Wikipedia:Tillförlitliga källor inom medicin

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Wikipedia ger inte medicinska råd men samtidigt är det som en viktig och flitigt använd källa av hälsoinformation.[1] Därför är det viktigt att det innehåll som finns gällande hälsa och medicin underbyggs med trovärdiga sekundärkällor som uttrycker det aktuella kunskapsläget.

De bästa källorna för biomedicinskt innehåll är: översiktartiklar (s.k. översikter eller reviewer), speciellt systematiska översiktsartiklar – som givits ut i erkända medicinska tidskrifter; akademiska och professionella verk skrivna av ämnesexperter och utgivna av erkända förlag; samt medicinska regelverk eller ställningstagande från nationellt eller internationellt erkända expertföreningar, t.ex. läkemedelsverket, livsmedelsverket, socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) eller Världshälsoorganisationen (WHO). Primära källor skall i regel inte användas för biomedicinskt innehåll. Många primärkällor är otillförlitliga då de inte ännu analyserats i översiktsartiklar, eller innehålla preliminära rön som inte står sig vid klinisk prövning.

De riktlinjer som följer är ett stöd för de generella riktlinjerna på Wikipedia:Verifierbarhet och ämna hjälpa dig hitta lämpliga källor för biomedicinskt innehåll. Dessa regler gäller alla artiklar, även de om alternativmedicin. Källor för alla andra typer av innehåll – inklusive allt icke-medicinskt innehåll i medicinartiklar  – täcks av de generella riktlinjerna på Wikipedia:Trovärdiga källor.

Definitioner[redigera | redigera wikitext]

  • En primärkälla eller ibland originalkälla inom medicin är en källa vari författarna är direkt inblandade i den forskning som utförts eller där de skriver om personliga upplevelser. T.ex. har de undersökt patienter, injicerat råttor, fyllt provrör, eller åtminstone handlett de som gjorde det arbetet. Många, men inte alla artiklar som utges i medicinska tidskrifter är original eller primärartiklar gällande den forskning och de upptäckter som gjorts.
  • En sekundärkälla inom medicin sammanfattar en eller flera primärkällor, vanligen för att kunna ge en överblick av nuvarande kunskapsläge, för att kunna göra rekommendationer, eller för att kombinera resultat från flera studier. Exempel är bland annat litteraturöversikt eller systematiska översiktsartiklar i medicinska tidsskrifter, böcker riktade till specialister eller mot yrkesverksamma, samt medicinska riktlinjer och ställningstagande från erkända hälsoorganisationer.
  • En tertiärkälla eller tredje-handskälla summerar vanligen ett antal olika sekundära källor. Introducerande kurslitteratur, populärvetenskapliga böcker och artiklar samt uppslagsverk är exempel på tertiära källor.

Alla Wikipedia artiklar skall vara baserade på tillförlitliga sekundära källor. Primära källor skall i regel inte användas för biomedicinskt innehåll, då primära källor ofta är utforskande och inte tillförlitliga – en given primärkälla kan likaväl motsägas av en annan. Wikipedia bygger på den vägledning som finns i expertskrivna översikter, samt ställningstaganden från erkända medicinska och vetenskapliga organ. De fåtal redigeringar som bygger på primära källor skall ha mycket låg WP:VIKT, bör endast beskriva det som tagits fram i källan, och bör beskriva de fynd tydligt så att redigeringen kan kontrolleras av användare utan specialistkunskap. När de användas skall primära källor inte användas för att ge stöd åt annat än det som klart beskrivits av författarna (se: Wikipedia:Ingen originalforskning).

Grundläggande råd[redigera | redigera wikitext]

Respektera sekundärkällor[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Laurent, MR; Vickers, TJ (2009).