Stilfigur

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Stilfigurer
Allegori
Allitteration
Anafor
Anastrof
Descriptio
Divisio
Dysfemism
Ellips
Epifor
Eufemism
Evidentia
Hopning
Hyperbol
Hypofor
Katakres
Kiasm
Liknelse
Litotes
Malapropism
Metafor
Metonymi
Parallellism
Paratax
Paronomasi
Pars pro toto
Pleonasm
Prosopopoeia
Ratiocinatio
Retorisk fråga
Självmotsägelse
Stegring
Symploke
Synekdoke
Tautologi
Trikolon
Zeugma

Stilfigur, även kallat retorisk figur, är ett språkligt element som skapar en stilistisk effekt. Återfinns i analyser.

Inom klassisk retorik finns ofta olika uppsättningar av fördefinierade stilfigurer, varav en grupp kallas troper, och en annan kallas ornament, men numera använder man sig av ovanstående definition.