Skandia

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För biografen, se Skandia (biograf). För tidskriften, se Skandia (tidskrift).
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)
Skandia.jpg
Skandias entré till huvudkontoret i Stockholm.
Typ Ömsesidigt försäkringsbolag
Huvudkontor Stockholm
Nyckelpersoner Bengt-Åke Fagerman, vd
Gunnar Palme, styrelseordf.
Bransch Försäkringar, pension och bank
Antal anställda 2500
Historia
Grundat 1855
Struktur
Ägare Försäkringstagarna i livbolaget
Övrigt
Webbplats www.skandia.se
Fotnoter Sifferuppgifter från 2013 års bokslut

Skandia är en kundägd bank- och försäkringskoncern som erbjuder tjänster inom inom sparande, pension, ekonomisk trygghet och vardagsekonomi till privatpersoner och företag i Sverige, Norge och Danmark. I Sverige förvaltar Skandia cirka 8,4 procent av de svenska hushållens sparande, vilket gör koncernen till landets sjätte största sparbolag, näst efter de fyra storbankerna och Alecta[1].

Kundernas inflytande [2][redigera | redigera wikitext]

Skandia ägs sedan årsskiftet 2013/2014 av försäkringstagarna i koncernens traditionella livbolag, Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, och bolagets kunder har den yttersta makten över koncernen. Man kallar sig själva ett kundstyrt bolag.

Rent konkret kan kunderna utöva sitt inflytande genom att:

 • Nominera kandidater till Skandias fullmäktige
 • Lägga sin röst på de kandidater de helst vill ska ingå i Skandias fullmäktige
 • Delta vid den ordinarie bolagsstämman för att ställa frågor och lämna förslag

Nominering[3][redigera | redigera wikitext]

Alla kunder i Skandias traditionella livbolag har rätt att nominera fullmäktigekandidater. En valberedning säkerställer sedan att fullmäktigekandidaterna uppfyller de formella kraven på kompetens och erfarenhet som krävs för uppdraget.

För att kunna nomineras till fullmäktige ska man:

 • Ha tillräckliga kunskaper för att förstå ett finansiellt företags verksamhet.
 • Tillföra kunskap eller erfarenheter som bidrar till att stärka fullmäktige som helhet (olika bakgrund och kvalifikationer är alltså önskvärt)
 • Anses vara oberoende, vilket betyder att man inte får vara anställd i bolaget, eller ha några kopplingar till någon i styrelsen eller i ledningen för något av bolagen i Skandiakoncernen.
 • Vara myndig och kund i Skandias traditionella livbolag.

I den första nomineringsperioden, år 2014, inkom 419 nomineringar från kunderna.[4]

Röstning[5][redigera | redigera wikitext]

Alla kunder i Skandias traditionella livbolag har rätt att rösta i fullmäktigeval. Har man sparförsäkring i Skandias traditionella livbolag får man tio röster, oavsett storlek på sparkapitalet. Har man enbart riskförsäkring, till exempel barn- eller olycksfallsförsäkring, har man en röst. Detta gäller både privatpersoner och företag (juridiska personer).

I den första röstningsperioden, år 2014, röstade totalt 14 537 kunder.[6]

Fullmäktige[7][redigera | redigera wikitext]

Skandias högsta beslutande organ är ett kundvalt fullmäktige. Fullmäktiges främsta uppgift är att peka ut riktningen för företaget, och att utse en styrelse, som i sin tur sätter strategin och utser vd. Fullmäktige har även till uppdrag att utse valberedning till nästa fullmäktigeval.

Fullmäktige ska, när det är fulltaligt, bestå av 21 ledamöter. Varje år väljs sju nya ledamöter för en period på tre år. De första sju ledamöterna valdes år 2014 och fullmäktige ska vara fulltaligt år 2016.

Avsikten är att fullmäktige vid de två kommande valen år 2015 och år 2016 kompletteras med sju ledamöter per gång, så att det år 2016 består av sammanlagt 21 ledamöter. Alla ledamöter i fullmäktige är kunder i Skandia, och dessutom valda av kunder i Skandia. Målet är att alla Skandias kunder ska känna att det finns personer i fullmäktige som representerar deras intressen.

Skandia kommenterar systemet med ett fullmäktige på det här sättet: ”Samtidigt som alla röstberättigade kunder får möjligheter till insyn och inflytande på bolagsstämmor, låter vi en relativt liten och kompetent fullmäktigefunktion (bolagsstämma) säkerställa en effektiv och stabil ägarstyrning. Det gör oss snabba och effektiva, till skillnad från mer kommittéstyrda organisationer”[8]

Bolagsstämma[9][redigera | redigera wikitext]

Röstberättigade kunder i Skandias traditionella livbolag har rätt att närvara på Skandias bolagsstämma, övriga är välkomna i mån av plats. På stämman utser fullmäktige Skandias styrelse, fastställer årsredovisning, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, samt beslutar om ägarinstruktioner och i övrigt principiellt viktiga frågor. Alla kunder i Skandias traditionella livbolag har rätt att få ett ärende behandlat vid den ordinarie bolagsstämman.

Skandias första ordinarie bolagsstämma som kundstyrt bolag ägde rum den 12 juni 2014 och samlade drygt 350 deltagare.[10] Stämman sändes live på video och finns inspelad på https://www.skandia.se/kundinflytande/sa-styrs-skandia/bolagsstamma/bolagsstamma2014/

Historia [11][redigera | redigera wikitext]

Skandia bildas[redigera | redigera wikitext]

Försäkringsbolaget Skandia bildades 1855. Skandia var det första försäkringsbolaget i Sverige som erbjöd både brandförsäkring och livförsäkring. Med dessa båda försäkringsformer riktade Skandia in sig på näringslivet inom det industrisamhälle som började växa fram i Sverige.[12]

Skandia var vid bildandet det första försäkringsbolaget som tillämpade den relativt nya bolagsformen aktiebolag. Genom den nya bolagsformen kunde Skandia sprida riskerna och försäkra större objekt, som fabriker.[12] När Stockholmsbörsen öppnade 1863 var Skandiaaktien en av de aktier man handlade med den allra första dagen.[13]

De stora stadsbränderna[redigera | redigera wikitext]

Under en enda dag i juni 1888 drabbades flera stora svenska städer av förödande bränder. Bland annat Umeå och Sundsvall. För Skandia och andra brandförsäkringsbolag innebar skadeersättningarna stora förluster. För enbart Skandia blev förlusten 685 000 kronor.[14]

Bränderna fick emellertid stor betydelse för utvecklingen av brandförsvaret. Genom Svenska Tarifföreningen, där försäkringsbolagen samarbetade om tariffer och premievillkor, bidrog Skandia till moderniseringsarbetet. Föreningen begärde till exempel att staten skulle ändra städernas byggnads- och brandordningar.[15]

Ett internationellt bolag[redigera | redigera wikitext]

Skandia var från start ett internationellt bolag. Den första utlandsetableringen var ett kontor i Hamburg, samma år som Skandia bildades. På grund av dåliga konjunkturer fick emellertid många kontor snart läggas ned.[16]

I början av 1900-talet etablerade sig Skandia i de nordiska länderna, men också i USA.[17] Under första hälften av 1900-talet stod USA-rörelsen för cirka 30 procent av Skandiakoncernens bruttopremieinkomst. Liksom många andra försäkringsbolag drabbades Skandia hårt i samband med jordbävningen i San Francisco 1906. Skandia kunde emellertid fullgöra sina förpliktelser. Långt senare kom Skandia, efter att ha drabbats hårt av konjunkturnedgången i början av 2000-talet, att sälja den amerikanska verksamheten till Prudential Financial.[18]

Under efterkrigstiden började Skandia mer målmedvetet att etablera sig runt om i världen. Bland annat i Colombia, Mexiko och Indien. År 1967, efter att Skandia fusionerats med flera andra bolag, inledde den nya Skandia-koncernen en systematisk satsning på utlandsverksamheten. Mellan 1967 och 1983 femfaldigades premieinkomsten från de internationella rörelserna.[17]

I mitten av 2000-talet bedrev Skandia verksamhet i ett 20-tal länder – i Europa, Asien, Australien och Latinamerika. Huvudmarknaderna var Sverige och Storbritannien. Efter att sydafrikanska Old Mutual köpt Skandia 2006, överfördes den mesta internationella verksamheten till Old Mutual-företag. När Skandia åter blev svenskt 2012 koncentrerades verksamheten till Sverige, Norge och Danmark.[17]

Skandias produkter[redigera | redigera wikitext]

Skandias första produkter var brand- och livförsäkring. Skandia var det första svenska bolaget som erbjöd livförsäkring. Tidigare hade svenskar fått vända sig till utländska bolag om de ville teckna en livförsäkring.[19]

Allt eftersom välståndet i Sverige ökade, ökade också efterfrågan på andra typer av försäkringar. I början av 1900-talet började försäkringsbolagen, och Skandia, att erbjuda det som idag kallas för sakförsäkringar. Skandias första försäkring inom det här området var inbrottsförsäkringen, som introducerades 1908. Andra sakförsäkringar var olycksfalls- och sjukförsäkring. Och så småningom bilförsäkring. År 1943 slog Skandia ihop många av sina försäkringar för privatpersoner till en hemförsäkring.[20]

I början av 1920-talet introducerades föregångaren till pensionsförsäkringen. När ATP-systemet debatterades i slutet av 1950-talet var många privata försäkringsbolag, däribland Skandia, motståndare till det. Dels var man kritisk till ett statligt obligatorium, dels ogillade man [ATP]-reformens fördelningssystem. När [ATP] infördes 1960 sjönk premievolymerna under några år. Men pensionsdebatten hade väckt intresset för försäkringsfrågor samtidigt som allt fler fick högre inkomster och högre levnadsstandard. År 1962 hade nivåerna återhämtat sig.[21]

När Skandia-koncernen bildades i början av 1960-talet blev bolaget på grund av alla fusioner en stor aktör även inom sjöförsäkring.[22]

År 1990 fick Skandia tillstånd av regeringen att bedriva verksamhet med så kallade unit link-produkter. Begreppet unit link innebar ett försäkringssparande i aktie- och räntefonder, där kunden själv bestämde i vilka fonder pengarna skulle placeras. På 1990-talet expanderade denna sparform starkt hos Skandia. På tio år gick sparförsäkringarna om sakförsäkringarna i premieintäkt.[23]

Förebyggande åtgärder[redigera | redigera wikitext]

Skandia arbetade tidigt med att försöka förutse och förebygga problem innan de uppstod. Under 1800-talets senare hälft var bland annat de stora stadsbränderna en av samhällets stora utmaningar. Dessa kostade enormt mycket i både mänskligt lidande och pengar. Skandia arbetade förebyggande bland annat genom att anställa brandingenjörer och bidra till mer brandsäkra fastigheter för att minska problemet och riskerna.[24]

När bilen slog igenom blev trafikolyckorna fler och allvarligare. Då stöttade Skandia forskning kring [trafiksäkerhet] och startade trafikskolor och utbildningar som skulle göra kunderna till bättre bilförare.

Skandia har genom åren drivit många informationskampanjer i förebyggande syfte, till exempel ”Front mot tjuven” på 1940- och 1950-talet.[25] Under nära 40 års tid gav man ut skriftserien Vår hälsa, med syftet att förebygga ohälsa.[26]

Den stora försäkringsfusionen [27][redigera | redigera wikitext]

Efter andra världskriget fanns cirka 1 300 svenska försäkringsbolag, varav de flesta lokala. Bolagen behövde skapa större enheter för att bli mer lönsamma. Många bolag slogs samman till koncerner.

Under 1958 inleddes fusionsförhandlingar mellan de fyra försäkringskoncernerna Svea, Skandia, Skåne och Thule. Svea, Skandia och Skåne fusionerades år 1960 och bildade S-bolagen. Ett år senare utvidgades S-bolagen med Öresundsgruppen. Thule värnade om sin egenart och ville inte vara med om en sammanslagning.

Mellan 1958 och 1962 gick det allt sämre för Thule. Under 1962 gjordes flera försök för att rädda bolaget. Försöken misslyckades och lösningen blev en sammanslagning med S-bolagen.

Den 1 januari 1965 lanserades den nya Skandiakoncernen med paraply-logotypen. Skandia fick då en marknadsandel på 27 procent, nästan dubbelt så stor som den närmaste konkurrenten Folksam.

Idéer för livet [28][redigera | redigera wikitext]

I slutet av 1980-talet drog en våg av ungdomsvåld och skadegörelse genom Sverige. Kulmen nåddes sommaren 1987 i och med kravallerna i Kungsträdgården i Stockholm. Många Skandiakunder drabbades och ville att försäkringsbolaget skulle vidta åtgärder.

Skandia inledde därför en kampanj som fick namnet Idéer för livet. Kampanjen skulle pågå i tre år. Under denna treårsperiod skulle Skandia genom olika aktiviteter arbeta mot våld, skadegörelse och trafikolyckor.

Skandia donerade 1987 tre miljoner kronor till en fond med syfte att stimulera aktiva insatser och forskning för minskat våld, tryggare boende och säkrare trafik. Utdelning skulle ske från fondens avkastning, vilket innebar att fonden kunde leva vidare även efter kampanjens slutförande. De första stipendierna ur fonden delades ut i början av 1988.

Idéer för livet började som en tidsbegränsad kampanj, men lever fortfarande kvar. Från grundandet 1987 till 2014 har över 3 000 projekt genomförts.

Skandia startar bank [29][redigera | redigera wikitext]

När Skandia öppnade Skandiabanken den 3 oktober 1994 var det Sveriges första renodlade telefonbank. Via ett 020-nummer kunde banken nås från klockan sex på morgonen till midnatt varje dag. År 1996 tillkom Skandiabankens Internetbank. Många banktjänster blev nu tillgängliga via datorn.

Skandiabanken etablerades år 2000 i Norge och året därpå i Danmark. Så småningom etablerades banken också i England och Luxemburg. Sedan mitten på 2000-talet har verksamheten koncentrerats till enbart Sverige och Norge.

Skandiabanken har fått flera utmärkelser, till exempel har banken valts av tidskriften Privata Affärer till Sveriges bästa bank tre år i rad, 1998–2000. I takt med den tekniska utvecklingen har också Skandiabanken utvecklats. År 2012 utsågs Skandiabankens mobila app till bästa mobilbanken i Sverige av tidningen Mobil.[30]

Sakförsäkringen knoppas av och säljs [20][redigera | redigera wikitext]

Efter 1996 koncentrerade Skandia sig på att bli ett globalt sparbolag. Därför knoppades sakförsäkringsverksamheten av 1999 i ett separat bolag: If. Detta bolag samägdes med norska Storebrand. Fem år senare köptes If av den finska finanskoncernen Sampo.

Skandiaaffären [31][redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Skandiaaffären

I slutet av 1900-talet och början av 2000-talet inträffade ett antal händelser som kom att benämnas Skandia-affärerna. Dessa händelser fick långtgående konsekvenser för ett flertal personer i ledande befattning på Skandia. Skandias varumärke påverkades också mycket negativt av affärerna.

Skandias styrelseordförande under 2003, Bengt Braun, avgick i december samma år. Förre vd:n Lars-Eric Petersson, finansdirektören Ulf Spång och Skandia Livs vd (tidigare personalchef på Skandia) Ola Ramstedt avskedades formellt. Den tidigare styrelseordföranden Lars Ramqvist fick offentligt deklarera sitt moraliska ansvar.

Alla affärerna fick också rättsliga efterspel. Bland annat åtalades Lars-Eric Petersson och Ola Ramstedt för trolöshet mot huvudman. Enbart Ola Ramstedt fälldes.

Bonusprogrammen [31][redigera | redigera wikitext]

I slutet av 1990-talet införde Skandia två incitamentsprogram för ledande befattningshavare: Sharetracker och Wealthbuilder. Utfallet i de båda programmen blev betydligt högre än vad styrelsen inledningsvis haft för avsikt. Skandia fick betala ut över 2 miljarder kronor inom dessa två bonusprogram. Både Skandias vd och finansdirektör fick också mycket förmånliga pensionsvillkor, genom avtal som inte presenterats för styrelsen.

Vid Skandias ordinarie bolagsstämma i april 2004 beviljades inte den styrelse och den vd som tjänstgjorde under tiden 1 januari till och med 15 april 2003 ansvarsfrihet. Enligt en utredning som tillsattes fanns det anledning att framställa skadeståndskrav mot flera personer. Tvisten med den förre styrelseordföranden Lars Ramqvist löstes via en förlikning.

I oktober 2004 nådde Skandia en uppgörelse med finansdirektören. Samtidigt pågick en skiljedomsprocess mot den tidigare vd:n Lars-Eric Petersson. Åklagaren Christer van der Kwast hade dessutom väckt åtal mot Petersson.

I december 2006 meddelades skiljedomen mellan Skandia och Petersson, där Skandias talan ogillades. I maj samma år hade Stockholms tingsrätt dömt Petersson till två års fängelse för grov trolöshet mot huvudman. Petersson frikändes emellertid i hovrätten 2007.

Försäljningen av kapitalförvaltningen [32][redigera | redigera wikitext]

I januari 2002 sålde Skandia sitt kapitalförvaltningsbolag, Skandia Asset Management (SAM), för 3,2 miljarder kronor till Den Norske Bank. Reavinsten uppgick till 2 miljarder kronor. Många livsparare blev upprörda, eftersom de menade att vinsten även borde komma livbolaget till del. I mars 2003 tillsatte Skandia Liv en oberoende utredningsgrupp som skulle klarlägga transaktionerna mellan Skandia Liv och moderbolaget Skandia.

Ett år senare inledde Skandia Livs ett skiljedomsförfarande gentemot Skandia. Skandia Liv begärde 2,3 miljarder kronor jämte ränta i ersättning av Skandia för otillåten vinstutdelning. I oktober 2008 kom skiljenämnden med sin dom. Affären utgjorde olovlig vinstutdelning från Skandia Liv. Nämnden tilldömde Skandia Liv 580 miljoner kronor jämte ränta, som moderbolaget Skandia skulle betala. Skandia Liv skulle även under resterande avtalsperiod kompenseras för den för höga avgiftsnivån.

Fastighetsaffärerna [33][redigera | redigera wikitext]

I oktober 2003 uppdagades flera oegentligheter som berörde Skandia Livs fastigheter. Flera ledande befattningshavare på Skandia hade fått hyra attraktiva bostadslägenheter, och dessa hade i vissa fall överrenoverats. Detta innebar att fastighetsägaren och Skandias dotterbolag, Skandia Liv, fick bära kostnader som bolaget inte fick täckning för i hyressättningen. Sammanlagt hade överrenoveringar i lägenheterna utförts för drygt 17 miljoner kronor.

För att täcka kostnaderna skickade Skandia Liv en faktura motsvarande kostnaderna för överrenoveringarna till Skandia. Skandias personalchef Ola Ramstedt gav fastighetsbolaget order om vad som skulle stå på fakturan, och attesterade sedan själv också samma faktura. På fakturan angavs att den avsåg den pågående ombyggnaden av Skandias kontorsfastighet på Sveavägen. Inte lägenhetsrenoveringar.

Ramstedt, som nu var vd för Skandia Liv, och finansdirektör Ulf Spång stängdes omedelbart av från Skandias arbetsplatser. Informationen kring renoveringarna överlämnades till åklagarmyndigheten. Ola Ramstedt dömdes 2007 till 18 månaders fängelse för trolöshet mot huvudman.

Skandia säljs till Old Mutual, och köps tillbaka [34][redigera | redigera wikitext]

Den 2 september 2005 lade Old Mutual ett offentligt bud på samtliga aktier i Skandia. Budet uppfattades som fientligt och styrelsen avrådde aktieägarna från att acceptera det. Styrelsens ordförande, Bernt Magnusson, förordade däremot budet och avgick som en konsekvens av denna meningsskiljaktighet.

Old Mutuals bud till Skandias aktieägare kvarstod, och under våren 2006 genomfördes förvärvet. Som en följd av detta avnoterades Skandia från Stockholmsbörsen den 5 juni 2006.

Ledningen för Skandia Liv, dotterbolag till Skandia, beslutade sig 2011 för att försöka bryta loss Skandia från Old Mutual-koncernen.

Lösningen blev att skapa Thule-stiftelsen, som då köpte aktierna i Skandia Liv från Old Mutual för 600 000 kronor. På så sätt frigjordes Skandia Liv ur koncernen. Skandia Liv kunde då köpa ut sitt moderbolag Skandia AB och dess nordiska verksamhet för 22,5 miljarder kronor. Affären slutfördes den 21 mars 2012. Ombildningen till den nya, ömsesidiga, Skandia-koncernen slutfördes år 2014 då även den första bolagsstämman i den kundägda koncernen hölls.

Skandias vd:ar[redigera | redigera wikitext]

Företag inom Skandiakoncernen [35][36][redigera | redigera wikitext]

Bolagen inom Skandiakoncernen använder det gemensamma varumärket Skandia. Det enda undantaget är bankverksamheten i Norge, som kallas Skandiabanken. Verksamheten är dock organiserad i ett antal juridiska bolag, varav de viktigaste beskrivs nedan.

Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt[redigera | redigera wikitext]

Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt är sedan årsskiftet 2013/2014 moderbolag i Skandia-koncernen. Merparten av Skandias anställda i Sverige arbetar i livbolaget, som ägs av försäkringstagarna. Bolagets huvudsakliga verksamhet är traditionell livförvaltning, främst med pensionssyfte, men det hanterar även t.ex. barn- och olycksfallsförsäkringar.

Skandiabanken Aktiebolag (publ)[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Skandiabanken

Skandiabanken Aktiebolag (publ) är Skandias bank och har verksamhet i Sverige och Norge. När Skandia grundade banken 1994 gjordes det under det separata varumärket Skandiabanken, vilket år 2014 fortfarande lever kvar i många sammanhang.

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)[redigera | redigera wikitext]

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är Skandias fondförsäkringsbolag, där även Skandias sjuk- och privatvårdsverksamhet är placerad.

Skandia Fonder AB[redigera | redigera wikitext]

Skandia Fonder AB är Skandias fondbolag.

Skandia Investment Management AB[redigera | redigera wikitext]

Skandia Investment Management AB är Skandias kapitalförvaltningsbolag. Bolaget sköter en stor del av förvaltningen för både koncernens fonder och dess traditionella livförvaltning.

Diligentia AB[redigera | redigera wikitext]

Diligentia AB är Skandias fastighetsförvaltningsbolag, som äger och förvaltar koncernens stora fastighetsbestånd. Dessa är värderade till cirka 33 miljarder kronor och utgör därmed cirka 10 procent av Skandias traditionella livportfölj.[37]

Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ)[redigera | redigera wikitext]

Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ), populärt kallat Skandia Liv, var tidigare ett bolag inom Skandiakoncernen, men uppgick genom fusion i Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt den 2 januari 2014. Skandia Liv var ett aktiebolag som drevs enligt ömsesidiga principer, där försäkringstagarna delade på allt över- och underskott, men inte ägde bolaget eller hade något formellt inflytande över hur det drevs.

Bolaget var fram till den 21 mars 2012 ett dotterbolag i Skandiakoncernen och mellan 21 mars 2012 och 2 januari 2014 var det koncernens moderbolag.

Samarbete med högskolor och universitet[redigera | redigera wikitext]

Företaget är en av medlemmarna, benämnda Partners, i Handelshögskolan i Stockholms partnerprogram för företag som bidrar finansiellt till högskolan och nära samarbetar med den vad gäller forskning och utbildning.[38]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ SEB:s Sparbarometer för tredje kvartalet 2013, http://hugin.info/1208/R/1749128/589225.pdf
 2. ^ https://www.skandia.se/kundinflytande/
 3. ^ https://www.skandia.se/kundinflytande/sa-kan-du-paverka/sa-har-gar-det-till/
 4. ^ Pressmeddelande 19 mars 2014, http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/24/A0/33/release.html
 5. ^ https://www.skandia.se/kundinflytande/sa-kan-du-paverka/rostning-korta-fakta/
 6. ^ Pressmeddelande 21 maj, http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/25/FB/E4/release.html
 7. ^ https://www.skandia.se/kundinflytande/sa-styrs-skandia/fullmaktige/
 8. ^ https://www.skandia.se/kundinflytande/sa-styrs-skandia/sa-styrs-skandia/fragor-och-svar/
 9. ^ https://www.skandia.se/kundinflytande/sa-styrs-skandia/bolagsstamma/
 10. ^ Pensioner & Förmåner nummer 6, 2014, sida 19
 11. ^ Detta historiska avsnitt bygger på innehållet på webbplatsen www.skandiahistoria.se. Den webbplatsen bygger i sin tur på det arkivmaterial som Skandia har deponerat hos Centrum för Näringslivshistoria. Arkivmaterialet består bland annat av styrelseprotokoll, årsredovisningar, personaltidningar och korrespondens.
 12. ^ [a b] http://www.skandiahistoria.se/bolaget/pionjarbolaget-skandia
 13. ^ http://www.skandiahistoria.se/bolaget/150-ar-pa-borsen
 14. ^ http://www.skandiahistoria.se/dramatiken/stadsbranderna-1888
 15. ^ http://www.skandiahistoria.se/engagemanget/initiativ-till-brandkarer/
 16. ^ http://www.skandiahistoria.se/bolaget/tidigt-utomlands/
 17. ^ [a b c] http://www.skandiahistoria.se/bolaget/internationella-skandia/
 18. ^ http://www.skandiahistoria.se/bolaget/ett-sekel-i-usa/
 19. ^ http://www.skandiahistoria.se/produkterna/brandbolaget-skandia/
 20. ^ [a b] http://www.skandiahistoria.se/produkterna/fokus-pa-bibranscher/
 21. ^ http://www.skandiahistoria.se/produkterna/for-en-tryggare-alderdom/
 22. ^ http://www.skandiahistoria.se/produkterna/forsakring-for-handelsflottan/
 23. ^ http://www.skandiahistoria.se/produkterna/fonder-fornyar/
 24. ^ Kuuse, Jan och Olsson, Kent: Ett sekel med Skandia. 2000.
 25. ^ http://www.skandiahistoria.se/engagemanget/front-mot-tjuven/
 26. ^ http://www.skandiahistoria.se/engagemanget/halsoforebyggande-atgarder/
 27. ^ http://www.skandiahistoria.se/bolaget/konsolideringstider/
 28. ^ http://www.skandiahistoria.se/engagemanget/ideer-for-livet/
 29. ^ http://www.skandiahistoria.se/produkterna/skandias-bank/
 30. ^ http://www.mobil.se/business/mobila-betalningar/b-sta-bankappen?nodePage=16
 31. ^ [a b] http://www.skandiahistoria.se/dramatiken/bonus-i-miljardklassen/
 32. ^ http://www.skandiahistoria.se/dramatiken/forsaljningen-av-kapitalforvaltningen/
 33. ^ http://www.skandiahistoria.se/dramatiken/fastighetsaffarer-och-fakturafiffel/
 34. ^ http://www.skandiahistoria.se/bolaget/i-utlandska-hander-och-hem-igen
 35. ^ https://www.skandia.se/hem/Om-Skandia/Om-oss1/Organisation/Vara-bolag1/
 36. ^ Skandias årsredovisning 2013, https://www.skandia.se/hem/Om-Skandia/Om-oss1/Finansiell-info/Skandia-Liv/
 37. ^ Faktabladet Skandia i siffror, maj 2014 http://www.skandia.se/hem/Global/pdf/Om%20Skandia/Finansiell%20info/91602-1_low_open.pdf
 38. ^ ”www.hhs.se - Näringsliv & samhälle, Handelshögskolans Partnerföretag”. http://www.hhs.se/se/BusinessAndSociety/Partnerprogrammet/Pages/Partnerf%C3%B6retag.aspx. Läst 2014-07-28. 

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]