OECD:s modellavtal

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

OECD:s modellavtal är ett av OECD utvecklat förslag till dubbelbeskattningsavtal.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Den första versionen publicerades 1963 och har flitigt uppdaterats sedan dess.[1] Nuvarande är version nr från 2010.

Nästa utgåva planeras till 2014.[2]

Struktur och innehåll[redigera | redigera wikitext]

Modellavtalet är från 22 juli 2010 och består av 31 artiklar (Articel).

Kapitel I Konventionens omfattning[redigera | redigera wikitext]

Artikel 1 Personer som omfattas[redigera | redigera wikitext]

Den innehåller endast att konventionen ska tillämpas på medborgare i en eller två stater.[3]

Artikel 2 Skatter[redigera | redigera wikitext]

Den reglerar att de skatter det är fråga om är de på inkomst och kapital.

Kapitel II Definitioner[redigera | redigera wikitext]

Artikel 3 Allmänna definitioner[redigera | redigera wikitext]

Artikeln innehåller allmänna definitioner.[4]

Artikel 4 Skattskyldiga[redigera | redigera wikitext]

Artikeln definierar betydelsen av rätt stat för en medborgare (resident). Om han anses vara medborgare i två stater ska avgörande fällas så att ska anses vara medboragre i den stat där han har ett permanent hem. Har han hem i båda staterna ska han vara medborgare där han har sina personliga och ekonomiska kontakter (center of interest).[5]

Artikel 5 Fast driftställe[redigera | redigera wikitext]

Artikeln behandlar fast driftställe (Permanent establishment, ofta förkortat PE).

Kapital III inkomstbeskattning[redigera | redigera wikitext]

Artikel 6 Inkomst från fast egendom[redigera | redigera wikitext]

Enligt artikeln ska inkomst av fast egendom även omfatta inkomst från skogsbruk och jordbruk.[6]

Artikel 7 Rörelseinkomst[redigera | redigera wikitext]

Enligt huvudregeln ska rörelsevinst (Business profits) anbart beskattas i den stat där rörelse bedrivs med undantag för det fall då företaget har fast driftställe i den andra staten.

Artikel 8 Inkomst från sjöfart mm[redigera | redigera wikitext]

Sjöfart och flygfart ska beskatta enbart i det land där rederiet har sitt säte alternativt där företagsledningen eller huvudkontoret finns. Finns företagsledningen ombord på ett skepp ska taxeringen ske i skeppets hemmahamn.[7]

Artikel 9 Kompanjonskap[redigera | redigera wikitext]

Företag i kompanjonskap ska taxeras i endera staten endast och om beskattning sker i den andra staten ska skatten i den andra sten avräknas från skatten i den första staten. Beslutande myndigheter ska konsultera varandra så att dubbelbeskattning undviks.

Artikel 10 Utdelning[redigera | redigera wikitext]

Utdelningar ska beskattas där mottagaren bor. Utdelningar kan också beskattas i den stat där utbetalning sker. I så fall får beskattning högst ske med 5 % om mottagaren äger minst 25 % av utbetalande företag och högst 15 % i övriga fall.[8]

Artikel 11 Ränta[redigera | redigera wikitext]

Ränta ska beskattas i den stat där mottagaren är bosatt. Ska ränta beskattas i utbetalande stat får den högst uppgå till 10 % av bruttoutbetalningen.

Artikel 12 Royalties[redigera | redigera wikitext]

Royalty ska beskattas där mottagaren bor. Royalty utgör varje slag av ersättning för nyttjande av eller rätten att nyttja litterärt verk eller patent, varumärke eller motsvarande.[9]

Artikel 13 Kapitalvinst[redigera | redigera wikitext]

Kapitalvinster (Capital gains) som härröt från fast egendom ska beskattas i den stat där fastigheten ligger. Kapitalvinster som är hänförliga till fartyg ska beskattas där ledningen finns. Kapitalvinster från aktier i fastighetsbolag ska beskattas i den stat där fastigheten ligger. Övriga kapitalvinster ska beskatta där ägaren är bosatt.

Artikel 15 Löneinkomst[redigera | redigera wikitext]

Inkomst från anställning i den stat där den anställde är bosatt. Utför denne arbete i annan stat mer än 183 dagar på ett år ska han beskattas i denna stat.[10]

Artikel 16 Ersättning till företagsledning[redigera | redigera wikitext]

Företagsledares lön kan beskattas antingen i den stat där styrelsen har sitt säte eller där företagsledaren är bosatt.[11]

Artikel 17 Ersättning till artister och idrottsmän[redigera | redigera wikitext]

Inkomster för artister, underhållare och idrottsmän kan beskattas i den stat där de uppträder.

Artikel 18 Pensioner[redigera | redigera wikitext]

Pension ska beskattas i pensionärens hemstat.

Artikel 19 Statlig tjänst[redigera | redigera wikitext]

Löner och liknande ersättningar som betalas av en stat ska beskattas i den staten. Om mottagaren bor i en annan stat och utför sitt arbete där ska beskattning också ske där.

Artikel 20 Studenter[redigera | redigera wikitext]

Betalningar från en stat till en studerande eller elev som är bosatt i en annan stat enbart för studier ska beskattas i den första staten.[12]

Artikel 21 Övrig inkomst[redigera | redigera wikitext]

Övriga inte tidigare nämnda inkomster ska beskattas i utbetalande stat.

Kapitel IV Beskattning av kapital[redigera | redigera wikitext]

Artikel 22 Kapital[redigera | redigera wikitext]

 1. Kapital som härrör från fast egendom kan beskattas där fasta egendomen ligger.
 2. Lös egendom som ingår i rörelse med fast driftställe kan beskattas där fast driftstället finns.
 3. Kapital från fartyg och flygplan ska beskattas där företagsledningen finns.
 4. Övriga kapitalinkomster ska beskatta där ägaren är bosatt.[13]

Kapitel V Metoder för att undvika dubbel beskattning[redigera | redigera wikitext]

Artikel 23 A Exemptmetoden[redigera | redigera wikitext]

Om någon som är bosatt i en stat erhåller inkomst som beskattas i den andra staten ska han erhålla befrielse från skatt i den första staten enligt den så kallade exemptmetoden.[14]

Artikel 23 B Creditmetoden[redigera | redigera wikitext]

Creditmetoden innebär att bosättningslandet enligt intern rätt eller hemviststaten enligt skatteavtal beskattar den utländska inkomsten men medger avräkning från dess egen skatt för den skatt som erlagts i den andra staten.[15]

Kapital VI Speciella bestämmelser[redigera | redigera wikitext]

Artikel 24 Icke-diskriminering[redigera | redigera wikitext]

 1. Medborgare i en stat får inte utsättas för beskattning eller andra krav än medborgare i den egna staten.
 2. Statslösa personer som är bosatta i en stat får inte beskattas hårdare eller annorlunda än medborgare i den egna staten.
 3. Beskattningen av företag med fast driftställe får inte beskattas mindre fördelaktigt än företag i den egna staten.[15]

Artikel 25 Ömsesidigt förfarande[redigera | redigera wikitext]

 1. Om en person anser sig inte ha blivit beskattad enligt denna konvention kan han göra en framställning till myndighet i sitt hemland. Framställningen måste göras inom tre år räknat från det första meddelandet om taxeringen.
 2. Myndigheten ska om framställningen förefaller välgrundad försöka komma till en tillfredsställande lösning med motsvarande myndighet i det andra landet.
 3. De får också konsultera varandra för att nå en lösning.
 4. De kan låta en gemensam kommitté söka een lösning.
 5. Olöst problem kan hänskjutas till skiljeförfarande om parten begär det.[16]

Artikel 26 Utbyte av information[redigera | redigera wikitext]

Myndigheterna ska utbyta som de bedömer vara relevant för att tillämpa bestämmelserna i denna konvention. All information ska behandlas med sekretess på samma sätt som ska ske med information enligt det egna landets lag.[17]

Artikel 27 Biträde med indrivning av skatter[redigera | redigera wikitext]

 1. Myndigheterna ska biträda varandra när det gäller att inkassera skatter. Detta biträde är inte begränsat av artikel 1 och 2.
 2. Med skatter avses alla typer av skatter under förutsättning att de inte fastställts i strid mot denna konvention.
 3. Kan en skatt inte drivas in i en stat kan den andra staten driva in den enligt sina regler om exekution.[18]

Artikel 28 Medlemmar av den diplomatiska och konsulära kåren[redigera | redigera wikitext]

Ingenting i denna konvention får inkräkta på de privilegier den diplomatiska och konsulära kåren kan ha enligt nationell eller internationell lag.

Artikel 29 Territoriell omfattning[redigera | redigera wikitext]

Denna konvention kan omfatta annat territorium till vilket stat utsträckt sin beskattningsrätt.

Kapitel VII Slutliga bestämmelser[redigera | redigera wikitext]

Artikel 30 Ikraftträdande[redigera | redigera wikitext]

Denna konvention ska ratificeras och ratificeringsinstrumenten ska utbytas den XXXX-XX-XX så snart som möjligt. Konventionen ska börja gälla XXXX-XX-XX[19]

Artikel 31 Upphörande[redigera | redigera wikitext]

Denna konvention ska träda i kraft och gälla till dess den uppsagts minst sex månader före varje kalenderårs utgång.

Om MAP[redigera | redigera wikitext]

OECD har upprätta en manual i vilken varje artikel kommenterats.[20]

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

 • Anna Rosenqvist Uppsats Ändringen av artikel 7 i OECD:s modellavtal[21]
 • Hanna Lindquist Uppsats Elektronisk handel och OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet[22]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ http://www.oecd.org/document/45/0,3746,en_2649_33753_36156205_1_1_1_1,00.html
 2. ^ http://www.oecd.org/dataoecd/23/7/48836726.pdf
 3. ^ Model Tax Convention. Sid 22.
 4. ^ Model Tax Convention. Sid 23.
 5. ^ Model Tax Convention. Sid 24.
 6. ^ Model Tax Convention. Sid 26.
 7. ^ Model Tax Convention. Sid 27.
 8. ^ Model Tax Convention. Sid 28
 9. ^ Model Tax Convention. Sid 30.
 10. ^ Model Tax Convention. Sid 31.
 11. ^ Model Tax Convention. Sid 32.
 12. ^ Model Tax Convention. Sid 33.
 13. ^ Model Tax Convention. Sid 34.
 14. ^ Model Tax Convention. Sid 34
 15. ^ [a b] Model Tax Convention. Sid 35.
 16. ^ Model Tax Convention. Sid 36.
 17. ^ Model Tax Convention. Sid 37.
 18. ^ Model Tax Convention. Sid 39.
 19. ^ Model Tax Convention. Sid 41.
 20. ^ Model Tax Convention. Sid 45 ff.
 21. ^ http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-12564
 22. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 4 augusti 2012. https://archive.is/20120804181153/http://www.lu.se/o.o.i.s?id=19464&postid=1559708. Läst 6 april 2012. 

Källor[redigera | redigera wikitext]