Sjätte miljöhandlingsprogrammet

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sjätte miljöhandlingsprogrammet är Europaparlamentets och rådets[förtydliga] beslut nr 1600/2002/EG av den 22 juli 2002 om fastställande av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram som gäller inom EU för tiden 2002 - 2012.[1]

Mål[redigera | redigera wikitext]

Programmet lägger fast vilka mål som EU ska prioritera i sin miljöpolitik och vilken inriktning arbetet ska ha för att uppfylla målen.[2]

Områden[redigera | redigera wikitext]

Fyra områden har prioriterats

Halvtidsöversyn[redigera | redigera wikitext]

En halvtidsöversyn av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram har genomförts 2007.[3]

Kritik mot genomförandet och för att det försenats framfördes vid debatt i parlamentet den 9 april 2008.[4]

Parlamentet utfärdade sedan den 10 april 2008 en resolution och uppdrog åt talmannen att översända den till rådet[förtydliga], kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.[5]

Sveriges inriktning[redigera | redigera wikitext]

För svensk del har Miljödepartementet identifierat ett antal delmål nämligen

Regeringen vill också att Sverige ska arbeta för en strategi för miljömärkning inom EU.

Sverige bör fortsätta att vara drivande i EU:s arbete med att vidareutveckla miljöledningssystemet Eco Management and Audit Scheme, EMAS, och certifierade miljövarudeklationer, enligt det internationella EPD-systemet (Environmental Product Declaration, EPD).

Naturvårdsverket ansvarar för svensk del för LIFE+, som är Europaparlamentets och rådets förordning om ett nytt finansieringsprogram för miljöprojekt som trädde i kraft 12 juni 2007. LIFE+ gäller åren 2007-2013 med en totalbudget på ca 20 miljarder kr. Budgetramen för svensk del är 80 miljoner kr per år.[7]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002D1600:SV:NOT
  2. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 23 oktober 2007. https://web.archive.org/web/20071023010341/http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Miljo/Miljohandlingsprogram/. Läst 7 juni 2009. 
  3. ^ Faktapromemoria 2006/07:FPM83 http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=251&dok_id=GU06FPM83&rm=2006/07&bet=FPM83
  4. ^ Debatten på svenska http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20080409+ITEM-022+DOC+XML+V0//SV
  5. ^ Europaparlamentets resolution av den 10 april 2008 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0122+0+DOC+XML+V0//SV
  6. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 20 februari 2005. https://web.archive.org/web/20050220071941/http://www.regeringen.se/content/1/c4/27/85/17ebf60a.pdf. Läst 7 juni 2009. 
  7. ^ http://www.naturvardsverket.se/upload/09_eu_och_internationellt/Life+/life+_sammanfattning_2007_2013.pdf[död länk]