Skarhults slott

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Koordinater: 55°48′15″N 13°22′16″Ö / 55.80417°N 13.37111°Ö / 55.80417; 13.37111
Skarhults slott
Slott
Skarhults slott
Skarhults slott
Land  Sverige
Landskap Skåne
Kommun Eslöv
Ort Skarhult
Koordinater 55°48′15″N 13°22′16″Ö / 55.80417°N 13.37111°Ö / 55.80417; 13.37111
Kulturmärkning
Enskilt byggnadsminne 28 april 1977
 - Beteckning i BBR Skarhult 13:36
Byggherre Sten Skarholt Rosensparre och Mette Rosenkrantz
Ägare Carl Johan Frees von Schwerin
Färdigställande 1560-talet
Arkitektonisk stil Renässans
Webbplats: http://skarhult.se/
Slottet från norr

Skarhults slott är ett slott i Skarhults socken i Eslövs kommun. Skarhult ligger vid Bråån ca 15 km nordöst om Lund.

Byggnad[redigera | redigera wikitext]

Vid stranden av Bråån, på den plats där Skarhults slott ligger idag, låg under äldre medeltid byn Skarhult. Byns sanka marker gav gott bete åt boskapen och djurhållning var huvudnäring. Först långt senare skulle ett slott komma att resas på platsen – ett slott som står kvar och än idag fungerar som privatbostad.

Det nuvarande slottet började byggas i början av 1500-talet.Byggnaden är uppförd av tegel med mellanfyllning av gråsten. Den består av en mellanbyggnad och två vidhängande flyglar, som mot norr omsluter en öppen borggård. I det inre sydöstra hörnet står ett åttkantigt trapptorn och vid den östra längans nordöstra hörn ett stort runt torn. Den äldsta delen ingår i den södra, eller mellersta längan, där det tidigare legat ett tvåvåningshus vars senmedeltida gavel och mur fortfarande finns bevarade. Slottet byggdes med tanke på eventuella fiender, vilket till exempel kan ses i det runda tornets styckeportar för kanoner, eller i muren under takfoten på den södra och östra längan som än idag bär spår av av gluggar från den forna skyttegången.

På en stentavla över en inkörsport i den östra fasaden finns en inskription som anger att riksrådet Sten Rosensparre lät uppföra den "thette hus" alltså slottets östra länga år 1562[1]. Denna flygel, som bildar huvudfasaden, har tre gavelrösten samt rika och smakfulla renässansdekorationer som är unika i Skåne. Dessa är troligen utförda omkring 1580 på uppdrag av Mette Rosenkrantz. Konsthistoriskt är fasadutsmyckningarna bitvis gåtfulla. Sydlängans massiva dekorationstourneller saknar direkt stilsammanhang med dåtidens nederländska byggnadskonst. Snarare vittnar de om smak för en äldre tid.

Slottets nyaste del är västlängan. Den uppfördes på sent 1500-tal, troligen av Steen Rosensparres son, Oluf Steensen Rosensparre. Trots att västlängan överflyglar sydlängan, är sydlängans gamla gavel bevarad. Idag kan gaveln med blindnischer av senmedeltida typ tydligt ses som ett av västflygelns södra sovrums innervägg. Sedan västlängan tillbyggdes har slottets former varit sig rätt lika. Avsikten var att en norrlänga så småningom skulle omsluta borggården, som dock förblivit öppen.

Slottet har troligen initialt omgivits bestyckade murar som sträckte sig ända fram till stenladugården. Dessa förstärktes ytterligare av breda Försvars och breda vattengravar. Under nära 100 år tilläts slottet förfalla. På 1840-talet, när slottet var i kunglig ägo initierades en renovering under ledning av CG Brunius. Under denna renovering återställdes de tidigare (under 1820-talet) förstorade fönstren på östfasaden till sin originalstorlek. Än idag kan man se hur Brunius' fönster sitter i äldre fönsterhåltagningar.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Skarhults ägarlängd berättar om en lång rad mäktiga adelsmän som har ägt slottet senaste 500 åren. Det väcker frågan om det bara är en lång rad män som har påverkat slottets historia. Historisk forskning på initiativ av Alexandra von Schwerin, kan nu visa att så inte är fallet[2]. Många är också de kvinnor som har påverkat slottets historia[3].

Ätten Rosensparre[redigera | redigera wikitext]

Godset, förr skrivet Skarholta och Skarolt, tillhörde åtminstone sedan 1300-talet den danska frälseätten Rosensparre. Släkten kallade sig även Skarholt. Den äldste, med visshet kände, av ätten Skarholt är Johannes Nielsen, landsdomare i Skåne som skrev sig till Skarhult på 1350-talet. Hans ämbete bekläddes vidare av flera av hans efterkommande vilket tyder på släktens betydande ställning. Namnet Rosensparre som också användes av släkten kom från sköldemärket - tre röda rosor på en silversparre mot blå botten. Denna ätt skulle komma att härska över Skarhult i flera sekler.

Sten Rosensparre till Skarhult var en skånsk adelsman och riksråd. Han var född 1523 och uppfostrades efter sin fars död 1530 av sin mor på släktgården Skarhult som han senare också skulle komma att ärva. Sten Rosensparre gifte sig omkring 1552 med Oluf Rosenkrantz' dotter Mette Rosenkrantz. 1565 stupar Sten i slaget vid Axtorna hed i Halland. Hans änka, den kraftfulla och intelligenta Mette Rosenkrantz till Vallö blir då den som slutför ombygget av Skarhult som påbörjats av hennes förste make. Ett par år senare gifter Mette om sig med Peder Oxe till Gisselfeldt. Peder Oxe ägde en mängd stora egendomar samt Ravnsborg län. Vid Peder Oxes död 1575 ärvde frun Mette Rosenkrantz makens stora förmögenhet och blev därmed Danmarks rikaste kvinna.

Länge har hävdats att när Mette Rosenkrantz dog på Skarhult 1588 begravdes hon i Skarhults kyrka, vars valv hon låtit pryda. Sant är att hon är avbildad med sin make på en präktig gravsten där. Men arkitekten Brunius uppger att man vid en gravundersökning påträffade endast en kista – Sten Rosensparres. I själva verket vilar Mette Rosenkrantz tillsammans med sin andre man Peder Oxe i Köpenhamns Vor Frue Kirke.

Sonen och sedermera riksrådet Oluf Steensen Rosensparre ärvde Skarhult och härskade i 36 år. Sannolikt är det han som genom att låta uppföra den västra längan utökar slottet hans mor och far hade påbörjat på 1560-talet. Oluf fick endast döttrar så med hans död 1624 slocknade ätten Rosensparre på svärdsidan.

Ätten Ruud[redigera | redigera wikitext]

Av Oluf Steensen Rosensparres döttrar gifte sig Birgitte, drottningens kammarjungfru, med den rike Corfitz Eriksen Ruud till Sandholt av gammal själländsk adelssläkt. De löste ut hennes syster Elisabeth och blev ensamma ägare till Skarhult.

Ätten Trolle[redigera | redigera wikitext]

Birgittes och Corfitz’ äldsta dotter Mette Crofitzdatter gift med Niels Trolle till danska Trolleholm (nu Holsteinborgs slott) kom att ärva Skarhult. Mette och Niels son Corfitz Trolle uppnått myndig ålder ärvde han i sin tur egendomen från sin mor. Corfitz Trolle blev den siste av Skarhults dansk-skånska ägare.

Ätten De la Gardie[redigera | redigera wikitext]

Efter Skånes övergång till Sverige lyckades den svenska adeln försäkra sig om landskapets bästa gods.

Enligt tidigare skriven historia skulle greve Pontus Fredrik De la Gardie vara den som köpte Skarhult av Corfitz Trolle. Pontus Fredrik De la Gardie var son till Ebba Brahe och bror till Magnus Gabriel De la Gardie. Hans karriär som riksråd, krigsråd och president i Dorpats hovrätt förde honom snart bort från Skåne och han torde sällan haft tillfälle att besöka Skarhult.

Beata Elizabeth von Königsmarck[redigera | redigera wikitext]

Ny forskning visar att det inte var Pontus Fredrik De la Gardie, utan i själva verket var hans hustru, Beata Elisabeth von Königsmarck, som köpte Skarhult 1663 för egna pengar[4] och drev det fram till sin död 1723. Då hon som gift kvinna var omyndig i juridisk bemärkelse framkommer hon i ägarlängden inte som ägare till Skarhult förrän maken dör 1692. Förutom Skarhult ägde Beata von Königsmarck också Marsvinsholms slott utanför Ystad samt Velamsund utanför Stockholm.

Beata von Königsmarck var dotter till fältmarskalk Hans Christoffer von Königsmarck. Hon iståndsatte ladugården efter branden 1676 och kom att besitta Skarhult i 62 år. Pontus Fredrik De la Gardie och Beata von Königsmarck fick 1657 dottern Ebba Maria och 1661 Johanna Eleonora. Beata överlevde inte bara sin enda gifta dotter, generallöjtnanten Erik Gustaf Stenbocks till Torpa maka, utan även dennas dotter Fredrika Wilhelmina Stenbock och hennes man, Nils Brahe till Skokloster. Vid änkegrevinnan von Königsmarcks död 1723, var hennes arvtagare en knappt tvårig dotterdotterson, Erik Brahe.

Ätten Brahe[redigera | redigera wikitext]

Erik Brahe fick omsider sin militära utbildning vid Norra Skånska Kavalleriregementet där han avancerade till major. Under denna tid vistades han tillfälligt på Skarhult. Den mesta tiden tillbringade han på sina många uppsvenska gods. Han blev 1752 överste för livregementet till häst och tjänstgjorde som lantmarskalk vid 1751-52 års riksdag, då han vann anseende som duglig och oväldig. Erik Brahe var en av Adolf Fredriks förtrogna, tillhörde hovpartiet och invecklades i dess planer på statskupp. Kuppen röjdes dock i förtid. Trots att Erik Brahes delaktighet inte kunde bevisas dömdes han till döden och halshöggs på Riddarholmstorget 1756. Samma år dog fyra av hans barn. Hans son Magnus Fredrik Brahe, som skulle bli formell arvtagare till Skarhult, föddes ett par månader efter faderns avrättning. 

Under lång tid framåt sköttes godset av inspektorn och kornetten Olof Wallstedt. Ny forskning visar att Erik Brahes hustru Stina Piper, barnbarn till Christina Piper, fick Skarhult i morgongåva år 1754 och att hon drev godset fram tills hon gifte om sig med Ulrik Scheffer 1773. Hon överlämnade då godset till sonen Magnus Fredrik Brahe.

Sonen, greve Magnus Fredrik Brahe, blev en av Gustav III:s gunstlingar. Han bar vid riksdagen 1778 kronprins Gustav IV Adolf till dopet och blev den förste innehavaren av värdigheten ”en av rikets herrar”. Vid sidan av förvaltningen av sina stora gods Skarhult, Rydboholm, Skokloster och Salsta var Magnus Brahe lantmarskalk och kansler för Uppsala universitet. Han var högt aktad för redbarhet och anspråkslöshet och blev förtrogen med Karl XIV Johan. Skarhult kom han sällan att besöka. Inget av hans elva barn föddes där.

Ätten Bernadotte[redigera | redigera wikitext]

När Magnus Fredrik Brahe dog 1826 skingrades det Braheska godskomplexet. Arvingarna sålde Skarhult till kung Karl XIV Johan år 1826, kungen hade nämligen bestämt sig för att han ville ha ett slott var tredje mil, hela vägen från Malmö och upp till Stockholm och då var Skarhult första stoppet.

Ätten von Schwerin[redigera | redigera wikitext]

Efter kungens död 1844 såldes Skarhult av Oscar I till ryttmästaren friherre Carl Johan Gustav Adolf Julius von Schwerin, Kallad Jules. Ätten Schwerin kom till Sverige på 1600-talet efter att ha funnits i Pommern sedan 1100-talet. Slottet, som länge stått tomt var dock i dåligt skick och Jules lät fortsätta restaureringsarbetet efter Brunius förslag. Det var också man anlade den engelska parken som än idag omger slottet.

Jules von Schwerin gifte sig 1849 med Ingeborg Rosencrantz. Tillsammans fick de fem barn. Tre av syskonen förblev ogifta och levde på Skarhult livet ut. Familjen bodde på Skarhult utom under kalla vintermånader, då man hade skolhushåll i Lund.

När Jules dog 1880 ärveds egendomen av sonen Werner von Schwerin som fortsatte upprustningen av slottet och parken. Det berättas att han i ett försök att bättra jaktlyckan också lät importera och sätt ut vildkaniner. Vildkaninerna förökade sig emellertid snabbare än beräknat och det hela gick över styr. Inom kort plågades nejden av kaniner i sådana översvallande mängder att förargade grannar ansåg att det på baronens gravsten borde stå: ”Tacksamma kaniner reste vården”.

Werner von Schwerin gifte sig inte så vid hans död 1922 ärvdes egendomen av brorsonen Hans Hugold Julius von Schwerin, son till Hans Hugold von Schwerin. Under Hans Hugold Julius tid moderniserades Skarhult både i jordbruket och i de sociala förhållandena. Hans Hugold von Schwerin är känd som författare till flera böcker om Skånes slott och deras historia.

Hans Hugold Julius hustru, Margaretha von Schwerin, född Uddenberg, startade år 1944 Skarhults hushållskola. På Skarhults hushållsskola fick hundratals flickor lära sig sköta och driva större hushåll. Hushållsskolans elever erbjöds en åttamånaders kurs uppdelad på två terminer alternativt en sexveckors sommarkurs med start efter midsommar. På schemat stod matlagning, bakning, tvätt, hemvård, barnavård, klädsömnad, värdinneskap och hemsjukvård. Hushållsskolan drevs fram till Hans Hugold Julius von Schwerins bortgång 1957.

Vid Hans Hugold Julius bortgång ärvdes Skarhult av sonen Werner von Schwerin. Werner var dock mycket ung och Skarhult arrenderades därför ut till Oscar F. Laurin tills dess att Werner var tillräckligt gammal för att kunna ta över driften. Werner von Schwerin var ordförande i Frosta härads hembygdsförening, engagerad i Rotary, Frimurarna och Pimpinellaorden. Han satt också i Eslövs kommunfullmäktige för Moderaterna under 1970- och 80-talen. 1968 gifte sig Werner med danska hovdamen Lykke Horneman och paret fick fick fyra barn tillsammans, däribland sonen Carl Johan von Schwerin.

Vid Werners bortgång 1988 ärvdes Skarhult av sonen Carl Johan von Schwerin som idag bor på slottet tillsammans med sin hustru Alexandra von Schwerin och deras tre barn. Under deras tid har gården traditionella jordbruksverksamhet utökats med vindkraft, ekologisk äggproduktion samt utställningsverksamhet[5].

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

På egendomen bedrivs en rad olika verksamheter.

Utställning[redigera | redigera wikitext]

År 2014 öppnade utställningen Den dolda kvinnomakten: 500 år på Skarhults slott, vilket för första gången på 500 år gjorde slottet delvis tillgängligt för allmänheten. Utställningen höll öppet den 12 april - 21 september 2014, var omåttligt populär och hade besökare från hela världen. Sommaren 2015 kom uppföljaren, Den dolda kvinnomakten och barnen på Skarhults slott[6] som höll öppet 1/4 - 20/9 2015. Hittills har över 50 000 besökare lärt känna Skarhults slottsfruar och barn, i de salar där dessa människor levt, verkat och dött.

Sommaren 2016 öppnar Skarhult ännu en gång sina portar för allmänheten med utställningen "Den dolda kvinnomakten och älskarna”.

Jordbruk[redigera | redigera wikitext]

Egendomen Skarhult omfattar ca 1000 hektar och bedriver traditionell skånsk växtodling. De fem huvudgrödorna är sockerbetor, råg, vete, vårkorn och höstraps vilka odlas på vardera ca 160 hektar och roteras årligen för att optimera växtföljden. Sedan 2012 odlar Skarhult också på 85 hektar ekologiskt enligt krav. Därutöver är 30 hektar energiskog i form av Salix som utnyttjas i gårdens fjärrvärmeanläggning[7].

Sedan sommaren 2015 bedrivs ekologisk äggproduktion. Ägg finns till försäljning i slottets äggbod invid Skarhults busshållplats.

Vindbruk[redigera | redigera wikitext]

Sedan 1999 driver man, via företaget HS Kraft, elproduktion med åtta vindkraftverk med en årlig produktion om 25 gigawattimmar.[8]

Bostäder[redigera | redigera wikitext]

Kontinuerligt underhåller Skarhult godsmiljöns värdefulla kulturbyggnader. Murarhuset har renoverats, likaså trädgårdsmästarbostaden, änkesätet, åttamannahuset, skolan, jägarbostaden och elevbostaden. Framöver står kuskbostaden och norra korsvirkeshuset på tur. Varsamt återställs husen och utrustas med moderna bekvämligheter - Inte för intet hittar varje år nya nöjda hyresgäster till Skarhult.

Natur och jakt[redigera | redigera wikitext]

Invid stranden av Bråån ligger ett grönt bälte av natursköna betesmarker och bokskog som utgör hjärtat i Skarhults jordbrukslandskap. Därifrån breder de skånska fälten ut sig, med bibehållna märgelgravar, stengärdsgårdar och mindre remisser.

Skarhult vill skapa goda förutsättningar för viltet att trivas. Året runt betar här dovhjort, rådjur, vildsvin, hare och kanin. Bland annat häckar tornfalkar, kungsfiskare, rapphöns, fasaner och änder här.

Det ligger i Skarhults långsiktiga strategi att ständigt förbättra markerna på flera sätt. Våtmarker och viltvatten återskapas och nyanläggs. Befintliga viltremisser vidmakthålles och nya planteras. Viltåkrar anläggs årligen.

På Skarhult jagas i huvudsak fältvilt men idag även klövvilt.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Historia | Skarhults Slott”. www.skarhult.se. http://www.skarhult.se/13/skarhult/historia. Läst 2015-11-24. 
  2. ^ Alexandra von Schwerin, red (2014). Den dolda kvinnomakten. Stockholm: Atlantis 
  3. ^ ”20 slottsfruar | Skarhults Slott”. www.skarhult.se. http://www.skarhult.se/9/utstallningen/20-slottsfruar. Läst 2015-11-24. 
  4. ^ Alexandra von Schwerin, red (2014). ”Kvinna i stormaktstidens svenska välde”. Den dolda kvinnomakten (1). Stockholm: Atlantis. Sid. 57-60 
  5. ^ ”Historia | Skarhults Slott”. www.skarhult.se. http://www.skarhult.se/13/skarhult/historia. Läst 2015-11-24. 
  6. ^ ”Skarhult Hem | Skarhults Slott”. www.skarhult.se. http://www.skarhult.se. Läst 2015-11-24. 
  7. ^ ”Jordbruket | Skarhults Slott”. www.skarhult.se. http://www.skarhult.se/30/skarhult/jordbruket. Läst 2015-11-24. 
  8. ^ Slottets officiella webbplats, läst 16 juli 2014

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]