Samslaviska

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Samslaviska
Region Mellaneuropa, Östeuropa, Balkanhalvön (före 600-talet)
Klassificering Indoeuropeiska språk
Slaviska språk
Samslaviska

Samslaviska (eller protoslaviska) är den rekonstruerade, ej textuellt belagda gemensamma förfadern till de slaviska språken.

Detta språk är ej historiskt belagt, men har rekonstruerats baserat på de existerande språkens fonologi och ordförråd. Rekonstruerade, ej belagda former, markeras i historisk lingvistik med en stjärna: *golva (huvud), *rǫka (hand) etc. Stora delar av de moderna slaviska språkens ordförråd kan härledas från dessa "urord" med hjälp av regelmässiga ljudförändringar.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Samslaviska utvecklades ur det urindoeuropeiska språket. Det är omtvistat om de slaviska språken skall betraktas som en undergrupp direkt under det indoeuropeiska urspråket, eller om de skall föras samman med de baltiska språken till en balto-slavisk språkgrupp. Vid den tid då de slaviska språken uppstod som en egen gruppering saknade de skriftspråk, och det finns alltså inga bevarade skriftliga källor för det slaviska urspråket.

Slutet för det gemensamma urspråket var sannolikt den slaviska folkvandringen och den därmed medföljande uppdelningen i olika slaviska stammar som tog sin början på 400-talet i kölvattnet av den germanska folkvandringen.

Det första slaviska skriftspråket är fornkyrkoslaviskan, för vilken en skrift fastställdes på 800-talet, och som från början fortfarande stod tämligen nära samslaviskan.

GrammatikFonologi[redigera | redigera wikitext]

Vokaler[redigera | redigera wikitext]

Samslaviska hade 11 vokaler i sitt ljudsystem, som inom slavistiken vanligen skrivs: i, ь, e, ę, ě, a, o, ǫ, ъ, y, u.

 • ь, ъ – mycket korta vokaler eller halvvokaler, troligtvis /ɪ/ respektive /ɯ/;
 • ę, ǫ – nasalt e, o;
 • ě - Jat, en lång vokal, förmodligen /æː/;
 • y – en lång vokal, förmodligen /ɯː/ eller som diftong [ɯi];
 • i, a, u - långa vokaler;
 • e, o – korta vokaler;
 • Förekomsten av syllabiska konsonanter är omtvistad.

Konsonanter[redigera | redigera wikitext]

Samslaviskans konsonantsystem ges i nedanstående tabell (nedskrivna på det sätt som traditionellt används inom slavistiken):

Samslaviskans konsonanter
  bilabial dental palataliserad dental alveolar palataliserad alveolar palatal velar
Klusil p, b t, d         k, g
Affrikata     c, ʒ   č, ǯ    
Frikativa v s, z s’   š, ž   x
Nasal m n          
Likvida   l   r   j  
 • Par av foner i tabellen betecknar tonlösa (vänster) och tonande foner.
 • c står för den tonlösa affrikatan /ʦ/
 • ʒ står för den tonande affrikatan /ʣ/
 • x står för den tonlösa velara frikativan /x/
 • š, č, ž och ǯ står för fonerna /ʃ/, /ʧ/, /ʒ/ och /ʤ/; alla dessa symboler används traditionellt inom slavistiken för motsvarande IPA-symbol.

Ordförråd[redigera | redigera wikitext]

Samslaviskans ordförråd kan rekonstrueras med hjälp av den komparativa metoden baserat på senare i skrift belagda eller i dag talade slaviska språk, eller ord från slaviska språk bevarade som lånord i andra språk.

I nedanstående tabell är några av orden från samslaviskan jämförda med exempel från andra slaviska språk. Uttryck i kursiv stil är translittererade med det latinska alfabetet.

Samslaviska jämfört med några slaviska språk
Samslaviska Fornkyrkoslaviska Ryska Ukrainska Polska Tjeckiska Slovenska Kroatiska Makedoniska  
*golva glava golova holova głowa hlava glava glava glava (huvud)
*oko oko oko oko oko oko oko oko oko (öga)
*uxo uxo uxo vuxo ucho ucho uho uho uvo (öra)
*nosъ - nos nis nos nos nos nos nos (näsa)
*rǫka rǫka ruka ruka ręka ruka roka ruka raka (hand/arm)
*noga noga noga noha noga noha noga noga noga (fot/ben)
*sr̥dьce srьdьce serdce serce serce srdce srce srce srce (hjärta)
*mati mati mat’ maty matka matka mati majka majka (moder)
*otьcь otьcь otec otec’ ojciec otec oče otac tatko (fader)
*sestra sestra sestra sestra siostra sestra sestra sestra sestra (syster)
*bratrъ bratrъ brat brat brat bratr brat brat brat (broder)
*dъt’i dъšti doč’ dočka córka dcera hči kći k’erka (dotter)
*synъ synъ syn syn syn syn sin sin sin (son)

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Artikeln är helt eller delvis översatt från tyska Wikipedia

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

 • Bernard Comrie och Greville Corbett (red.): The Slavonic languages. Routledge, London 1993, ISBN 0-415-28078-8 (engelskspråkig)
 • Urslawisch av Georg Holzer, ur Lexikon der Sprachen des europäischen Ostens av M. Okuka (tyskspråkig]