Modul:Wikidata2

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Template-info.png Dokumentation [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


Modulen används för att hämta formatterad data från Wikidata.

anrop:

{{#invoke:Wikidata2|formatStatements|property=p17}}

Parametrar

 • property = Nödvändig parameter som beskriver vilken property som ska hämtas.
 • entityId = Det id-nummer den artikel har som du vill hämta property från.
 • enbarten = När bara ett värde ska hämtas. Tex för att hämta bild på heraldiskt vapen, och då inte få tillbaka alla objekt.
 • claimindex = Ger också bara ett värde, men det X:e i raden av befintliga värden.
 • numberofclaims = Om parametern ges ett värde returneras enbart antalet värden.
 • separator = När något annat än "," ska separera en lista på objekt. Tex separator=<br/> Se även conjunction
 • conjunction = Som ovan, men påverkar bara den sista separatorn i en lista av objekt. Default är och.
 • label = När man själv vill välja hur länken ska formateras. Tex [[Blekinge läns vapen|vapen]] fås av att ange label=vapen Den här parametern påverkar även enheter
  • koordlabel = När koordinater ligger i en qualifier, så styrs labeln för länken genom koordlabel-parametern.
 • labelformatter = ändrar label efter vad som anges i Modul:Wikidata2/Aux2. labelformatter = demonym ändrar tex USA till amerikan
 • labelgender = väljer label efter ett värde i det anropade objektet.
 • labelgenderproperty = vilken property som det ska sökas i (default = P1549)
 • labelgenderlangpref = vilket språk man ska föredra (default = sv)
 • labelgenderqualifier = vilken qualifier man ska söka i (defalut = P518)
 • pattern = När man vill hämta en sträng och passa in den i ett mönster, exempelvis för att lägga in en kod av något slag istället för $1 i https://viaf.org/viaf/$1/.
  • pattern = auktoritetsdata är ett specialfall av ovanstående. Det "pattern" som används, är då det som är angivet i P1630 (format för URL) för den berörda propertyn.
  • pattern = auktoritetsdata2 kompletterar ovanstående och skapar en länk av typen [https://viaf.org/viaf/$1/ $1]
 • rank = Bestämmer vilken typ av Claims som ska släppas igenom.
  • rank = all släpper igenom alla claims
  • rank = valid släpper igenom preferred och normal, men inte deprecated
  • rank = best (default) släpper igenom preferred, men om det inte finns släpps normal igenom
  • rank = preferred/normal/deprecated släpper igenom angiven rank, men ingen annan
 • avoidqualifier = Sorterar bort värden som är associerade med en viss property i sin qualifier. Exempelvis avoidqualifier=P518 (berörd del) om man vill ha folkmängden för hela orten, inte bara de som är kvinnor eller den andel som bor i Haninge kommun.
 • nolink = Något värde tar bort länkar, även länkar till enheter görs olänkade.
  • nounitlink = samma som ovan, men påverkar bara enheter.
 • noshortunit = enheter förkortas inte med ett värde i denna parameter, d.v.s kilometer förkortas inte till km, vilket annars är standard.
 • sortbytime = sorterar claims efter datum i qualifiers, detta system används med fördel tillsammans med parameter enbarten ovan
  • sortbytime = chronological sorterar claims i kronologisk ordning i qualifiers
  • sortbytime = inverted sorterar claims i omvänd kronologisk ordning i qualifiers
 • sortingproperty = Ange vilken property som ska stödas. Det går att lägga in en tabell i denna parameter, men då bara från en annan modul. Default är: 'P585','P571','P580','P569','P582','P570' i given ordning. Hittills stöds bara properties med datatype = time
 • sortbyarbitrary = sorterar claims efter datum de objekt som länkas i de olika statementen, exempelvis födelsedag för en rad av "barn". Tillåtna värden är 'chronological' eller 'inverted'. Vilken property som ska sökas anges med parameter 'sortingproperty ovan'.
 • langpref = I denna modul finns det ett filter som prioriterar claims som har qualifiern "språk = svenska". Ett värde på parameter langpref inaktiverar detta filter
 • noref = Ange ett värde i denna parameter om du inte är intresserad av att ta med själva källhänvisningen, utan bara datan.
  • noref = noimport Gör att källor av typen "importerad från (P143)" inte visas.
 • sources = basic lägger in ett krav att det ska finnas källor för att ett påstående ska kunna användas
  • sources = required diskvalificerar källor av typen "importerad från (P143)"
 • versalisering = För att ange vilken versalisering utdatan ska ha. Tillåtna värden är: lc/uc/lcfirst/ucfirst
  • firstversalisering = Samma som ovan, men påverkar bara det första i raden av värden
 • modifytime = fixar med datumformat
  • modifytime = longdate skriver datum på formatet "27 mars 2017", dvs ner till datumnivå när så tillåts
  • modifytime = Y skriver datum på formatet "2017", dvs endast årtal.
 • modifyqualifiertime = Som ovan, men påverkar bara qualifiers
 • getsimpleproperty = För att hämta information från det länkade objektet. Denna funktion tillåter ingen iteration, utan går bara en nivå.
  • getproperty = Här anger du vilken property du ska hämta med getsimpleproperty
  • getenbarten = Här anger du om en eller alla statements ska hämtas med getsimpleproperty
  • getmodifytime = Här anger du vilket tidsformat getsimpleproperty ska hämta
  • getraw = Som "raw" nedan
 • raw = är en parameter som kan användas från andra moduler. Den resulterar i att utdatan kommer i en tabell.
 • novalue = En parameter som styr hur "novalue" på Wikidata ska presenteras här. Tomt värde ger 'nil' som resultat
 • somevalue = Som "novalue" ovan
 • relevans = Objekt som saknar en sitelink till svwiki inte kommer att inkluderas.
 • prefix = Text läggs in före svaret
 • suffix = Text läggs in efter svaret
 • getonly = Ett Qid. Hämtar bara objekt som uppfyller vissa krav. P31 = Q127448 för Sverige kommuner. Flera värden är möjliga, såsom Q127448,Q193556 för att få både svenska kommuner och landskap.
 • getonlyproperty = Om en annan property än P31 efterfrågas
 • preferqualifier = Ett Pid. Hämtar endast claims som använder Pid som qualifier.
 • preferqualifiervalue = Specificerar vilket värde som passar till ovanstående. Stöder idag endast Qid.
 • typen = För parameter "type:" för anropet till GeoHack i koordinater. Default värde är landmark
  • koordtypen = dito, men för när koordinaterna ligger i en qualifier.
 • grav = Lägger in qualifiers för gravid och koordinater till gravplatsen. grav=coordonly väljer att skriva ut bara koordinaterna.
 • wdlink = Lägger in en länk efter påståendet till det objekt där påståendet är angivet. Funktionen är inte tillgänglig i kombination med parametern raw
  • wdlink = sup Formaterar länken som WD
  • wdlink = sub Formaterar länken som WD
  • wdlink = small Formaterar länken som WD
 • wdlinklabel = väljer vilken text som ska skrivas ut i länken. Default är: WD
 • primary = väljer om en koordinat ska vara av typen "primary" enl mw:Extension:GeoData eller inte. Vilket ord som helst annat än primary = primary ger en secondary koordinat.
  • koordprimary = dito, men för qualifiers.
 • nogeodataparser = väljer bort mw:Extension:GeoData helt och hållet. Kan vara lämpligt i en test eller projektsida.
 • convertunit = Ger matematisk konvertering av en enhet till en annan (exv cm -> km). Ange ett qid för den data du vill konvertera till! Data som inte går att konvertera hamnar i Wikidata:Påståenden som inte går att konvertera.
 • vardesiffror = När det saknas uppgift om precision i datan från WD, görs konverteringen med detta antal värdesiffror. Default = 3.
-- Den ordning fallback language hämtas, om svensk label saknas. Engelska först, därefter bokmål, danska, etc...
local fallback = {'en', 'nb', 'da', 'nn', 'de', 'fr', 'es', 'it', 'pt'}
local formatera = require('Modul:Math')
local i18n = {
	["errors"] = {
		["property-param-not-provided"] = "Property parameter not provided.",
		["entity-not-found"] = "Entity not found.",
		["unknown-claim-type"] = "Unknown claim type.",
		["unknown-snak-type"] = "Unknown snak type.",
		["unknown-datatype"] = "Unknown datatype.",
		["unknown-entity-type"] = "Unknown entity type.",
		["unknown-value-module"] = "You must set both value-module and value-function parameters.",
		["value-module-not-found"] = "The module pointed by value-module not found.",
		["value-function-not-found"] = "The function pointed by value-function not found.",
		["non-convertible unit"] = "Denna enhet går inte att konvertera till den önskade"
	},
	["somevalue"] = "''unknown value''",
	["novalue"] = "''no value''"
}
local sortingproperties = {'P585','P571','P580','P569','P582','P570'}

function unithandle(unit, options)
	-- Kontrollerar om det finns någon förkortning för denna 'unit'
	local lab = options.label or formatStatements({property = 'P498', entityId = unit, enbarten = 'true', noref = 'true'})
	if not lab or lab == '' then
		lab = formatStatements({property = 'P558', entityId = unit, enbarten = 'true', langpref = options.langpref, noref = 'true'})
	end
	if lab and ( not options.nounitshort or options.nounitshort == '' ) then
		return formatEntityId( unit, {label = lab, nolink = (options.nounitlink or options.nolink) }).value
	else -- om det inte finns en förkortning
		return formatEntityId( unit, {nolink = options.nounitlink}).value
	end
end

function planeter(t)
	local px = {
		Q2 = 'earth',
		Q308 = 'mercury',
		Q313 = 'venus',
		Q405 = 'moon',
		Q111 = 'mars',
		Q7547 = 'phobos',
		Q7548 = 'deimos',
		Q596 = 'ceres',
		Q3030 = 'vesta',
		Q3169 = 'ganymede',
		Q3134 = 'callisto',
		Q3123 = 'io',
		Q3143 = 'europa',
		Q15034 = 'mimas',
		Q3303 = 'enceladus',
		Q15047 = 'tethys',
		Q15040 = 'dione',
		Q15050 = 'rhea',
		Q2565 = 'titan',
		Q15037 = 'hyperion',
		Q17958 = 'iapetus',
		Q17975 = 'phoebe',
		Q3352 = 'miranda',
		Q3343 = 'ariel',
		Q3338 = 'umbriel',
		Q3322 = 'titania',
		Q3332 = 'oberon',
		Q3359 = 'triton',
		Q339 = 'pluto',
	}
	return px[t] or 'earth'
end

function koorder(data, options)
	if not data then
		return nil
	end
	local s = {}
	local planet = planeter(data.globe:match('Q%d+'))
	s.lat_dec = math.abs(data.latitude)
	s.long_dec = math.abs(data.longitude)
	if data.latitude > 0 then
		s.lat_NS = 'N'
	else
		s.lat_NS = 'S'
	end
	if data.longitude > 0 then
		s.long_EW = 'E'
	else
		s.long_EW = 'W'
	end
	local frac = 0
	if data.precision == 1 then
		s.lat_g, frac = math.modf(math.abs(data.latitude) + 0.5)
		s.long_g, frac = math.modf(math.abs(data.longitude) + 0.5)
	else
		if data.precision == 0.1 then
			s.lat_g, frac = math.modf(math.abs(data.latitude) * 10 + 0.5)/10
			s.long_g, frac = math.modf(math.abs(data.latitude) * 10 + 0.5)/10
		else
			if data.precision == 0.01 then
				s.lat_g, frac = math.modf(math.abs(data.latitude) * 100 + 0.5)/100
				s.long_g, frac = math.modf(math.abs(data.latitude) * 100 + 0.5)/100
			else
				if data.precision == 0.001 then
					s.lat_g, frac = math.modf(math.abs(data.latitude) * 1000 + 0.5)/1000
					s.long_g, frac = math.modf(math.abs(data.latitude) * 1000 + 0.5)/1000
				else
					if data.precision == 0.0001 then
						s.lat_g, frac = math.modf(math.abs(data.latitude) * 10000 + 0.5)/10000
						s.long_g, frac = math.modf(math.abs(data.latitude) * 10000 + 0.5)/10000
					else
						if data.precision > 0.0166 and data.precision < 0.0167 then
							s.lat_g, frac = math.modf(math.abs(data.latitude))
							s.lat_m, frac = math.modf(frac * 60 + 0.5)
							s.long_g, frac = math.modf(math.abs(data.longitude))
							s.long_m, frac = math.modf(frac * 60 + 0.5)
						else
							if data.precision > 0.000277 and data.precision < 0.000278 then
								s.lat_g, frac = math.modf(math.abs(data.latitude))
								s.lat_m, frac = math.modf(frac * 60)
								s.lat_s, frac = math.modf(frac * 60 + 0.5)
								s.long_g, frac = math.modf(math.abs(data.longitude))
								s.long_m, frac = math.modf(frac * 60)
								s.long_s, frac = math.modf(frac * 60 + 0.5)
							else
								if data.precision > 0.0000277 and data.precision < 0.0000278 then
									s.lat_g, frac = math.modf(math.abs(data.latitude))
									s.lat_m, frac = math.modf(frac * 60)
									s.lat_s, frac = math.modf(frac * 600 + 0.5)/10
									s.long_g, frac = math.modf(math.abs(data.longitude))
									s.long_m, frac = math.modf(frac * 60)
									s.long_s, frac = math.modf(frac * 600 + 0.5)/10
								else
									if data.precision > 0.00000277 and data.precision < 0.00000278 then
										s.lat_g, frac = math.modf(math.abs(data.latitude))
										s.lat_m, frac = math.modf(frac * 60)
										s.lat_s, frac = math.modf(frac * 6000 + 0.5)/100
										s.long_g, frac = math.modf(math.abs(data.longitude))
										s.long_m, frac = math.modf(frac * 60)
										s.long_s, frac = math.modf(frac * 6000 + 0.5)/100
									else
										s.lat_g = math.abs(data.latitude)
										s.long_g = math.abs(data.longitude)
									end
								end
							end
						end
					end
				end
			end
		end
	end
	local params = s.lat_dec .. '_' .. s.lat_NS .. '_' .. s.long_dec .. '_' .. s.long_EW
	local typen = options.typen or 'landmark'
	local magic = ''
	if not options.nogeodataparser or options.nogeodataparser == '' then
		local args = { data.latitude, data.longitude, globe = planet, type = typen }
		local primary = options.num == 1
		if options.primary and options.primary ~= '' then
			primary = options.primary == 'primary'
		end
		if primary then
			table.insert( args, 1, 'primary' )
		end
		magic = mw.getCurrentFrame():callParserFunction{
			name = '#coordinates',
			args = args
		}
	end
	if not options.label then
		local a = s.lat_g .. '°'
		if s.lat_m then
			a = a .. s.lat_m .. '′'
		end
		if s.lat_s then
			a = a .. s.lat_s .. '″'
		end
		a = a .. s.lat_NS
		a = a .. ',' .. s.long_g .. '°'
		if s.long_m then
			a = a .. s.long_m .. '′'
		end
		if s.long_s then
			a = a .. s.long_s .. '″'
		end
		a = a .. s.long_EW
		return magic .. '[https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=sv&params=' .. params .. '_globe:' .. planet .. '_type:' .. typen .. ' ' .. a .. ']'
	end
	if options.label ~= '' then
		return magic .. '[https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=sv&params=' .. params .. '_globe:' .. planet .. '_type:' .. typen .. ' ' .. options.label .. ']'
	else
		return magic .. '[https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=sv&params=' .. params .. '_globe:' .. planet .. '_type:' .. typen .. ']'
	end
end

function getonly(claims, options)
	local claims2 = {}
	for i, j in pairs(claims) do

		if j.mainsnak and j.mainsnak.snaktype == 'value' and j.mainsnak.datavalue and j.mainsnak.datavalue.value and j.mainsnak.datavalue.value.id then
			local t = j.mainsnak.datavalue.value.id
			local traff = false
			local t2 = formatStatements( {property = (options.getonlyproperty or "P31"), entityId = t, noref = 'true', raw = 'true' })
			for k, state in pairs( t2 ) do
				for j2, only in pairs(mw.text.split(options.getonly,',')) do
					if state.item == only then
						traff = true
					end
				end
			end
			if traff then
				table.insert(claims2, j)
			end
		end
	end
	return claims2
end

function claimindex(claims, options)
	local claims2 = {}
	for j, index in pairs(mw.text.split(options.claimindex,',')) do
		if tonumber(index) and #claims >= tonumber(index) then
			table.insert(claims2, claims[tonumber(index)])
		end
	end
	return claims2
end

function preferqualifier(claims, options)
	local claims2 = {}
	for i, statement in pairs( claims ) do
		if statement.qualifiers and statement.qualifiers[options.preferqualifier:upper()] then
			if options.preferqualifiervalue and options.preferqualifiervalue ~= '' then
				local active = false
				for k, t in pairs(mw.text.split(options.preferqualifiervalue,',')) do
					for j, value in pairs(formatStatements({property=options.preferqualifier:upper(), raw = 'true'}, statement.qualifiers)) do
						if value.item == t and not active then
							table.insert( claims2, statement)
							active = true
						end
					end
				end
			else
				table.insert( claims2, statement)
			end
		end
	end
	return claims2
end

function versalisering(label, options)
	local versalisering = options.versalisering
	if options.firstversalisering and options.num == 1 then
		versalisering = options.firstversalisering
	end
	if not versalisering or versalisering == '' then
		return label
	end
	if versalisering == 'lcfirst' then
		return mw.getCurrentFrame():preprocess("{{lcfirst: " .. label .. " }}")
	elseif versalisering == 'ucfirst' then
		return mw.language.getContentLanguage():ucfirst( label )
	elseif versalisering == 'lc' then
		return mw.getCurrentFrame():preprocess("{{lc: " .. label .. " }}")
	elseif versalisering == 'uc' then
		return mw.getCurrentFrame():preprocess("{{uc: " .. label .. " }}")
	end
	return label
end
function getqualifierbysortingproperty(claim, sortingproperty)
	for k, v in pairs(sortingproperty) do
		if claim.qualifiers and claim.qualifiers[v] and claim.qualifiers[v][1].snaktype == 'value' then
			return claim.qualifiers[v][1].datavalue.value.time
		end
	end
	return nil
end

function getDate(claim, options)
	local sortingproperty = sortingproperties
	if type(options.sortingproperty) == 'table' then
		sortingproperty = options.sortingproperty
	elseif type(options.sortingproperty) == 'string' then
		sortingproperty = {options.sortingproperty}
	end
	return getqualifierbysortingproperty(claim, sortingproperty)
end

function getDateArb(claim, options)
	local sortingproperty = options.sortingproperty or 'P569'
	if claim.mainsnak.snaktype == 'value' then
		local item = getEntityIdFromValue( claim.mainsnak.datavalue.value )
		return formatStatements({property = sortingproperty, entityId = item, enbarten = 'ja', sortbytime = 'chronological', noref = 'ja'})
	end
end

function comparedates(a, b)
	if a and b then
		return a > b
	elseif a then
		return true
	end
end

function sortbyqualifier(claims, options)
	table.sort(claims, function(a, b)
		local timeA = getDate(a, options)
		local timeB = getDate(b, options)
		if options.sortbytime == 'inverted' then
			return comparedates(timeB, timeA)
		else
			return comparedates(timeA, timeB)
		end
	end)
	return claims
end

function sortbyarb(claims, options)
	table.sort(claims, function(a,b)
		local timeA = getDateArb(a, options)
		local timeB = getDateArb(b, options)
		if options.sortbyarbitrary == 'inverted' then
			return comparedates(timeB, timeA)
		else
			return comparedates(timeA, timeB)
		end
	end)
	return claims
end

function getLabelFromFallBack( id )
	local entity = getEntityFromId( id )
	if not entity.labels then
		return {value = '[[d:' .. id .. '|' .. id .. ']][[Kategori:Wikidatabaserade länkar som leder till sidor utan label]]', language = ''}
	end
	for k, v in pairs(fallback) do
		if entity.labels[v] then
			return {value = entity.labels[v].value, language = entity.labels[v].language}
		end
	end
	-- Om inget fallback-språk finns av de i variabeln ovan, så används det först definierade i objektet
	if entity.labels then
		for v, k in pairs(entity.labels) do
			return {value = k.value, language = k.language}
		end
	end
	return {value = '-', language = ''}
end

function getEntityFromId( id )
	if id then
		return mw.wikibase.getEntityObject( id )
	else
		return mw.wikibase.getEntityObject()
	end
end

function getEntityIdFromValue( value )
	if value['entity-type'] == 'item' then
		return 'Q' .. value['numeric-id']
	elseif value['entity-type'] == 'property' then
		return 'P' .. value['numeric-id']
	else
		return formatError( 'unknown-entity-type' )
	end
end

function formatError( key )
	return '<span class="error">' .. i18n.errors[key] .. '</span>'
end

function formatStatements( options, ref )
	local formattedStatements = {}
	local claims = {}
	if not options.property then
		return formatError( 'property-param-not-provided' )
	end

	if type(ref) == 'table' then -- för de fall där funktionen anropas och alla claims redan finns i en tabell
		claims = ref[options.property] or {}
	else
		--Get entity
		local entity = nil
		
		if options.entity and type( options.entity ) == "table" then
			entity = options.entity
		else
			entity = getEntityFromId( options.entityId )
		end

		if not entity then
			return '' --TODO error?
		end

		if not entity.claims or not entity.claims[options.property:upper()] then
			return '' --TODO error?
		end

		--Format statement and concat them cleanly
		if options.rank == 'best' or not options.rank then
			claims = entity:getBestStatements( options.property:upper() )
		elseif options.rank == 'valid' then
			for i, statement in pairs( entity.claims[options.property:upper()] ) do
				if statement.rank == 'preferred' or statement.rank == 'normal' then
					table.insert( claims, statement )
				end
			end
		elseif options.rank == 'all' then
			for i, statement in pairs( entity.claims[options.property:upper()] ) do
				table.insert( claims, statement )
			end
		else
			for i, statement in pairs( entity.claims[options.property:upper()] ) do
				if statement.rank == options.rank then
					table.insert( claims, statement )
				end
			end
		end
		if options.avoidqualifier then
			local claims2 = {}
			for i, statement in pairs( claims ) do
				if not statement.qualifiers or not statement.qualifiers[options.avoidqualifier:upper()] then
					table.insert( claims2, statement)
				end
			end
			claims = claims2
		end
		if options.preferqualifier and options.preferqualifier ~= '' then
			claims = preferqualifier(claims, options)
		end

		--om det finns vissa statements som har en qualifier som säger "språk = svenska", ta bara med dessa
		--alternativt om det finns statements som har en qualifier som säger "skriptsystem == latinska alfabetet"
		if not options.langpref or options.langpref == '' then
			local claims2 = {}
			for i, statement in pairs( claims ) do
				if statement.qualifiers and statement.qualifiers.P407 then
					for k, v in pairs( statement.qualifiers.P407 ) do
						if v.snaktype == 'value' and v.datavalue.value['numeric-id'] == 9027 then -- Q9027 = 'svenska'
							table.insert( claims2, statement )
						end
					end
				elseif statement.qualifiers and statement.qualifiers.P282 then
					for k, v in pairs( statement.qualifiers.P282 ) do
						if v.snaktype == 'value' and v.datavalue.value['numeric-id'] == 8229 then -- Q8229 = 'latinska alfabetet'
							table.insert( claims2, statement )
						end
					end
				end
			end
			if #claims2 > 0 then
				claims = claims2
			end
		end
		if options.sortbytime == 'chronological' or options.sortbytime == 'inverted' then
			claims = sortbyqualifier(claims, options)
		elseif options.sortbyarbitrary == 'chronological' or options.sortbyarbitrary == 'inverted' then
			claims = sortbyarb(claims, options)
		end
		if options.getonly and options.getonly ~= '' then
			claims = getonly(claims, options)
		end
	end

	if options.claimindex and #claims > 0 then
		claims = claimindex(claims, options)
	end
	if options.enbarten and options.enbarten ~= '' and #claims > 1 then
		claims = {claims[1]}
	end
	local statementsraw = {}
	if claims then
		for i, statement in pairs( claims ) do
			options.num = i
			local stat = formatStatement( statement, options )
			if stat then
				local s = stat.value
				local spostref = ''
				local d = stat.datum
				local tf = stat.tifr
				local pr = stat.pr
				local utgivort = stat.utgivort
				if s == '' then s = nil end
				if s then
					if d and options.withdate and options.withdate ~= '' then
						s = s .. mw.text.tag('small', {}, ' (' .. d .. ')')
					end
					if tf and options.withintervall and options.withintervall ~= '' then
						if options.withintervall == 'gift' then
							s = s .. mw.text.tag('br') .. mw.text.tag('small', {}, '(g. ' .. tf .. ')')
						else
							s = s .. mw.text.tag('small', {}, ' (' .. tf .. ')')
						end
					end
					if utgivort and options.withutgivort and options.withutgivort ~= '' then
						if options.withutgivort == 'parantes och small' then
							s = s .. ' ' .. mw.text.tag('small', {}, ' (' .. utgivort .. ')')
						else
							s = s .. ' ' .. utgivort
						end
					end
					if options.getsimpleproperty == 'född' and pr and pr ~= '' then
						s = s .. ' ' .. mw.text.tag('small', {}, '(f. ' .. pr .. ')')
					end
					if options.getsimpleproperty == 'parentes' and pr and pr ~= '' then
						s = s .. ' ' .. mw.text.tag('span', {}, '(' .. pr .. ')')
					end
					if options.getsimpleproperty == 'avnågon' and pr and pr ~= '' then
						s = s .. ' ' .. mw.text.tag('span', {}, ' av ' .. pr .. '')
					end
					if options.grav and options.grav ~= '' then
						if options.grav == 'coordonly' then
							if stat.koord then
								spostref = '<br/>' .. stat.koord
							end
						else
							if stat.gravid then
								spostref = '<br/>' .. stat.gravid
							end
							if stat.koord then
								spostref = spostref .. '<br/>' .. stat.koord
							end
						end
					end

					if type(ref) == 'table' then --Inte leta efter referenser om själva anropet görs från en referens
						table.insert( formattedStatements, s .. spostref )
					else
						local t = formatReferencesNew( statement, options)
						if t.flag then
							table.insert( formattedStatements, s .. t.value .. spostref)
							stat.ref = t.value
							stat.refraw = t.refraw
							stat.refquality = t.refquality
						else
							stat = nil
						end
					end
				end
				if stat then
					table.insert(statementsraw, stat)
				end
			end
		end
	end
	
		
	local tot = mw.text.listToText( formattedStatements, options.separator, options.conjunction )
	if tot == '' then tot = nil end
	if options.wdlink and options.wdlink ~= '' then
		local dlink = ''
		local wdlabel = 'WD'
		if options.wdlinklabel and options.wdlinklabel ~= '' then
			wdlabel = options.wdlinklabel
		end
		if options.entityId then
			dlink = options.entityId .. '#' .. options.property
		else
			dlink = 'Special:ItemByTitle/svwiki/' .. mw.getCurrentFrame():getParent():getTitle() .. '#' .. options.property
		end
		if options.wdlink == 'sub' then
			tot = tot .. ' ' .. mw.text.tag('sub', {}, '[[d:' .. dlink .. '|' .. wdlabel .. ']]')
		elseif options.wdlink == 'sup' then
			tot = tot .. ' ' .. mw.text.tag('sup', {}, '[[d:' .. dlink .. '|' .. wdlabel .. ']]')
		elseif options.wdlink == 'small' then
			tot = tot .. ' ' .. mw.text.tag('small', {}, '[[d:' .. dlink .. '|' .. wdlabel .. ']]')
		else
			tot = tot .. ' [[d:' .. dlink .. '|'.. wdlabel ..']]'
		end
	end
	if options.raw and options.raw ~= '' then
		return statementsraw
	end
	if options.numberofclaims and options.numberofclaims ~= '' then
		return #formattedStatements
	end
	return tot
end

function formatReferencesNew( statement, options)
	local reference = {}
	local references = {}
	local quality = 0 -- ingen källa alls
	local flagga = false
	if statement.references then
		local cite = require('Modul:Cite')
		for i, ref in pairs(statement.references) do
			local items, s = {}, nil
			if ref.snaks then
				if ref.snaks.P248 then
					for j, prop in pairs(ref.snaks.P248) do
						table.insert(items, getEntityIdFromValue( prop.datavalue.value ))
					end
				end
				if quality < 10 and ref.snaks.P143 then
					quality = 10 -- kvalite (importerad från)
				end
				if quality < 100 and not ref.snaks.P143 then
					quality = 100 -- källa finns och den är (förhoppningsvis) bättre än "importerad från".
				end
				if (options.noref and options.noref ~= '' and options.noref ~= 'noimport') or (options.noref == 'noimport' and ref.snaks.P143) then
					--
				else
					s = cite.citeitem( items, ref.snaks, options )
					if s == '' or not s then
						s = 'Källangivelsen på Wikidata använder propertys som inte känns igen av Modul:Cite'
					end
				end
			end
			if s and s ~= '' then
				table.insert(reference, {value = s, name = ref.hash})
			end
		end
		if (options.sources == 'required' and quality > 99) or (options.sources == 'basic' and quality > 9) or (not options.sources or options.sources == '') then
			for i, ref in pairs(reference) do
				table.insert(references, mw.getCurrentFrame():extensionTag( 'ref', ref.value, {name = ref.name}))
			end
			flagga = true
		else
			flagga = false
		end
	else
		if not options.sources or options.sources == '' then
			flagga = true
		end
	end
	return {value = table.concat(references), refquality = quality, refraw = reference, flag = flagga}
end

function formatStatement( statement, options )
	if statement.type == 'statement' then
		local s = formatSnak( statement.mainsnak, options )
		if statement.qualifiers then
			if statement.qualifiers.P585 then
				s.datum = formatStatements({property = "P585", enbarten = 'true', noref = 'true', modifytime = options.modifyqualifiertime}, statement.qualifiers)
			end
			if statement.qualifiers.P574 then
				s.dateoftaxpub = formatStatements({property = "P574", enbarten = 'true', noref = 'true', modifytime = options.modifyqualifiertime}, statement.qualifiers)
			end
			if statement.qualifiers.P625 then
				s.koord = formatStatements({property = "P625", enbarten = 'true', noref = 'true', label = options.koordlabel, typen = options.koordtypen, primary = options.koordprimary}, statement.qualifiers)
			end
			if statement.qualifiers.P965 then
				s.gravid = formatStatements({property = "P965", noref = 'true'}, statement.qualifiers)
			end
			if statement.qualifiers.P405 then
				local auktorer = {}
				for i, j in pairs(statement.qualifiers.P405) do
					if j.snaktype == 'value' then
						local item = getEntityIdFromValue( j.datavalue.value )
						local auktorsnamn = formatStatements({property = "P428", entityId = item, noref = 'ja', enbarten = 'ja'})
						if auktorsnamn and auktorsnamn ~= '' then
							table.insert(auktorer, formatEntityId(item, {label = auktorsnamn}).value)
						else
							table.insert(auktorer, formatEntityId(item, {}).value)
						end
					end
				end
				s.auktor = mw.text.listToText(auktorer, ', ', ' & ')
			end
			if s and (statement.qualifiers.P580 or statement.qualifiers.P582) then
				local f = formatStatements({property = "P580", enbarten = 'true', noref = 'true', modifytime = options.modifyqualifiertime}, statement.qualifiers) or ''
				local t = formatStatements({property = "P582", enbarten = 'true', noref = 'true', modifytime = options.modifyqualifiertime}, statement.qualifiers) or ''
				s.tifr = f .. '–' .. t
			end
			if statement.qualifiers.P291 then
				s.utgivort = formatStatements({property = "P291", noref = 'true', separator = options.qualifierseparator, conjunction = options.qualifierconjunction}, statement.qualifiers)
			end
			if statement.qualifiers.P2096 then
				s.bildtext = formatStatements({property = "P2096", noref = 'true', langpref = (options.langpref or 'sv')}, statement.qualifiers)
			end
			if s then
				if options.qual1 and options.qual1 ~= '' and statement.qualifiers[options.qual1] then
					s.qp1 = formatStatements({property = options.qual1, noref = 'true', separator = options.qualifierseparator, conjunction = options.qualifierconjunction}, statement.qualifiers)
				end
				if options.qual2 and options.qual2 ~= '' and statement.qualifiers[options.qual2] then
					s.qp2 = formatStatements({property = options.qual2, noref = 'true', separator = options.qualifierseparator, conjunction = options.qualifierconjunction}, statement.qualifiers)
				end
				if options.qual3 and options.qual3 ~= '' and statement.qualifiers[options.qual3] then
					s.qp3 = formatStatements({property = options.qual3, noref = 'true', separator = options.qualifierseparator, conjunction = options.qualifierconjunction}, statement.qualifiers)
				end
				if options.qual4 and options.qual4 ~= '' and statement.qualifiers[options.qual4] then
					s.qp4 = formatStatements({property = options.qual4, noref = 'true', separator = options.qualifierseparator, conjunction = options.qualifierconjunction}, statement.qualifiers)
				end
				if options.qual5 and options.qual5 ~= '' and statement.qualifiers[options.qual5] then
					s.qp5 = formatStatements({property = options.qual5, noref = 'true', separator = options.qualifierseparator, conjunction = options.qualifierconjunction}, statement.qualifiers)
				end
			end
		end
		return s
	elseif not statement.type then
		return formatSnak( statement, options )
	end
	return {value = formatError( 'unknown-claim-type' )}
end

function formatSnak( snak, options )
	if snak.snaktype == 'somevalue' then
		if options.somevalue then
			if options.somevalue == '' then
				return nil
			else
				return {value = options.somevalue}
			end
		end
		return {value = i18n['somevalue']}
	elseif snak.snaktype == 'novalue' then
		if options.novalue then
			if options.novalue == '' then
				return nil
			else
				return {value = options.novalue}
			end
		end
		return {value = i18n['novalue']}
	elseif snak.snaktype == 'value' then
		local s = formatDatavalue( snak.datavalue, options, snak.datatype )
		if s and options.prefix and options.prefix ~= '' then
			s.value = options.prefix .. s.value
		end
		if s and options.suffix and options.suffix ~= '' then
			s.value = s.value .. options.suffix
		end
		if s and s.item and options.getsimpleproperty and options.getsimpleproperty ~= '' and options.getproperty and options.getproperty ~= '' then
			local pr = formatStatements({property = options.getproperty, entityId = s.item, enbarten = options.getenbarten, noref = 'ja', modifytime = options.getmodifytime, raw = options.getraw})
			if pr then s.pr = pr end
		end
		return s
	else
		return {value = formatError( 'unknown-snak-type' )}
	end
end

function formatDatavalue( datavalue, options, datatype )
	--Use the customize handler if provided
	if options['value-module'] or options['value-function'] then
		if not options['value-module'] or not options['value-function'] then
			return {value = formatError( 'unknown-value-module' )}
		end
		local formatter = require ('Module:' .. options['value-module'])
		if not formatter then
			return {value = formatError( 'value-module-not-found' )}
		end
		local fun = formatter[options['value-function']]
		if not fun then
			return {value = formatError( 'value-function-not-found' )}
		end
		return {value = fun( datavalue.value, options )}
	end

	--Default formatters
	if datatype == 'wikibase-item' then
		local s = formatEntityId( getEntityIdFromValue( datavalue.value ), options )
		s.item = getEntityIdFromValue( datavalue.value )
		if options.relevans and options.relevans ~= '' then
			if not mw.wikibase.sitelink( s.item ) then
				return nil
			end
		end
		return s

	elseif datatype == 'string' or datatype == 'commonsMedia' or datatype == 'external-id' then
		if options.pattern and options.pattern ~= '' then
			if options.pattern == "auktoritetsdata" then
				local patter = formatStatements( {property = "P1630", entityId = options.property, enbarten = 'true', noref = 'true' })
				return {value = formatFromPattern( datavalue.value, {pattern = patter} )}
			elseif options.pattern == "auktoritetsdata2" then
				local patter = formatStatements( {property = "P1630", entityId = options.property, enbarten = 'true', noref = 'true' })
				return {value = '[' .. formatFromPattern( datavalue.value, {pattern = patter} ) .. ' ' .. datavalue.value .. ']' }
			else
				return {value = formatFromPattern( versalisering(datavalue.value, options), options )}
			end
		else
			return {value = versalisering(datavalue.value, options), label = datavalue.value}
		end

	elseif datatype == 'time' then
		local Time = require 'Module:Time'
		local tid = Time.newFromWikidataValue( datavalue.value ):toHtml()
		if options.modifytime == 'longdate' then
			local mall = ''
			if datavalue.value.precision >= 11 then
				mall = '{{#time:j F Y|' .. string.gsub(datavalue.value.time,'-00','-01') .. '}}'
				tid = mw.getCurrentFrame():preprocess(mall)
			elseif datavalue.value.precision == 10 then
				mall = '{{#time:F Y|' .. string.gsub(datavalue.value.time,'-00','-01') .. '}}'
				tid = mw.getCurrentFrame():preprocess(mall)
			elseif datavalue.value.precision == 9 then
				mall = '{{#time:Y|' .. string.gsub(datavalue.value.time,'-00','-01') .. '}}'
				tid = mw.getCurrentFrame():preprocess(mall)
			end
		elseif options.modifytime == 'Y' then
			local mall = '{{#time:Y|' .. string.gsub(datavalue.value.time,'-00','-01') .. '}}'
			tid = mw.getCurrentFrame():preprocess(mall)
		end
		return {value = tid}

	elseif datatype == 'globe-coordinate' then
		return {value = koorder(datavalue.value, options), latitude = datavalue.value.latitude, longitude = datavalue.value.longitude, precision = datavalue.value.precision, globe = datavalue.value.globe:match('Q%d+')}

	elseif datatype == 'quantity' then
		local amount, unit, cat = datavalue.value.amount, datavalue.value.unit, nil
		local amountsi, unitsi, unitrawsi, numbersi, valuesi= nil, nil, nil, nil, nil
		local amountconv, numberconv, unitconv, unitrawconv, valueconv = nil, nil, nil, nil, nil
		
		if unit then
			unit = unit:match('Q%d+')
		end

		local number = formatera.newFromWikidataValue(datavalue.value)

		local unitraw = unit
		if unit then
			unit = unithandle(unit, options)			
			-- Kontrollera om det finns en SI-enhet för denna 'unit'
			if not options.antiloop then
				local a = formatStatements({property = 'P2370', entityId = unitraw, enbarten = 'true', noref = 'true', raw = 'true', antiloop = 'true'})
				if #a > 0 then
					amountsi = tostring(tonumber(amount) * tonumber(a[1].amount))
					unitsi = a[1].unit
					unitrawsi = a[1].unitraw
					local lang = mw.language.new( 'sv' )
					numbersi = lang:formatNum(tonumber(amountsi))
					valuesi = numbersi .. ' ' .. (unitsi or '')
					if options.convertunit and options.convertunit ~= '' and options.convertunit ~= unitraw then
						local b = formatStatements({property = 'P2370', entityId = options.convertunit, enbarten = 'true', noref = 'true', raw = 'true', antiloop = 'true'})
						if #b > 0 and b[1].unitraw == a[1].unitraw then
							amountconv = tostring(tonumber(amount) * tonumber(a[1].amount) / tonumber(b[1].amount))
							unitrawconv = options.convertunit
							unitconv = unithandle(options.convertunit, options)
							local upperBoundconv, lowerBoundconv = nil, nil
							if datavalue.value.upperBound and datavalue.value.upperBound ~= amount then
								upperBoundconv = tostring(tonumber(datavalue.value.upperBound) * tonumber(a[1].upperBound) / tonumber(b[1].upperBound))
								lowerBoundconv = tostring(tonumber(datavalue.value.lowerBound) * tonumber(a[1].lowerBound) / tonumber(b[1].lowerBound))
								numberconv = formatera.newFromWikidataValue({amount = amountconv, upperBound = upperBoundconv, lowerBound = lowerBoundconv})
							else
								numberconv = formatera.avrunda({args = {varde = amountconv, vardesiffror = (options.vardesiffror or '3')}})
							end
							valueconv = numberconv .. ' ' .. (unitconv or '')
							return {value = valueconv, amount = amountconv, upperBound = upperBoundconv, lowerBound = lowerBoundconv, unit = unitconv, unitraw = unitrawconv, valuesi = valuesi, amountsi = amountsi, unitrawsi = unitrawsi, unitsi = unitsi}
						end
						if options.convertunit ~= unitraw then
							return {value = number .. ' ' .. (unit or '') .. ' ' .. formatError( 'non-convertible unit') .. '[[Kategori:Wikidata:Påståenden som inte går att konvertera]]', amount = amount, upperBound = datavalue.value.upperBound, lowerBound = datavalue.value.lowerBound, unit = unit, unitraw = unitraw, cat = cat, valuesi = valuesi, amountsi = amountsi, unitrawsi = unitrawsi, unitsi = unitsi}	
						end
					end
				end
			end
		end
		return {value = number .. ' ' .. (unit or ''), amount = amount, upperBound = datavalue.value.upperBound, lowerBound = datavalue.value.lowerBound, unit = unit, unitraw = unitraw, valuesi = valuesi, amountsi = amountsi, unitrawsi = unitrawsi, unitsi = unitsi}

	elseif datatype == 'url' then
		if options.label and options.label ~= '' then
			return {value = '[' .. datavalue.value .. ' ' .. options.label .. ']'}
		else
			return {value = datavalue.value}
		end

	elseif datatype == 'monolingualtext' then
		local texten = versalisering(datavalue.value.text, options)
		if not options.langpref or options.langpref == '' then
			return {value = mw.text.tag('span', {title = mw.language.fetchLanguageName(datavalue.value.language, 'sv')}, texten), text = texten}
		else
			if options.langpref == datavalue.value.language then
				return {value = mw.text.tag('span', {title = mw.language.fetchLanguageName(datavalue.value.language, 'sv')}, texten), text = texten}
			end
		end
	else
		return {value = formatError( 'unknown-datatype' )}
	end
end

function formatEntityId( entityId, options )
	local label = options.label or mw.wikibase.label( entityId )
	if label == '' then
		label = mw.wikibase.label( entityId ) or nil
	end
	if options.labelformatter and options.labelformatter ~= '' then
		local formatter = require ('Module:Wikidata2/Aux2')
		local fun = formatter[options.labelformatter]
		if fun then
			label = fun(label, options)
		end
	end
	if options.labelgender and options.labelgender ~= '' then
		local labelgenus = formatStatements({property=(options.labelgenderproperty or 'P1549'), entityId=entityId, langpref = (options.labelgenderlangpref or 'sv'), preferqualifier = (options.labelgenderqualifier or 'P518'), preferqualifiervalue = options.labelgender, noref='true', versalisering = options.versalisering, firstversalisering = options.firstversalisering})
		if labelgenus and labelgenus ~= '' then
			label = labelgenus
		end
	end
	local link = mw.wikibase.sitelink( entityId )

	if link and (not options.nolink or options.nolink == '') then
		if label and label ~= '' then
			return {value = '[[:' .. link .. '|' .. versalisering(label, options) .. ']]', label = label }
		else
			return {value = '[[:' .. versalisering(link, options) .. ']]', label = link }
		end
	else
		if label then
			return {value = versalisering(label, options), label = label}
		else
			local s = getLabelFromFallBack( entityId )
			local l = mw.language.fetchLanguageName(s.language, 'sv')
			if not l or l == '' then
				l = 'okänt språk'
			end
			if s then
				return {value = mw.text.tag('span', {title = l, ['data-q'] = entityId, class='modulwikidata2_missingswedishlabel'}, versalisering(s.value, options) ), cat = 'Wikidataetiketter på ' .. l, label = s.value }
			end
		end
		return {value = entityId, cat = 'som har labels med Qid', label = entityId}
	end
end

function formatFromPattern( str, options )
	-- Escape any % in str with another % before using it as replacement in gsub
	str = string.gsub( str, '%%', '%%%%' )
	return mw.ustring.gsub( options.pattern, '$1', str) .. '' --Hack to get only the first result of the function
end

local p = {}

function p.formatEntityId( entityId, options )
	return formatEntityId( entityId, (options or {}) )
end

function p.formatStatements( frame, key )
	local args = frame.args

	--If a value if already set, use it
	if args.value and args.value ~= '' then
		return args.value
	end
	return formatStatements( frame.args, key )
end

function p.formatStatementsFromLua( options, key )
	--If a value if already set, use it
	if options.value and options.value ~= '' then
		return options.value
	end
	local s = formatStatements( options, key )
	if s == '' then
		s = nil
	end
	return s
end

-- Return the site link (for the current site) for a given data item.
function p.getSiteLink( frame )
	if frame.args[1] == nil then
		entity = mw.wikibase.getEntityObject()
		if not entity then
			entity = mw.wikibase.getEntityObject(frame.args[1])
		end
		id = entity.id
	else
		id = frame.args[1]
	end

	return mw.wikibase.sitelink( id )
end

-- This is used to get the TA98 (Terminologia Anatomica first edition 1998) values like 'A01.1.00.005' (property P1323)
-- which are then linked to http://www.unifr.ch/ifaa/Public/EntryPage/TA98%20Tree/Entity%20TA98%20EN/01.1.00.005%20Entity%20TA98%20EN.htm
-- uses the newer mw.wikibase calls instead of directly using the snaks
-- formatPropertyValues returns a table with the P1323 values concatenated with ", " so we have to split them out into a table in order to construct the return string
p.getTAValue = function(frame)
	local ent = mw.wikibase.getEntityObject()
	local props = ent:formatPropertyValues('P1323')
	local out = {}
	local t = {}
	for k, v in pairs(props) do
		if k == 'value' then
			t = mw.text.split( v, ", ")
			for k2, v2 in pairs(t) do
				out[#out + 1] = "[http://www.unifr.ch/ifaa/Public/EntryPage/TA98%20Tree/Entity%20TA98%20EN/" .. string.sub(v2, 2) .. "%20Entity%20TA98%20EN.htm " .. v2 .. "]"
			end
		end
	end
	ret = table.concat(out, "<br> ")
	if #ret == 0 then
		ret = "Invalid TA"
	end
	return ret
end

p.commonscat_WD = function(frame) -- används av mallen commonscat_WD
	local res = ''
	local item = mw.wikibase.getEntityObject()
	local qid = frame:getParent().args[1]
	if qid then item = mw.wikibase.getEntityObject(qid) end
	if item and p.formatStatementsFromLua({property="p373",noref="ja",entityId=item.id}) then 
		res = '* [[Fil:Commons-logo.svg|15px|länk=]] Wikimedia Commons har media som rör ' .. p.formatStatementsFromLua({property="p373",noref="ja",pattern="[[:Commons:Category:$1|$1]]",entityId=item.id})..'.'
  end
  return res
end

return p