Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (2007:1092), förkortat LUF ("Lagen om upphandling inom försörjningssektorn"), är en lag i Sverige som reglerar köp som görs av myndigheter och vissa andra organisationer som är finansierade med allmänna medel. Motsvarande regler gäller även i andra länder som tillhör EU. Grunden är EU-direktiv 2004/17/EG ("försörjningsdirektivet").[1]Lagen (SFS 2007:1092) trädde i kraft först 1 januari 2008 och ersatte tidigare lag (SFS 1992:1528). En ändring kommer (2016:1146), eftersom ett nytt EU-direktiv, 2014/25/EU har kommit.[2]

Exempel på myndigheter och organisationer som omfattas av denna lag är elnätsbolag, LFV, Trafikverket och Länstrafikbolagen.

För myndigheter och organisationen inom den sk klassiska sektorn gäller istället Lag om offentlig upphandling (SFS 2016:1145).

Lagen reglerar i detalj hur myndigheter får agera när de köper (upphandlar) varor, tjänster och entreprenader. Den process som föreskrivs för alla inköp som överstiger ca 580 000 kr är tämligen detaljerad. Myndigheter är enligt lagen skyldiga att annonsera alla inköp som kommer att göras för att intresserade företag skall beredas möjlighet att lämna anbud. De krav som ställs skall vidare tillkännages i ett förfrågningsunderlag. Myndigheter måste lämna ut förfrågningsunderlaget och utvärdera alla anbud eller ansökningar om att få lämna anbud. Utvärderingen skall ske på sakliga grunder, och får inte avvika från den utvärderingsmetod som skall ha tillkännagivits i förfrågningsunderlaget. Utfallet av utvärderingen skall avgöra vem som vinner kontraktet, och detta tillkännages i ett tilldelningsbeslut. Den som lämnat anbud och har invändningar mot sakligheten i myndighetens hantering av upphandlingen kan vända sig till förvaltningsrätten i det län där upphandlingen görs med en begäran om överprövning.

Lagen gäller för myndigheter och annan verksamhet som finansieras med allmänna medel. Utöver kommuner, landsting och statliga myndigheter innebär det också offentligägda bolag, och vissa andra organisationer som står dessa nära. Undantag görs dock för vissa former av kommersiell och annan verksamhet. Dessutom gäller lagen olika för olika typer av upphandlingar.

Denna lag är något mindre detaljstyrd än Lag om offentlig upphandling (SFS 2007:1091).

Tillsynsmyndighet och i viss mån också rådgivande när det gäller hur lagen skall tillämpas var tidigare Nämnden för offentlig upphandling (NOU). Denna nämnd har numera uppgått i Konkurrensverket.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Lagen i fulltext

Nya lagen i fulltext

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG om ... upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet)
  2. ^ Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU ... om upphandling ... på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG