Hoppa till innehållet

T-test

Från Wikipedia

t-test eller Students t-test är inom statistiken beteckningen på en hypotesprövning där man vill jämföra om skillnad föreligger mellan två normalfördelade populationer där man inte känner till det exakta värdet på standardavvikelsen. t-test kan även användas för att beräkna konfidensintervall då man använder sig av stickprov. t-värdet är fördelat med Students t-fördelning.

Typiska användarfall för t-test:

  • Ensidigt test huruvida medelvärdet av en population har ett värde som specificeras i en nollhypotes.
  • Tvåsidigt test huruvida medelvärdena hos två populationer är lika.
  • Test av nollhypotesen att skillnaden mellan två responsvärden med samma enheter har medelvärde noll.
  • Test huruvida lutningen hos en regressionslinje skiljer sig signifikant från 0.