Modul:Mandattabell Finland

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Dokumentationen för denna modul kan skapas på Modul:Mandattabell Finland/dok

local p = {}
 
function p.start(frame)
  local pFrame = frame:getParent();
  local args = pFrame.args;
  for k,v in pairs( frame.args ) do
    args[k] = v;
  end

  local text = ''
  local partiet = require('Modul:Partier fi')
 
  text = mw.text.tag( 'th', {style="width:4em;"}, mw.text.tag('span', {style = "cursor: help; border-bottom: 1px dotted;", title = 'Valåret'}, 'Valår') )
 
  local i = 1
 
  while args[i] and args[i] ~= '' do
    local kort = args[i]
    frame.args = { kort }
    local vector = partiet.partisnack(frame) 
    if vector == nil then
       return 'ERROR'
    end
    local a = vector['a']
    local t = vector['t']
    local n = vector['n']
    local f = vector['f']
    local l = vector['l']
    local t4 = mw.text.tag('span', {style="color:" .. t .. ";"}, a)
    t4 = mw.text.tag('th', {style = "background:" .. f .. ";min-width:2.1em;max-width:3.0em;", title = n}, "[[" .. l .. "|" .. t4 .. "]]")
    text = text .. t4
    i = i + 1
  end
  i = i*2.1+60.5
 
 
  t4 = mw.text.tag('span',{style="cursor: help; border-bottom: 1px dotted;", title="Grafisk presentation av mandatfördelning och valdeltagande"}, 'Grafisk presentation, mandat och valdeltagande')
  text = text .. mw.text.tag('th', {style="box-sizing:content-box;width:400px;"},t4)
 
  t4 = mw.text.tag('span',{style="cursor: help; border-bottom: 1px dotted;", title="Totalt antal mandat"}, "TOT")
  text = text .. mw.text.tag('th', {style="width:2.1em;"}, t4)
  t4 = mw.text.tag('span',{style="cursor: help; border-bottom: 1px dotted;", title="Valdeltagande"}, '%')
  text = text .. mw.text.tag('th', {style="width:2.5em;"}, t4)
  t4 = mw.text.tag('span',{style="cursor: help; border-bottom: 1px dotted;", title="Könsfördelning av ledamöter, män/kvinnor"}, "Könsfördelning ([[Man|M]]/[[Kvinna|K]])")
  text = text .. mw.text.tag('th', {style="box-sizing:content-box;width:120px;"}, t4)
 
  text = mw.text.tag('tr', {}, text)
  --text = mw.text.tag('table', {class="wikitable", border="1", style="text-align:center;font-size:88%;width:" .. i .. "em;"}, text)
  return text 
 
end
 
function p.relativmandatstapel(frame)
  local pFrame = frame:getParent();
  local args = pFrame.args;
  for k,v in pairs( frame.args ) do
    args[k] = v;
  end
 
  local text = ''
  local partiet = require('Modul:Partier fi')
  local bredd = args.bredd
  if bredd == nil then
  	bredd = '400'
  end
  local sum = args[2]
  local valdelt = args.valdelt or ''
  local valdelt2 = tonumber(valdelt)
  local y = ''
  if valdelt2 == nil then
    local y1 = string.find(valdelt, ',')
    if y1 then
      valdelt2 = string.sub(valdelt,1,y1-1).. '.' .. string.sub(valdelt,y1+1,string.len(valdelt))
    end
  end
 
  local i = 3
  while (args[i] and args[i] ~= '') or args[i+1] do
    local kort = args[i]
    frame.args = { kort }
    local vector = partiet.partisnack(frame) 
    if tonumber( args[i+1] ) == nil then
    	args[i+1] = '0'
    end
    if vector == nil then
       return 'ERROR'
    end
    local t = vector['t']
    local f = vector['f']
    local stylus = ''
    local content = ''
    if (tonumber(args[i+1]) or 0) > 0 then
      stylus = 'padding:0;border:0;background:' .. f .. ';color:' .. t .. ';width:' .. math.floor(tonumber(bredd)*tonumber(args[i+1])/tonumber(sum) + 0.5) .. 'px;'
      if tonumber(bredd)*tonumber(args[i+1])/tonumber(sum) > 16 then
      	content = args[i+1]
      end
      text = text .. mw.text.tag('td', {style = stylus, title = args[i+1]}, content)
    end
    y = text
    i = i + 2
  end
  text = mw.text.tag('tr', {}, text)
  text = mw.text.tag('table', {cellspacing="0",cellpadding="0", border="0", style="border:0;width:"..bredd.."px; text-align:center;line-height:1.3em;padding:0;"}, text)
  if valdelt2 ~= nil then
  	local div = mw.text.tag( 'div', {style="width:1px;height:4px;position:absolute;top:0;left:25%;z-index:10;background-color:#666666;"}, '')
  	div = div .. mw.text.tag('div', {style="width:1px;height:4px;position:absolute;top:0;left:50%;z-index:10;background-color:#666666;"}, '')
  	div = div .. mw.text.tag('div', {style="width:1px;height:4px;position:absolute;top:0;left:75%;z-index:10;background-color:#666666;"}, '')
  	div = div .. mw.text.tag('div', {title="Valdeltagande: " .. valdelt .. "%", style="padding:0;background-color:#b0b0b0;height:4px;width:" .. math.floor(tonumber(bredd)*valdelt2/100+0.5) .. "px;"}, '')
  	div = mw.text.tag('div', {style="margin:2px 0 0 0;padding:0;position:relative;height:4px;width:"..bredd.."px;"}, div)
  	text = text .. div
  end
  y = text
  return y or 'Hej'
end
 
function mqstapel(tot, kvinnor, tom)
 
  local stylus = 'padding:0;border:0;background:#C0C0FF;width:' .. math.floor(120*(tot-tom-kvinnor)/tot) .. 'px;'
  local d = ''
  if 120*(tot-tom-kvinnor) > 16 then
    d = tostring(tot-tom-kvinnor)
  end
  local text = mw.text.tag('td', {style=stylus, title = tostring(tot-tom-kvinnor)}, d)
  if tom ~= 0 then
    stylus = 'padding:0;border:0;background:#ffffff;width:' .. math.floor(120*tom/tot) .. 'px;'
    text = text .. mw.text.tag('td', {style=stylus, title = tostring(tom)}, '')
  end
  if kvinnor ~= 0 then
    stylus = 'padding:0;border:0;background:#FFC0C0;width:' .. math.floor(120*kvinnor/tot) .. 'px;'
    d = ''
    if 120*kvinnor/tot > 16 then
      d = tostring(kvinnor)
    end
    text = text .. mw.text.tag('td', {style=stylus, title = tostring(kvinnor)}, d)
  end 
  text = mw.text.tag('tr', {}, text)
  text = mw.text.tag('table', {cellspacing="0", cellpadding="0", border="0", style="border:0;width:120px; text-align:center;line-height:1.3em;padding:0;"}, text)
 
	return text
end
 
 
function p.rad(frame)
  local pFrame = frame:getParent();
  local args = pFrame.args;
  for k,v in pairs( frame.args ) do
    args[k] = v;
  end
  local text = ''
  text = text .. mw.text.tag('td', {}, args[1])
  local i = 3
  local u = 0
  local valdelt = args.valdelt or ''
 
  while tonumber(args[i+1]) ~= nil do
    local t = ''
    if tonumber(args[i+1]) > 0 then
      t = args[i+1]
    end
    text = text .. mw.text.tag('td', {}, t)
    u = u + tonumber(args[i+1])
    i = i + 2
  end
 
  if u == tonumber(args[2]) then
    text = text .. mw.text.tag('td', {}, p.relativmandatstapel(frame))
  else
    text = text .. mw.text.tag('td', {}, mw.text.tag('span', {style="color:red;"}, 'FEL ANTAL MANDAT'))
  end
  text = text .. mw.text.tag('td', {}, args[2])
  if valdelt ~= nil then
    text = text .. mw.text.tag('td', {}, valdelt)
  else
  	text = text .. mw.text.tag('td', {}, '')
  end
  if args.kvinnor ~= nil and args.kvinnor ~= '' then
    text = text .. mw.text.tag('td', {}, mqstapel(tonumber(args[2]), tonumber(args.kvinnor), tonumber(args.tom) or 0))
  else
  	text = text .. mw.text.tag('td', {}, '')
  end
  text = mw.text.tag('tr', {}, text)
 
  return text
end

function p.n(frame)
  local pFrame = frame:getParent();
  local args = pFrame.args;
  local i = 1
  while args[i] ~= nil do
    i = i + 1
  end
  local h = 2.1 * i + 58.4
  return h .. ''
end

function p.slut(frame)
  local pFrame = frame:getParent();
  local args = pFrame.args;
  local text = ''
  if args[1] ~= nil then
    local i = 2
    while args[i] ~= nil do
      text = text .. mw.text.tag('br') .. args[i]
      i = i + 1
    end
    text = mw.text.tag('td', {colspan="100", style="text-align:left;"}, args[1] .. text)
    text = mw.text.tag('tr', {}, text)
  end
  local t = mw.text.tag('td', {colspan="100", style="text-align:left;background:#eeeeee;"}, "Data hämtat från <i>[http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/StatFin__vaa__kvaa/?rxid=2e71e7bb-f33f-4b22-bf59-24ebb2e5597c Statistikcentralen]</i> och <i>[http://www.doria.fi/handle/10024/88401 Doria.fi, Statistikcentralens digitaliserade historiska statistik]</i>")
  text = text .. mw.text.tag('tr', {}, t)
  return text
end
 
return p