Wikipedia:Wikidataanvändning på Wikipedia

Från Wikipedia

Wikipedia använder Wikidata på olika sätt för att ge läsaren mer information, främst genom automatisk hämtning av data till sammanfattande faktarutor. Wikipedia använder Wikidata också för andra ändamål, som språklänkar.

Denna riktlinje beskriver vad Wikidata kan och bör användas till i svenskspråkiga Wikipedia och hur problem kan undvikas. För de olika ändamålen anges också om och hur lämpligheten av den användningen har bedömts av gemenskapen, inklusive när det finns delade meningar. För en mer detaljerad guide och teknisk redogörelse för hur man hämtar uppgifter från Wikidata, se Wikipedia:Wikidata.

För att underlätta för läsaren finns en funktionalitet för att hitta artiklar om ämnet på andra språkversioner och andra Wikimediaprojekt. Det fungerar så att i artiklarnas vänstermarginal under rubriken "På andra projekt" visas klickbara länkar, dessa kallas interwikilänkar. Denna funktionalitet var det första Wikidata började användas för.

Tidigare skedde en manuell inläggning av interwikilänkning i artikelkoden, utan inblandning av Wikidata, exempelvis med [[en:...]]. Detta fungerar fortfarande men är inte längre rekommenderat tillvägagångssätt. Med Wikidata, där Wikidataobjektet innehåller länkar till andra språkversioner, läggs interwikilänkar in automatiskt i den visade artikeln utan någon kod för detta i Wikipediaartikeln. Denna funktionalitet innebar en stor förenkling och förbättring jämfört med tidigare och är helt accepterat som lämpligt tillvägagångssätt. Varje artikel skall av detta skäl anslutas till Wikidata. Detta även i de fall sidan enbart finns på svenskspråkiga Wikipedia, i vilket fall andra språkversioner kan hitta Wikidataposten när en artikel om ämnet skapas där och då från det projektet koppla samman artiklarna i Wikidata, vilket då skapar interwikilänkar automatiskt för artikeln på svenskspråkiga Wikipedia.

Brödtexten ser normalt, med något undantag (interna länkar, källreferenser), likadan ut i redigerings- och läsvy. För uppgifter som frekvent ändras, som befolkningssiffror, är det tekniskt möjligt lägga in en mall eller specialkod i brödtexten som medför att värden hämtas från annan plats, som Wikidata, som är lättare att hålla uppdaterad. Samtidigt medför sådana lösningar att det är svårare för den som vill påverka värdet att veta var det skall uppdateras och det är även svårare för den som underhåller texten att förstå vad mallanropet innebär eller när en sådan mall är önskvärd. Dessutom innebär en mall som visar värden som lagras på annan plats att historiken för artikeln inte längre återspeglar värdenas ändringshistorik.

Rekommendationer[redigera | redigera wikitext]

Hämtning av Wikidatauppgifter till brödtexten med hjälp av avancerad specialkod skall inte användas då de gör det för svårt att redigera för de som inte till fullo behärskar tekniken. Det finns mallar som hämtar värden från Wikidata och som då döljer avancerade koder, exempelvis {{Folkmängd WD}}. Sådana mallar förekommer idag i flera artiklar. Argument för Wikidatahämtning av föränderliga sifferuppgifter är att brödtexten i läsvyn kan visa mer aktuella uppgifter. Argument mot är att det kan vara svårt för nybörjare att förstå vad mallen "Folkmängd WD" betyder i redigeringsläge och att förstå var siffran som visas upp för läsaren kommer ifrån. Det finns konsensus att mallen inte bör användas i brödtext, men kan vara OK i tabeller och listor. Diskussionen om lämplighet är dock ännu (februari 2022) inte helt avslutad.

Tillämpning som inte utnyttjar Wikidata[redigera | redigera wikitext]

Datamallar är en alternativ lösning för detta som har använts sedan kring 2011 men som inte utnyttjar Wikidata, utan där värden har hämtats till faktarutor, tabeller och brödtext i olika artiklar från en lokalt lagrad mall. Exempel på datamallar på svenskspråkiga Wikipedia är undermallar till {{Stat}} och hybridmallen {{Stat/Frankrike/Kommuner/BefolkningårWD}}, där den sistnämnda dock även utnyttjar Wikidata. Denna familj av mallar fungerar och används ännu, och hålls idag (våren 2022) ungefär lika uppdaterade som Wikidatas statistik för Sverige, men saknar statistik för många andra länder. Fortsatt användning av dem avrådes eftersom de kan visa andra siffror än Wikidatabaserade faktarutor, och att statistiken inte kommer Wikidata och andra Wikipedior till gagn.

Faktarutor med placering uppe till höger är ofta ett bra komplement till artikelns brödtext. Faktarutan ger läsaren snabb överblick av nyckelfakta om ämnet och den kan även rymma uppgifter som inte återfinns i brödtexten. Standardiserad utformning av fakturutor i artiklar inom liknande ämnesområde gör att läsaren känner igen sig och snabbt kan jämföra flera artiklars grundfakta genom att bläddra mellan artiklarna. Standardiserade faktarutor åstadkoms med faktamallar.

Manuella faktarutor är rutor vars innehåll helt styrs av värden som har lagts in manuellt i artikelns wikikod som parametrar i mallanropet. Wikidatabaserade faktarutor hämtar istället innehållet automatiskt från Wikidata. Vissa faktamallar är en hybrid mellan dessa där huvuddelen av värdena tas från manuellt ifyllda mallparametrar, men där vissa uppgifter tas från Wikidata. För faktamallar som är Wikidatabaserade kan värden från Wikidata skrivas över genom att värden läggs in manuellt i mallanropet eller döljas genom en speciell kod. Exempel: {{faktamall biografi WD|barn=noWikidata}} för att dölja artikelsubjektets barn.

Rekommendationer[redigera | redigera wikitext]

Wikidatabaserade faktamallar som är specifikt anpassade till ett homogent ämnesområde är vanligen oproblematiska att införa i många artiklar. Exempel är {{Faktamall socken WD}} för svenska socknar eller {{Taxobox WD}} för växter och arter. Praxis är emellertid att inte byta ut en manuell faktaruta mot en Wikidatabaserad när den senare inte tydligt förbättrar innehållet.

Det finns faktamallar som är avsedda för användning i flera heterogena ämnesområden, främst {{Faktamall biografi WD}} och {{Databox}}. De kallas ibland generella faktamallar. Dessa har diskuterats och även ifrågasatts, då resultatet kan bli mindre lyckat, och bör användas med försiktighet.

Det råder delade meningar om lämpligheten i att använda hybridvarianter av faktamallar där bara enstaka värden tas från Wikidata. En fördel är att dessa kan anpassas till det aktuella ämnesområdet och ta kritiska, kanske frekvent ändrade, uppgifter från Wikidata. Nackdelen är att det kan vara svårt för Wikipediaredigerare som vill underhålla eller uppdatera data att förstå var en uppgift skall ändras. Vilka uppgifter som kan hämtas respektive inte kan hämtas från Wikidata bör därför framgå av mallens dokumentationssida.

Allmänt gäller att för till exempel statistik och föränderliga uppgifter som brödtexten inte behandlar på djupet, kan Wikidatabaserade faktamallar användas för att ange exakta och aktuella uppgifter och i artikeln kan mer ungefärliga uppgifter anges eller utelämnas (exempelvis kan i texten en folkmängd anges till "cirka 10,4 miljoner" medan i mallen ett helt exakt antal ges), se exempel Tranås kommun.

Skäl till försiktighet vid användande av Wikidatabaserade mallar[redigera | redigera wikitext]

Några skäl till att faktamallar, särskilt Wikidatabaserade mallar av det generella slaget, kan ge problem är att:

  • Faktarutan och brödtexten kan motsäga varandra.
  • Wikidata innehåller oöversatta begrepp eller begrepp som saknar svensk översättning som passar i alla situationer.
  • Wikidata innehåller ovidkommande detaljer som inte är relevanta i en faktaruta, eller ens i artikeln.
  • Wikidata saknar information så att faktarutan blir intetsägande.
  • Många mallar saknar nyansering, och presenterar uppgifter som om de vore exakta, vilket kan ge en felaktig bild. Exempel på sådan nyansering är att ange att en uppgift är ungefärlig, omdiskuterad, enligt traditionen, hypotetisk, eller att källor eller tolkningar motsäger varandra, osv.
  • Mallprogrammeringen har inte tagit hänsyn till alla tänkbara specialfall.
  • Wikidata kan sakna uppgifter om källor som styrker innehållet.

Hantering när en Wikidatabaserad mall läggs in[redigera | redigera wikitext]

Den som lägger in en Wikidatabaserad faktamall bör kontrollera att faktarutan inte visar upp något av ovanstående, eller andra, problem. Inlägg av generella faktamallar kräver noggrannhet, och bör inte ske slentrianmässigt. Fel som kommer från Wikidata bör rättas i Wikidata. Fel i brödtexten som uppmärksammas med hjälp av data från Wikidata rättas i brödtexten. Vid problem som beror på mallkoden, men där uppgifterna i Wikidata är korrekta, bör mallen korrigeras innan den läggs in, och innan den läggs in i liknande artiklar. Om problemet inte kan lösas på något av ovanstående sätt, bör antingen uppgiften skrivas över i mallanropet, eller en annan mall användas. Hjälp med Wikidata eller mallprogrammering kan fås på Wikipedia:Wikidatafrågor.

Om det redan finns en mall i artikeln ska innehållet jämföras med den nya mallen innan bytet sker, och bytet ska ge mervärde genom att tydligt förbättra innehållet.

Utformningen av Wikidatamallar[redigera | redigera wikitext]

Faktamallar som hämtar innehåll från Wikidata bör ange detta och ge en länk dit, enligt vad som framgår av punkten #Länkar till Wikidata nedan.

Navigationsrutor[redigera | redigera wikitext]

Navigationsrutor liknar faktamallar och kan placeras både till höger i Wikipediaartikeln, och på andra ställen, främst då längst ner. Mest använd av alla wikidatabaserade navigations- och faktarutor är {{auktoritetsdata}} som är avsedd att placeras längst ned, och inte syns i mobil vy. Fast den är mycket vanlig, är den ännu omtvistad, eftersom den kan visa flera externa länkar (dock enbart ett litet urval av de externa länkar som lagras på Wikidata) och kan anses bryta mot principen att Wikipedia inte ska vara en länksamling.

Listor och tabeller[redigera | redigera wikitext]

Tabeller och listor, i form av en förenklad tabell, byggs vanligtvis upp med mallkod och avgränsas då från brödtexten (med start- och slutkoder, {| |} ). Rudimentära listor och tabeller kan även byggas upp utan mallar/mallkod och är då att se som en del av brödtexten och rekommendationen för den tillämpningen är densamma som för övrig brödtext. Tabeller/listor som byggs upp med mallkod kan utnyttja Wikidata både för att visa värden i tabellen/listan och även för bestämma vilka element som skall ingå i listan/tabellen.

Det finns verktyg, som Listeriabot, som skapar och uppdaterar tabeller utifrån kodade anrop (mall:Wikidatalista) med uppgifter som kopieras från Wikidata och läggs in på sidor, antingen endast en gång eller regelbundet med eller utan automatiskt initierade anrop.

Tillämpningar där Wikidata utnyttjas i tabeller/listor är ännu ovanliga och praxis saknas.

Rekommendationer[redigera | redigera wikitext]

Att skapa tabeller och listor med verktyg/mallar som utnyttjar Wikidata endast en gång är jämförbart med att manuellt skapa dessa, vilket är en oproblematisk tillämpning. Man lägger då in koden, låter verktyget ta fram tabellen, och tar sedan åter bort koden. Det kan även vara lämpligt göra dessa steg på en undersida (sandlåda), då utläsningen även döljs i artikelsidans historik.

Att skapa tabeller/listor som regelbundet och med automatik uppdateras och visa upp dem i artiklar är vanligtvis olämpligt då det skapar förvirring hos läsaren då de uppfattas visa status i Wikidata men gör det asynkront och att automatiken skriver över eventuell data som läggs in manuellt. I få fall kan det ändå motiveras men skall då diskuteras och motiveras på artikelns diskussionssida.

En separat tillämpning är att hämta värden i elementen i tabeller (listor) från Wikidata. För statisk information ("befolkning år 2021") är hämtning av detta värde(n) från Wikidata en möjlighet som är förenat med ringa problem när koden för anropet döljs i en mall, men att skriva det avancerade Wikidataanropet utan mall avrådes från. Att använda en mall som hämtar ett variabelt värde ("aktuell befolkningsuppgift") är mer tveksamt då historiken för artikeln då inte återspeglar ändringar i läsvyn.

Tillämpningar som inte utnyttjar Wikidata[redigera | redigera wikitext]

Det finns också tillämpningar för att underlätta underhåll av tabeller som inte använder Wikidata. Ett exempel är att lagra en tabelldatafil, exempelvis från ett kalkylark, på en sida i Wikimedia Commons datanamnrymd, vilket underlättar automatiskt skapande av diagram och kartor på olika språk.[1][2][3] Se Kategori:Mallar som använder tabelldata på Commons. Andra exempel som använts är att tabeller och diagram med rådata kan lagras i mallar lokalt på Wikipedia, och återanvänds i flera artiklar. Även användning av mallar av typen {{Stat}} lokalt kan användas. Dessa två senare exempel är dock beroende på att individer underhåller dessa tabelldata i egna tabellmallar vilket ger individberoende och är mycket svårt underhålla för oinsatta. Dessa tillämpningar avrådes därför från och de som nu finns bör avvecklas och ersättas med Commons-tabeller eller Wikidata.

Automatgenererade diagram[redigera | redigera wikitext]

Värden lagrade i Wikidata, exempelvis deras förändring över tid, kan användas för att skapa diagram.

På försök har automatgenererade diagram över flygtrafik över tid lagts in i flera flygplatsartiklar, exempelvis Arlanda#Statistik (med mallen {{Flygplatsstatistik}}, vilken i sin tur anropar {{Graph:Lines}}). I artiklar om schackspelare visas hur deras Elo-rating har förändrats (med hjälp av {{Elo-diagram}}, vilken anropar {{WikidataChart}}). Dessa tillämpningar har inte diskuterats. I övrigt har diagram över folkmängdens förändring över tid i huvudsak enbart lagts in i faktamallar, exempelvis i Hägerstads distrikt (där {{Befolkningsutveckling WD}} anropas). Någon gemensam syn för denna typ av tillämpning saknas.

Kartor som finns i Commons kan refereras till i Wikidataobjekt på samma sätt som bilder och därefter visas i eller utanför faktarutor som andra bildobjekt. Denna tillämpning är okontroversiell, men ger bara en bild, ofta på en blindkarta, och inte en interaktiv dynamisk karta.

En mer avancerad kartvisning kan göras med mallen Mall:Maplink, som i en typ av användning kan anropas direkt i brödtexten eller indirekt via en faktamall och där de underliggande kartorna ligger i Commons eller OpenStreetMap, se exemplet Ljungby tingsrätt (kartor från OpenStreetMap, vilka hittas via Wikidata) som visar kartorna för kommunerna sammanlagda (anropet ligger här i koden för faktamallen). Denna tillämpning har inte diskuterats brett, men inte heller ifrågasatts.

Maplink kan också användas för att mer dynamiskt rita upp en karta genom att använda identiteter på Wikidataobjekt (med Q-nummer) som sedan skapar en karta med någon kombination av ytor, linjer och punkter. Denna tillämpning, som inte är vanlig, ger lite svår, men genomtränglig, kod (se nedan) i Wikipedia texten och dess lämplighet har inte diskuterats.

Rent tekniskt går det att använda den exekverande modulen i Mall:Maplink, Mapframe, direkt[4], men det ska undvikas och kan enbart övervägas om Mall:Maplink inte kan användas för önskad funktionalitet.

Det är också möjligt att med hjälp av Wikidata Query Service göra en SPARQL-fråga som dynamiskt hämtar resultatet från Wikidata, se exemplet Sverigekartan i Landshövding (Sverige) som visar länen färglagda på en karta som vid klick visar namn och bild på respektive landshövding. Genom att placera den detaljerade koden på en undersida till Mall:Maplink som sedan anropas som en mall kan man undvika att det i wikitexten syns omfattande kod som gör det svårt för oinsatta att redigera artikeln. Även det kan ses i Landshövding (Sverige). Om denna lösning med kod inte är dokumenterad blir den svår att underhålla för de som inte är mycket tekniskt kunniga. Lösningar med bristande dokumentation bör därför enbart användas i demonstrationssyfte.

Korta beskrivningar[redigera | redigera wikitext]

I Wikipedias mobilvy visas, under artikelns namn, en kort beskrivning av ämnet, hämtad från termen "beskrivning" i Wikidataobjektet. I desktopvyn syns denna beskrivning bara för inloggade användare som i sina inställningar aktivt har valt finessen Visa beskrivningar från Wikidata. Beskrivningen kan redigeras direkt i desktopvyn genom att klicka på en penna, eller i sidans Wikidataobjekt. I artikelns mobilvy kan beskrivningen inte redigeras, vilket ibland förvirrar besökare som vill åtgärda en felaktig beskrivning. Beskrivningen skall, liksom "etiketten" och "alias" i sidans Wikidataobjekt, inledas med gemen bokstav så ofta som det är språkligt acceptabelt, i enlighet med de regler som förklaras på beskrivningens hjälpsida.

Wikidata har god funktionalitet för att lagra källor till inlagda uppgifter och har samma krav på källhänvisningar som uppgifter i Wikipedia. Flera mallar som hämtar uppgifter från Wikidata kan visa uppgifternas källor som fotnoter, andra kan visa källor genom att läsaren klickar på en penna vid uppgiften, åter andra visar inte källhänvisningen.

När källan i Wikidata bara är en referens till den språkversion uppgiften importerats från, avrådes från att denna visas upp på Wikipedia. I dessa fall och när källa saknas helt behöver en bedömning göras om det ändå är lämpligt visa upp sakuppgiften.

När bra källreferenser finns kan det förekomma, om än sällan, att det finns text i referenserna som behöver ses över för läsbarhet (till exempel så att transkriberade namn är korrekta). Det kan också vara så att Wikidata använder samma källor som brödtexten, så att de visas två gånger på lite olika sätt. I nuläget finns ingen riktigt bra lösning för att hantera detta snyggt.

I sällsynta fall kan källreferenserna i Wikidata och Wikipedia verifiera värden som skiljer sig åt. I dessa fall, liksom när de uppvisade uppgifterna från Wikidata inte upplevs tillfredsställande, bör, efter analys, i första hand åtgärder i Wikidata och/eller i brödtexten i Wikipedia övervägas, i andra hand undertryckning av visning av uppgiften.

Det går att skapa ett Wikidataobjekt för en källreferens som sedan anropas som referens till ett påstående i Wikipedia med mall:Cite Q inom ref taggar, se exempel i not 2 och 5 i Leif Silbersky och Wikidataobjektet "Jag har otroligt svårt att hantera en motgång" (Q87740352). Denna tillämpning är ännu, mars 2022, i en experimentfas och lämplighet har inte diskuterats. Den rekommenderas inte för användning för annat än prov.

Länkar till Wikidata[redigera | redigera wikitext]

Desktopversionen av en Wikipediasida visar en länk i vänster meny till sidans Wikidata-objekt. I mobilversionen finns länken i högermenyn, men endast för inloggade användare.

Alla mallar och tabeller/listor som visar information från Wikidata bör ha en för läsaren synlig länk till motsvarande Wikidataobjekt.

För uppgifter som hämtats på Wikidata, kan klickbara pennor visas upp direkt efter värdet. De förekommer dels vid den korta beskrivningen längst upp på sidan, dels i vissa Wikidatabaserade listor, dels i vissa faktamallar (exempelvis {{Publikation}}, {{Databox}}. Pennan länkar då till var på en Wikidatasida värdet kan redigeras, och var läsaren kan hitta värdets källor och ändringshistorik. Pennlänkar används sparsamt på svenskspråkiga Wikipedia. De har inte diskuterats ordentligt och gemensam ståndpunkt saknas ännu. Om och när värden med pennor används bör de utformas så att pennor är dolda i utskrift. Under Wikidatabaserade diagram kan det finnas en länk till "Sökfråga på wikidata efter rådata" eller "Se eller redigera rådata". För exempel, se mall:Graph:Lines.

Mallen {{Q}} och liknande mallar används för att referera till Wikidatasidor på diskussions- och hjälpsidor, men mycket sällan i Wikipediaartiklar. De bör undvikas där då QID-nummer är svårbegripliga och ointressanta för läsare och det kan upplevas förvirrande att bli länkad till Wikidata och dess användargränssnitt.