T-test

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

t-test eller Students t-test är inom statistiken beteckningen på en hypotesprövning där man vill jämföra om skillnad föreligger mellan två normalfördelade populationer där man inte känner till det exakta värdet på standardavvikelsen. Kan även användas för att beräkna konfidensintervall då man använder sig av små stickprov. t-värdet är fördelat med Students t-fördelning.

Typiska användarfall för t-test:

  • Ensidigt test huruvida medelvärdet av en population har ett värde som specificeras i en nollhypotes.
  • Tvåsidigt test huruvida medelvärdena hos två populationer är lika.
  • Test av nollhypotesen att skillnaden mellan två responsvärden med samma enheter har medelvärde noll.
  • Test huruvida lutningen hos en regressionslinje skiljer sig signifikant från 0.