Svea rike

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Svearike)
Hoppa till: navigering, sök
För andra betydelser, se Svea rike (olika betydelser).

Svea rike eller Svearike är ett möjligt äldre kungarike med centrum i Gamla Uppsala. Då man tidigare diskuterat ett så kallat "riksenande" någon gång under perioden 500–1000, då svearna skulle ha underkuvat götarna, antogs ett sådant rike ha funnits. Idag ser historikerna snarare på uppkomsten av Sverige som en successiv process där flera olika områden bidrog.

Om namnet Sverige[redigera | redigera wikitext]

Namnet Swēorice är dokumenterat tidigast i det anglosaxiska Beowulfkvädet i bevarad handskrift från cirka år 1000.[1]

I ett brev till kung Inge den äldre från påve Gregorius VII år 1080, kallas han Ingo gloriosus Suetonum Rex – "Inge, svearnas ärorike konung". Kung Karl Sverkerssons (cirka 1130–1167) rike omnämns vidare cirka 1160 i ett brev av påve Hadrianus IV som Regnum Sweorum et Gothorum, alltså i ett kungarike omfattande både svear och götar.

Uppgiften i Hervarar saga att kung Inge den äldre ska ha samregerat tillsammans med sin bror kung Halsten Stenkilsson stöds av brevkorrespondens från 1081 av påve Gregorius VII som hänvisar till två kungar med initialerna A och I (på latin utgår bokstaven H). Dessa två kallas rege wisigothorum, alltså kungar av Västergötland.[2] Detta kan återspegla en tillfällig territoriell eller dynastisk ändring i ljuset av att ett sista mer eller mindre hedniskt motstånd under Sveriges kristnande leddes under Blot-Sven, som kan ha kontrollerat hela eller delar av Sveariket fram till 1087 då Uppsala tempel revs och kung Inge den äldre ska ha låtit dräpa Blot-Sven i flykten.

Kung Karl Sverkerssons (cirka 1130–1167) rike omnämns cirka 1160 i ett brev av påve Hadrianus IV som Regnum Sweorum et Gothorum, alltså i ett kungarike omfattande både svear och götar (han lär dessförinnan ha varit erkänd som kung i Östergötland senast 1158). Påve Hadrianus IV sändes innan hans påveval som legat till Norden 1152–1154 inklusive till Svea rike, varför den blivande påvens benämning stöddes av egna ögonvittnesskildringar. Under kung Karl Sverkerssons regeringstid upphöjdes dessutom Uppsala stift till ärkestift 1164 under dess förste ärkebiskop Stefan av Alvastra, varmed det enade riket även geografiskt och kyrkorättsligt motsvarades av Uppsala kyrkoprovins.

I Gesta Danorum av Saxo Grammaticus (cirka 1150–1220) berättas om tronstriderna i regionen på 1120-talet. Där bekräftas den traditionella tolkningen av den äldre Västgötalagens berömda fras "Sveær egho konung at taka ok sva vrækæ" - det framgår tydligt att Saxo uppfattade svear och götar som två skilda folk och att bara de förstnämnda hade formell rätt att välja kung.

Påve Hadrianus IV:s bekräftelse 1160 av svearnas och götarnas enade under kung Karl Sverkersson ger anledningen att betrakta hans regering som den första väldokumenterade att ungefärligen motsvara modern omfattning; en håll- eller startpunkt om någon för en nationell svensk etnogenesis i vidare bemärkelse. Rivalitet mellan sverkerska och erikska ätterna skulle dock först återigen slita isär detta enande under det följande seklet.

På svensk botten syns namnet äldst i formerna Swerike (slutet av 1200-talet), Svearike (första hälften av 1300-talet). På Gotland syns Suiariki (liksom i fornisländskan och fornnorskan) och Swärike (mitten av 1300-talet). I isländska Sagobrottstycken om några fornkonungar i Dana- och Sveaväldet förekommer begreppet Svíaveldi, alltså Sveavälde. I Kristofers landslag 1442 omnämns det som Swerikis Riki.

Formen Swerike utvecklades på 1400-talet i både svenskan och danskan till Swerighe (liksom bakare till baghare, taka till tagha och mik till mig), Swerghe och slutligen Swirghe,[förtydliga] varav det på 1600-talet, till exempel hos kung Gustav II Adolf, rätt vanliga Swirge. Formen Swärike utvecklades på likartat sätt till Swärighe, Swärghe, varav det nuvarande svenska uttalet /svärje/.[3]

Utvecklingsteorier[redigera | redigera wikitext]

Termen Svearike har använts som benämning på en förmodad statsbildning med centrum i Gamla Uppsala, speciellt i samband med att man tidigare diskuterat ett så kallat "riksenande" någon gång under perioden 500–1000, då svearna skulle ha underkuvat götarna. Fram till 1900-talets första decennier ansågs den romerske historieskrivaren Tacitus beskrivning av folkstammen svionerna i sin skrift Germania från 98 e.Kr, vara bevis för att ett Svearike existerat vid tiden för Kristi födelse. Forskningen tog för givet att svionernas kungar var föregångare till de i sagorna kända "Uppsalakungarna", och att rikets centrum alltid hade legat där det nu låg. "Uppsalakungen" hade varit högre ansedd än omgivande kungar,[förtydliga] vilka efterhand underkuvats med våld.[4]

Folkvandring och erövring[redigera | redigera wikitext]

Under sena 1800-talet och tidiga 1900-talet fanns olika folkvandringsteorier. Arkeologen Knut Stjerna beskrev 1905 i artikeln Svear och Götar under folkvandringstiden en egen tolkning av dikten Beowulf. Enligt Stjerna utvandrade goterna från Sydskandinavien söderut på 200- och 300-talet, varefter svearna kunde anfalla och besegra de försvagade götarna senast på 500-talet.[5]

Birger Nerman utkom 1913 med arbetet Vilka konungar ligga i Uppsala högar? där han använde sig av dikten Beowulf, Ynglingasagan av Snorre Sturlasson, samt arkeologiskt material. Han kommer där fram till att kungarna är Aun, Egil och Adils.[6]

En annan utvandringsteori framfördes av Henrik Schück som från 1914 argumenterade för att danerna ursprungligen hade bott i Danmarks socken i Uppland, varifrån de utvandrat och lagt under sig någon del av nuvarande kungariket Danmark. Motsvarande tankar om att uppländska svear med samlingsnamnet daner hade intagit Själland, varifrån de sedan underlagt sig resten av Danmark, hade arkeologen Birger Nerman 1922 i artikeln Härstamma danerna ifrån Svealand?.[7]

Ortnamnsforskaren Jöran Sahlgren resonerar sig i uppsatsen Sveaväldets uppkomst år 1930, fram till att "svearnas urhem" fanns i byn Svia i Uppland. Härifrån hade Sveariket växt fram genom det naturliga urvalets princip enligt Sahlgren.[7]

Källkritisk bedömning[redigera | redigera wikitext]

Bröderna Lauritz och Curt Weibull, professorer i Lund och Göteborg, gjorde under 1910-talet och framåt i ett antal arbeten, försök att genom kritisk granskning av källorna skilja ut sagomaterial[förtydliga] från mera beprövade skriftliga källor. Det innebar att tidigare arbeten som byggde på okritiskt nationalromantiskt tänkande av historiker och arkeologer ansågs vara felaktiga.[8] Enligt bröderna Weibull var berättelsen om en gränsläggning mellan Sverige och Danmark från tidigt 1000-tal, som återfinns i flera handskrifter från 1300-talet, att betrakta som säker. Detta innebar enligt bröderna att svear och götar uppträdde tillsammans under en kung tidigast runt år 1000.[9] Samgåendet bör enligt Curt Weibull ha skett genom en samordning av de politiska strukturerna, snarare än erövring.

Reaktion mot källkritiken[redigera | redigera wikitext]

Nerman hävdade i skriften Svenska rikets uppkomst 1925 att en "hyperkritisk period" inom den "äldre" forskningen nu var till ända. Han ansåg att man inte fick förkasta uppgifter i tidigare traditioner, förrän de hade bevisats vara oriktiga.[10] Nerman och professorn i arkeologi vid Uppsala universitet, Sune Lindqvist, hade därefter under ett antal decennier likartade teorier med ledning av fynden från båtgravarna i Vendel och Valsgärde, dess omedelbara närhet till Gamla Uppsala, samt det isländska sagamaterialet.[11] Teorierna innebar att Sveariket med centrum i Gamla Uppsala hade varit färdigbildat under århundradena efter år 500 e.Kr. och kontinuerligt övergått till staten Sverige. Detta skulle innebära att svearnas och frankernas statsbildningar, var de två äldsta statsbildningarna i Europa.[12]

Nutida synsätt[redigera | redigera wikitext]

Idén om Svearike som ett forntida konventionell stat som föregår det medeltida Sverige är i dag ifrågasatt.

Idag tror få forskare att svearna erövrade Götaland, och det är omdebatterat om det som tidigare kallades Sveastaten eller Sveariket överhuvudtaget existerat.[13] Arbeten under 1980– och 1990-talen av bland andra Thomas Lindkvist, Åke Hyenstrand och Peter Sawyer visade på svagheter i argumenten, och man ser nu en bakgrund till riks- eller statsbildningen utanför landet, med Danmark som förmedlare.[14]

Enligt Maja Hagerman har ett omfattande upprensningsarbete bedrivits under flera decennier inom den arkeologiska forskningen, där man försökt göra upp med de gamla storsvenska teorierna från den nationalistiska arkeologins dagar. Även ”vikingatiden” är ett begrepp som numera omprövas inom forskningen.[15]

Vissa historiker, som exempelvis Dick Harrison, hävdar att riksbildningen var en process där makt över enskilda människor, inte regioner eller folk, var det centrala. De hävdar också att ett "stabilt rike", vilket här definieras som en stat, tidigast kan ha förelegat vid slutet av 1100-talet.[16][17] Deras definition av begreppet "stabilt rike" innebär en stat med en beslutande kung och riksråd samt lagar byggda på romersk rätt vilka ger kungen möjligheter att enväldigt ta makten och styret i egna händer. Med en sådan definition är Sverige först i och med Skänninge möte 1248 slutgiltigt en stat.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Första delen, vers 2380
 2. ^ Kaliff, A. (2001) Gothic Connections, Contacts between eastern Scandinavia and the southern Baltic coast 1000BC–500AD
 3. ^ Sverige, språkv. i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1918)
 4. ^ Janson (1999), s. 47
 5. ^ Janson (1999), s. 39
 6. ^ Janson (1999), s. 71-72ff
 7. ^ [a b] Janson (1999), s. 48–50ff
 8. ^ Janson (1999), s. 73
 9. ^ Janson (1999), s. 79
 10. ^ Janson (1999), s. 74
 11. ^ Janson (1999), s. 65
 12. ^ Sune Lindqvist: Sveariket. Artikel i STF:S årsbok (1946), s. 221
 13. ^ Hagerman (1996), s. 17
 14. ^ Hyenstrand (2007), s. 17
 15. ^ Hagerman (2006), s. 410
 16. ^ ”NE.se”. http://ne.se/svea-rike. Läst 10 november 2009. 
 17. ^ Harrison, Dick (2009). Sveriges historia: 600-1350. Stockholm: Norstedts. sid. 33-36. ISBN 978-91-1-302377-9 

Källor[redigera | redigera wikitext]

Läs vidare[redigera | redigera wikitext]

 • Å. Hyenstrand, Sverige 989: Makt och herravälde (1989)
 • Thomas Lindkvist, Plundring, skatter och den feodala statens framväxt (2:a uppl. 1990)
 • P. Sawyer, När Sverige blev Sverige (svensk översättning, 1991)
 • P. Stille, "Svear och götar", Götiska minnen (1993)
 • Sten Carlsson, Jerker Rosén, Den svenska historien, från stenålder till vikingatid, (1993)
 • Ingmar Stenroth, Sveriges rötter: En nations födelse (2005)