Internationell rätt

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Internationell rätt är en sammanfattning av de regler som gäller eller anses gälla mellan stater och internationella organisationer samt mellan en stat och rättsobjekt som hör hemma i en annan stat.

Rättsområdet skiljer sig från andra legala system i det att rätten i första hand är en angelägenhet för stater; inte enskilda medborgare.

Internationell rätt består i sin tur av folkrätten som är den offentliga delen och den internationella privaträtten som är den privata delen.

Folkrätten var tidigare till stor del okodifierad. Med start 1945FN-stadgan trädde i kraft, som sedan följts av antagande av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, inrättandet av Internationella domstolen och Internationella brottmålsdomstolen har grunden lagts till en kodifierad folkrätt. Fortsättning har sedan till exempel lagts med instiftandet av olika tribunaler.

Den internationella privaträtten bygger på lagstiftning och rättspraxis i varje enskilt land. Den internationella privaträtten består nämligen i grunden av rent inhemska rättsregler som kompletterats av EU-lagstiftning och bildandet av internationella organisationer som till exempel World Intellectual Property Organization (WIPO) och konventioner och överenskommelser.