Grekland där han slutligen blev besegrad vid Farsalos. Han flydde återigen, den här gången till Egypten där han hade vänner som skulle skydda honom. Hans vänner fanns inte längre där och när han anlänt blev han mördad på order av Kung Ptolemaios XIII, dock var beslutet inte kungens utan snarare hans rådgivare som de facto styrde Egypten då. Pompejus huvud gavs sedan som gåva till Caesar, det som Kungen trodde skulle leda till bättre relationer mellan de båda, gjorde istället tvärtom. Caesar blev alldeles rasande och detta i sin tur blev upploppet till kriget i Egypten och Kleopatras installation på tronen.

Med Pompejus undanröjd var Caesar ensam härskare i Rom och år 45 f.Kr. utsågs han till diktator på livstid. Detta oroade många medlemmar i senaten, och diktatorn började visa klara ambitioner att utropa sig till kung. En grupp sammansvurna beslutade sig därför att röja Caesar ur vägen. Den 15 mars 44 f.Kr. mördades han under ett senatssammanträde. Bland de sammansvurna fanns Caesars mångårige vän Brutus. Den första att hugga Caesar ska ha varit senatsmannen Casca och den sista ingen mindre är Brutus själv, även här finns ett känt citat värt att nämna, " Et tu Brute?"(Även du, Brutus?). Detta stammar dock från Shakespeare, som låter honom säga det i en av sina pjäser, och är troligen inget Caesar själv sade. Det är möjligt att han istället uttalade sina sista ord på grekiska: και συ, τεκνον? (Kai sy, teknon? ”Även du, mitt barn?”). Detta är också omdiskuterat, och det kan inte fastslås om han över huvud taget yttrade någonting. Enligt den grekiske historikern Plutarchos skall Caesar istället ha dragit sin toga över ansiktet när han såg att Brutus var med i gruppen av lönnmördare.

Republikens sista tid - 44 - 27 f.Kr.[redigera | redigera wikitext]

Mordet på Caesar utlöste återigen kaos i Rom. Vem var den rättmätige arvtagaren? När Caesars testamente öppnades, visade det sig att han hade en 19-årig adoptivson som hette Octavianus. Den bara 19-årige adoptivsonen visade sig snabbt vara en slipad politiker och ett år efter mordet på Caesar slöt Octavianus en överenskommelse med Marcus Antonius och Marcus Lepidus (det andra triumviratet).

Antonius hade uppnått stor berömmelse som general och politiker. Vid det avgörande slaget mot Pompejus i Farsalos i Grekland spelade han en viktig roll. Även Lepidus hade stora militära bedrifter på sin meritlista. Det första syftet med överenskommelsen var att hämnas mordet på Caesar vilket också skedde. Antonius spårade snabbt upp många av konspiratörerna och andra som av olika skäl misstänktes ogilla Roms nya härskare som avrättades, däribland Cicero. Några, däribland Brutus, lyckades fly. Följden blev ett nytt inbördeskrig. Avgörandet stod i Filippi i Grekland år 42 f.Kr. Antonius styrkor avgick med segern, och Brutus begick självmord. Efter detta delade de tre trimvierna upp riket. Antonius erhöll den östra delen medan Octavianus tog hand om den västra - Lepidus försköts efter några år.

Som härskare i Romarrikets östra del kom Antonius i kontakt med Egyptens drottning Kleopatra, och det visade sig att Caesar var far till hennes son Caesarion. Efter något år blev han återkallad till Rom och gifte sig med Octavianus syster Octavia. Syftet var förmodligen att omöjliggöra svåra konflikter mellan Antonius och Octavianus. År 39 f.Kr. återvände Antonius till Egypten, och han tycks på riktigt blivit förälskad i Kleopatra. Till många romares ilska gifte han sig med drottningen vilket var början till en konflikt med Octavianus som skulle utmynna i ett nytt inbördeskrig.

Antonius fick tre barn med Kleopatra. Under dessa år blev relationen med Octavianus allt sämre. Konflikten blev akut år 32 f.Kr. när Antonius försköt Octavia. Dessförinnan hade han år 34 f.Kr. i Egyptens huvudstad Alexandria förklarat att bara Caesarion var den enda rättmättiga arvingen till sin mördade pappa. Samtidigt som han förklarade Caesarion vara "kungarnas kung", gjorde han samtidigt sina egna barn med Kleopatra till underkungar.

Många i Rom fruktade för Antonius planer om att införa monarki, och att flytta huvudstaden (antog man i alla fall) till Alexandria. Många ogillade den livsstil som de österländska monarkerna hade, och som Antonius uppenbart trivdes med. Octavianus bedrev en intensiv propagandakampanj mot honom, och när han lyckades komma över Antonius testamente, gav det honom den anledning som behövdes för att förklara krig. I testamentet stod till exempel att Antonius ville bli begravd i Egypten jämte sin fru och drottning. Det var mer än vad de flesta i Rom kunde acceptera.

Återigen hade Romerska riket drabbats av ett inbördeskrig, men styrkeförhållandena var faktiskt till Antonius fördel, och många senatorer hade valt att stödja honom. Sommaren år 31 f.Kr. hade motståndarna dragit ihop enorma flottstyrkor utanför Actium vid Greklands västkust. För tredje gången på 15 år skulle ett Romerskt inbördeskrig avgöras i Grekland. Octavianus segrade i slaget vid Actium, men Antonius och Kleopatra lyckades fly till Egypten där man förgäves försökte mobilisera ett sista motstånd. När det inte lyckades, begick de självmord år 30 f.Kr.

Octavianus var därefter ensam härskare i Rom. Den sista spiken i kistan på den döende republiken var därmed slagen. Från och med år 27 f.Kr. var han Romerska rikets första kejsare och som sådan känd under namnet Augustus. Kejsartiden var inledd.

Orsaker till republikens sammanbrott[redigera | redigera wikitext]

Det fanns flera orsaker till att den romerska republiken i praktiken hade upphört att existera redan under Julius Caesars tid. De senatorer som mördade Caesar oroade sig framförallt för diktatorns kungaambitioner, men i praktiken hade Rom styrts diktatoriskt en lång tid innan Caesar mördades år 44 f.Kr.

När forskarna försökt besvara frågan varför republiken urartade från och med slutet av 100-talet f.Kr. för att till slut upphöra att fungera, framträder några stora huvudanledningar, nämligen:

 • Romerska republiken var inte "anpassad" för att vara ett imperium.
 • Utformningen av krigsmakten gjorde det lätt för makthungriga individer att sätta upp egna arméer.
 • Allt för stor maktkoncentration runt några mäktiga senatsfamiljer. Många "vanliga" romare misstrodde också senaten alltmer.

Vad gäller den första punkten var Rom från början bara en stadsstat bland många andra i Italien. När den romerska statsbildningen började expandera, blev det problem eftersom man aldrig reformerade styrelsesättet, inte ens när imperiet hade växt långt utanför Apenninska halvön. Följden blev att det växande riket blev svårt att styra effektivt. Det fanns inga klara lagar på hur centralmakten i Rom skulle styra över de ståthållare som sattes att styra över de erövrade provinserna utanför Italien. Följden blev att de "styrde sig själva", och for fram med stor brutalitet i sina respektive områden och skaffade sig väldiga förmögenheter. Om det kom påbud från centralmakten som de inte gillade, hade de inga betänkligheter över att ta till vapen.

Efter de Puniska krigen som tärde hårt även på Rom och dess befolkning, fanns inga förutsättningar att behålla den värnpliktsarmé som man dittills haft. I stället gick man alltmer över till en ren yrkesarmé där officerarna - läs generalerna (inte centralmakten) -skulle garantera soldaternas pension. Soldaterna blev därför i första hand lojala mot sina officerare och inte statsmakten. Summan av detta var att det inte blev så svårt för makthungriga generaler att sätta upp privatarméer.

Makten i senaten hade också blivit alltmer koncentrerad till några mäktiga familjer som föga levde upp till de ideal som deras förfäder hade haft. I praktiken innebar det att senaten som helhet blev alltmer distanserad från folket, och de få ledare som försökte hjälpa de fattiga, mördades. Denna maktkoncentration gjorde också att det lätt blev kollisioner mellan mäktiga politiker å ena sidan och å andra sidan mäktiga militärer som lätt kunde sätta upp privatarméer (många senatsmedlemmar var för övrigt höga militärer också). Senaten visade sig vara helt oförmögen att kontrollera de militärer som "visste vad de ville" - och handlade därefter.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”638 (Svensk etymologisk ordbok)” (på sv). runeberg.org. 1 januari 1922. http://runeberg.org/svetym/0726.html. Läst 10 november 2016. 
 2. ^ Beard (2015) sid 121-125
 3. ^ Beard (2015) sid 131
 4. ^ Beard (2015) sid 131-132
 5. ^ Beard (2015) sid 138-141
 6. ^ [a b c d e] ”723-724 (Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 23. Retzius - Ryssland)” (på sv). runeberg.org. 1 januari 1916. http://runeberg.org/nfcc/0404.html. Läst 9 november 2016. 
 7. ^ Beard (2016) sid 139-142
 8. ^ [a b] Beard (2015) sid 143-144
 9. ^ Montgomery (1978) sid 161
 10. ^ Beard (2015) sid 145-146
 11. ^ Beard (2015) sid 147-150
 12. ^ Beard (2015) sid 189
 13. ^ Beard (2015) sid 152
 14. ^ Beard (2015) sid 155
 15. ^ Beard (2015) sid 138
 16. ^ Montgomery (1978) sid 172
 17. ^ Beard (2015) sid 157-158
 18. ^ Queckfeldt, Eva (2014). ”Samniterkrigen”. Romarriket. Den romerska republiken. Lund: Historiska media. https://books.google.se/books?id=hchrBgAAQBAJ&pg=PT40&lpg=PT40&dq=latinska+kriget&source=bl&ots=kFWU28CzW5&sig=LyrcpMaaex45pcpt5u63quBAV38&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwjPktmlw6DQAhUFCSwKHaToCwUQ6AEINzAE#v=onepage&q=latinska%20kriget&f=false 
 19. ^ Beard (2015) sid 159, 163-165
 20. ^ Beard (2015) sid 158-159
 21. ^ Beard (2015) sid 168
 22. ^ [a b] Beard (2015) sid 135-136
 23. ^ Montgomery (1978) sid 165
 24. ^ Montgomery (1978) sid. 178
 25. ^ Montgomery (1978) sid. 175-176
 26. ^ Montgomery (1978) sid 180
 27. ^ Montgomery (1978) sid 181-182
 28. ^ Montgomery (1978) sid 184
 29. ^ Beard (2015) sid 180
 30. ^ Beard (2015) sid 184
 31. ^ Montgomery (1978) sid 185
 32. ^ Montgomery (1978) sid 193
 33. ^ Bear (2015) sid 184 ff
 34. ^ Montgomery (1978) sid 183, 193-195

Se även[redigera | redigera wikitext]