Trolldalen, Nacka

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Grillplats i Trolldalen med Henriksdalsringen i bakgrunden

Trolldalen, Trollskogen, Trolldalsskogen eller tidigare Danviksskogen är en skog och dalgång på cirka åtta hektar i Nacka kommun. Trolldalen ligger på Henriksdalsberget med Henriksdalsringen i väst, Finnboda i norr, Gäddviken och Finnberget i öst och Svindersviken i syd.

Naturvärden[redigera | redigera wikitext]

Trolldalen består av ett flertal biotoper. Huvuddelen med kallare, nordiskt klimat och kargare jord består av hällmarktallskog, ädellövskog och relativt unga ekar. Här växer blåbär, ljung, liljekonvalj, fönsterlav, fattigmans örngott (ängsull) och olika ormbunkar. På sydsidan finns det både en rik strandvegetation och ett stråk av kalksten i berget och varmare, skånskt klimat med särpräglad flora.

Trolldalen har ett stort antal naturvärdesträd, dvs träd som är minst 200 år gamla, uppnår en viss storlek och är värdar för rödlistade arter. I Trolldalen påträffades många lågor och torrakor, tallticka, fnöskticka, rävticka, blomkålssvamp, vintertagging, grovticka och svartöra. Därtill svart praktbagge och reliktbock. Här växer också sällsynta buskar och gräs som surbjörnbär, grusslok, murrutan, skär kattost och vippärt.[1]

Det finns 35 rödlistade arter, 15 signalarter och 5 fridlysta arter i Trolldalen och omedelbar närhet.[2] 2019 registrerades att fladdermusarten dvärgpipistrell trivs här. [3]

Naturskyddsföreningen anser därför att Trolldalen tillsammans med Ryssbergen och Kvarnholmens grönområde borde bli ett naturreservat.[4] Stiftelsen Pro Natura pekar ut tre delområden i Trolldalen som naturklass 1 (nyckelbiotop), 5 delområden som naturklass 2 (naturvärdesobjekt) och 3 delområden som potentiella, biologiska värdekärnor i naturvärdesinventeringen.[5] Nacka kommun konstaterar i samrådsredogörelsen att området inte uppfyller kriterierna för att klassas som nyckelbiotop, men att det med tiden kan bli det om det lämnas opåverkat.[6]

December 2013 till januari 2014 har Nacka kommun frågat medborgare hur de vill att Henriksdal ska gestaltas i framtiden. Att bevara Trolldalen var många respondenters önskan, men många var också positiva till planerna som syftar till att bebygga de mindre värdefulla delarna av berget.[7]

Utsiktsplatser, stigar och klättervägg[redigera | redigera wikitext]

Alphyddan i Nacka sedd från Trolldalen på Henriksdalsberget
Alphyddan i Nacka sedd från Trolldalen på Henriksdalsberget

Trolldalen har tre utsiktsplatser. En är belägen på en klippa öster om skogen och vetter mot Gäddviken, Finnboda, Ryssbergen och Svindersviken. En är belägen söder om skogen och vetter mot Svindersviken och Alphyddan. En tredje är belägen närmast Henriksdalsringen och vetter mot Svindersviken, Alphyddan och Ryssbergen.

Nacka kommun har också skapat en gångväg i Trolldalen mellan Henriksdalsringen och Sickla bestående av bl.a. en metalltrappa. Nedanför Trolldalen finns en strandpromenad runt Svindersviken längs med Finnboda båtklubb, Gäddvikens Seglings Sällskap och Svindersviks båtklubb. Vänster om metalltrappan finns också en klättervägg.[8]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Namnet Trolldalen har troligtvis samma ursprung som stavelsen troll- i Trollhättan med rötter i ordet trola, dvs en stör av trä som används för att stänga en öppning i ett staket. Det finns teorier att vikingatida nordbor tidigare transporterade sina båtar mellan Saltsjön via Svindersvik och Trollbäcken till Hammarby sjö med hjälp av trästammar.[9]

Att vikingatida nordbor har varit aktiva i området har även arkeologen Björn Ambrosiani kommit fram till efter utgrävningar av fornborgen på Henriksdalsberget på 1960-talet.[10] Nyare arkeologiska undersökningar har dock inte kunnat bevisa att det är en fornborg i Trolldalen och runt Henriksdalsringen.[11] Muren är välbyggd och härrör sannolikt från en inhägnad för betesdjur på 1700-talet. Inhägnaden syns på kartor från 1700-talet. Norr om Trolldalen upptäckte man på 1700-talet Finnbodaskatten.

Snötäckta tallar i Trolldalen, Nacka
Snötäckta tallar i Trolldalen, Nacka

Kartor från 1700- till 1800-talet använder inte heller beteckningen Trolldalen utan Danvikens hospitals utmarker. Trolldalen ingick alltså då i hospitalets ägor. Däremot kallas viken nedanför i en arealmätningskarta[12] från 1782 för Troldalsviken.

I tidningar från förra sekelskiftet omnämns Trolldalen som ort för predikan, utflykter, marscher, sillsexa och gökotta för metodister, nykterhetsföreningar och godtemplare[13] och även samlingsort för strejkande arbetare på Finnboda Varv 1903. "Finnboda arbetare höllo möte i den s.k. Trolldalen. Stämningen var hoppfull och man syntes allmänt vara ense om att hålla ut i det sista".[14] 1918 ritades Gäddviken med Trolldalen av grafikern Gustaf Isander.

1902 exploderade luftballongen Svenske över Trolldalen och störtade med två passagerare från 1500 meters höjd. Ingen skadades.[15] Trolldalen förekommer också i fem av Per Anders Fogelströms böcker, däribland Mina drömmars stad där Emelie och ett par andra gör en utflykt till Trolldalen. Trolldalen var också namnet på en förskola på Henriksdalsberget under 1980-talet samt smeknamnet för musikläraren "Troll" Per Wetterblad som 1986 spelade in en skiva i Danvikshems kyrka med barnkören Glada Henkan[16].

Bebyggelse[redigera | redigera wikitext]

1946 fick arkitektbröderna Erik och Tore Ahlsén uppdraget att rita ett bostadsområde för 10.000 invånare på Henriksdalsberget men blev stoppade av planerna på att dra Österleden över Trolldalen. De fick istället rita Henriksdalsringen på 1960-talet.[17] Sedan dess har marken varit reserverad för Österleden men inom Sverigeförhandlingen blev det allt mer tydligt att billeden kan komma att ha en annorlunda dragning i tunnel under jord.

2017 passade därför Nacka kommun på att presentera en ny översiktsplan för kommunen som blev antagen 2018. Kommunen presenterar där avsikten att "skapa en tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön"[18] med 13 500 nya bostäder som ingår i uppgörelsen för att få tre stationer inom förlängningen av blå linjen. Mindre naturområden som Trolldalen på östra Henriksdalsberget, Skatberget på östra Finnberget, Bageriberget i västra Saltsjöqvarn, Engelska parken och Norra platån söder och öster om Danvikshem samt delar av Ryssbergen i Finntorp kan därför helt eller i delar bebyggas.

Redan 2017, alltså ett år innan nya översiktsplanen blev antagen mars 2018, presenterade Nacka kommun i ett samrådsförslag för Henriksdal[19] idén om att i andra etappen inom 4-8 år bebygga Trolldalens skogstäckta delar (krönet, delen längs med Henriksdalsbacken och delen längs med Kvarnholmsvägen) med runt 600 lägenheter i ett 15-tal kvartershus samt två bilvägar. En namninsamling året innan med 700 signaturer gjorde att ett kvarter redan hade avlägsnats från planerna.[20]

Under samrådet inkom ännu en namninsamling med närmast 900 signaturer från privatpersoner främst på Henriksdalsberget, Henriksborg, Finnboda, Finnberget och Saltsjöqvarn samt 480 synpunkter från privatpersoner, ett 10-tal bostadsrätts- och samfällighetsföreningar, Naturskyddsföreningen, Hembygdsföreningen, Hyresgästföreningen, Nacka Miljövårdsråd, Svenska Turistföreningen m.fl. om spara mer av Trolldalen[21]. Bland motförslagen fanns det en önskan att populära krönet skulle bevaras i sin helhet, att bebyggelse skulle anläggas i lamellhus längs med Kvarnholmsvägen och Henriksdalsbacken och att kvarstående natur- och rekreationsområdet inte skulle korsas av bilvägar.

Nacka kommun tog till sig synpunkterna och presenterade hösten 2017 ett reviderat planprogram[22] där c:a 50 % av Trolldalen (c:a 4 ha) lämnas orörd, andra halvan (c:a 4 ha) längs med Kvarnholmsvägen och Henriksdalsbacken bebyggs med bostadskvarter som går in djupt i skogstäckta delen av Trolldalen, de planerade bilvägarna i Trolldalen inte blir av men exploateringen sker tidigare än ursprungliga 4-8 år.

Reviderade planprogrammet antogs 2018 av representanter för Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i kommunstyrelsen[23] trots protester från boende och andra om att kommunen kunde ha sparat mer av den skogstäckta delen av Trolldalen.[24] Miljöpartiet och Nackalistan röstade mot beslutet.

2019 antog Nacka kommun en startpromemoria för etapp 1 i planprogrammet som omfattar Trolldalen, Henriksdalsbacken samt mark på Henriksdalsringens innergård.[25] 28 oktober 2019 beslutade kommunstyrelsen att tilldela Stockholms Kooperativa Bostadsförening markanvisningen för projektet. Planförslaget beräknas kunna går ut på samråd i fjärde kvartalet 2021.[26]

2020 preciserade Trafikverket riksintresset för Östlig förbindelse för att säkra mark för en eventuell framtida projektering. Riksintresset omfattar c:a 40 % av centrala delen av Trolldalen samt annan mark i Finnboda och runt Svindersviken.[27]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Naturvärdesträd på Henriksdalsberget, Nacka kommun. Pro Natura, 2013
 2. ^ Nyheter från Västra Sicklaön: Rödlistade arter, signalarter & fridlysta arter i Trolldalen, 20210916
 3. ^ Nyheter från Västra Sicklaön: Dvärgfladdermöss i nyckelbiotopen Trolldalen, 20190701
 4. ^ Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan för Nacka kommun från Naturskyddsföreningen i Nacka och Saltsjöbadens Naturskyddsförening. Naturskyddsföreningen Nacka. 2017-06-16. sid. 5. https://nacka.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/257/2017/06/Revidering-%C3%96P-Nacka.pdf. Läst 14 april 2021 
 5. ^ Fasth, Tomas (2013) (pdf). Naturvärdesträd på Henriksdalsberget, Nacka kommun. sid. 16. https://infobank.nacka.se/ext/Bo_Bygga/stadsbyggnadsprojekt/Henriksdal/Samr%C3%A5d/Underlag%20-%20Naturv%C3%A4rdestr%C3%A4d.pdf. Läst 13 april 2021 
 6. ^ Samrådsredogörelse, detaljprogram för Henriksdal på Sicklaön, Nacka kommun. Nacka kommun. 2017-11-22. sid. 16. http://infobank.nacka.se/ext/Bo_Bygga/stadsbyggnadsprojekt/Henriksdal/Antagande/Samr%C3%A5dsredog%C3%B6relse.pdf. Läst 14 april 2021 
 7. ^ Nacka kommun: Henriksdal i 3D, 2013
 8. ^ Sverigeföraren
 9. ^ Stockholm läns hembygdsförbund: Tidningen Ledungen, 2/2009
 10. ^ Björn Ambrosiani, Fornborgen på Henriksdalsberget i Nackaboken, 1967
 11. ^ Anna Östling: Stensträngar och murar på Henriksdalsberget, 2014
 12. ^ ”Varför kallas skogen på Henriksdalsberget för Trolldalen?”. Konstantin Irina - nytt & gammalt från Västra Sicklaön. 12 juni 2016. https://vastrasicklaon.wordpress.com/2016/06/12/varfor-kallas-skogen-pa-henriksdalsberget-for-trolldalen/. Läst 11 februari 2017. 
 13. ^ ”Vi minns: Trolldalen var ett utflyktsmål för frikyrkorörelsen”. Konstantin Irina - nytt & gammalt från Västra Sicklaön. 29 april 2017. https://vastrasicklaon.wordpress.com/2017/04/29/vi-minns-trolldalen-var-ett-utflyktsmal-for-frikyrkororelsen/. Läst 29 april 2017. 
 14. ^ Varfven. Arbtarna begära afskedsbetyg.” (pdf). Stockholms-Tidningen: s. 2. 7 juli 1903. https://tidningar.kb.se/?q=trolldalen&freeonly=1&newspaper=STOCKHOLMSTIDNINGEN. Läst 13 april 2021. 
 15. ^ Vi minns: Luftballong exploderar över Trolldalen med tvp passagerare”. Konstantin Irina - nytt & gammalt från Västra Sicklaön. 9 mars 2019. http://vastrasicklao.se/2019/03/09/vi-minns-ballong-exploderar-med-tva-passagerare-over-trolldalen/. Läst 9 mars 2019. 
 16. ^ Kören Glada Henkan”. Konstantin Irina - nytt & gammalt från Västra Sicklaön. 15 januari 2011. https://vastrasicklaon.wordpress.com/kultur-och-historia/koren-glada-henkan/. Läst 11 februari 2017. 
 17. ^ Erik Ahlsén & Tore Ahlsén: Henriksdalsberget i Nacka i tidningen Arkitektur, 12/1969
 18. ^ ”Översiktsplan för Nacka”. https://infobank.nacka.se/ext/Bo_Bygga/stadsbyggnadsprojekt/%C3%96versiktsplan%202017/Antagande/1.%C3%96versiktsplan%20f%C3%B6r%20Nacka,%20h%C3%B6guppl%C3%B6st.pdf. Läst 29 april 2018. 
 19. ^ ”Planprogram för Henriksdal, samrådshandling”. https://infobank.nacka.se/ext/Bo_Bygga/stadsbyggnadsprojekt/Henriksdal/Samr%C3%A5d/Programhandling.pdf. Läst 9 april 2018. 
 20. ^ Konstantin C Irina. ”Positiv feedback från politiker på 700 Nackabors krav att Trolldalen ska bevaras”. Nytt på Västra Sicklaön mellan Nacka & Stockholm. https://vastrasicklao.se/2016/10/20/positiv-feedback-fran-politiker-pa-700-nackabors-krav-att-trolldalen-ska-bevaras/. Läst 29 april 2018. 
 21. ^ ”Samrådsredogörelse”. https://infobank.nacka.se/ext/Bo_Bygga/stadsbyggnadsprojekt/%C3%96versiktsplan%202017/Granskning/5.%20Samr%C3%A5dsredog%C3%B6relse.pdf. Läst 29 april 2018. 
 22. ^ ”Rev. planprogram för Henriksdal”. https://infobank.nacka.se/ext/Bo_Bygga/stadsbyggnadsprojekt/Henriksdal/Antagande/Planprogram.pdf. Läst 29 april 2018. 
 23. ^ ”KS Beslut Henriksdal 15 januari 2018”. Arkiverad från originalet den 29 april 2018. https://web.archive.org/web/20180429223116/http://infobank.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsen/2018/KS_2018-01-15/00_Protokoll_KS_2018-01-15.pdf#page=16. Läst 29 april 2018. 
 24. ^ Konstantin C Irina. ”Nyckelbiotopen Trolldalen exploateras trots hundratals synpunkter”. Nytt från Västra Sicklaön mellan Nacka & Stockholm. https://vastrasicklao.se/2017/12/12/alliansen-oppositionen-i-nacka-rostade-exploatering-av-nyckelbiotopen-trolldalen/. Läst 29 april 2018. 
 25. ^ Startpromemoria Henriksdal, etapp 1. Nacka kommun. 2019-05-13. https://infobank.nacka.se/ext/Bo_Bygga/stadsbyggnadsprojekt/Henriksdalsbacken/Startskede/startpm_undertecknat.pdf. Läst 13 april 2021 
 26. ^ ”Trolldalen - skogen & nyckelbiotopen i Henriksdal, Nacka”. https://vastrasicklao.se/trolldalen. Läst 21 maj 2021. 
 27. ^ Missiv Östlig förbindelse av riksintresse. Trafikverket. 2020. https://www.trafikverket.se/contentassets/648a73706632437bb024e66fe6711c30/missiv-ostlig-forbindelse-precisering-av-riksintresse.pdf. Läst 13 april 2021