Socialantropologi

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Socialantropolog)
Hoppa till: navigering, sök

Socialantropologi är läran om människan som samhällsvarelse.[1][2] Inom socialantropologin studerar man människan i ett socialt och samhälleligt sammanhang. Socialantropologer undersöker de sociala processer som producerar, upprätthåller och förändrar samhällsstrukturer och människors sociala beteendemönster. Socialantropologin försöker besvara frågan - how do humans behave and why?[3]

Fokus och perspektiv[redigera | redigera wikitext]

Trots globaliseringsprocesser uppvisar världens samhällen en enorm variation i sätten att organisera sig socialt, kulturellt, politiskt och ekonomiskt. Socialantropologer undersöker denna variation i all dess komplexitet, för att få en bredare och djupare kunskap och förståelse om den sociala människan och världens alla samhällen.[4] Socialantropologi skulle således kunna betraktas som 'vetenskapen om folkgruppers samhälleliga förhållanden'.[5]

Utmärkande för socialantropologin är ambitionen att sätta social mångfald i centrum och inte utgå från det industrialiserade västerländska samhället som norm.[6] Det socialantropologiska perspektivet grundar sig i att kritiskt och systematiskt ifrågasätta antaganden, kunskaper och perspektiv som i sammanhanget anses som självklara. Genom socialantropologins jämförande perspektiv på globala sociala och kulturella variationer möjliggörs fördjupade insikter om hur samhällen, institutioner och sociala beteendemönster kan fungera och förstås.[7] I sin essens belyser socialantropologiska analyser hur likheter och variationer i människors tänkande och handlande uppstår, upplevs och får för sociala och samhälleliga konsekvenser.[8]

Socialantropologisk forskning kan fokusera på allt från människors sociala och politiska organisation till hur människors samhällen förändras och påverkar varandra över tid.[9] Exempel på problemområden kan exemplevis vara mångfald och integration i det moderna samhället, kulturella perspektiv på ledarskap och organisation, globaliseringens inverkan på den lokala samhällsutvecklingen eller andra frågeställningar om etnicitet och sociala identiteter. Eftersom att människor samtidigt formar och präglas av samhället blir därför ofta begrepp som kultur, identitet och makt centrala i socialantropologisk analys och forskning.[10][11][12]

Inom socialantropologin tillämpar man traditionellt sätt ett socialkonstruktionistiskt, kulturrelativistiskt, komparativt och holistiskt perspektiv på sociala och kulturella företeelser och fenomen i samhället.[13] Andra analytiska perspektiv som till stor del har utvecklats inom socialantropologin är hermeneutik, diffusionism, funktionalism,intersektionalitet, postkolonalism, strukturalism, strukturfunktionalism och symbolisk interaktionism.

Metodtradition[redigera | redigera wikitext]

Kvalitativa samhällsvetenskapliga metoder (etnografi, intervjuer och deltagande observation) tillhör de dominerande forskningstraditionerna inom socialantropologin.[14] Fältarbete är den metod som används mest inom socialantropologin, vilket innebär en långvarig och omfattande kvalitativ studie hos den befolkningsgrupp eller en organisation som studeras.[15][16] Socialantropologernas arbetssätt överlappar således med många andra samhällsvetares, och sociologers i synnerhet.

Relation till sociologi och kulturantropologi[redigera | redigera wikitext]

Socialantropologin och sociologin överlappar mycket till teori och metod, och anses ofta vara systerdiscipliner. Internationellt sätt betraktas ibland socialantropologin som ett delområde inom sociologin, där man specialiserats sig på fältarbeten och icke-västerländska samhällen.[17] Vissa forskare hävdar även att socialantropologi och sociologi i vid mening även skulle kunna betraktas som en och samma disciplin, på grund av deras omfattande sammanflätning och överlappning.[18]

Skillnaden mellan socialantropologi och kulturantropologi kan anses vara relativt marginell. Socialantropologi är läran om människan som samhällsvarelse, och kulturantropologi är läran om människan som kulturvarelse. Socialantropologer fokuserar på samhällen och sociala strukturer, inom vilka kulturen utgör en del, medan kulturantropologer fokuserar på kulturer, inom vilka de sociala systemen utgör en del.[19] Socialantropologi relaterar således mer till samhällsvetenskap och kulturantropologi till humaniora. Men eftersom skillnaderna mellan samhällsvetenskap och humaniora är diffus bör därför också avgränsningarna mellan dessa discipliner i viss mån betraktas som flytande.

Arbetsmarknad[redigera | redigera wikitext]

I likhet med andra samhällsvetare återfinns socialantropologer inom flertalet olika verksamheter och samhällssektorer. Utanför akademin arbetar ofta socialantropologer med utredning, integration, migration, mångfald och internationellt bistånds- och utvecklingsarbete.[20][21][22][23]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Vad är socialantropologi?”. http://rcantropologi.se/vad-ar-antropologi/. Läst 10 december 2017. 
 2. ^ ”What is the relationship between Sociology and Anthropology?”. http://www.preservearticles.com/201102184071/what-is-the-relationship-between-sociology-and-anthropology.html. Läst 10 december 2017. 
 3. ^ ”Social Sciences: What is the difference between sociology and anthropology”. https://www.quora.com/Social-Sciences-What-is-the-difference-between-sociology-and-anthropology. Läst 10 december 2017. 
 4. ^ ”Forskningsområde socialantropologi”. https://liu.se/forskningsomrade/socialantropologi. Läst 10 december 2017. 
 5. ^ ”Synonym till socialantropologi”. https://www.synonymer.se/sv-syn/socialantropologi. Läst 27 december 2017. 
 6. ^ ”Forskingsområde socialantropologi”. https://liu.se/forskningsomrade/socialantropologi. Läst 10 december 2017. 
 7. ^ ”Kandidatprogram i socialantropologi”. http://www.socant.su.se/utbildning/våra-utbildningar/grundnivå/kandidatprogram-i-socialantropologi. Läst 18 december 2017. 
 8. ^ ”Kandidatprogram i socialantropologi”. http://www.socant.su.se/utbildning/våra-utbildningar/grundnivå/kandidatprogram-i-socialantropologi. Läst 10 december 2017. 
 9. ^ ”Forskningsområde socialantropologi”. https://liu.se/forskningsomrade/socialantropologi. Läst 27 december 2017. 
 10. ^ ”Socialantropologi Göteborg”. https://globalstudies.gu.se/utbildning/grundniva/socialantropologi. Läst 15 december 2017. 
 11. ^ ”Socialantropologi”. https://www.saco.se/studieval/yrken-a-o/socialantropolog/. Läst 10 december 2017. 
 12. ^ ”Om socialantropologi”. http://www.socant.su.se/om-oss/om-socialantropologi. Läst 10 december 2017. 
 13. ^ ”Examen i socialantropologi”. https://liu.se/artikel/examen-i-socialantropologi. Läst 10 december 2017. 
 14. ^ ”Masterutbildning i samhällsvetenskap”. https://www.lu.se/studera/valja-studier/program-och-kurser/utbildning-pa-master-och-magisterniva/sam#14. Läst 10 december 2017. 
 15. ^ ”Kandidatprogram i socialantropologi”. https://sisu.it.su.se/search/info/SKAND. Läst 18 december 2017. 
 16. ^ ”Avdelningen för socialantropologi”. https://www.soc.lu.se/om-institutionen/avdelningen-for-socialantropologi. Läst 10 december 2017. 
 17. ^ ”Antropologisk ordlista”. http://sockom.helsinki.fi/material/antrolista2011.pdf. Läst 10 december 2017. 
 18. ^ ”What is the relationship between sociology and anthropology”. http://www.preservearticles.com/201102184071/what-is-the-relationship-between-sociology-and-anthropology.html. Läst 27 december 2017. 
 19. ^ ”Antropologisk ordlista”. http://sockom.helsinki.fi/material/antrolista2011.pdf. Läst 10 december 2017. 
 20. ^ ”Masterutbildning i samhällsvetenskap”. https://www.lu.se/studera/valja-studier/program-och-kurser/utbildning-pa-master-och-magisterniva/sam#14. Läst 10 december 2017. 
 21. ^ ”Grundkurs: Socialantropologi”. https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-SANA13. Läst 10 december 2017. 
 22. ^ ”Kandidatprogram i socialantropologi, 180 hp”. https://sisu.it.su.se/search/info/SKAND?eventident=37400&semester=20174. Läst 10 december 2017. 
 23. ^ ”Vad är socialantropologi?”. http://gu.se/digitalAssets/809/809723_vad_ar.pdf. Läst 10 december 2017.