Hoppa till innehållet

Sexarbete

Från Wikipedia
För den relaterade yrkesgruppen, se sexarbetare. För fysisk sexuell kontakt med kund, se prostitution.
Sexarbete
Gatuprostituerad kvinna som samtalar med en kund.

Sexarbete är utbytet av sexuella tjänster, framföranden eller varor mot ekonomisk ersättning.[1][2] Det utförs av sexarbetare direkt eller indirekt emot kunder. Den som köper en sexuell tjänst gör ett sexköp, vilket är olagligt i bland annat Sverige (åtminstone om den köpta tjänsten inkluderar fysisk kontakt). Sexarbete är en del av sexbranschen, och den fysiska kontakten med kunden kan omnämnas som prostitution eller sex mot ersättning.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Se även: Sexarbetare

Bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Det relaterade begreppet sexarbetare finns i svensk skrift sedan 1992. Det har använts med två olika grundbetydelser:[3]

 • person som – oftast yrkesmässigt – säljer kroppsliga sexuella tjänster (synonym: prostituerad[4])
 • person som tjänar pengar genom striptease, telefonsex eller liknande (mer allmänt)

Det motsvarande engelskspråkiga ordet sex worker myntades 1978 av den amerikanska feministen, sexarbetaren och aktivisten Carol Leigh.[5][6] Detta skedde i samband med en feministisk konferens mot pornografi, där hon deltog som paneldeltagare. Leigh ägnade stora delar av sitt liv åt att kämpa för de mänskliga och arbetsrelaterade rättigheterna för personer som säljer sex(uella tjänster). Hon menade också att sexarbetare aldrig skulle kunna samlas och göra en skillnad som kollektiv, så länge som sexarbetare exkluderades från diskussionen runt feminism, sexualitet och laglighet.[7]

Orden sexarbete och sexarbetare (och engelskans motsvarigheter) har senare kommit att bli allmänt använda av den allmänna hälsovården, liksom av akademiker och forskare.[7] Detta till trots är orden ofta starkt politiskt laddade. Företrädare för synen att prostitution är exempel på "mäns våld mot kvinnor" (grundläggande teorier hos både radikalfeminister och den statsfeminism som bildat grund för exempelvis Sveriges statliga jämställdhetspolitik[8][9]) anser ofta att ord som sexarbetare och sexarbete är självmotsättningar. Tanken är att en person aldrig kan samtycka till sex mot ersättning. Därför innebär enligt denna syn kommersiellt sex alltid ett utnyttjande (av den som säljer tjänsten), eftersom försäljningen av tjänsten förutsätter att ett sexköp äger rum.[10]

Laglighet[redigera | redigera wikitext]

Många typer av sexarbete är olagliga i stora delar av världen. Det inkluderar prostitution eller produktion av pornografi, som ofta är kriminellt eller oreglerat. I delar av västvärlden – inklusive Sverige[11] – motarbetas prostitution som ett socialt problem, medan många andra varianter av sexarbete är tolererat eller accepterat. På samma sätt som prostitution kan inkludera en mängd olika situationer, från gatuprostitution till eskortservice och mer långvariga arbetssituationer (jämför sugardejtning), kan icke-fysiskt sexarbete omfatta en antal olika kommunikationsmedel och miljöer.

Sedan den svenska sexköpslagens införande 1999 har siffror visat på minskad prostitution i Sverige, vilket ses som positivt av företrädare för lagen och företrädarnas mål att minska eller avskaffa sexbranschen som företeelse. Under samma period har reformer gjorts även i andra länder, inklusive införande av liknande "sexköpslagar" i olika länder och hel eller delvis avkriminalisering av sexarbete i Nya Zeeland och delar av Australien. 2022 blev Belgien det första landet i Europa som helt avkriminaliserade sexarbete i Europa.[12][13]

Även i länder som anammat den "nordiska eller svenska modellen" (sexköp är kriminaliserat, men inte försäljning av sexuell tjänst) finns kritik mot denna lagstiftning. Bland annat anses den ibland försvåra för prostituerade och andra sexarbetare att organisera sig och arbeta för bättre arbetsvillkor.[14]

De fyra olika juridiska nivåerna för sexarbete/prostitution är följande:

 • Kriminalisering – arbetet är förbjudet, inklusive olika sidoverksamheter.
 • Partiell kriminalisering (se svenska modellen kring prostitution) – arbetet är inte förbjudet, men sidoverksamheter är förbjudna och verksamheten motarbetas på andra sätt.
 • Legalisering (reglering) – lagligt men strikt reglerat.[15]
 • Avkriminalisering (normalisering) – arbetet normaliseras och arbetarna får del av det samhällsstöd som gäller andra branscher.

Senare år[redigera | redigera wikitext]

Via framväxten av Internet har webbkameramodellande vuxit snabbt som näringsgren. Detta utförs av enskilda entreprenörer – flest kvinnor men även män – som då får en friare roll än inom exempelvis mer organiserad produktion av pornografi. Frånvaron av fysisk kontakt med kunden minskar också de fysiska risker som traditionell prostitution kan medföra.[16] Brittiskbaserade företaget Onlyfans, grundat 2016, har sedan starten dragit till sig minst 2 miljoner innehållsskapare – de flesta verksamma som sexarbetare med webbkamera och försäljning av annan inspelad erotica som verktyg.[17]

Genom den tekniska utvecklingen har antalet arenor för sexarbete vuxit på senare år. Kommersialiserat sex syns på många olika håll i den Internet-baserade kulturen, där Internetpornografi, webbkameramodellande och eskorttjänster marknadsförs via sociala medier och populärkulturen i övrigt kommit att inkludera många sexuella inslag. Detta sker parallellt med att många länder infört lagar eller regleringar som gör delar av branschen olaglig eller dess produkter otillgängliga för minderåriga. Resultatet har blivit ett spänningsfält där säljare och köpare av dessa tjänster behöver navigera mellan marknadens normaliseringstendenser och staternas välfärdspolitiska ansträngningar.[18]

Varianter och ord[redigera | redigera wikitext]

Begreppet sexarbete omfattar olika aktiviteter med fysisk kontakt mellan säljare och köpare (prostitution, en intim form av kroppsarbete), liksom icke-fysisk kontakt. Den senare kan förmedlas via telefon (telefonsex), scenisk föreställning eller dans (striptease, sexshow och annan erotisk dans), webbkamera (webbkameramodell, camgirl eller camboy) eller produktion av pornografi eller annan erotica. Tillverkning och försäljning av sexuella hjälpmedel och erotica kan även inkluderas i begreppet, även om det är mindre vanligt. "Sexsamarit" är en förekommande benämning för en sexarbetare som säljer sexuella tjänster direkt mot en funktionshindrad person

Sexarbete används ibland som en eufemism för prostitution, av dem som vill avstigmatisera detta begrepp. Termen sexarbete exkluderar ofta ofrivilliga och kriminella sexuella kontakter som människohandel, barnprostitution och produktion av barnpornografi.[16]

Termen eskortservice kan syfta på fysisk prostitution där kontakten tas via telefon eller Internet, och där arbetet utförs hos kunden, sexarbetaren eller på ett hotell. Detta utgör något annat än gatuprostitution. En eskort kan även ägna sig åt uteslutande social samvaro,[19] i likhet med de kommersiella värdinnearbeten som förekommer i bland annat Japan. Kaféer och restauranger med sexualiserat klädd personal förekommer bland annat i Japan och USA (se maid café respektive Hooters).

Ibland föredras ord som sexförsäljning och sexsäljare, istället för sexarbete och sexarbetare, när man vill förtydliga att sex är en ovanlig och för många oacceptabel tjänst eller vara. Många ser då sexarbete som en självmotsättning, på grund av de oacceptabla arbetsvillkor som förutsätts gälla. I debatten omkring prostitution är sexköp och sexköpare etablerade termer för köp och köpare av sexuella tjänster.[20]

Begreppen sexarbete och sexarbetare föredras av dem som vill normalisera och liberalisera arbetsmöjligheterna för säljare av sexuella tjänster och varor. Amnesty International ser en generell avkriminalisering av sexarbete som ett sätt att bättre skydda dem som är verksamma i branschen.[16] FN:s befolkningsfond (UNFPA) samt dess flyktingkommissariat (UNHCR) anser att ord som sälja sex, utbyta sex eller utföra sexarbete är neutrala och icke-värderande termer som bekräftar personernas människovärde; de båda FN-organen menar att ord som överlevnadssex eller prostituerad är dömande, stigmatiserande och falskt identitetsskapande.[21]

Hierarki[redigera | redigera wikitext]

Det förekommer att olika former av sexarbete "värderas" olika högt, beroende på hur nära konsumenten sexarbetaren befinner sig, eller om kroppskontakt förekommer eller inte. Enligt det delvis ironiskt namngivna begreppet "horarki" (engelska: whorarchy[22]), bildat efter hora och hierarki, kan en sådan hierarkisk trappa utgöras av:[19]

Denna form av hierarki är baserad på idén att den fysiska kontakten (med kunden) leder till mer utsatthet för sexarbetare, och att det då är tydligare att en människa "säljer sin kropp" (antiprostitutionsaktivismens formulering). Hierarkin är också en följd av att sexarbete som verksamhet är förknippat med ett stigma för dem som är inblandade i företeelsen.[23]

Rekrytering[redigera | redigera wikitext]

Sexarbete är i de flesta fall förknippat med markant olika förutsättning och arbetsvillkor, jämfört med arbete i andra och mer reglerade branscher. På den positiva sidan kan det handla om friare arbetstider, mer inflytande över sin arbetsinsats,[24] möjligheten att arbeta hemifrån, potentialen till en hög inkomstnivå och en "annorlunda" och kanske spännande och ibland sexuellt tillfredsställande typ av arbete.[25] En hel del sexarbete genomförs på deltid, av personer som har andra arbeten eller har studiekostnader att hantera.

På den negativa sidan kan finnas ett inkomstbehov som ska bekosta drogmissbruk, en dålig självkänsla (exempelvis influerat av tidigare sexuellt utnyttjande) där sexarbetet ingår i ett mönster av självdestruktivt beteende, påtryckningar och beroende från anhöriga som kan agera utnyttjande (se hallick), förekomsten av våld och traumatiska upplevelser under arbetet, andra hälsorisker[26] samt ett samhälleligt stigma kring sexarbete och sexarbetare. Både droger och dålig självkänsla kan samagera med sexarbetet i en negativt förstärkande spiral eller cirkel. I många fall har sexarbetaren att hantera en blandning av positiva och negativa sidor av arbetet.[25]

Studier har antytt att personer som lockas att arbeta åtminstone som porrskådespelare och säger sig trivas med arbetet kan vara mer sexuellt utlevande, andliga och gränsöverskridande i sin personlighet.[27] Andelen personer med omfattande tatueringar inom produktionen av pornografi kan vara relativt hög, vilket kan vara både en fördel och en nackdel.[28] Inom den pornografiska branschen förutsätts ofta kraftigt tatuerade personer vara mer sexuellt äventyrliga, vilket kan påverka deras möjligheter att arbeta inom exempelvis "teen"- och "milf"-segmenten av branschen.[29]

I Can't Stand Up for An Eight Hour Shift, But I Can Bend Over for One
– Miranda Elizabeth, Revolutionary Lumpen Radio, Sex Work & Marxism #2: "Disability & Self-Determination"[24]

I vissa fall kan någon form av sexarbete locka personer med funktionshinder. En del funktionshindrade personer kan ha svårt att hantera en arbetsmiljö anpassad för standardiserade arbetsuppgifter, arbetsplatser, arbetstid eller arbetets längd. Där kan den ofta/ibland mer påverkbara arbetsinsatsen spela roll. Kunskapen om funktionshindrade sexarbetare är dock begränsad, och delvis beror det på en vana att intervjua sexarbetare om många olika delar av deras liv utom förekomsten av ett eventuellt handikapp.[24]

Synlighet och forskning[redigera | redigera wikitext]

Den mest synliga typen av sexarbete har historiskt ofta varit gatuprostitution, och det har lett till att insatser för reglera eller begränsa sexarbete ofta inriktats emot just gatuprostitutionen. Samtidigt som gatuprostitutionen reglerats allt hårdare i många länder – inklusive genom olika sexköpslagar – har andra typer av sexarbete vuxit i omfattning och betydelse. Detta inkluderar medverkan i pornografi och webbkameramodellande.

Forskning kring olika typer av sexarbete har ofta fokuserat kring olika problem runt arbetsförhållanden eller hälsoproblem i konsumentledet, och gatuprostitutionen har ofta fått bilda modell för (bristfälliga) arbetsförhållanden i sexbranschen. Forskaren Ronald Weitzer påpekade 2005 att den största delen av forskningen fram till dess inriktade sig på gatuprostution och kvinnliga sexarbetare, jämfört med olika typer av inomhus eskortservice, sexarbetare av andra kön, kunder och administratörer inom branschen.[30] Han menade att så mycket som 80 procent av forskningen då kretsade kring gatuprostutionen, trots att den då endast stod för 20 procent av marknaden. Enligt Weitzer förvärrades forskningsläget av den samhälleliga debatten där människohandel, prostitution och sexarbete ofta blandades samman.[31]

Samtidigt har det blivit allt vanligare att forskare arbetat med begreppet sexarbete – istället för prostitution – i syfte att kunna se bristande arbetsförhållanden som just problem kopplade till en sorts arbete.[32] Sexarbete (engelska: sex work) ingår i titeln för kanalen "Sex, Sexuality and Sexwork" hos den mycket produktiva engelskspråkiga poddpublikationen New Books Network (sedan starten 2008 och fram till 2023 cirka 400 av totalt över 20 000 avsnitt).[33][34] Forskning omkring specifikt sexarbete förekommer bland annat i Kanada,[35] USA,[36] Sverige,[37] Storbritannien och[38] inom FN.[39]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, 20 augusti 2021.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Lutnick, Alexandra; Cohan, Deborah (2009-01-01). ”Criminalization, legalization or decriminalization of sex work: what female sex workers say in San Francisco, USA”. Reproductive Health Matters 17 (34): sid. 38–46. doi:10.1016/S0968-8080(09)34469-9. ISSN 0968-8080. https://doi.org/10.1016/S0968-8080(09)34469-9. Läst 29 augusti 2021. 
 2. ^ ”Prostitution Reform Act 2003 No 28 (as at 26 November 2018), Public Act – New Zealand Legislation”. www.legislation.govt.nz. https://www.legislation.govt.nz/act/public/2003/0028/latest/whole.html. Läst 29 augusti 2021. 
 3. ^ ”sexarbete (SO)”. svenska.se. https://svenska.se/so/?id=170855&pz=7. Läst 4 februari 2024. 
 4. ^ ”prostituerad | SO | svenska.se”. https://svenska.se/so/?id=163685&ref=kcnr619583. Läst 4 februari 2024. 
 5. ^ Murphy, Brian (18 november 2022). ”Carol Leigh, who sought greater rights for sex workers, dies at 71” (på engelska). The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/obituaries/2022/11/18/carol-leigh-sex-work-dies/. Läst 4 februari 2024. 
 6. ^ Genzlinger, Neil (19 november 2022). ”Carol Leigh, Who Sought a New View of Prostitution, Dies at 71” (på amerikansk engelska). The New York Times. ISSN 0362-4331. https://www.nytimes.com/2022/11/18/us/carol-leigh-dead.html. Läst 4 februari 2024. 
 7. ^ [a b] ”Activist Carol Leigh, who coined term 'sex work', dies at 71” (på engelska). outlookindia.com. 17 november 2022. https://www.outlookindia.com/international/activist-carol-leigh-who-coined-term-sex-work-dies-at-71-news-238212. Läst 4 februari 2024. 
 8. ^ ”Prostitution och människohandel”. Jämställdhetsmyndigheten. https://jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/prostitution-och-manniskohandel/. Läst 4 februari 2024. 
 9. ^ ”Prostitution”. NSPM. https://nspm.jamstalldhetsmyndigheten.se/prostitution-och-manniskohandel/prostitution/. Läst 4 februari 2024. 
 10. ^ ”Sugardejting – ett annat ord för prostitution”. Jämställdhetsmyndigheten. https://jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/nyheter/sugardejting-ett-annat-ord-for-prostitution/. Läst 4 februari 2024. 
 11. ^ Riksdagsförvaltningen (29 september 2005). ”Förbud mot prostitution – Förslag till riksdagsbeslut”. www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/motion/forbud-mot-prostitution_GT02Ju394. Läst 29 augusti 2021. 
 12. ^ ”Wet decriminalisering sekswerk vanaf 1 juni in voege: “Dit is een overwinning voor de mensenrechten”” (på nederländska). DeWereldMorgen.be. 2 juni 2022. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/06/02/wet-decriminalisering-sekswerk-vanaf-woensdag-in-voege-dit-is-een-overwinning-voor-de-mensenrechten/. Läst 25 februari 2024. 
 13. ^ Henry, Simon (14 juni 2023). ”One year after decriminalization, Belgian sex workers still seek equal rights” (på engelska). Le Monde.fr. https://www.lemonde.fr/en/m-le-mag/article/2023/06/14/one-year-after-decriminalization-belgian-sex-workers-still-seek-equal-rights_6031487_117.html. Läst 25 februari 2024. 
 14. ^ Frågor och svar om sex mot ersättning. rfsl.se. https://www.rfsl.se/wp-content/uploads/2019/09/Fra%CC%8Agor-och-svar-om-sex-mot-ersa%CC%88ttning_2019.pdf. Läst 30 augusti 2024  Arkiverad 26 januari 2021 hämtat från the Wayback Machine.
 15. ^ Maxwell Tani (10 juni 2015). ”Sex worker explains the difference between legalizing and decriminalizing prostitution” (på amerikansk engelska). Business Insider. https://www.businessinsider.com/sex-worker-explains-the-difference-between-legalizing-and-decriminalizing-prostitution-2015-6. Läst 25 februari 2024. 
 16. ^ [a b c] ”Q&A: policy to protect the human rights of sex workers | Amnesty International” (på engelska). Amnesty International. https://www.amnesty.org/en/qa-policy-to-protect-the-human-rights-of-sex-workers/. Läst 29 augusti 2021. 
 17. ^ Browne, Ryan (25 augusti 2021). ”OnlyFans says it will no longer ban porn in stunning U-turn after user backlash” (på engelska). CNBC. https://www.cnbc.com/2021/08/25/onlyfans-says-it-will-no-longer-ban-porn-after-backlash-from-users.html. Läst 29 augusti 2021. 
 18. ^ Cabo y Moreda 2021, sid. 30.
 19. ^ [a b] Rislakki, Ida (5 maj 2021). ”Samtycke kan inte köpas”. Studentbladet. https://stbl.fi/2021/05/05/samtycke-kan-inte-kopas/. Läst 18 maj 2023. 
 20. ^ Haglund/TT, Anja (26 juni 2022). ”"Kommer inte bli fler sexköpare i fängelse"”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/a/bGpmAq/kommer-inte-bli-fler-sexkopare-i-fangelse. Läst 18 maj 2023. 
 21. ^ The United Nations High Commissioner for Refugees and the United Nations Population Fund (2021) (på engelska). Operational Guidance – Responding to the health and protection needs of people selling or exchanging sex in humanitarian settings. sid. 9. https://www.unfpa.org/publications/operational-guidance-responding-health-and-protection-needs-people-selling-sex. Läst 14 februari 2024 
 22. ^ Faith Lynn (12 februari 2019). ”The New Age of Whorearchy” (på engelska). Medium. https://medium.com/@thefaithlynn/the-new-age-of-whorearchy-904e195e590f. Läst 13 november 2023. 
 23. ^ ”Sexarbetare säljer tid, expertis och tjänster: ”Ingen säljer sig själv””. svenska.yle.fi. https://svenska.yle.fi/a/7-10028821. Läst 18 maj 2023. 
 24. ^ [a b c] Jones, Angela (2022-10-31). ”“I Can't Really Work Any ‘Normal’ Job:” Disability, Sexual Ableism, and Sex Work” (på engelska). Disability Studies Quarterly 42 (2). doi:10.18061/dsq.v42i2.9094. ISSN 2159-8371. https://dsq-sds.org/index.php/dsq/article/view/9094. Läst 23 november 2023. 
 25. ^ [a b] Smith, Elizabeth Megan (2016). ”‘It gets very intimate for me’: Discursive boundaries of pleasure and performance in sex work”. Sexualities 20 (3): sid. 344. ISSN 1363-4607. https://www.academia.edu/31974549/It_gets_very_intimate_for_me_Discursive_boundaries_of_pleasure_and_performance_in_sex_work. Läst 23 november 2023. 
 26. ^ Committee Opinion (juli 2017). ”Improving Awareness of and Screening for Health Risks Among Sex Workers” (på engelska). www.acog.org. https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2017/07/improving-awareness-of-and-screening-for-health-risks-among-sex-workers. Läst 23 november 2023. 
 27. ^ Scott A. McGreal MSc (4 januari 2013). ”The Personalities of Porn Stars | Psychology Today” (på engelska). www.psychologytoday.com. https://www.psychologytoday.com/intl/blog/unique-everybody-else/201301/the-personalities-porn-stars. Läst 23 november 2023. 
 28. ^ Adam Goldsmith (5 oktober 2022). ”Tattooed adult star finds it ‘extremely difficult’ to get work due to inkings” (på engelska). Daily Star. https://www.dailystar.co.uk/love-sex/tattooed-porn-star-finds-extremely-28158775. Läst 23 november 2023. 
 29. ^ Devon Preston (19 augusti 2019). ”Leigh Raven Talks Being Heavily Tattooed in the Adult Industry” (på amerikansk engelska). InkedMag. https://inkedmag.com/original-news/leigh-raven-inked-people/. Läst 23 november 2023. 
 30. ^ Weitzer, Ronald (2005-06-01). ”New directions in research on prostitution” (på engelska). Crime, Law and Social Change 43 (4): sid. 211–235. doi:10.1007/s10611-005-1735-6. ISSN 1573-0751. https://doi.org/10.1007/s10611-005-1735-6. Läst 3 maj 2024. 
 31. ^ Stuart, Rachel. ”Evidence on Prostitution” (på engelska). https://committees.parliament.uk/writtenevidence/64540/html/. Läst 3 maj 2024. 
 32. ^ Weitzer, Ronald (2007-09). ”Prostitution as a Form of Work” (på engelska). Sociology Compass 1 (1): sid. 143–155. doi:10.1111/j.1751-9020.2007.00010.x. ISSN 1751-9020. https://compass.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1751-9020.2007.00010.x. Läst 3 maj 2024. 
 33. ^ ”Sex, Sexuality and Sexwork” (på engelska). New Books Network. https://newbooksnetwork.com/category/politics-society/sex-work-sexualities-and-sex. Läst 3 maj 2024. 
 34. ^ New Books Network (25 april 2023). ”20,000 Episodes”. The New Books Network Newsletter. https://newbooksnetwork.substack.com/p/20000-episodes. Läst 3 maj 2024. 
 35. ^ ”Understanding Sex Work - University of Victoria” (på engelska). UVic.ca. https://www.uvic.ca/research/centres/cisur/projects/active/projects/understanding-sex-work.php. Läst 3 maj 2024. 
 36. ^ Gerassi, Lara; Edmond, Tonya; Nichols, Andrea (2017-06). ”Design strategies from sexual exploitation and sex work studies among women and girls: Methodological considerations in a hidden and vulnerable population” (på engelska). Action Research 15 (2): sid. 161–176. doi:10.1177/1476750316630387. ISSN 1476-7503. PMID 28824337. PMC: PMC5562390. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1476750316630387. Läst 3 maj 2024. 
 37. ^ Desbuleux-Rettel, Juliette (2019). Prostitution/ Sex work in Sweden and Germany : A Study of Former Research. https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-392610. Läst 3 maj 2024 
 38. ^ ”Ethics of care in sex work research: reflecting on scholar-activist collaborations | SOAS” (på engelska). www.soas.ac.uk. 7 mars 2024. https://www.soas.ac.uk/about/event/ethics-care-sex-work-research-reflecting-scholar-activist-collaborations. Läst 3 maj 2024. 
 39. ^ Francisca Sassetti & Hannah Thinayne (november 2019). EMPOWERING SEX WORKERS IN EXPLOITATIVE SITUATIONS. United Nations University / Institute in Macau. https://collections.unu.edu/eserv/UNU:7549/Sex_Workers_Research_Brief_High_Res.pdf. Läst 3 maj 2024 

Allmänna källor[redigera | redigera wikitext]

 • Cabo y Moreda, Annelie de; Holmström, Charlotta; Kuosmanen, Jari (2021). Annelie de Cabo y Moreda, Charlotta Holmström, Jari Kuosmanen. red. Sex mot ersättning: säljare, köpare, makt och moral (Upplaga 1:1). Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-14310-1. Läst 4 februari 2024