Socialantropologi

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Socialantropolog)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Socialantropologi är läran om människan som social varelse.[1][2] Inom socialantropologin studerar man människan i sociala och kulturella sammanhang. Socialantropologer undersöker de sociala processer som producerar, upprätthåller och förändrar samhällsstrukturer och människors sociala beteendemönster.

Fokus[redigera | redigera wikitext]

Trots globaliseringsprocesser uppvisar världens samhällen en enorm variation i sätten att organisera sig socialt, kulturellt, politiskt och ekonomiskt. Socialantropologer jämför och undersöker denna variation i all dess komplexitet, för att få en bredare och djupare kunskap och förståelse om den sociala människan och världens alla samhällen.[3] Socialantropologisk forskning kan således fokusera på allt från människors sociala och politiska beteende och organisation till hur människors samhällen förändras och påverkar varandra över tid.[4] Socialantropologi skulle kunna betraktas som 'vetenskapen om folkgruppers sociala och samhälleliga förhållanden'.[5]

Perspektiv[redigera | redigera wikitext]

Utmärkande för socialantropologin är ambitionen att sätta social mångfald i centrum och inte utgå från det industrialiserade västerländska samhället som norm.[6] Det centrala förhållningssättet och perspektivet inom socialantropologin bygger alltså på att man försöker förklara och förstå samhällen på deras egna premisser och utifrån deras egna sociala uppbyggnad.[7] Det socialantropologiska perspektivet handlar således om att kritiskt och systematiskt ifrågasätta antaganden, kunskaper och perspektiv som i sammanhanget anses som självklara. I sin essens belyser socialantropologiska analyser hur likheter och variationer i människors tänkande och handlande uppstår, upplevs och får för sociala och samhälleliga konsekvenser.[8] Genom socialantropologins jämförande perspektiv på globala sociala och kulturella variationer möjliggörs fördjupade insikter om hur samhällen, institutioner och sociala beteendemönster kan fungera och förstås.[9] Centrala begrepp inom socialantropologin är kultur, identitet, makt och mångfald.[10][11][12]

Metodtradition[redigera | redigera wikitext]

De vanligaste forskningstraditionerna inom socialantropologin är kvalitativa samhällsvetenskapliga metoder, med en särskild betoning på metoderna etnografi, intervju och deltagande observation.[13] Metodologiskt överlappar således ofta socialantropologernas arbetssätt andra samhällsvetares. Den forskningsmetod som används mest inom socialantropologin är fältarbete, vilket innebär en långvarig och omfattande kvalitativ studie hos exempelvis en folkgrupp eller organisation.[14]

Inom socialantropologin tillämpar man traditionellt sätt ett socialkonstruktionistiskt, kulturrelativistiskt, komparativt och holistiskt analytiskt perspektiv på sociala och kulturella företeelser och fenomen i samhället.[15] Andra analytiska perspektiv som till stor del har utvecklats inom socialantropologin är hermeneutik, diffusionism, funktionalism, intersektionalitet, postkolonialism, strukturalism, strukturfunktionalism och symbolisk interaktionism.

Relation till sociologi[redigera | redigera wikitext]

Socialantropologi och sociologi överlappar mycket till teori och metod, och anses ofta vara systerdiscipliner. Internationellt sätt räknas ofta socialantropologin som ett delområde inom sociologin, där man specialiserats sig på fältarbeten och icke-västerländska samhällen.[16] Vissa forskare hävdar att socialantropologi och sociologi i vid mening skulle kunna betraktas som en och samma disciplin, på grund av deras omfattande sammanflätning och överlappning.[17]

Relation till kulturantropologi[redigera | redigera wikitext]

Skillnaden mellan socialantropologi och kulturantropologi kan anses vara relativt marginell. Socialantropologi är läran om människan som social varelse, och kulturantropologi är läran om människan som kulturell varelse. Socialantropologer fokuserar på samhällen och sociala strukturer, inom vilka kulturer utgör en del, medan kulturantropologer fokuserar på kulturer och meningssystem, inom vilka de sociala systemen utgör en del.[18] I kontrast till socialantropologi skulle således kulturantropologi kunna betraktas som 'vetenskapen om folkgruppers kulturer'. Socialantropologi relaterar därmed mer till samhällsvetenskap och kulturantropologi till humaniora. Men eftersom skillnaderna mellan samhällsvetenskap och humaniora är diffus bör därför också avgränsningarna mellan dessa discipliner i viss mån betraktas som flytande.

Arbetsmarknad[redigera | redigera wikitext]

I likhet med andra samhällsvetare arbetar socialantropologer inom flertalet olika verksamheter och samhällssektorer. Genom socialantropologins fokus på sociala och kulturella aspekter av människors liv utvecklar socialantropologer en speciell förmåga att kunna möta och förstå människor med olika bakgrunder.[19] Bortsett från forskning vid universitet arbetar ofta socialantropologer med utredning, integration, migration, mångfald, samhällsutveckling, kommunikation eller internationellt bistånds- och utvecklingsarbete.[20][21][22][23]

Kända personer med socialantropologisk utbildning[redigera | redigera wikitext]

Kända forskare inom socialantropologi[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Vad är socialantropologi?”. http://rcantropologi.se/vad-ar-antropologi/. Läst 10 december 2017. 
 2. ^ ”What is the relationship between Sociology and Anthropology?”. http://www.preservearticles.com/201102184071/what-is-the-relationship-between-sociology-and-anthropology.html. Läst 10 december 2017. 
 3. ^ ”Forskningsområde socialantropologi”. https://liu.se/forskningsomrade/socialantropologi. Läst 10 december 2017. 
 4. ^ ”Forskningsområde socialantropologi”. https://liu.se/forskningsomrade/socialantropologi. Läst 27 december 2017. 
 5. ^ ”Synonym till socialantropologi”. https://www.synonymer.se/sv-syn/socialantropologi. Läst 27 december 2017. 
 6. ^ ”Forskingsområde socialantropologi”. https://liu.se/forskningsomrade/socialantropologi. Läst 10 december 2017. 
 7. ^ ”Socialantropologi - ett spännande ämne”. https://liu.se/artikel/socialantropologi. Läst 16 mars 2018. 
 8. ^ ”Kandidatprogram i socialantropologi”. http://www.socant.su.se/utbildning/våra-utbildningar/grundnivå/kandidatprogram-i-socialantropologi. Läst 10 december 2017. 
 9. ^ ”Kandidatprogram i socialantropologi”. http://www.socant.su.se/utbildning/våra-utbildningar/grundnivå/kandidatprogram-i-socialantropologi. Läst 18 december 2017. 
 10. ^ ”Socialantropologi Göteborg”. https://globalstudies.gu.se/utbildning/grundniva/socialantropologi. Läst 15 december 2017. 
 11. ^ ”Socialantropologi”. https://www.saco.se/studieval/yrken-a-o/socialantropolog/. Läst 10 december 2017. 
 12. ^ ”Om socialantropologi”. http://www.socant.su.se/om-oss/om-socialantropologi. Läst 10 december 2017. 
 13. ^ ”Masterutbildning i samhällsvetenskap”. https://www.lu.se/studera/valja-studier/program-och-kurser/utbildning-pa-master-och-magisterniva/sam#14. Läst 10 december 2017. 
 14. ^ ”Avdelningen för socialantropologi”. https://www.soc.lu.se/om-institutionen/avdelningen-for-socialantropologi. Läst 10 december 2017. 
 15. ^ ”Examen i socialantropologi”. https://liu.se/artikel/examen-i-socialantropologi. Läst 10 december 2017. 
 16. ^ ”Antropologisk ordlista”. http://sockom.helsinki.fi/material/antrolista2011.pdf. Läst 10 december 2017. 
 17. ^ ”What is the relationship between sociology and anthropology”. http://www.preservearticles.com/201102184071/what-is-the-relationship-between-sociology-and-anthropology.html. Läst 27 december 2017. 
 18. ^ ”Antropologisk ordlista”. http://sockom.helsinki.fi/material/antrolista2011.pdf. Läst 10 december 2017. 
 19. ^ ”Socialantropologi - ett spännande ämne”. https://liu.se/artikel/socialantropologi. Läst 16 mars 2018. 
 20. ^ ”Masterutbildning i samhällsvetenskap”. https://www.lu.se/studera/valja-studier/program-och-kurser/utbildning-pa-master-och-magisterniva/sam#14. Läst 10 december 2017. 
 21. ^ ”Grundkurs: Socialantropologi”. https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-SANA13. Läst 10 december 2017. 
 22. ^ ”Kandidatprogram i socialantropologi, 180 hp”. https://sisu.it.su.se/search/info/SKAND?eventident=37400&semester=20174. Läst 10 december 2017. 
 23. ^ ”Vad är socialantropologi?”. http://gu.se/digitalAssets/809/809723_vad_ar.pdf. Läst 10 december 2017.